SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1119633
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64072
USSR: 35200
NSČR: 123053
NSSČR: 66324
USČR: 79665
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423366
Krajské súdy (ČR): 43537
Posledná aktualizácia
09.04.2020 01:25

Nájdené rozsudky pre výraz: Čl. 19 ods. 2 Ústavy SR


Približný počet výsledkov: 52 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Čl. 19 ods. 2 Ústavy SR
  • cl nájdené 801127 krát v 32624 dokumentoch
  • 19 nájdené 78360 krát v 20583 dokumentoch
  • ods nájdené 1110014 krát v 33099 dokumentoch
  • 2 nájdené 589409 krát v 33013 dokumentoch
  • ustava nájdené 541110 krát v 32596 dokumentoch
  • sr nájdené 71896 krát v 15482 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 11 dokumentov
Krajské súdy SR 43 dokumentov


Právna veta: Ochranu základnému právu na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného žživota a právu na ochranu pred neoprávneným zhromažžďovaním údajov o svojej osobe podľa čl. 19 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky nemožžno poskytnúť v konaní o podnete, ak predkladateľ podnetu nevyužžil účinné právne prostriedky ochrany, ktoré mu poskytujú vššeobecné súdy. 2. V konaní o podnete, ktorým sa namieta poruššenie základného práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného žživota a práva na ochranu pred neoprávneným zhromažžďovaním údajov o svojej osobe p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 23/00 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 23. marca 2000 prerokoval podnet JUDr. P. P., bytom Ž., vo veci porušenia jeho základného práva priznaného čl. 19 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky postupom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v dôsledku vyžiadania finančného priznania a takto r o z h o d o l : Podnet JUDr. P. P. o d m i e t a z dôvodu svojej nepríslušnosti na .
Právna veta: Ústavou Slovenskej republiky vytvorená ochrana práva na súkromie sa vnútorne diferencuje. Jednotlivými ustanoveniami sa zaručuje ochrana súkromia v rôznych životných situáciách. Do sféry ochrany súkromia patrí aj ochrana obydlia. Zásah do obydlia znemožňujúci ho užívať je spôsobilý zároveň zasiahnuť aj do súkromného a rodinného života jednotlivca. Podľa okolností konkrétnej veci sa ten istý zásah teda môže dotknúť tak práva na ochranu súkromia, ako aj práva na ochranu obydlia.Aj podľa čl. 19 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý zaručuje právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky       I. ÚS 13/00-85                    Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí dňa 10. júla 2001 v senáte zloženom z predsedu senátu Daniela Švábyho a zo sudcov Štefana Ogurčáka a Lajosa Mészárosa prerokoval prijatý podnet M. S., bytom K., zastúpenej advokátom JUDr. P. Z., Advokátska kancelária, K., ktorým namietala porušenie jej základných práv zaručených v čl. 19 ods. 1 a 2, čl. 20 .
Právna veta: Ustanovenie kolízneho opatrovníka maloletým v súdnom konaní až po relevantnom rozhodnutí súdu, v ktorom dochádza ku kolízii ich záujmov so záujmami ich zákonných zástupcov (ich rodičov), je takým nedostatkom konania, ktorý má za následok porušenie ich základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ústavný súd uvádza, že sťažovatelia v prvom až treťom rade boli v čase dražby a rozhodovania maloleté osoby, ktoré sú zákonom osobitne chránené, a pokiaľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , ako regulérnou zákonnou zástupkyňou.»   Sťažovatelia navrhujú, aby ústavný súd takto rozhodol: „Základné práva sťažovateľov v 1.-3. rade zaručené podľa čl. 19 ods. 2 Ústavy SR, čl. 20 ods. 1, 4 Ústavy SR, čl. 21 ods. 1 Ústavy SR, čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, čl ... na dražbe, ktorá vykazovala viaceré porušenia Exekučného poriadku a Zákona o rodine - súd nechránil a negarantoval základné právo sťažovateľov podľa čl. 19 ods. 2 Ústavy SR, čl. 20 ods. 1, 4 Ústavy SR, čl. 21 ods. 1 Ústavy SR, čl. 46 ods.1 Ústavy SR, .
Právna veta: 1) Napokon, pokiaľ ide o povinnosť sťažovateľky vydať žalobcovi kúpnu cenu za predaj jeho spoluvlastníckeho podielu, ktorej vydanie sťažovateľka podmieňuje preukázaním jeho vlastníckeho práva k tomuto scudzenému podielu, o ktorom vlastníctve má sťažovateľka pochybnosti, ústavný súd zhodne so závermi krajského súdu konštatuje, že táto skutočnosť je právne irelevantná, pretože v čase udelenia plnej moci sťažovateľke žalobcom na predaj dotknutého spoluvlastníckeho podielu, ako aj v čase uzavretia kúpnej zmluvy bol žalobca vo verejnom registri, t. j. v katastri nehnuteľností riadne evidovaný ako v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 2013 porušené bolo. c) Základné právo M. C... na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života v zmysle čl. 19 ods. 2 Ústavy SR rozsudkom Okresného súdu v Trenčíne, sp. zn. 26 C/64/2010 zo dňa 17. 06. 2011 a Krajského súdu v .
Právna veta: Podľa judikatúry ústavného súdu (III. ÚS 60/04) pod právom na spravodlivé súdne konanie v zmysle čl. 6 ods. 1 dohovoru vo vzťahu k vykonávaniu dokazovania treba rozumieť, že účastníkovi konania musí byť poskytnutá možnosť podieľať sa zákonom ustanoveným spôsobom na dokazovaní, čo znamená dôkazy navrhovať, byť prítomný na vykonávaní dokazovania (§ 122 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku) vrátane práva klásť účastníkom otázky (§ 126 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) a k navrhovaným a už vykonávaným dôkazom sa vyjadrovať (§ 123 a § 129 ods. Občianskeho súdneho poriadku). Do obs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Ústavy SR, čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj ich základné právo podľa čl. 19 ods. 2 Ústavy SR a právo podľa čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, postupom Krajského súdu v Košiciach v konaní .
Právna veta: 1) Ústavný súd poznamenáva, že v namietaných konaniach pred menovanými súdmi bolo riešené len udelenie súhlasu jednému z rodičov na podanie žiadosti o zmenu priezviska maloletého, a nie samotné rozhodovanie o takejto zmene, ktoré patrí do výlučnej právomoci správneho orgánu (t. j. že je predmetom administratívnoprávneho konania). Z rozhodnutia pripojeného k sťažnosti (bod 6) vyplýva, že o povolení zmeny priezviska rozhodol obvodný úrad 17. augusta 2012 a uvedené rozhodnutie bolo/je možné napadnúť zákonom ustanoveným postupom tak v rámci prebiehajúceho správneho konania, ako aj v rámci správneh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... preukázané, čo k takémuto záveru súd viedlo (opora vo vykonanom dokazovaní) bolo tiež zasiahnuté do súkromného a rodinného života sťažovateľa (čl. 19 ods. 2 Ústavy SR).».   5. Sťažovateľ navrhol, aby ústavný súd nálezom takto rozhodol: „Základné právo... na rešpektovanie súkromného a rodinného života podľa čl. 8 .
Právna veta: Vzhľadom na to, že sťažnosti nespĺňajú zákonom predpísané náležitosti, v kontexte toho, že sťažovateľ je zastúpený kvalifikovaným právnym zástupcom, a s ohľadom na to, že má vedomosť o potrebe splnenia zákonom predpísaných náležitostí, ústavný súd tieto sťažnosti odmietol podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde z dôvodu nesplnenia zákonom predpísaných náležitostí.

