Nájdené rozsudky pre výraz: dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 392

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

99 dokumentov
172 dokumentov
2 dokumenty
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Vychádzajúc z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) ústavný súd pripomína, že súdy majú povinnosť preskúmať dôvody väzby obvineného v priebehu konania a prepustiť ho na slobodu, ak okolnosti ďalej neodôvodňujú pokračovanie pozbavenia jeho osobnej slobody. Dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu môže odôvodňovať väzbu v počiatočnom štádiu konania, avšak v určitom štádiu konania to už nepostačuje. Posúdenie dôvodnosti trvania väzby nemôže byť abstraktné, ale musí zohľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 25/2015­11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 20. januára 2015 predbežne prerokoval sťažnosť  ,  zastúpeného   advokátom  JUDr.   Jurajom   Gavalcom,   Teodora   Tekela   23,   Trnava,   vo  veci namietaného porušenia jeho základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy   Slovenskej   republiky   a   práva   na slobodu   a bezpečnosť   podľa   čl.   5   ods. 3   a   4 Dohov
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa tejto rozhodovacej praxe aj v prípade dlhotrvajúcej väzby riziko úteku neprávoplatne odsúdeného hrozí už len zo samotnej skutočnosti neprávoplatného odsúdenia na vysoký trest, ktoré sa od momentu vydania takého rozsudku považuje za uväznenie a nie za zákonné zatknutie alebo iné zbavenie osobnej slobody za účelom predvedenia pred súdny orgán pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu alebo ak sú oprávnené dôvody vedúce k domnienke, že je nutné zabrániť takej osobe v spáchaní trestného činu alebo v úteku po jeho spáchaní, splnenie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 250/2015­13 Ústavný súd Slovenskej republiky na  neverejnom zasadnutí senátu 10.  júna 2015 predbežne prerokoval sťažnosť  a    obaja   zastúpení advokátom   JUDr.   Richardom   Hulínom,   Advokátska   kancelária   Geško,   Hulín   a   partneri s. r. o., Ľubinská 3, Bratislava, vo veci namietaného porušenia ich základných práv podľa čl. 17 ods. 2, čl. 46 ods. 1 a čl. 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práv podľa čl. 
Kľúčové slová: pozbavenie osobnej slobodylehota trvania väzbypozbavenie slobody zatknutím
Zbierka ÚS 15/2004
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa čl. 5 ods. 3 dohovoru každý, kto je zatknutý (...) v súlade s ustanovením ods. 1 písm. c) tohto článku, musí byť ihneď predvedený pred sudcu alebo inú úradnú osobu splnomocnenú zákonom na výkon súdnej právomoci a má právo byť súdený v primeranej lehote alebo prepustený počas konania. Prepustenie sa môže podmieniť zárukou, že sa dotknutá osoba ustanoví na pojednávanie. Lehota pozbavenia slobody podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) dohovoru začína zadržaním, zatknutím alebo vzatím do väzby a končí sa, pokiaľ nedošlo ku skoršiemu prepusteniu na slobodu, vyhlásením rozsudku súdu I. stupňa, ktorý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             I. ÚS 8/04-31   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 17. marca 2004 v senáte zloženom z predsedu Daniela Švábyho a zo sudcov Lajosa Mészárosa a Štefana Ogurčáka prerokoval prijatú sťažnosť T. C., bytom G., zastúpeného advokátkou JUDr. K. B., Advokátska kancelária, T., vo veci porušenia základného práva zaručeného v čl. 17 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní
Zbierka ÚS 26/2005
