SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1188873
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64725
USSR: 35948
NSČR: 124707
NSSČR: 67459
USČR: 80175
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425623
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
13.07.2020 21:27

Nájdené rozsudky pre výraz: dôvody dovolania sťažovateľa


Približný počet výsledkov: 18 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dôvody dovolania sťažovateľa
  • dovod nájdené 258969 krát v 32452 dokumentoch
  • dovolania nájdené 34399 krát v 6609 dokumentoch
  • stazovatel nájdené 698373 krát v 29336 dokumentochPrávna veta: 1) Ústavný súd považuje za potrebné uviesť, že v situácii, keď neostáva než dovolanie sťažovateľa považovať za neprípustné, nemožno najvyššiemu súdu vyčítať, že sa meritórne nezaoberal samotnými dôvodmi sťažovateľovho dovolania. Z rovnakého dôvodu sa potom obdobnou argumentáciou uvedenou sťažovateľom v jeho sťažnosti nemohol zaoberať ani ústavný súd, ktorý bol navyše viazaný petitom sťažnosti sťažovateľa, z ktorého vyplýva, že sťažovateľ namietal neústavnosť výlučne rozhodnutia najvyššieho súdu ako súdu dovolacieho.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 3/2013-22   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 16. januára 2013 predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti R. s. r. o., S., zastúpenej advokátom JUDr. V. K., K., ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivý súdny proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, .
Právna veta: Ak sa Najvyšší súd Slovenskej republiky ako dovolací súd v namietanom rozhodnutí s doplnením dovolania spísaným dovolateľom a doručeným mu v zákonom ustanovenej lehote priamo jeho obhajcom odmietne zaoberať len s formálnym poukazom na to, že ide o podanie, ktoré nebolo spísané priamo obhajcom, hoci z konkrétnych okolností prípadu vyplýva, že obhajca sa s týmto doplnením dovolania riadne oboznámil a s jeho obsahom stotožnil, tak ide zo strany dovolacieho súdu o neprimerane formalistický a neopodstatnene reštriktívny výklad § 373 ods. 1 Trestného poriadku. Takýto výklad je z ústavného hľadiska n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... malo dôjsť tým, že ustanovený obhajca JUDr. M. R. (ďalej aj „obhajca“) ignoroval jeho záväzné pokyny týkajúce sa rozsahu a dôvodov dovolania. Sťažovateľ tvrdí, že na toto konanie obhajcu upozornil krajský súd, ktorý však nezjednal nápravu smerujúcu k zabezpečeniu účinného práva na obhajobu .
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní

Právna veta: Judikatúra ústavného súdu sa ustálila v tom, že otázka, či v konkrétnom prípade bolo alebo nebolo porušené základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov garantované v čl. 48 ods. 2 ústavy, sa skúma vždy s ohľadom na konkrétne okolnosti každého jednotlivého prípadu najmä podľa týchto troch základných kritérií: zložitosť veci, správanie účastníka a postup súdu (napr. I. ÚS 41/02). ). Ústavný súd pritom prihliada aj na predmet sporu (povahu veci) v posudzovanom konaní a jeho význam pre sťažovateľa (napr. I. ÚS 19/00, I. ÚS 54/02, II. ÚS 32/02). Podľa rovnakých kritérií postupoval ú ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Okresný súd Veľký Krtíš 25. septembra 1998 oznámil okresnému súdu, že spis sp. zn. 9 C 224/96 sa z dôvodu dovolania sťažovateľa nachádza na najvyššom súde. Dňa 29. septembra 1998 sťažovateľ zaslal okresnému súdu požadované listiny. Dňa 1. októbra 1998 okresný súd .
Právna veta: 1) Podľa judikatúry ústavného súdu z čl. 13 dohovoru vyplýva pre fyzické osoby a právnické osoby procesné právo akcesorickej povahy mať účinné právne prostriedky nápravy pred národným orgánom v prípade porušenia ostatných ľudských práv chránených dohovorom. Uplatňovanie práva vyplývajúceho z čl. 13 dohovoru musí preto nadväzovať na aspoň obhájiteľné tvrdenie (arguable claim) o porušení iného práva chráneného dohovorom (III. ÚS 38/05).

