SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1269253
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66586
USSR: 38676
NSČR: 128326
NSSČR: 69750
USČR: 81931
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 429778
Krajské súdy (ČR): 48801
Posledná aktualizácia
27.01.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: dôvody pre zastavenie konania


Približný počet výsledkov: 16 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dôvody pre zastavenie konania
  • dovod nájdené 282571 krát v 35071 dokumentoch
  • pre nájdené 245564 krát v 34792 dokumentoch
  • zastavenie nájdené 27472 krát v 6822 dokumentoch
  • konanie nájdené 1282962 krát v 36627 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 90 dokumentov
Krajské súdy SR 140 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument
Odborné články 2 dokumenty


Právna veta: Verejnoprávna pohľadávka vzniknutá z oneskorene uhradeného alebo neuhradeného poistného na zdravotné poistenie (poplatok z omeškania podľa zákona o zdravotnom poistení) nie je spôsobilá byť súčasťou konkurznej podstaty úpadcu, keďže podľa § 23 ods. 7 bola príjmom štátneho rozpočtu. Ak teda nadobudla sťažovateľka postúpením schváleným konkurzným súdom pohľadávku už autoritatívne priznanú platobným výmerom úradu, ide o vymáhateľný nárok. V rozsahu, ktorý však platobným výmerom úradu v prospech úpadcu nebol právoplatne priznaný pred jej postúpením, nemožno hovoriť o vymáhateľnom ná ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 195/2017-17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 16. marca 2017 v senáte zloženom z predsedu Ladislava Orosza (sudca spravodajca), zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Lajosa Mészárosa predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpenej advokátom JUDr. Felixom Neupauerom, Dvořákovo nábrežie 8/A, Bratislava, ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej .
Právna veta: SKUTKOVÝ STAV: Sťažovateľka v rámci námietok proti napadnutému uzneseniu krajského súdu, ktorým bolo potvrdené uznesenie okresného súdu o zastavení konania z dôvodu nezaplatenia súdneho poplatku za podaný návrh na začatie konania po tom, ako bolo právoplatne rozhodnuté o tom, že sťažovateľke sa oslobodenie od súdnych poplatkov nepriznáva, tvrdí, že odvolací súd pri odôvodňovaní svojho rozhodnutia uplatnil svojvoľný a ústavne nekonformný výklad ustanovenia § 138 ods. 1 OSP, ktorý v podstate vylučuje právnické osoby z možnosti súdnej ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  nižších stupňov na zistený stav použili správny právny predpis a náležité ho aj vyložili pri riešení otázky, či sú tu dôvody pre zastavenie konania. Z   dôvodov   dovolania   (bod   III.   dovolania)   vyplýva,   že   žalobca   naostatok   ani nespochybňuje aplikáciu a výklad ustanovenia § 10 ods. 1 .
Právna veta: Z § 109 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. vyplývajú predpoklady – ktoré ak sú kumulatívne splnené – môže správca odporučiť reštrukturalizáciu dlžníka. Test podnikania podľa § 109 ods. 3 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. predpokladá, aby správca overil, že „dlžník reálne vykonáva podnikateľskú činnosť, t. j. má reálny biznis. Nepostačuje, ak dlžník síce má príslušné živnostenské oprávnenia, tieto živnostenské činnosti však nevykonáva...“ (komentár Wolters Kluwer k § 109 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z., dostupný na ASPI, stav k 10. 10. 2017). Test zachovania podstatnej časti podniku podľa § 109 ods. 3 ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zo dňa 26. 09. 2016 (ďalej len „predchádzajúce reštrukturalizačné konanie“). Podkladom pre konanie bol takmer identický reštrukturalizačný posudok vypracovaný správcom . Dôvodom pre zastavenie konania bolo, že na odporučenie reštrukturalizácie neboli splnené podmienky podľa § 109 ods. 3 písm.) a e) ZKR (dlžník vykonáva podnikateľskú .
... neboli odstránené vady odvolania, alebo ako tvrdí navrhovateľ, preto, lebo bolo podané oneskorene, a navrhovateľ je tej mienky, že neboli dôvody pre zastavenie konania, tak sa svojich práv mohol domáhať dovolaním podľa § 236 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. Jedným z dovolacích dôvodov je .
... 1127/02, ktorým bolo potvrdené uznesenie okresného súdu o zastavení konania, ktoré pokladá za nezákonné, lebo podľa jeho mienky neexistovali dôvody pre zastavenie konania.   Ústavný súd zistil, že napadnuté uznesenia všeobecných súdov nie sú svojvoľné. Výroky sú primerane odôvodnené a nie sú ani v .
... sa funkcie k 16. 11. 2004 sa neuskutočnilo spôsobom uvedeným v čl. 9 ods. 12 ústavného zákona a nemôže byť dôvodom pre zastavenie konania. Obrana navrhovateľa je účelová a je z nej zrejmé, že verejný funkcionár si neplnil svoje povinnosti a hľadá len spôsob ... sa funkcie k 16. 11. 2004 sa neuskutočnilo spôsobom uvedeným v čl. 9 ods. 12 ústavného zákona a nemôže byť dôvodom pre zastavenie konania. Poukazuje na dikciu poslednej vety čl. 9 ods. 12 v zmysle ktorej je zrejmé, že sa tak môže stať, len .
... došlo v dôsledku arbitrárneho postupu všeobecných súdov, keď konanie zastavili z formálnych dôvodov bez toho, aby sa zaoberali meritom veci. ... Dôvodom pre zastavenie konania bola zmena právnej úpravy, ktorá s účinnosťou od 01. 01. 2004 umožnila preskúmanie personálnych rozkazov aj v správnom súdnictve. Lehotu .
... zavinenia zastavenia konania, ako ho má na mysli § 146 ods. 2 veta prvá O. s. p., nejde vtedy, ak dôvodom pre zastavenie konania bolo späťvzatie takej žaloby, ktorá bola podaná dôvodne a žalobca ju vzal späť len so zreteľom na správanie žalovaného (spočívajúce .
... mohol urobiť, bol z tejto funkcie odvolaný a preto nemohol postupovať podľa čl. 9 ods. 12 ústavného zákona (využiť liberačné dôvody pre zastavenie konania), 2. protizákonnosť vydania rozhodnutia (nedodržanie zákonom stanovenej 60-dňovej lehoty na rozhodnutie vo veci uloženia pokuty od začatia konania): skutočnosť .
... prípustnosť dovolanie podľa § 238 ods. 1 O. s. p. voči rozsudku odvolacieho súdu. Zastavenie dovolacieho konania je tak protiústavné. Dôvody pre zastavenie konania nejestvujú, pretože dovolanie bolo podľa ustanovení zákona č. 99/1963 Zb. O. s. p. prípustné, preto nemožno právo sťažovateľa na .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.