SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1343714
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39215
NSČR: 129655
NSSČR: 71707
USČR: 82497
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431032
Krajské súdy (ČR): 50194
Posledná aktualizácia
15.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: extenzívny výklad ustanovenia


Približný počet výsledkov: 21 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: extenzívny výklad ustanovenia
  • extenzivny nájdené 901 krát v 646 dokumentoch
  • vyklad nájdené 49423 krát v 16466 dokumentoch
  • ustanovenie nájdené 200567 krát v 32909 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 66 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty
Krajské súdy SR 60 dokumentov
Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky 1 dokument
Odborné články 4 dokumenty


Právna veta: Vzhľadom na charakter exekučného konania nie je možné legitímne očakávať aplikáciu takého extenzívneho výkladu § 125 ods. 3 Exekučného poriadku, ktorý by spočíval v požiadavke oznámiť termín konania dražby hnuteľných vecí povinnému v určitom časovom predstihu pred jej konaním. Z logického, systematického i teleologického výkladu § 125 ods. 3 Exekučného poriadku jednoznačne vyplýva, že oznámenie o termíne dražby sa má príslušným subjektom a orgánom doručiť pred samotným konaním dražby a v dostatočnom časovom odstupe umožňujúcim im na strane jednej vykonať potrebné úkony, na ktoré sú povinné ( ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 133/2012-15   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 14. marca 2012 predbežne prerokoval sťažnosť S. D., L., zastúpeného advokátom Mgr. P. S., D., vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, práv podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 1 ods. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane .
Právna veta: Majetok obce ako majetok verejnoprávnej korporácie slúžiaci predovšetkým na plnenie jej úloh daných kompetenciami pri výkone samosprávy, ktoré sa realizujú v prospech jednotlivých subjektov práva majúcich k územiu obce právne relevantný vzťah, nemožno z hľadiska právneho režimu nakladania s ním porovnávať s majetkom iných subjektov súkromného práva. Potreba odlišného právneho režimu je daná snahou usmerniť využívanie majetku obce na plnenie úloh verejnoprávnej povahy, chrániť majetok obce pred jeho zneužitím a pred nehospodárnym nakladaním a zabezpečiť jeho čo najefektívnejšie zhodnocovanie a ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             III. ÚS 389/08-22   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 1. apríla 2009 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika, zo sudcov Jána Auxta a Ľubomíra Dobríka prerokoval sťažnosť JUDr. Š. M., K., zastúpeného advokátom prof. JUDr. P. V., Advokátska kancelária, K., vo veci namietaného porušenia základného práva zaručeného čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky .
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že z hľadiska požiadaviek vyvoditeľných z čl. 46 ods. 1 a 48 ods. 2 ústavy treba postup súdu, ktorý preskúmava obsah rozhodnutia ministra vnútra o oslobodení od povinnosti mlčanlivosti svedka, považovať za vykonávanie dôkazov. K dôkazom vykonaným vo „veci“ má účastník podľa už viackrát citovaného čl. 48 ods. 2 ústavy právo vyjadriť sa a zároveň má právo, aby sa „vec“ prerokovala v jeho prítomnosti. Citované ustanovenie ústavy na prvý pohľad neumožňuje akékoľvek obmedzenie týchto práv, keďže na jednej strane v ňom možnosť ich obmedzenia nie je ustanovená (okrem možnosti ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 80 zákona č. 171/1993 Z. z. nestanovil trvanie povinnosti mlčanlivosti aj po zániku statusu policajta (príslušníka Policajného zboru), prekonala extenzívnym výkladom ustanovenia § 80 ods. 1 zákona č. 171/1993 Z. z., tak s ohľadom na právnu úpravu obsiahnutú v zákone č .
Právna veta: Z § 8a ods. 6 zákona o ochrane súkromia v spojení s § 63 ods. 6 zákona o elektronických komunikáciách vyplýva, že komisia ako iniciatívny a kontrolný orgán národnej rady vykonáva kontrolu stavu získavania údajov, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva raz ročne, kedykoľvek z vlastného podnetu alebo z podnetu príslušného výboru národnej rady alebo na základe podnetu občana Slovenskej republiky, pričom ústavný súd zdôrazňuje, že v zmysle § 8a ods. 15 zákona o ochrane súkromia popísanou kontrolnou činnosťou komisie nie je dotknuté právo domáhať sa súdnej ochrany alebo inej právnej ochrany ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 2 ods. 2 listiny, «v ktorých je vyjadrený „princíp legality“ deklarujúci zásadu právneho štátu», keďže podľa ich názoru „V rámci extenzívneho výkladu ustanovenia čl. 2 ods. 2 Ústavy SR je nutné predmetné ustanovenie vnímať nielen tak, že štátny orgán môže konať na základe .
Právna veta: Právomoc priznaná správnemu orgánu nemá povahu exkluzívneho právneho privilégia, ale zahŕňa jeho povinnosť uplatňovať ju v súlade s účelom, na ktorý mu bola zverená. Správna úvaha orgánu štátnej správy týkajúca sa splnenia zákonných podmienok na začatie konania alebo na úradný postup z vlastnej iniciatívy nemá charakter absolútnej (voľnej) úvahy, ale je ohraničená zákonom. Pri konaní alebo postupe, v súvislosti s ktorým sa uplatňuje zásada oficiality (konanie začína z podnetu orgánu verejnej moci, ktorý je oprávnený a zároveň povinný preskúmať splnenie podmienok na začatie konania a nie je v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nápravy v zmysle čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd (na ktorý poukazuje sťažovateľ) umožňovali v danom prípade extenzívny výklad ustanovenia čl. 46 ods. 1 druhá veta O. s. p. Odporca 1/ túto otázku v konaní 3 Sžnč 3/2006 implicitne .
Právna veta: Reštrukturalizačné konanie je zložito štruktúrovaný právny proces, v ktorom je všeobecný súd zaťažený povinnosťou zistiť a odhaliť, čo sa skrýva pod obsahom pojmu spoločný záujem veriteľov, ktorý pri kolektívnom (spravidla postupnom, resp. neúplnom) uspokojení veriteľov prima facie nekorešponduje s individuálnymi záujmami jednotlivých veriteľov. Zmyslom a účelom reštrukturalizácie je zabránenie individuálnemu uplatňovaniu či výkonu práv jednotlivých veriteľov v prospech ich kolektívneho uspokojenia. Maximalizácia uspokojenia pohľadávok všetkých veriteľov pri spravodlivom usporiadaní vzťahov vš ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... popretia pohľadávok správcom, zodpovednosť správcu za popretie pohľadávok, účinky hlasovania o reštrukturalizačnom pláne atď. Základné východisko pre výnimočné použitie tak extenzívneho výkladu ustanovení ZKR, aký bol použitý okresným a krajským súdom, naplnené nebolo, keďže neboli presvedčivo vyvrátené všetky argumenty proti jeho použitiu. Sťažovateľ .
Právna veta: Odvolací súd zastáva názor, že neprichádza do úvahy taký extenzívny výklad ustanovenia § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, podľa ktorého by bolo možné rozšíriť povinnosť oprávneného na náhradu trov exekúcie aj voči povinnej, ak citované ustanovenie ukladá povinnosť oprávnenému hradiť trovy konania len súdnemu exekútorovi.“. Krajský súd ďalej v odôvodnení napadnutého uznesenia uviedol, že „použitie ustanovení OSP o trovách konania neprichádza v exekučnom konaní do úvahy, pretože Exekučný poriadok sám odlišne upravuje otázku trov exekúcie. Zo žiadneho z ustanovení Exekučného poriadku nemožno vyvod ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... trov povinnej, ktoré vznikli v exekučnom konaní, súd nemá zákonný podklad. Odvolací súd zastáva názor, že neprichádza do úvahy taký extenzívny výklad ustanovenie § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, podľa ktorého by bolo možné rozšíriť povinnosť oprávneného na náhradu trov exekúcie aj voči .
Právna veta: Dedenie je systematicky zaradené do 7. časti Občianskeho zákonníka (§ 460 až 487). Jedným z oprávnení dediča vyplývajúcim z ustanovenia § 463 Občianskeho zákonníka, je oprávnenie dediča dedičstvo odmietnuť. Týmto jednostranným právnym úkonom dedič prejavu svoju vôľu nedediť. Ak však dedič svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť, dedičstvo už odmietnuť nemôže, čo je zrejmé z ustanovenia § 465 Občianskeho zákonníka. Ak z konania dediča úmysel odmietnuť dedičstvo nevyplýva vyhlásenie o odmietnutí dediča sa za platné považovať nedá.

