SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1161218
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64396
USSR: 35589
NSČR: 123958
NSSČR: 66948
USČR: 79866
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424493
Krajské súdy (ČR): 43655
Posledná aktualizácia
04.06.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: formalistický výklad


Približný počet výsledkov: 227 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: formalistický výklad
  • formalisticky nájdené 1982 krát v 1360 dokumentoch
  • vyklad nájdené 43001 krát v 14426 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 109 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 11 dokumentov
Krajské súdy SR 381 dokumentov


Právna veta: Ústavný súd je toho názoru, že konverzia reštrukturalizačného konania na konkurzné konanie a následný konkurz predstavuje ústavne relevantný determinant kvality základného práva dlžníka ako účastníka reštrukturalizačného konania na súdnu ochranu. Niet pochýb, že z dvoch ťažiskových právom aprobovaných spôsobov riešenia úpadku dlžníka podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii, teda z konkurzu a reštrukturalizácie, je pre dlžníka šetrnejším práve reštrukturalizácia. Kým konkurz má likvidačný charakter, podmienkou čo i len odporučenia reštrukturalizácie správcom je zachovanie aspoň podstatnej ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súd využil svoju právomoc priznanú mu v § 131 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii na podklade formalistického výkladu predmetného zákonného ustanovenia, z ktorého priamo nevyplýva, či v časovom úseku od druhého do siedmeho dňa od uplynutia lehoty na .
Právna veta: „... účelom citovaného ustanovenia § 14 ods. 1 O. s. p. je prispieť k nestrannému prejednaniu veci, k nezaujatému prístupu súdu k účastníkom alebo k ich zástupcom a tiež predísť možnosti neobjektívneho rozhodovania. Uvedenému cieľu zodpovedá aj právna úprava skutočností, ktorá je z hľadiska vylúčenia sudcu považovaná za právne relevantnú. Je ňou existencia určitého právne významného vzťahu sudcu a to: 1/ k veci, v rámci ktorého vzťahu by mal sudca svoj konkrétny záujem na určitom spôsobe skončenia konania a rozhodnutia vo veci, 2/ k účastníkom konan ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  sťažovateľky právny záver najvyššieho súdu vyslovený v napadnutom uznesení je v rozpore so zisteným skutkovým stavom a je výsledkom príliš formalistického výkladu príslušných ustanovení aplikovaných právnych predpisov, v dôsledku čoho je napadnuté uznesenie arbitrárne.  Ústavný súd vo vzťahu k argumentácii uplatnenej sťažovateľkou .
...  je výsledkom ústavne konformného výkladu vo veci aplikovaných ustanovení a nezakladá sa na relevantných dôvodoch. Krajský súd v dôsledku príliš formalistického výkladu vo veci aplikovaných ustanovení, nerešpektujúc účel   Haagskeho   dohovoru   a   nariadenia   rady,   konal   v zjavnom   rozpore   so   svojou povinnosťou vyplývajúcou z .
Právna veta: Základným interpretačným pravidlom pre zákony, ktoré bližšie upravujú výkon politických práv, je čl. 31 ústavy. Podľa tohto ustanovenia zákonná úprava všetkých politických práv a slobôd a jej výklad a používanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti. Toto ustanovenie ústavy má priamu spojitosť so všetkými politickými právami vyjadrenými v ústave a svojou povahou ovplyvňuje formovanie politických síl v demokratickej spoločnosti. Slobodná súťaž politických síl n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ,   dochádza   k   realizácii   princípu   suverenity občanov, uvedeného v čl. 2 ods. 1 Ústavy SR. Sťažovateľ má za to, že prísne formalistický výklad   zákonných   ustanovení   zákona   o   voľbách   a   zákona   o   petičnom   práve,   vo   vzťahu k posúdeniu úplnosti petície na podporu kandidatúry nezávislého .
Právna veta: V zmysle § 21 ods. 13 in fine zákona o rozpočtových pravidlách práva a povinnosti povinného prechádzajú na zriaďovateľa výlučne vtedy, ak príspevková organizácia zaniká zrušením bez právneho nástupcu. V tomto prípade však povinný nezanikol zrušením bez právneho nástupcu, ale k zrušeniu došlo zlúčením. Preto v zmysle zákona práva a povinnosti nemohli prejsť na zriaďovateľa. Potom aj otázka, či zriaďovateľ vychádzal zo správneho alebo nesprávneho účtovníctva povinného, je v tomto smere irelevantná. Zlúčením došlo k prechodu celého imania na nástupnícky subje ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  povinného tvoriaci predmet exekúcie neprešiel na kultúrne centrum. Podľa názoru sťažovateľky okresný súd bez zohľadnenia skutkového stavu pristúpil k striktne   formalistickému   výkladu   ustanovenia   §   21   ods.   13   zákona   o   rozpočtových pravidlách, pričom tým poprel jeho elementárny účel a zmysel. Účelom a zmyslom .
Právna veta: Ústavný súd pripomína, že otázka, či vodná fajka je výrobkom určeným na fajčenie neobsahujúcim tabak, bola vo veci sťažovateľa riešená v súvislosti so zákazom predaja takýchto výrobkov zásielkovým predajom podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane nefajčiarov. Aj táto skutočnosť má význam pre posúdenie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov a výklad aplikovaných ustanovení správnymi súdmi. Legálna definícia výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak v § 2 ods. 4 písm. k) zákona o ochrane nefajčiarov, bola v prípade sťažovateľa totiž vykladaná iba v súvislosti so zá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nikotínu, je reálne spôsobilá na tento účel. To, že môže byť použitá aj na iné účely, nepovažovali za rozhodujúce. Odmietli formalistický výklad sťažovateľa, podľa ktorého vodná fajka nespĺňa podmienky § 2 ods. 4 písm. k) zákona o ochrane nefajčiarov iba preto, že .
Kľúčové slová: konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb

