Nájdené rozsudky pre výraz: domnienka o znalosti vyhlásených všeobecne záväzných právnych predpisov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

53 dokumentov
218 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 27 ods. 1 OSP účastník sa môže dať zastúpiť aj ktoroukoľvek fyzickou osobou spôsobilou na právne úkony. Tento zástupca môže konať jedine osobne. Podľa § 27 ods. 3 OSP v konaní podľa Exekučného poriadku sa zastúpenie podľa odseku 1 nepripúšťa. To neplatí, ak zástupca účastníka konania podľa odseku 1 má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo a účastník konania je jeho blízkou osobou. Výklad a aplikácia právnych noriem týkajúcich sa právneho zastúpenia sťažovateľa ako povinného v exekučnom konaní na daný skutkový stav v sť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 415/2015­10 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 25. júna 2015 v senáte zloženom z predsedu Sergeja Kohuta, zo sudkyne  Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Lajosa Mészárosa   (sudca   spravodajca)   predbežne   prerokoval   sťažnosť   ,  , zastúpeného advokátkou JUDr. Katarínou Almášiovou, Advokátska kancelária JUDr. Gabriel Almáši, spol. s. r. o., Niťová 3, Bratislava, vo veci namietaného porušenia jeho z
Právna veta: Z právnej úpravy a interných inštrukcií upravujúcich prístup a vypožičiavanie kníh a právnych predpisov z ústavných knižníc explicitne nevyplýva povinnosť zabezpečiť v ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody prístup k právnym predpisom pre obvinených a odsúdených, ale vzhľadom na to, že podľa § 2 zákona o Zbierke zákonov platí nevyvrátiteľná domnienka znalosti práva, v knižničnom fonde týchto zariadení nemôžu chýbať právne predpisy publikované v Zbierke zákonov. Okrem toho podľa § 11 ods. 2 zákona o Zbierke zákonov obce sú povinné zabezpečiť, aby Zbierka záko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky           III. ÚS 256/03-143     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 29. septembra 2004 v senáte zloženom z predsedu Eduarda Báránya a zo sudcov Juraja Babjaka a Ľubomíra Dobríka prerokoval sťažnosť M. Z., t. č. v Ústave na výkon väzby v N., zastúpeného advokátom Mgr. M. K., N., ktorou namietal porušenie práva na primeraný čas a možnosti na prípravu obhajoby a práva na
Právna veta: Pokiaľ je občiansko-právny alebo obchodno-právny vzťah vrátane nárokov z neho vyplývajúcich (ďalej aj „právny vzťah“) upravený zákonom, princíp právnej istoty vyžaduje, aby tento zákon spĺňal základné požiadavky zákona, ktoré navzájom súvisia (prístupnosť, predvídateľnosť, platnosť a účinnosť). Právny vzťah/nárok z neho vyplývajúci (vrátane nároku na poplatok z omeškania) sa teda spravuje zákonom, ktorý je v čase jeho vzniku v zásade prístupný, predvídateľný, platný a účinný. Prístupnosť zákona ako nevyhnutnú podmienku pre to, aby mohol upravovať právny vzťah, vyjadruje aj § 2 zákona N ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] PLz. ÚS 1/06-13   Odlišné stanovisko sudcu Juraja Babjaka   I. Podľa § 32 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) pripájam toto odlišné stanovisko k bodu 1 výroku uznesenia pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) sp. zn. PLz. ÚS 1/06 z 11. októbra 2006 - o hmotnoprávnych účinkoch ex
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky         III. ÚS 47/01-12      Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu dňa 27. apríla 2001 predbežne prerokoval podnet C. A., bytom B., na začatie konania pre porušenie práva konať pred odvolacím súdom vo veci Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 16 Co 9/99 a 16 Co 337/99, ako aj jej žiadosť o ustanovenie právneho zástupcu v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky a takto   r o z h o d o l :
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 202/07-18    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 20. septembra 2007 predbežne prerokoval sťažnosť 1. Ing. M. D., CSc., B., 2. L. D., B., 3. B. D., B., zastúpených advokátkou JUDr. S. K., PhD., Advokátska kancelária, B., vo veci namietaného porušenia základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 239 k národnému zozna
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 47/2019-20 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 30. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti , , zastúpenej spoločnosťou WERNER & Co. s. r. o., Žltá 2/F, Bratislava, konajúcej prostredníctvom konateľa a advokáta JUDr. Andreja Wernera, vo veci namietaného porušenia jej základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slo
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       III. ÚS 130/06-17   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. mája 2006 predbežne prerokoval sťažnosť RNDr. J. S., bytom B., RNDr. K. V., bytom B., Ing. A. P., bytom B., a A. H., bytom Holandsko, zastúpených advokátkou JUDr. M. T., K., vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej re
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             III. ÚS 337/06-29   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 22. marca 2007 v senáte zloženom z predsedu Jána Lubyho a zo sudkyne Marianny Mochnáčovej a sudcu Ladislava Orosza o sťažnosti Mgr. V. H., I., zastúpenej advokátkou JUDr. A. G., T., vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky rozsud
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 848/2016-20 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. decembra 2016 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti Private Capital Investments Limited, 83 83 Ducie Street, Manchester, Veľká Británia, zastúpenej usadeným euroadvokátom Mgr. Michalom Jendrulekom, Citorínska 9, Bratislava, vo veci namietaného porušenia jej základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ú
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 589/2016-9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. septembra 2016 predbežne prerokoval sťažnosť , , , vo veci namietaného porušenia základných práv zaručených v čl. 46 ods. 1 a čl. 49 Ústavy Slovenskej republiky, základných práv zaručených v čl. 36 ods. 1 a čl. 39 Listiny základných práv a slobôd a práv zaučených v čl. 6 ods. 1 a čl. 7 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a zák
MENU