SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351558
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
22.04.2021 23:07

Nájdené rozsudky pre výraz: colné režimy


Približný počet výsledkov: 24 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: colné režimy
  • colny nájdené 4693 krát v 264 dokumentoch
  • rezim nájdené 4836 krát v 2746 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 127 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 162 dokumentov
Krajské súdy SR 129 dokumentov
Odborné články 3 dokumenty


Právna veta: Podľa čl. 98 ods. 1 písm. a) Nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. 20. 1992 režim colné uskladňovanie umožňuje uskladňovať v colnom sklade tovar, ktorý nie je tovarom spoločenstva, bez toho, aby tento tovar podliehal dovoznému clu alebo obchodno-politickým opatreniam. Podľa čl. 99 citovaného Nariadenia skladovateľom je osoba, ktorej bolo udelené povolenie na prevádzkovanie colného skladu. Ukladateľom je osoba, viazaná colným vyhlásením, na základe ktorej bol tovar prepustený do režimu colné uskladňovanie, alebo osoba, na ktorú boli prevedené práva alebo povinnosti tejto osoby. S vyššie uve ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 349/08-12   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 24. septembra 2008 predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti S., a. s., K., zastúpenej advokátom JUDr. D. A., K., vo veci namietaného porušenia základných práv zaručených v čl. 46 ods. 1, 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky, práva zaručeného v čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a porušenia čl. 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej .
Právna veta: Je jednoznačné, že tak colné ako aj daňové predpisy platné v Slovenskej republike v roku 2006 sú značne ovplyvnené komunitárnym právom, avšak každá oblasť finančného práva v inom rozsahu. Ak colné predpisy jednotlivých členských štátov sa nachádzajú na vysokom stupni unifikácie (najmä prostredníctvom Nariadenia č. 2913/92), potom daňové predpisy o dani z pridanej hodnoty sú v tomto období iba na konkrétnej národnej úrovni harmonizované prostredníctvom tzv. Šiestej daňovej smernice (Smernica Rady č. 77/388/EHS o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu - spoloč ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... skladu, alebo ak je prepustený do colného režimu uskladňovanie v colnom sklade, do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, do colného režimu dočasné použitie s úplným oslobodením od dovozného cla alebo do colného režimu vonkajší tranzit, alebo ak je vpustený ... pri dovoze tovaru vzniká a) prepustením tovaru do colného režimu voľný obeh, b) prepustením tovaru do colného režimu aktívny zušľachťovací styk v systéme vrátenia, c) ukončením colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla, d) .
Právna veta: Obnova konania spolu s preskúmaním rozhodnutia mimo odvolacieho konania sú ako opravné prostriedky spôsobilé vyvolať zmenu alebo zrušenie právoplatného rozhodnutia správneho (colného) orgánu. Predstavujú teda zákonom povolenú odchýlku od zásadnej požiadavky, ktorou je záväznosť a nezmeniteľnosť právoplatných rozhodnutí, preto sa v správnej praxi označujú aj ako mimoriadne opravné prostriedky. To však zároveň znamená, že nie sú generálne použiteľné a možno ich s úspechom uplatniť len vo výnimočných prípadoch. Základná idea mimoriadnych opravných prostriedkov totiž vychádza z toho, že právna ist ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je potrebné hodnotiť v kontexte všetkých získaných dôkazov (najmä rozhodnutia slovenských a českých colných orgánov o prepustení tovaru do navrhovaného colného režimu a záverečná správa Celního ředitelství Olomouc zo 17. septembra 2002), pričom poukázali aj na to, že sťažovateľka postupne menila a .
Kľúčové slová: právo na spravodlivé súdne konanie

