SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1298232
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66808
USSR: 38834
NSČR: 128882
NSSČR: 70976
USČR: 82222
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430289
Krajské súdy (ČR): 49317
Posledná aktualizácia
25.02.2021 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: dedič zo zákona


Približný počet výsledkov: 37 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dedič zo zákona
  • dedic nájdené 4414 krát v 1091 dokumentoch
  • zo nájdené 349322 krát v 34574 dokumentoch
  • zakon nájdené 762884 krát v 36736 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 59 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty
Krajské súdy SR 306 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 5 dokumentov
Odborné články 3 dokumenty


Právna veta: 1) Ak poručiteľ zanechal iba majetok nepatrnej hodnoty, tento majetok sa vydá tomu, kto vystrojil poručiteľovi pohreb, pričom tento majetok takáto osoba nenadobudne z titulu dedenia, ale rozhodnutím súdu (§ 132 Občianskeho zákonníka). Započítanie toho, čo dedič zo zákona nadobudol od poručiteľa za jeho života, pokiaľ nejde o obvyklé darovanie, na jeho dedičský podiel, je možné len vtedy, ak súd v konaní o dedičstve uznesením potvrdzuje nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov (§ 484 Občianskeho zákonníka). V prípade, že súd v konaní o dedičstve neprikročil k potvrdeniu nadobudnutia ded ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 525/2013-29   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 15. októbra 2013 predbežne prerokoval sťažnosť J. K., Ž., M. K., Ž., E. G., Ž., a M. G., Ž., zastúpených advokátom JUDr. V. Š., Ž., ktorou namietajú porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivý súdny proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a .
Právna veta: Všeobecný súd vzhľadom na jeho povinnosť organizovať procesný postup v súdnom konaní tak, aby sa čo najskôr odstránil ten stav právnej neistoty, kvôli ktorému sa naň osoba obrátila so žiadosťou o rozhodnutie, zodpovedá za adekvátne a účelné využitie procesných prostriedkov, ktoré mu na tento účel zákon zveruje (vrátane poriadkových opatrení v zmysle § 53 Občianskeho súdneho poriadku), aj vo vzťahu k súdnemu znalcovi. Všeobecný súd v rozsahu svojej právomoci nesie zodpovednosť aj za zabezpečenie efektívneho postupu znalca pri vypracovaní znaleckého posudku (III. ÚS 111/01). V tomto prípade sa t ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . V uvedenom podaní okresnému súdu zároveň oznámil, že žalobca 2. februára 1999 zomrel bez zanechania závetu a jeho právnymi nástupcami – dedičmi zo zákona sú jeho deti Z. H. a Ing. M. R. (sťažovatelia). Žalovaný odpovedal podaním doručeným okresnému súdu 4. októbra 1999.   Výzvami .
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní

