SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187812
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64720
USSR: 35948
NSČR: 124657
NSSČR: 67459
USČR: 80175
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425592
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
12.07.2020 04:27

Nájdené rozsudky pre výraz: dôvody zmätočnosti


Približný počet výsledkov: 118 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dôvody zmätočnosti
  • dovod nájdené 258878 krát v 32439 dokumentoch
  • zmatocnosti nájdené 855 krát v 486 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 389 dokumentov
Krajské súdy SR 43 dokumentov


Právna veta: V normatívnych ustanoveniach CSP (§ 419 až § 423) sú uvedené podmienky, za splnenia ktorých je dovolanie prípustné. Ustanovenia § 420 až § 423 CSP upravujú prípustný predmet dovolania. Ustanovenie § 420 CSP taxatívne vymedzuje prvú skupinu podmienok prípustnosti dovolania, tzv. dôvody zmätočnosti a v ustanovení § 421 CSP je upravená druhá skupina podmienok prípustnosti, ktoré tvoria prípady, v ktorých ide o otázky zásadného právneho významu. Z textu zákona vyplýva, že pri vymedzení podmienky prípustnosti dovolania podľa ustanovenia § 420 CSP je možné dovolanie odôvodniť iba taxatívne uvedenými ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 49/2018-32 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 16. mája 2018 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej a zo sudcov Ladislava Orosza a Miroslava Duriša (sudca spravodajca) v konaní o prijatej sťažnosti obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s. r. o., Južné nábrežie 13, Košice, zastúpenej advokátom JUDr. Vladimírom Kucharčíkom, Štefánikova 988/40, Košice, .
Právna veta: Civilný sporový poriadok zavádza novú definíciu trov konania, pričom za trovy konania sa podľa novej právnej úpravy považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia konania (pozri § 156 CSP) do jeho skončenia. Je teda irelevantné, že určité výdavky vznikli v bezprostrednej súvislosti s týmto konaním, no pred jeho začatím (napr. v súvislosti s predžalobnou výzvou), pretože je vylúčené takéto výdavky považovať za trovy konania, keď nevznikli počas prebiehajúceho konania. Ak strana mala takéto výdavky, tieto by mohli byť v niektorých sporoch posúdené ako náklady spojen ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... končí, pozn.), a teda ho možno v zmysle už uvedeného považovať za rozhodnutie preskúmateľné v dovolacom konaní z dôvodov zmätočnosti ako rozhodnutie, ktorým sa konanie končí.». 41. Prvý senát ústavného súdu v súčasnom zložení konštatuje, že uvedené ... 421 ods. 1 CSP je vylúčená ustanovením § 421 ods. 2 CSP“. Pokiaľ ide o prípustnosť dovolania z dôvodov zmätočnosti podľa § 420 CSP, dovolanie je prípustné výlučne proti rozhodnutiam odvolacieho súdu vo veci samej alebo rozhodnutiam, ktorými .
Právna veta: Súčasťou základného práva na súdnu ochranu je aj vnútorný súlad každého rozhodnutia orgánu verejnej moci, ktorým sa autoritatívne ukladajú povinnosti alebo priznávajú práva. Nie je ústavne akceptovateľným rozhodnutie všeobecného súdu, v ktorom výrok nemá potrebnú oporu v odôvodnení. Také rozhodnutie je pre jeho adresáta nezrozumiteľné a nemôže mu dať potrebné odpovede na všetky základné otázky súvisiace s poskytovanou súdnou ochranou. Individuálny právno-aplikačný akt musí jeho adresátom dávať všetky odpovede na základné otázky súvisiace s poskytovaním súdnej alebo inej právnej ochrany, ktoré ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... orgánu verejnej moci (napr. právomoci dovolacieho súdu meritórne preskúmať podané dovolanie) zákon kogentne formuluje určité kritériá (napr. dôvody zmätočnosti podľa § 237 OSP), potom dotknutý orgán verejnej moci pri skúmaní svojej právomoci v konkrétnom prípade musí bez ... súdu rešpektovať právny názor ústavného súdu vyjadrený v bode 2 časti II tohto nálezu a pri skúmaní dôvodov zmätočnosti podľa § 237 OSP založiť svoje rozhodnutie o podanom dovolaní na jednoznačnom závere o existencii alebo absencii .
