SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351516
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
22.04.2021 22:27

Nájdené rozsudky pre výraz: Colné vyhlásenie


Približný počet výsledkov: 31 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Colné vyhlásenie
  • colny nájdené 4693 krát v 264 dokumentoch
  • vyhlasenie nájdené 21185 krát v 7054 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 139 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 212 dokumentov
Krajské súdy SR 110 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument
Odborné články 4 dokumenty


Právna veta: Podľa čl. 98 ods. 1 písm. a) Nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. 20. 1992 režim colné uskladňovanie umožňuje uskladňovať v colnom sklade tovar, ktorý nie je tovarom spoločenstva, bez toho, aby tento tovar podliehal dovoznému clu alebo obchodno-politickým opatreniam. Podľa čl. 99 citovaného Nariadenia skladovateľom je osoba, ktorej bolo udelené povolenie na prevádzkovanie colného skladu. Ukladateľom je osoba, viazaná colným vyhlásením, na základe ktorej bol tovar prepustený do režimu colné uskladňovanie, alebo osoba, na ktorú boli prevedené práva alebo povinnosti tejto osoby. S vyššie uve ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 349/08-12   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 24. septembra 2008 predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti S., a. s., K., zastúpenej advokátom JUDr. D. A., K., vo veci namietaného porušenia základných práv zaručených v čl. 46 ods. 1, 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky, práva zaručeného v čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a porušenia čl. 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej .
Kľúčové slová: právo na spravodlivé súdne konanie

Právna veta: Podľa čl. 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (pôvodne čl. 234 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva) všeobecný súd má možnosť predložiť prejudiciálnu otázku súdnemu dvoru. Týka sa to výkladu zmlúv, ako aj platnosti a výkladu aktov inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Európskej únie. Ak sa takáto otázka položí v konaní pred vnútroštátnym súdnym orgánom a tento súdny orgán usúdi, že rozhodnutie o nej je nevyhnutné pre vydanie jeho rozhodnutia, môže sa obrátiť na súdny dvor, aby o otázke rozhodol. Ak sa takáto otázka predloží v konaní pred vnútroštátnym súdnym orgánom, p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... finančného riaditeľstva sú správne. V danom prípade je nesporné, že sťažovateľke vznikla daňová povinnosť dňom prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do príslušného colného režimu voľného obehu. Spornou ostala otázka splnenia, resp. nesplnenia podmienok ... dodávky tovarov a služieb ako platiteľ. Taktiež je nesporné, že daňová povinnosť vznikla sťažovateľke dňom prijatia colného vyhlásenia a s poukazom na princíp daňovej neutrality nenašiel najvyšší súd žiaden zákonný dôvod vzhľadom na skutkové .
Právna veta: Zákonodarcom upravenú fakultatívnu možnosť odvolacieho súdu obmedziť sa v odôvodnení potvrdzujúceho rozhodnutia len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia je vždy potrebné v záujme ústavne konformného výkladu (čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky) aplikovať aj vo svetle judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva zaoberajúcej sa právom účastníka občianskeho súdneho konania na riadne odôvodnenie rozhodnutia všeobecného súdu. Ak tak všeobecný súd nepostupoval, jeho rozsudok je nevyhnutné považovať za arbitrárny, svojvoľný, a tým p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súd tieto úvahy:   20. Krajský súd žalobu zamietol v podstate z dôvodu, že colné konanie v prípade sťažovateľky začalo podaním colného vyhlásenia v čase začatia prepravy v Nemecku, čo bolo ešte počas účinnosti zákona č. 180/1996 Z. z., ktorého ustanovenia sú ... . 238/2001 Z.z. (Colný zákon v znení neskorších zmien a doplnkov) ak vznikol colný dlh iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia, colný dlh sa oznámi dlžníkovi vydaním osobitného rozhodnutia.   Podľa § 198 ods. 1 zák. č. 180/1996 Z.z. (Colný .
Právna veta: Podľa § 157 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku „V odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa navrhovateľ (žalobca) domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca (žalovaný), prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé“. Toto zákonné ustanovenie je potrebné z hľadiska práva na súdnu ochranu v zmysle čl. 46 ods. 1 ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 167/1997 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky v znení neskorších predpisov. Najvyšší súd preskúmavané rozhodnutie považoval za zrozumiteľné, ... tuzemska, určia sa podľa sadzobníka uvedeného v prílohe tejto vyhlášky. Týmto postupom vypočítané údaje uviedol sťažovateľ v podaných colných vyhláseniach č. 0596401600195 z 26. februára 1996, č. 0596401600293 zo 14. marca 1996, č. 0596404600222 z 3 .
Právna veta: Súd môže, ba dokonca sa musí od doslovného znenia právneho textu odchýliť v prípade, keď to zo závažných dôvodov vyžaduje účel zákona, systematická súvislosť alebo požiadavka ústavne súladného výkladu zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky). V takýchto prípadoch sa musí zároveň vyvarovať svojvôle (arbitrárnosti) a svoju interpretáciu právnej normy musí založiť na racionálnej argumentácii.