Právna veta: Vyhlásenie konkurzu zásadným spôsobom mení právny status dlžníka, pričom tento nový stav znamená pre úpadcu nezvratný následok v podobe faktického ukončenia existencie dlžníka a jeho podnikateľskej činnosti, a teda má pre dlžníka likvidačný charakter... K nezvratným dôsledkom však dochádza nielen pre samotného dlžníka, ale tak isto aj pre jeho spoločníkov a veriteľov. Podľa ústavného súdu nie je sporné, že reštrukturalizácia je šetrnejšia než konkurz... Z hľadiska spoločníkov dlžníka tak nedochádza k úplnému znehodnoteniu ich majetkových účastí a z hľadiska veriteľov 12 dochád ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ústavný súd tieto právne závery preskúmal, „keďže zo strany okresného súdu a krajského súdu nebol rešpektovaný záväzný ústavný príkaz minimalizovať formalistický výklad práva. Konkrétne sa jedná o nasledujúce závery: (i) spriaznený veriteľ sa nemôže stať členom veriteľského výboru podľa § 127 ods .
Právna veta: Špecifickou oblasťou právnych noriem Slovenskej republiky sú reštitučné zákony, ktorých účelom je zmiernenie krívd, ktoré boli spáchané v období demokratickej neslobody, v období porušovania ľudských práv a slobôd, vrátane práva vlastniť majetok. Predmetom reštitúcii bolo aj navrátenie majetku cirkvám a náboženským spoločnostiam v zmysle právnej úpravy obsiahnutej v zákonoch č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého v znení neskorších predpisov, č. 211/1990 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o us ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ustanovení zákonov, ktoré vydanie veci nepripúšťajú. Uvedený prístup k aplikácii konkrétneho ustanovenia právnej normy vylučuje jej formalistický výklad. 40. Formalizmus charakterizuje nadmerné pridŕžanie sa textu právnej normy bez zohľadnenia súvislosti, za ktorých vznikla, ... v čo možno najväčšej miere, čo sú povinné všeobecné súdy rešpektovať pri ich aplikácii zavrhnutím formalistického výkladu. Na podporu uvedeného dáva ústavný súd do pozornosti reálny stav niektorých nevydaných parciel, ktoré slúžia .
Právna veta: Zásadnou sťažnostnou námietkou je sťažovateľova kritika výkladu § 2 ods. 1 zákona č. 161/2005 Z. z., z ktorého okresný súd i krajský súd pri rozhodovaní sporu vychádzali. Kým oba v jeho veci konajúce všeobecné súdy sa nechali inšpirovať prítomným časom („ktoré tvoria“) použitým v uvodzovacej vete k § 2 ods. 1 zákona č. 161/2005 Z. z., podľa sťažovateľa bolo potrebné prihliadať i na skutkový stav v čase odňatia sporných pozemkov, inak povedané na to, či tieto pozemky v čase odňatia (ne)tvorili poľnohospodársku pôdu. Okresný súd i krajský súd svojimi rozhodnutiami v sťažovateľovej veci uplatnil ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sťažovateľ na rozsiahlom priestore odkazuje na judikatúru ústavného súdu o ústavnej konformite výkladu podústavného práva a o neprípustnosti reštriktívneho a formalistického výkladu zákona č. 161/2005 Z. z. Následne opätovne zdôrazňuje svoju argumentáciu použitú už v odvolaní, keď uvádza, že „pri takom .
Právna veta: 1) Priorizovanie formálnych požiadaviek vyplývajúcich z noriem bežného zákonodarstva (formálne poňatie právneho štátu) môže totiž v konkrétnych súdnych konaniach viesť k rozhodnutiam, ktoré budú v rozpore s účelom a zmyslom príslušnej právnej úpravy, resp. v okolnostiach veci v kontexte podaných účelových návrhov na postup súdu návrhmi nadbytočnými, ktorých cieľom je/bude úmyselne spomaliť/sťažiť postup súdu v konaní v rozpore so zásadou hospodárnosti konania. Inými slovami, ústavný súd favorizuje/priorizuje zváženie konkrétnych okolností posudzovaného prípadu/prípadov a jeho/ich materiálne dô ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dodatkového protokolu. Sťažovateľka tvrdí, že napadnuté rozhodnutia okresného súdu a krajského súdu boli založené na príliš formalistickom výklade práva. Všeobecné súdy podľa nej vo svojom odôvodnení nezohľadnili špecifiká súdeného prípadu, keď bola žalovaná suma ... v odvolacom konaní a na to nadväzujúce rozhodnutie Okresného súdu Liptovský Mikuláš založené iba na príliš formalistickom výklade práva a i samotné posúdenie skutkových okolností prípadu bolo v rozpore s požiadavkou materiálnej ochrany práv .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.