Právna veta: Ústavný súd najprv pripomína, že účastník konania nemôže podať mimoriadne dovolanie, môže dať iba podnet na jeho podanie. Začatie mimoriadneho dovolacieho konania preto nie je závislé od vôle účastníka konania, ale od úkonu generálneho prokurátora. Ak sa však konanie o mimoriadnom dovolaní začne, vyžaduje sa, aby sa aj v tomto konaní dodržali ústavnoprocesné princípy súdneho konania na spravodlivý proces upravené v čl. 46 ods. 1 ústavy a čl. 6 ods. 1 prvej vete dohovoru. Možnosť domáhať sa ich dodržiavania je však limitovaná v čl. 51 ods. 1 ústavy, t. j. domáhať sa ich dodržiavania možno len v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z medzí dôvodov mimoriadneho dovolania, ak navyše dovolací súd nezistil žiadnu skutočnosť, ktorá by takéto vybočenie alebo rozšírenie prieskumu dovoľovala (dôvody zmätočnosti). Preto napadnuté rozhodnutie dovolacieho súdu podľa zákona muselo reagovať iba na obsah mimoriadneho dovolania.   Najvyšší súd nenariadil v konaní o .
Právna veta: 1. Dovolanie z tzv. zmätočných dôvodov podľa § 237 Občianskeho súdneho poriadku nie je prípustné proti rozsudkom, ktorými sa vyslovilo, že sa manželstvo rozvádza. 2. Vzhľadom na unikátnosť právotvorných rozsudkov týkajúcich sa rozvodu manželstva musí byť v danej veci preferovaný princíp právnej istoty. Preto je potrebné zrušiť rozsudok dovolacieho súdu, ktorým bol zrušený odvolací rozsudok o rozvode manželstva. Za komponent práva na spravodlivý proces tu možno považovať aj dodržiavanie procesných predpisov tak, aby zrušením právoplatného rozhodnutia nebola porušená právna istota niektorého z ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 237 OSŘ, pričom slovenská právna úprava tam stále ustanovuje, že dovolanie je prípustné proti „každému“ rozhodnutiu odvolacieho súdu, ak nastanú dôvody zmätočnosti. Pre úplnosť možno dodať, že veľkou novelou Občanského soudního řádu zákonom č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon .
Právna veta: 1) Ustanovenie § 243b ods. 2 (v spojení s § 243i ods. 2) OSP ukladá najvyššiemu súdu povinnosť zmeniť dovolaním napadnuté rozhodnutie, ak má najvyšší súd na takéto rozhodnutie vytvorený dostatočný skutkový podklad. Je zrejmé, že zmena právoplatného rozhodnutia na rozdiel od jeho zrušenia síce do raz vytvoreného stavu právnej istoty zasahuje, zároveň však novovytvorený stav právnej neistoty odstraňuje okamžitým nastolením právnej istoty novej. Prekvapivým momentom vyplývajúcim z takého spôsobu rozhodovania možno podľa názoru ústavného súdu efektívne čeliť nariadením pojednávania pred dovolacím ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... b) OSP].   9.3 Kým odlíšenie inej vady konania od tzv. dôvodov zmätočnosti spravidla nespôsobuje zásadnejší problém (vzhľadom na taxatívny výpočet dôvodov zmätočnosti v § 237 OSP), problematickejším môže byť odlíšenie inej vady konania od nesprávneho právneho ... dôvod však nemožno podradiť nesprávnu aplikáciu procesných noriem počas konania, keďže tieto sú „vadami konania“ v podobe dôvodov zmätočnosti alebo tzv. inej vady konania.   b) Pochybenie súdu pri zisťovaní skutkového stavu z vykonaného dokazovania .
Právna veta: Materiálny prístup v chápaní ústavnosti vyžaduje v širšom zmysle akceptáciu a uplatňovanie základných hodnôt demokratickej spoločnosti v rozhodovacej činnosti všetkých orgánov verejnej moci a v užšom zmysle zohľadňujúcom individuálny právno-aplikačný rozmer realizácie práva akceptáciu zachovania ústavne súladného účelu aplikovanej právnej úpravy.