Úryvok z textu:
... časového obdobia uskutočnil určitý počet dovozov. Pre vyvodenie jeho zodpovednosti je rozhodujúce či v čase podania colného vyhlásenia, ktorým začalo konanie, mal vedomosť o skutočných nákladoch na dopravu. Zo samotnej argumentácie Najvyššieho súdu vyplýva ... na základe... nesprávnych alebo nepravdivých údajov...“, treba vykladať iba v rozsahu, či údaje uvádzané deklarantom do colného vyhlásenia možno v okamihu jeho podania kvalifikovať ako správne, pravdivé a presné, odhliadnuc od jeho predchádzajúceho a .
... plne úspešný. Rozhodnutie o trovách konania zdôvodnil tým, že sťažovateľ nesplnil povinnosť uloženú colným orgánom preukázať kvalitu ním deklarovanú v colnom vyhlásení, čím spôsobil zbytočné prieťahy súdneho konania (§ 250k ods. 1 OSP).    Sťažovateľ podal generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky 17. marca 2003 .
... Z citovaných ustanovení, listinných dôkazov a skutkového stavu vyplýva tento záver. Colný úrad na základe, návrhu (podanie colného vyhlásenia § 76 ods. 3, § 78 Colného zákona), sťažovateľa rozhodol o pridelení colne schváleného určenia spätný vývoz, vydaním ... a v tejto lehote ho dodať colnému úradu určenia na území T. v meste P. (ods. 53 colného vyhlásenia). Právnym dôsledkom spojených s vydaním tohto rozhodnutia bolo, jednak zánik povinnosti sťažovateľa, vyplývajúcich z režimu aktívneho zušľachťovacieho .
... vo výške 0% s tým, že sám colný úrad uskutočnil storno formulára č. k. 0606801300094 a ďalej sťažovateľovi predložil ďalšie colné vyhlásenie č. 1606801300094 s pokynom, aby do odstavca 36 bol uvedený kód 10, teda žiadosť o priznanie preferenčnej colnej sadzby a .
... tovaru do režimu voľný obeh. Poukazujúc na zhora citované ustanovenia  podľa názoru odvolacieho súdu, dátum podania, colných vyhlásení, ktorými žalobca navrhol prepustenia predmetného tovaru do režimu voľný obeh je v danej veci relevantný výlučne ohľadom ... oslobodením od dovozného cla a nie okamih prepustenia predmetného tovaru do režimu voľný obeh. ... dátum podania, colných vyhlásení, ktorými žalobca navrhol prepustenia predmetného tovaru do režimu voľný obeh je v danej veci relevantný výlučne ohľadom .
... Kav potvrdzuje. (...) Súčasne sťažovateľ sa domáhal od Colného riaditeľstva SR vrátenia duplicitne zaplatenej DPH na základe pôvodných písomných colných vyhlásení colného orgánu o vymeraní colného dlhu (...). V tomto konaní bol sťažovateľ po vyše roku úspešný a štátu neoprávnene, ... prenajímateľ, t. z. spoločnosť F., s. r. o. (...) Dňa 29. 4. 2005 sa skončilo daňové konanie písomnými colnými vyhláseniami colného orgánu o vymeraní colného dlhu (...), v ktorých sa vymerala DPH z ceny tovaru 13.744.500,- Sk + clo .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.