Úryvok z textu:
... vykonávania úkonov trestného konania), ani v podanom dovolaní neuviedol okolnosti, ktorými by sa najvyšší súd mohol zaoberať v rámci tohto dôvodu dovolania. Sťažovateľ neuviedol v sťažnosti ani žiadne námietky spochybňujúce nestrannosť senátu najvyššieho súdu, ktorý rozhodoval v jeho veci.   Ústavný súd preto dospel .
Právna veta: Objektom tohto trestného činu je záujem štátu na riadnom výkone právomoci verejných činiteľov a na ochrane práv a povinností fyzických a právnických osôb. Na naplnenie tejto skutkovej podstaty sa vyžaduje, aby sa činu dopustil špeciálny subjekt, t. j. verejný činiteľ, a to jednou z troch taxatívne uvedených foriem konania. Z hľadiska zavinenia úmysle páchateľa musí zahŕňať aj spôsobenie škody, alebo zadováženie či už sebe alebo inému neoprávneného majetkového prospechu. Neoprávneným prospechom môže byť aj neoprávnené zvýhodnenie inej osob ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  subsumovania argumentácie   sťažovateľa   pod   namietaný   dovolací   dôvod   podľa   §   371   ods.   1   písm.   i) Trestného poriadku, pritom konštatovanie o nesplnení dôvodov dovolania sťažovateľa bolo založené   na   racionálnom,   podrobnom,   a   teda   ústavne   konformnom   výklade   relevantnej právnej úpravy, ktorý nepopiera jej účel a podstatu a .
Právna veta: Pre účely náhrady škody spočívajúcej v nákladoch vynaložených poškodeným (obvineným) na obhajobu v trestnom konaní podľa zákona č. 58/1969 Zb., treba skutočnú škodu interpretovať v zmysle účelne vynaložených nákladov, za ktoré treba považovať náklady vo výške odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní určenej podľa ustanovení zvláštneho právneho predpisu o tarifnej odmene. Na podporu tohto právneho názoru treba uviesť, že aj súčasné znenie zákona č. 514/2003 Z. z., ktorým bol zrušený zákon č. 58/1969 Zb. stanovuje, že náhrada škody zahŕňa aj náhradu účelne vynaložen ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... svojom dovolaní. Žalovaný nenastolil otázku obmedzenia výšky skutočnej škody cez prizmu inštitútu náhrady trov konania. Dovolací súd tak svojvoľne rozšíril dôvody dovolania. Sťažovateľ nikdy netvrdil, že náhrada škody v danom prípade nie je ničím obmedzená, naopak, poukázal na skutočnosť, že je v právomoci .
... bol po druhýkrát vypočutý znalec bez upovedomenia obhajoby. Najvyšší súd v rámci uznesenia z 20. júla 2010 vo vzťahu k dôvodom dovolania sťažovateľa uviedol: „Dovolací súd po preskúmaní spisového materiálu však dospel k záveru, že dovolateľom namietané dovolacie dôvody uvedené v § 371 .
... ústavnosti rozhodnutia najvyššieho súdu. Uznesenie najvyššieho súdu nemožno označiť za všeobecné či povrchné, naopak najvyšší súd sa pozorne vysporiadal s dôvodmi dovolania sťažovateľa a jeho závery sú logickým a ústavne konformným výkladom relevantnej právnej úpravy.   17. Podľa ústavného súdu nemožno uznesenie najvyššieho súdu .
... TdoV 23/2010 z 25. januára 2011 bolo odmietnuté podľa § 382 písm. c) Trestného poriadku dovolanie sťažovateľa pre nesplnenie dôvodov dovolania.   Sťažovateľ vyjadril nespokojnosť s uvedenými rozhodnutiami všeobecných súdov a svoje tvrdenia odôvodnil takto: «V rámci trestného konania obhajoba navrhla vyšetrenie zdravotného .
... pred súdom, zabraňuje mu v prístupe k súdnej ochrane a tiež vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci“. Na úrovni konkrétnych dôvodov dovolania sťažovateľ v prvom rade namietal postoj okresného súdu i krajského súdu k rozhodovaniu o trovách konania. Oba súdy podľa jeho názoru .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.