Právna veta: V súvislosti s hodnotením podľa uvedených kritérií ústavný súd konštatuje, že v prípade sťažovateľa došlo k procesnoprávnemu nástupníctvu (sukcesii), teda k zmene pôvodného účastníka konania na strane žalobcu, a to na základe univerzálnej sukcesie (dedenie). Keďže univerzálna sukcesia (na rozdiel od singulárnej sukcesie) vyvoláva automaticky aj procesno-právne nástupníctvo (sukcesiu), konajúci súd nemusel o pripustení tejto zmeny rozhodnúť svojím uznesením. Keďže pri zmene účastníkov nedochádza k vzniku nového procesnoprávneho vzťahu, ale k procesnoprávnemu nástupníctvu do už existujúceho proc ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Liptovskom Mikuláši neprerušil predmetné konanie od 16. 2. 2001, kedy právny zástupca oznámil súdu, že žalobkyňa zomrela a jediným dedičom zo zákona a na základe závetu je jej synovec, G. N., mal by pokračovať v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. ... . Právny zástupca neb. Z. L. listom zo dňa 16. 2. 2001 však oznámil súdu, že žalobkyňa zomrela a jediným dedičom zo zákona a na základe závetu po nebohej je jej synovec, G. N. Právny zástupca nebohej zároveň k predmetnému listu ako prílohu .
Právna veta: Uvedená nečinnosť okresného súdu v trvaní šiestich rokov nie je ospravedlniteľná, pretože súd nevykonával vo veci úkony, ktoré mali smerovať k odstráneniu právnej neistoty, v ktorej sa sťažovatelia v predmetnej veci počas súdneho konania nachádzali, čo je základným účelom práva zaručeného v citovanom článku ústavy (pozri napr. I. ÚS 41/02). Všeobecný súd vzhľadom na jeho povinnosť organizovať procesný postup v súdnom konaní tak, aby sa čo najskôr odstránil ten stav právnej neistoty, kvôli ktorému sa naň osoba obrátila so žiadosťou o rozhodnutie, zodpovedá za adekvátne a účelné využitie proce ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uznesenia predovšetkým uviedol: «Odvolaciu námietku v bode 1), ktorou dedič 2) spochybňuje správnosť potvrdenia dedičstva dedičom zo zákona vo výške ich podielov v časti VIII napadnutého uznesenia v dôsledku nesprávne určeného rozsahu majetku poručiteľky, ktorý ... ), určil všeobecnú cenu majetku poručiteľky (výrok VI), potvrdil dedičstvo dedičom zo závetu (výrok VII), potvrdil dedičstvo dedičom zo zákona (výrok VIII), určil dedičom povinnosť zaplatiť spoločne a nerozdielne súdny poplatok vo výške 66 € (výrok IX .
Právna veta: Naliehavý právny záujem, ktorý je podmienkou prípustnosti takejto žaloby, spočíva v tom, že žalobca v danom právnom vzťahu môže navrhovaným určením dosiahnuť odstránenie spornosti a ochranu svojich práv a oprávnených záujmov (ide najmä o prípady, v ktorých sa určením, či tu právny vzťah alebo právo je či nie je, vytvorí pevný základ pre právne vzťahy účastníkom sporu a predíde sa žalobe o plnenie). Naliehavý právny záujem žalobcu na požadovanom určení treba skúmať predovšetkým so zreteľom na cieľ sledovaný podaním žaloby a konečný zmysel navrhovaného rozhodnutia. Ak žalobca neosvedčí svoj nali ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vydaného JUDr. Z. K., notárom ako súdnym komisárom povereným Okresným súdom Žilina v dedičskej veci po poručiteľovi J. T..., boli dedičmi zo zákona v 1. dedičskej skupine deti poručiteľa: navrhovatelia 1. až V., odporkyňa II. a V. T., bydliskom Ž., pričom v zmysle .
... . 20 ods. 1 tretia veta Ústavy Slovenskej republiky, je zjavne neopodstatnené. Podľa tohto ustanovenia sa dedenie zaručuje, avšak pre všetkých dedičov zo zákona a nielen niektorým z nich a na úkor ostatných dedičov. Dedenie zaručené ústavou sa realizovalo v konaní pred Štátnym notárstvom .
... matke titulom právneho nástupníctva. Sťažnosť smeruje proti mestu Hlohovec a proti Bytovému hospodárstvu Hlohovec, s. r. o.    Sťažovateľ ako jediný dedič zo zákona po svojej zomrelej matke si uplatnil titulom právneho nástupníctva svoje právo na odkúpenie bytu, ktorý užívala jeho matka, a to .
... ktorý sa nevzťahuje závet A. M. V. z 1. mája 1995, a potvrdil jeho nadobudnutie Ing. P. V. ako jedinému dedičovi zo zákona.    V odôvodnení tohto uznesenia sa však na úvod uvádza: „Poručiteľka podľa zistenia zanechala závet zo dňa 1. mája 1995, písaný .
... len „notárka“). Notárka 30. marca 2001 predvolala sťažovateľku a neter poručiteľky (zisťovala okruh dedičov po poručiteľke). Zistila, že poručiteľka má dedičov zo zákona, ktorým 11. septembra 2001 oznámila, že poručiteľka zanechala závet, podľa ktorého svoj majetok odkázala sťažovateľke, a vyzvala ich, aby sa .
... okruhu dedičov po neb. P. Z. Dňa 7. mája 2002 Notársky úrad JUDr. D. T. oznámil súdu mená a adresy dedičov zo zákona po poručiteľovi P. Z. Dňa 14. júna 2002 okresný súd vyzval právnu zástupkyňu žalobkyne, aby upravila žalobu vo vzťahu k .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.