SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1120061
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64072
USSR: 35202
NSČR: 123065
NSSČR: 66324
USČR: 79678
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423376
Krajské súdy (ČR): 43537
Posledná aktualizácia
09.04.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: efektívne úkony smerujúce k odstráneniu právnej neistoty


Približný počet výsledkov: 34 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: efektívne úkony smerujúce k odstráneniu právnej neistoty
  • efektivny nájdené 14823 krát v 6417 dokumentoch
  • ukon nájdené 84423 krát v 17802 dokumentoch
  • smerujuci nájdené 10710 krát v 7670 dokumentoch
  • k nájdené 657696 krát v 32507 dokumentoch
  • odstranenie nájdené 22249 krát v 10363 dokumentoch
  • pravny nájdené 537544 krát v 31477 dokumentoch
  • istota nájdené 45272 krát v 12319 dokumentochPrávna veta: 1) Ústavný súd konštatuje, že okresný súd bol v predmetnej veci bez akýchkoľvek zákonných alebo iných dôvodov nečinný od 14. mája 2010 do 22. októbra 2010 (päť mesiacov) a od 17. novembra 2010 do 21. februára 2011 (tri mesiace). Okrem toho okresný súd toleroval znalcovi, že namiesto 60 dní, ktoré mu určil v uznesení č. k. 7 C 49/07-241, znalecký posudok vypracoval v lehote 7 mesiacov. Okresný súd teda minimálne jeden rok vo veci nevykonal žiadne efektívne úkony smerujúce k odstráneniu právnej neistoty, v ktorej sa sťažovateľ počas napadnutého súdneho konania nachádza, čo je základným účelom pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     II. ÚS 498/2013-22   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 11. júna 2014 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca), zo sudkyne Ivetty Macejkovej a sudcu Sergeja Kohuta prerokoval prijatú sťažnosť J. I., zastúpeného advokátom JUDr. Ing. Branislavom Pechom, PhD., Advokátska kancelária, Piaristická 2, Nitra, vo veci namietaného porušenia základného práva na .
Právna veta: Pokiaľ ide o kritérium zložitosť veci, ústavný súd vo vzťahu k napadnutému konaniu sp. zn. 6 C 122/08 akceptuje určitú mieru faktickej zložitosti, pretože predmetná ochrana osobnosti sa týka skutočností utajovaných z minulosti, a teda povaha veci si vyžaduje nesporne aj zložitejšie dokazovanie; na túto okolnosť ústavný súd prihliadol pri určení primeraného zadosťučinenia. Doterajší neobyčajne zdĺhavý  osemročný  priebeh tohto konania však ústavný súd nemôže pripísať iba na vrub faktickej náročnosti prerokovávanej veci. Po právnej stránke možno danú vec považovať za štandardnú, nijako sa ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , len ako porušujúci imperatív zakotvený v čl. 48 ods. 2 ústavy, a to aj preto, že okresný súd dlhodobo nevykonával efektívne úkony smerujúce k odstráneniu právnej neistoty, v ktorej sa účastníci konania počas napadnutého súdneho konania nachádzajú, čo je základným účelom práva zaručeného v citovanom článku ústavy .
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní

Právna veta: Judikatúra ústavného súdu sa ustálila v tom, že otázka, či v konkrétnom prípade bolo alebo nebolo porušené základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov garantované v čl. 48 ods. 2 ústavy, sa skúma vždy s ohľadom na konkrétne okolnosti každého jednotlivého prípadu najmä podľa týchto troch základných kritérií: zložitosť veci, správanie účastníka a postup súdu (napr. I. ÚS 41/02). ). Ústavný súd pritom prihliada aj na predmet sporu (povahu veci) v posudzovanom konaní a jeho význam pre sťažovateľa (napr. I. ÚS 19/00, I. ÚS 54/02, II. ÚS 32/02). Podľa rovnakých kritérií postupoval ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... treba ju pripísať na vrub tomuto súdu. Okresný súd teda počas najmenej poldruha roka vo veci nevykonal žiadne alebo vykonal neefektívne úkony nesmerujúce k odstráneniu právnej neistoty, v ktorej sa mal sťažovateľ ako navrhovateľ v napadnutom konaní nachádzať. K týmto prieťahom pritom nedošlo v dôsledku zložitosti veci .
Právna veta: Podľa § 56 ods. 4 zákona o ústavnom súde môže ústavný súd priznať tomu, koho základné právo alebo sloboda sa porušili, aj primerané finančné zadosťučinenie. Sťažovateľ požadoval priznať primerané finančné zadosťučinenie vo výške 11 300 € s odôvodnením, že „Nemajetková ujma u sťažovateľa pramení z pocitov neistoty, krivdy, morálneho utrpenia prameniacich zo situácie navodenej súdom, keď konanie trvá neprimerane dlhú dobu a súd odignoroval právo sťažovateľa na prejednanie veci v primeranej lehote a právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov.“. Vzhľadom na okolnosti danej ve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nadbytočné, pretože o efektívnom postupe okresného súdu v napadnutom konaní už prima facie nemožno hovoriť, pretože okresný súd dlhodobo nevykonával efektívne úkony smerujúce k odstráneniu právnej neistoty, v ktorej sa účastníci konania počas napadnutého súdneho konania nachádzajú, čo je základným účelom práva zaručeného v citovanom článku ústavy .
... dňa až do zapožičania spisu ústavnému súdu, teda do 9. júla 2003, počas takmer sedemnástich mesiacov neboli vykonané vo veci efektívne úkony smerujúce k odstráneniu právnej neistoty, v ktorej sa sťažovateľka ako žalobkyňa počas súdneho konania nachádza, čo je základným účelom práva zaručeného v citovanom článku ústavy .
... C 92/92), okresný súd bol vo veci aj po 26. septembri 2000 viackrát nečinný alebo neboli vykonané vo veci efektívne úkony smerujúce k odstráneniu právnej neistoty, v ktorej sa sťažovateľka ako žalobkyňa počas súdneho konania nachádza, čo je základným účelom práva zaručeného v citovanom článku ústavy .
... pripísať na vrub tohto súdu. Okresný súd teda počas jedného roka a piatich mesiacov vo veci nevykonal žiadne alebo nevykonal efektívne úkony smerujúce k odstráneniu právnej neistoty, v ktorej sa sťažovateľka ako navrhovateľka vo veci určenia neplatnosti zmluvy o prevode vlastníctva bytu počas súdneho konania nachádza, čo .
... v okolnostiach danej veci za efektívne. Okresný súd teda počas dvoch rokov a šiestich mesiacov vo veci nevykonal prakticky žiadny efektívny úkon smerujúci k odstráneniu právnej neistoty sťažovateľa v danej veci, a preto v podstate celé napadnuté konanie bolo poznačené zbytočnými prieťahmi. K prieťahom pritom nedošlo v .
... 29. októbra 2000 nechal vytýčené pojednávanie z dôvodu „povinného školenia sudcu“ odročiť, takže v priebehu tohto obdobia nerealizoval ani jeden efektívny úkon smerujúci k odstráneniu právnej neistoty účastníkov konania, resp. k rozhodnutiu v merite veci. Posledné, tretie obdobie nečinnosti okresného súdu začalo 24. marca 2003, keď bol .
... (trinásť mesiacov). Na okresnom súde teda v danej veci neboli vykonané počas doby viac ako jedného roka v podstate žiadne efektívne úkony smerujúce k odstráneniu právnej neistoty, v ktorej sa sťažovateľ počas súdneho konania nachádza, čo je základným účelom práva zaručeného v citovanom článku ústavy (pozri napr .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.