Úryvok z textu:
... dôkazné prostriedky významné pre závery. ... Podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy SR sa dedenie zaručuje. Pri primerane extenzívnom výklade ustanovenia má byť zaručené, že sa zabráni tomu, aby pri vyporadúvaní dedičstva nenapomáhal súd - i keď celkom zabrániť tomu ... 20 ústavy, ktoré odôvodnil takto: „Podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy SR sa dedenie zaručuje. Pri primerane extenzívnom výklade ustanovenia má byť zaručené, že sa zabráni tomu, aby pri vyporadúvaní dedičstva nenapomáhal súd – i keď celkom zabrániť tomu pri .
... . apríla 2006 bezprostredne po príchode na Slovensko bez akejkoľvek predchádzajúcej výzvy alebo oznámenia zo strany výboru.    Navrhovateľ argumentuje svojím vlastným extenzívnym výkladom ustanovení ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, na základe ktorého je toho názoru, že z jeho strany nedošlo k opomenutiu jeho .
... 246c a § 167 ods. 2 O. s. p. na uznesenie sa len primerane použijú ustanovenia o rozsudku. Sťažovatelia použili extenzívny výklad ustanovení vzťahujúcich sa na rozsudok, ktoré len primerane možno použiť na uznesenie. Podľa uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.