Právna veta: Podľa čl. 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (pôvodne čl. 234 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva) všeobecný súd má možnosť predložiť prejudiciálnu otázku súdnemu dvoru. Týka sa to výkladu zmlúv, ako aj platnosti a výkladu aktov inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Európskej únie. Ak sa takáto otázka položí v konaní pred vnútroštátnym súdnym orgánom a tento súdny orgán usúdi, že rozhodnutie o nej je nevyhnutné pre vydanie jeho rozhodnutia, môže sa obrátiť na súdny dvor, aby o otázke rozhodol. Ak sa takáto otázka predloží v konaní pred vnútroštátnym súdnym orgánom, p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prípade je nesporné, že sťažovateľke vznikla daňová povinnosť dňom prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do príslušného colného režimu voľného obehu. Spornou ostala otázka splnenia, resp. nesplnenia podmienok na odpočítanie dane. Odpočítanie dane má dve ... účely spracovania v režime aktívneho zušľachťovacieho styku v podmienečnom systéme. Napokon však bol dovoz povolený v colnom režime voľného obehu. Podľa názoru najvyššieho súdu nie je medzi účastníkmi konania sporné, že platiteľom dane v .
Právna veta: Súd môže, ba dokonca sa musí od doslovného znenia právneho textu odchýliť v prípade, keď to zo závažných dôvodov vyžaduje účel zákona, systematická súvislosť alebo požiadavka ústavne súladného výkladu zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky). V takýchto prípadoch sa musí zároveň vyvarovať svojvôle (arbitrárnosti) a svoju interpretáciu právnej normy musí založiť na racionálnej argumentácii.

Úryvok z textu:
... jedna povinnosť je daná deklarantovi, pred prepustením tovaru a druhá po jeho prepustení Ak nebude tovar prepustený do colného režimu, druhá skutočnosť nemôže nastať. Je preto vylúčené, aby došlo k porušeniu obidvoch povinnosti súčasne, každá nastáva v ... nesprávnych a nepravdivých údajov. Ak ale faktúry boli doručené sťažovateľovi až potom, čo bol prepustený tovar do colného režimu, tak sťažovateľ neporušil citované ustanovenie, nedopustil sa colného deliktu aj napriek tomu, že sa neriadil pokynmi uvedenými .
... vo veci zabránenia nedovolenému nakladaniu s tovarom (stroje na opracovanie kameňa), ktorý nemohol byť prepustený do colného režimu, pretože platba colného dlhu nebola uskutočnená a predbežným opatrením zakázal s týmto tovarom sťažovateľke nakladať (...). Dňa ... začal colný orgán správne konanie vo veci zabránenia nedovolenému nakladaniu s tovarom, ktorý nemohol byť prepustený do colného režimu, pretože platba colného dlhu nebola uskutočnená. Výsledkom tohto správneho konania bolo rozhodnutie zo dňa 11. 6. .
... povahu rozhodnutí z časovo obmedzenou platnosťou. Ak colný orgán rozhodne o prepustení toho istého tovaru do iného colného režimu alebo iného colne schváleného určenia, predchádzajúci režim zaniká a zanikajú aj povinnosti účastníka konania (deklaranta, hlavného ... nesporne vyplýva, že povinnosti má plniť ten deklarant (hlavný zodpovedný) ktorému bol prepustený tovar do niektorého colného režimu ako poslednému. Tento záver logicky vyplýva aj zo samej podstaty veci a uvedené ustanovenia to potvrdzujú, že .
... voľný obeh. Ako som vyššie uviedol, tovar nemôže byť súčasne prepustený v dvoch colných režimoch. Je nemožné prenášať podmienky jedného colného režimu na druhý. Ide o dve samostatne konania. Prijatím colného vyhlásenia na prepustenie ... podstatnou zákonnou podmienkou nakladania s dovezeným tovarom prepusteným do režimu dočasného použitia. Naopak prepustením tovaru do colného režimu „voľný obeh“ získava zahraničný tovar colný status slovenského tovaru, pričom tento režim zahŕňa uplatnenie obchodnopolitických .
... Č. svojvoľne zmenil žiadosť sťažovateľa a jeho návrh na prepustenie tovaru (ktorý bol predtým prepustený do režimu voľný obeh) do colného režimu uskladňovanie tovaru v colnom sklade na žiadosť o zrušenie colného vyhlásenia, b) v konaní o zrušenie colného vyhlásenia colný úrad .
... neskorších predpisov nespájali s ustanovením § 85 ods.15 citovaného zákona, lebo pri predaji tovaru v colnom sklade a colných režimoch s podmienečným oslobodením nevzniká daňová povinnosť“.    Z týchto skutočností ústavný súd dospel k záveru, že sťažovateľka ... neskorších predpisov nespájali s ustanovením § 85 ods.15 citovaného zákona, lebo pri predaji tovaru v colnom sklade a colných režimoch s podmienečným oslobodením nevzniká daňová povinnosť.“    Týmto návrhom na rozhodnutie je ústavný súd podľa § 20 ods .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.