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Ústavný súd už v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou (v rámci ktorej sa zaoberal požiadavkou urýchlenosti rozhodovania o žiadosti o prepustenie z väzby aj z hľadiska čl. 5 ods. 4 dohovoru) uviedol, že jednotlivé lehoty sa z hľadiska požiadaviek neodkladnosti alebo urýchlenosti posudzujú podľa všetkých okolností prípadu. V zásade však požiadavke neodkladnosti rozhodovania o žiadosti o prepustenie z väzby v zmysle čl. 17 ods. 2 a 5 ústavy, resp. čl. 5 ods. 4 dohovoru nezodpovedá lehota počítaná na mesiace, ale na týždne. Tejto požiadavke preto spravidla nemôže zodpovedať lehota konania p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             III. ÚS 199/05-54    Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Ľubomíra Dobríka a zo sudcov Juraja Babjaka a Eduarda Báránya vo veci sťažnosti L. K., nar. 30. decembra 1950, bytom G., toho času vo väzbe, zastúpeného advokátom JUDr. P. K., N., pre namietané porušenie jeho základných práv zaručených v čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj jeho p
Kľúčové slová: započítať väzbuspáchanie trestného činutrvanie väzbydôvody väzby
Zbierka ÚS 31/2013
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Nezaujatie žiadneho stanoviska k námietkam, podľa ktorých je ustanovenie § 71 ods. 2 písm. e) Trestného poriadku v rozpore s čl. 5 ods. 1 písm. c) dohovoru a podľa ktorých do doby trvania väzby bolo treba započítať aj väzbu vykonanú v rámci osobitne vedených trestných stíhaní, znamená zjavnú neodôvodnenosť uznesenia najvyššieho súdu. Na uvedenom zásadnom závere nič nemení skutočnosť, že najvyšší súd v konaní vedenom ústavným súdom prostredníctvom predsedu senátu doplnil chýbajúcu argumentáciu. Takýmto spôsobom nie je možné nedostatok odôvodnenia uznesenia najvyššieho súdu zhojiť, pretože k nem ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     II. ÚS 595/2012-36   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 29. mája 2013 v senáte zloženom z predsedu Juraja Horvátha a zo sudcov Sergeja Kohuta a Lajosa Mészárosa prerokoval prijatú sťažnosť R. N., K., zastúpeného advokátkou JUDr. K. D., K., pre namietané porušenie čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj čl. 5 ods. 1 písm. c), ods. 3 a 4 Dohovoru o ochra
Kľúčové slová: dôvodnosť trvania väzbyprávo na slobodu a osobnú bezpečnosťpozbavenie osobnej slobody
Zbierka ÚS 89/2006
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) dohovoru každý má právo na slobodu a osobnú bezpečnosť. Nikoho nemožno pozbaviť slobody okrem nasledujúcich prípadov, pokiaľ sa tak stane v súlade s konaním ustanoveným zákonom: (...) zákonné zatknutie alebo iné pozbavenie osoby slobody za účelom predvedenia pred príslušný súdny orgán pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, alebo ak sú oprávnené dôvody domnievať sa, že je potrebné zabrániť jej v spáchaní trestného činu alebo v úteku po jeho spáchaní. (...) Z citovaného ustanovenia dohovoru možno vyvodiť, že toto ustanovenie sa ratione materiae vzťahu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       I. ÚS 212/06-23   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 28. júna 2006 predbežne prerokoval sťažnosť R. Š., bytom Ž., t. č. v Ústave na výkon trestu odňatia slobody, I., zastúpeného advokátom JUDr. J. S., B., vo veci namietaného porušenia základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) a ods. 3 Dohovoru o ochrane ľuds
Kľúčové slová: právo na osobnú slobodudôvody väzby
Zbierka ÚS 15/2006