Úryvok z textu:
... súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a základné právo sťažovateľa na ochranu súkromného a rodinného života podľa čl. 19 ods. 2 Ústavy SR uznesením Krajského súdu v Košiciach č. k. 7 CoP 2/2013-406 zo dňa 21. januára 2013 porušené bolo. 2 .
Právna veta: Zo zistení ústavného súdu vyplýva, že proti namietanému rozsudku krajského súdu podal sťažovateľ 18. januára 2013 dovolanie. Spolu s podaním dovolania sťažovateľ požiadal prostredníctvom právnej zástupkyne o oslobodenie od súdneho poplatku za dovolanie. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) ako dovolací súd do dňa predbežného prerokovania sťažnosti o dovolaní nerozhodol. V súvislosti s uvedenou skutočnosťou ústavný súd poukazuje na svoju doterajšiu ustálenú judikatúru (m. m. IV. ÚS 177/05), podľa ktorej vyčerpaním opravných prostriedkov alebo iných právnych p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . k. 5 Co 328/2012 porušil základné právo Dipl. Ing. arch. M. K... podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR... čl. 19 ods. 2 Ústavy SR... čl. 20 ods. 1 Ústavy SR... Rozsudok Krajského súdu v Bratislave, č. k. 5Co 328/2012, zo dňa 27. 11 .
... slobôd nerozhoduje iný súd.  Z hľadiska tohto ustanovenia je potrebná úvaha o právomoci ústavného súdu v takejto veci.  Zákonnou transformáciou čl. 19 ods. 2) Ústavy SR a čl. 20 ods. 1) ústavy je sčasti ustanovenie § 127 Občianskeho zákonníka. Podľa ods. 1) tohto ustanovenia vlastník veci .
... a 2 Dohovoru.   Sťažovateľ žiada, aby ústavný súd vo veci jeho sťažnosti vydal tento nález: „Právo priznané JUDr. P. P. čl. 19 ods. 2 Ústavy SR a čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd porušené bolo.. Krajský súd v Banskej Bystrici je povinný .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.