Nájdené rozsudky pre výraz: exekučný titul

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3437

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7533 dokumentov
65704 dokumentov
92 dokumentov
85 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ústavný súd predovšetkým konštatuje, že rozhodovanie súdu v exekučnom konaní nie je v zásade takým rozhodovaním, ktoré vyžaduje dokazovanie. Je to dané tým, že o veci účastníkov exekučného konania už bolo právoplatne rozhodnuté a existuje vykonateľné rozhodnutie, ktoré je podkladom na nariadenie exekúcie, alebo existuje iný vykonateľný exekučný titul ustanovený v § 41 Exekučného poriadku. Medzi účastníkmi exekučného konania už preto nemôže byť spravidla sporné, aké práva prináležia oprávnenému a aké záväzky má voči oprávnenému povinný.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 92/2019-37 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 26. septembra 2019 v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej, zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Mojmíra Mamojku (sudca spravodajca) vo veci ústavnej sťažnosti , , , zastúpeného advokátkou Mgr. Romanou Paliderovou, Jégého 19, Bratislava, pre namietané porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbyto
Právna veta: Ak účastník občianskoprávneho konania jednoznačne a promptne v určenej lehote prejavil svoju vôľu plniť oprávnenému na základe rozhodnutia všeobecného súdu a oprávnený navrhované plnenie jeho záväzku aj prijal, podanie návrhu na vykonanie exekúcie zo strany oprávneného a vydanie samotného poverenia všeobecným súdom pre súdneho exekútora bolo od začiatku nedôvodné. Ústavný súd konštatuje, že krajský súd jednostranne vyhodnotil skutkový stav, keďže sa pri svojom rozhodovaní oprel len o tvrdenie oprávneného, že k splneniu záväzku došlo oneskorene. Nevzal do úvahy predovšetkým to, že sťažovateľka ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     III. ÚS 207/2010-32   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 25. augusta 2010 v senáte zloženom z predsedu Jána Auxta a zo sudcov Ľubomíra Dobríka a Rudolfa Tkáčika prerokoval sťažnosť spoločnosti L., a. s., L., zastúpenej advokátom JUDr. M. L., L., vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na
Právna veta: Ak exekučný súd pri rozhodovaní o vydaní poverenia podľa § 44 ods. 2 Exekučného poriadku vykonáva iné dôkazy než tie, ktoré sú výslovne uvedené v citovanom ustanovení (exekučný titul, návrh na vykonanie exekúcie a žiadosť o vydanie poverenia), ako aj v prípadoch, keď exekučný stav (či už po vykonaní takýchto dôkazov, alebo bez toho) na ťarchu oprávneného reviduje skutkový stav, na ktorom je založený exekučný titul, je povinný dať oprávnenému možnosť sa k takto vykonaným dôkazom a takto novo vytvorenej procesnej situácii vyjadriť. To platí bez ohľadu na to, či sa k nim oprávnený mal šancu vyjad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     II. ÚS 499/2012-47   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 10. júla 2013 v senáte zloženom z predsedu Juraja Horvátha a zo sudcov Sergeja Kohuta a Lajosa Mészárosa prerokoval prijatú sťažnosť spoločnosti R., a. s., zastúpenej A., s. r. o., vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 36 ods. 1 Listiny z
Právna veta: 1) Ústavný súd konštatuje, že v danom prípade vo vzťahu k namietanému ústavne nesúladného postupu súdneho exekútora (pokiaľ ide o upustenie od vykonania exekúcie, ak sťažovateľ splnil to, čo mu ukladá exekučný titul pred doručením upovedomenia o začatí exekúcie, pokračovanie v exekúcii o vymoženie trov súdneho exekútora, spôsob určenia výšky trov exekútora pri splnení povinnosti vyplývajúcich z exekučného titulu po začatí exekúcii a po vydaní poverenia súdnemu exekútorovi na vykonanie exekúcie, avšak pred doručením upovedomenia o začatí exekúcie sťažovateľovi) sťažovateľ podal námietky proti e ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky         I. ÚS 281/2013-19   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 29. mája 2013 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. M. A., B., zastúpeného spoločnosťou T. s. r. o., B., konajúcou prostredníctvom konateľa a advokáta JUDr. R. P., PhD., vo veci namietaného porušenia základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľ
Právna veta: Inštitút odporovateľnosti v zásade slúži potrebám exekučného konania, keďže jeho účelom je umožniť veriteľovi (sťažovateľovi), ktorý má voči dlžníkovi vymáhateľnú pohľadávku, domôcť sa v exekúcii uspokojenia tejto pohľadávky z majetku (vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt), ktorý ušiel dlžníkovi v dôsledku jeho odporovateľného právneho úkonu. Rozhodnutie, ktorým príslušný súd odporovacej žalobe vyhovie, t. j. určí, že proti veriteľovi je dlžníkom urobený právny úkon, ktorý ukracuje uspokojenie jeho vymáhateľnej pohľadávky, neúčinný, je nevyhnutným podkladom na to, aby sa veriteľ (sťažovat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 75/2019-16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. marca 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , zastúpeného advokátom JUDr. Jánom Legerským, Nám. sv. Anny 25, Trenčín, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj práva na pokojné užíva