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: už v čase, keď najvyšší súd rozhodoval o predĺžení väzby sťažovateľa v uvedenej trestnej veci, iba samotné dôvodné podozrenie, že sťažovateľ spáchal závažný trestný čin, nemohlo byť titulom pre jeho väzbu a ďalšie pokračovanie v nej. V tejto súvislosti je potrebné poukázať aj na skutočnosť, že hoci väzba sťažovateľa v trestnej veci vedenej na krajskom súde pod sp. zn. 1 T 23/02 trvala v čase, keď najvyšší súd rozhodoval o jej predĺžení, dva roky, sťažovateľ bol k dispozícii orgánom činným v trestnom konaní v uvedenej trestnej veci de facto už v čase podania obžaloby (11. septembra 2002), b ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             III. ÚS 295/05-45    Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Juraja Babjaka a zo sudcov Eduarda Báránya a Ľubomíra Dobríka vo veci sťažnosti R V. D., toho času vo väzbe, zastúpeného advokátom JUDr. Ľ. Š., Š., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva zaručeného v čl. 17 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj namietaného porušenia jeho p
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Prezumpciu neviny neporušujú také výroky, ktoré len vyjadrujú stav podozrenia zo spáchania trestného činu. Keďže ústavný súd dospel k záveru, že v navrhovateľom namietaných prípadoch išlo o výroky odporcov vyjadrujúce len stav podozrenia zo spáchania trestného činu, a teda neporušujúce prezumpciu neviny navrhovateľa, rozhodol, že jeho práva podľa čl. 50 ods. 2 ústavy a čl. 6 ods. 2 dohovoru porušené neboli. Na záver možno ešte uviesť, že navrhovateľom predložené články, ktoré mali porušiť prezumpciu neviny (a tiež ohroziť využitie práv obhajoby), boli publikované v čase, keď obe jeho tre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             III. ÚS 83/01-85    Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Juraja Babjaka a zo sudcov Eduarda Báránya a Ľubomíra Dobríka vo veci podnetu na začatie konania JUDr. J. B., K., zastúpeného advokátom JUDr. T. Š., K., pre porušenie práv podľa čl. 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd Úradom fina
Kľúčové slová: právo na osobnú slobodu
Zbierka ÚS 45/2006
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Z práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 ústavy, resp. práva podľa čl. 5 ods. 3 dohovoru vyplýva, že v prípade ak osoba, ktorej osobná sloboda je pozbavená väzbou, požiada o nahradenie väzby peňažnou zárukou, súd rozhodujúci o väzbe je povinný sa s touto žiadosťou náležite vysporiadať, pretože v opačnom prípade dochádza k porušenie označených práv. Z obsahu spisu ústavného súdu v tejto veci, ako aj zo spisového materiálu okresného súdu ústavný súd zistil, že sťažovateľ vo svojom podaní zo 7. apríla 2006, ktorým prostredníctvom svojho právneho zástupcu doplnil svoju sťažnosť pro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky     III. ÚS 240/06-23   Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Juraja Babjaka a zo sudcov Eduarda Báránya a Ľubomíra Dobríka vo veci sťažnosti Ing. T. U., t. č. vo výkone väzby, zastúpeného advokátom JUDr. M. D., Advokátska kancelária, R., v ktorej namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj práva podľa čl.
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Čo sa týka obžalovaným namietanej lehoty na prípravu na verejné zasadnutie, tak o tomto pojednáva ustanovenie § 292 Trestného poriadku, pričom dodržanie 5-dňovej tejto lehoty na prípravu u obžalovaného sa viaže len na prvé verejné zasadnutie, ktoré určí predseda senátu. Toto ustanovenie ani v jednom odseku neupravuje povinnosť dodržiavať túto lehotu na ďalších odročených verejných zasadnutiach... V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že ani nedodržanie lehoty 5-tich pracovných dní neznamená automaticky, že obžalovaný nemusí uposlúchnuť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 729/2014­12 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   senátu 16. decembra 2014 predbežne prerokoval sťažnosť  ,    , , zastúpeného advokátkou JUDr. Ivetou Lenčéšovou,   Farská   28,   Nitra,   vo   veci   namietaného   porušenia   jeho   základného   práva na osobnú   slobodu   podľa   čl.   17   ods.   2   a 5   Ústavy   Slovenskej   republiky,   základného práva na   súdnu   ochranu  
MENU