Úryvok z textu:
... namietanej vady konania podľa § 237 písm. f) OSP, avšak nie z dôvodu uvádzaného dovolateľmi, ale z dôvodu zmätočnosti vydania oboch uznesení odvolacieho súdu o zastavení odvolacieho konania v znení ich dopĺňajúcich uznesení. Vychádzal pritom z aktuálneho ... namietanej vady konania podľa § 237 písm. f) OSP, avšak nie z dôvodu uvádzaného dovolateľmi, ale z dôvodu zmätočnosti vydania oboch uznesení odvolacieho súdu o zastavení odvolacieho konania v znení ich dopĺňajúcich uznesení. Vychádzal pritom z aktuálneho .
Právna veta: Účelom a podstatou konania o prejudiciálnej otázke je podľa stabilizovanej judikatúry súdneho dvora spolupráca vnútroštátneho súdu so súdnym dvorom pri výklade práva Európskej únie. Povinnosť predložiť prejudiciálnu otázku nevzniká v každom prípade. Z primárneho práva Európskej únie a judikatúry súdneho dvora vyplýva viacero výnimiek z povinnosti predložiť prejudiciálnu otázku (pozri MAZÁK, J., JÁNOŠÍKOVÁ, M.: Základy práva Európskej únie. Ústavný systém a súdna ochrana. Bratislava: IURA EDITION, 2009, s. 420), konkrétne ak: a) odpoveď na prejudiciálnu otázku by nemala žiadny význam na vyt ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tejto otázke v napádaných uzneseniach ani explicitne nevyjadroval. Najvyšší súd ako súd dovolací je síce povinný ex offo skúmať danosť dôvodov zmätočnosti zakladajúcich niektorý z dovolacích dôvodov podľa § 237 OSP, avšak v tomto smere dovolací súd vyjadruje v rozhodnutí svoje negatívne .
Právna veta: „Mimoriadne dovolanie môžeme považovať za ďalší mimoriadny opravný prostriedok. Je to však napriek tomu dovolanie, ktoré je mimoriadne výlučne z dôvodu, že na jeho podanie je procesne legitimovaný iba generálny prokurátor a je zásadne obmedzené len na prípady, v ktorých nemožno podať dovolanie účastníkom konania. Inak, tak ako to potvrdzuje aj zákon, platí pre mimoriadne dovolanie a mimoriadne dovolacie konanie tá istá procesná úprava, ako je to pri dovolaní podanom účastníkom konania (§ 242 ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...   konať   pred   súdom;   g)   rozhodoval   vylúčený   sudca   alebo   bol   súd nesprávne   obsadený,   ibaže   namiesto   samosudcu   rozhodoval   senát“.  Ide   o   tzv.   dôvody zmätočnosti rozhodnutia. 2. V prípade existencie niektorého z už uvedených dovolacích dôvodov má samotný účastník konania k dispozícii mimoriadny opravný prostriedok .
Právna veta: Najvyšší súd zastáva názor, že predpoklad prípustnosti mimoriadneho dovolania spočívajúci v nemožnosti dosiahnutia právnej ochrany inými právnymi prostriedkami nie je splnený ani vtedy, ak v čase podania podnetu na podanie mimoriadneho dovolania, t. j. v prítomnom čase (ktorý používa výslovne znenie § 243e ods. 1 O. s. p.) už účastník konania možnosť dosiahnutia právnej ochrany inými právnymi prostriedkami nemá, no v minulosti takúto možnosť, či už využitím riadnych alebo mimoriadnych opravných prostriedkov mal, no bez vážnych dôvodov v rozpore so zásadou „vigilantibus iu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  niektorý z tam uvedených dôvodov zmätočnosti.  Inými slovami, ústavný súd konkretizoval, že v danom prípade žalovaná síce mala proti právoplatnému rozsudku odvolacieho ... k   záveru,   že   proti   tomuto právoplatnému rozhodnutiu krajského súdu mohla síce žalovaná podať dovolanie, avšak iba z dôvodov zmätočnosti podľa § 237 ods. 1 OSP, podľa ktorého dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu, ak je tu daný .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.