Právna veta: Pokiaľ sa rozhodcovské konanie týka sporu z iného než spotrebiteľského právneho vzťahu, ustanovenia zákona o rozhodcovskom konaní, ktoré umožňujú účastníkovi tohto konania, aby namietal nedostatok právomoci rozhodcovského súdu pre neexistenciu alebo neplatnosť rozhodcovskej zmluvy (§ 21 ods. 2) a aby sa žalobou podanou na príslušnom súde domáhal zrušenia rozhodcovského rozsudku pre neplatnosť rozhodcovskej zmluvy, vylučujú skúmanie právomoci rozhodcovského súdu v exekučnom konaní. V týchto ustanoveniach sa totiž premieta klasická rímska právna zásada (princíp) „vigilantibus iura scripta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 300/2018-54 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 5. septembra 2018 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Sergeja Kohuta prerokoval prijatú sťažnosť obchodnej spoločnosti , , právne zastúpenej advokátom JUDr. Petrom Bartošom, advokátska kancelária, Kollárovo námestie 9, Bratislava, vo veci namietaného porušeni
Právna veta: Pokiaľ ide o argumentáciu sťažovateľa o tom, že povinný nenapadol uznesenie rozhodcovského súdu, teda nepodal žalobu o zrušenie tohto rozhodnutia podľa ustanovení zákona o rozhodcovskom konaní, a preto mu v zmysle sťažovateľom akcentovaného právneho princípu „vigilantibus iura scripta sunt“ nepatrí v exekučnom konaní súdna ochrana v podobe preskúmavania existencie právomoci rozhodcovského súdu založenej rozhodcovskou zmluvou, resp. rozhodcovskou doložkou, ústavný súd považuje tento názor sťažovateľa za značne formalistický. V pomyselnom rebríčku právnych princípov existujú aj iné, ťažiskové pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 375/2019-30 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 17. septembra 2019 v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a zo sudcov Miroslava Duriša a Mojmíra Mamojku (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť záujmového združenia právnických osôb , zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Peter Bartoš, s. r. o., Kollárovo námestie 9, Bratislava, v mene kto
Právna veta: Ústavný súd poukazuje na skutočnosť, že exekučným titulom bola deklarovaná povinnosť sťažovateľa prispievať na výživu oprávneného, ktorá je jeho zákonnou povinnosťou a na trvanie tejto povinnosti, a teda účinnosť exekučného titulu nemala a nemá vplyv smrť matky oprávneného, a to aj napriek skutočnosti, že exekučným titulom je v tomto prípade dohoda medzi dvoma subjektami, z ktorých jeden, v tomto prípade matka oprávneného, zomrel. Záväzok povinného rodiča o úprave vyživovacej povinnosti zakladá právny pomer medzi rodičom (povinným) a dieťaťom (oprávneným) a nie druhým rodičom, pričom pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 161/2020-14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 16. apríla 2020 v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a zo sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľa , , , zastúpeného advokátskou kanceláriou SHM PARTNERS s. r. o., Svätoplukova 28, Bratislava, v mene ktorej koná advokát JUDr. Miloš Škorec, vo veci namietaného p
Právna veta: Ak Exekučný poriadok hovorí o upustení od vykonania exekúcie (§ 46 ods. 3 Exekučného poriadku), znamená to zastavenie akýchkoľvek ďalších úkonov súdneho exekútora už povereného vykonaním exekúcie smerujúcich k vymoženiu judikovanej pohľadávky. Súdny exekútor môže začať vykonávať exekúciu až udelením poverenia súdu na jej vykonanie (§ 36 ods. 2 druhej vety Exekučného poriadku). Po začatí exekučného konania, avšak pred vydaním poverenia na vykonanie exekúcie, súdny exekútor nie je oprávnený realizovať jednotlivé úkony vedúce k nútenému výkonu exekučného titulu, a tým ani upustiť od vykonania exe ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             III. ÚS 52/09-35   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 16. júna 2009 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika a zo sudcov Jána Auxta a Ľubomíra Dobríka prerokoval sťažnosť J. Ch., U., zastúpeného advokátom JUDr. J. T., N., vo veci namietaného porušenia základného práva zaručeného čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Okresného súdu Topoľčan
Právna veta: 1) Ústavný súd v nadväznosti na uvedené, tak ako to už učinil aj vo svojich skorších rozhodnutiach, poukazuje aj na ustálenú judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“), ktorý v rozsudku sp. zn. 3 Cdo/164/1996 z 27. januára 2007 publikovanom v Zbierke stanovísk a rozhodnutí pod č. R 58/1997 uviedol, že „súdna exekúcia môže byť nariadená len na základe titulu, ktorý je vykonateľný po stránke formálnej a materiálnej. Ak bude exekúcia podľa titulu, ktorý tieto požiadavky nespĺňa, aj napriek tomu nesprávne nariadená, musí byť v každom štádiu konania i bez návrhu zas ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   II. ÚS 61/2013-20   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 30. januára 2013 predbežne prerokoval sťažnosti obchodnej spoločnosti P., s. r. o., Pribinova 25, B., zastúpenej advokátom doc. JUDr. B. F., PhD., B., vedených pod sp. zn. Rvp 13279/2012 až sp. zn. Rvp 13288/2012 vo veci namietaného porušenia základného práva vlastniť majetok zaručeného v čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základ
MENU