Nájdené rozsudky pre výraz: formulácia návrhu na rozhodnutie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 86

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že predmetná sťažnosť v predloženej podobe neobsahuje náležitosti, ktoré na uplatnenie právomoci ústavného súdu ustanovuje ústava a zákon o ústavnom súde, t. j. jednoznačnú špecifikáciu základných práv alebo slobôd zaručených ústavou alebo záväznou medzinárodnou zmluvou, ktoré by mali byť v prípade sťažovateľky porušené; zmysluplné a náležité odôvodnenie ako východiskový rámec sťažnosti; jednoznačné označenie právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu, ktorým/i mali byť základné práva alebo slobody por ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 170/2015­20 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 28. apríla 2015 predbežne   prerokoval   sťažnosť   ,   vo   veci namietaného   porušenia   jej   bližšie   nešpecifikovaných   práv   v   bližšie   nešpecifikovaných konaniach vedených Okresným súdom Bratislava IV a takto rozhodol: Sťažnosť     o d m i e t a   pre   nesplnenie   zákonom   predpísaných náležitostí. Odôvodnenie: I. Ústav
Právna veta: Vychádzajúc z obsahu sťažovateľovej sťažnosti, ústavný súd konštatuje, že táto sťažnosť napriek tomu, že je sťažovateľ zastúpený kvalifikovaným právnym zástupcom – advokátom, nespĺňa náležitosti kvalifikovaného návrhu na začatie konania pred ústavným súdom ustanovené v § 20 ods. 1 a 3 a § 53 ods. 1 zákona o ústavnom súde a vykazuje najmä zásadné vady medzi textom samotnej sťažnosti (odôvodnením) a navrhovaným petitom, ktorý je oddelený od ostatnej časti sťažnosti. Formulácia návrhu na rozhodnutie vo veci samej vôbec nevychádza z dôvodov sťažnosti a obsahuje zjavný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky   I. ÚS 166/2015­9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 1. apríla 2015 predbežne prerokoval   sťažnosť   ,  ,   zastúpeného   Advokátskou kanceláriou   OLEXOVA   VASILISIN,   s.   r.   o.,   Dunajská   18,   Bratislava,   konajúcou prostredníctvom advokáta JUDr. Marcela Vasilišina, LLM, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Úst
Právna veta: 1) Závažným obsahovým nedostatkom petitu brániacim meritórnemu preskúmaniu sťažnosti absencia označenia základného práva alebo slobody sťažovateľky, ktoré malo byť porušené. Aby bola formulácia návrhu na rozhodnutie úplná a zrozumiteľná, petit sťažnosti, ktorým je ústavný súd pri svojom rozhodovaní viazaný, má obsahovať nielen označenie ustanovenia, ktorým je zaručené právo, ktoré malo byť porušené, ale aj slovné vyjadrenie tohto práva, a to tak, aby neboli vo vzájomnom rozpore. Takisto nedostatok odôvodnenia má významné procesné dôsledky. Uvedené je nevyhnutné na vymedzenie hraníc, v ktorých ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 81/2013-15   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 12. februára 2013 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. T. S., B., zastúpenej advokátkou JUDr. J. D., B., vo veci namietaného porušenia čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2 a čl. 12 ods. 1 v spojení s čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5 Sžo/35/2012 z 29. októbra 2012 a takto   rozho
Právna veta: 1) Pojem „právo na prerokovanie“ sa totiž spája s vyjadrením práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného v čl. 48 ods. 2 ústavy a pojem „právo na prejednanie jeho záležitosti“ zase s právom na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru. Tieto práva sa však vzťahujú na primeranosť dĺžky súdneho konania, nie na jeho výsledok, s ktorým je sťažovateľ pravdepodobne nespokojný. Z uvedeného teda vyplýva, že sťažovateľ v petite sťažnosti nepomenoval (neoznačil) presne, porušenie akého základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a akého práva podľa čl. 6 ods. 1 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 74/2013-11   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 5. februára 2013 predbežne prerokoval sťažnosť J. C., B., zastúpeného advokátkou Mgr. J. L., B., vo veci namietaného porušenia jeho práv postupom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v konaní vedenom pod sp. zn. 6 Cdo 293/2012 a takto   rozhodol:   Sťažnosť J. C. odmieta pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.   Odôvodnenie:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   III. ÚS 315/2014-13   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. mája 2014 predbežne prerokoval sťažnosť S. F., zastúpeného advokátom JUDr. Romanom Klimekom, Radničné námestie 5, Pezinok, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej rep
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 224/2011-11   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 31. mája 2011 predbežne prerokoval sťažnosť S. P., K., vo veci porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu Kežmarok v konaní vedenom pod sp. zn. Nc 2092/97 a takto   rozhodol:   Sťažnosť S. P. odmieta pre nesplnenie zákonom predp
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky         III. ÚS 66/04-7    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 25. februára 2004 predbežne prerokoval sťažnosť M. K., B., ktorou namieta porušenie svojich práv podľa čl. 46 ods. 2, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky Štátnym fondom rozvoja bývania v konaní vedenom pod sp. zn. 3991/Ž-2003 a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, a takto   r o z h o d o
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 520/2014-12     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. septembra 2014 predbežne prerokoval sťažnosť Z. L., zastúpeného Advokátskou kanceláriou Nagyová Tenkač, s. r. o., Ružinovská 42, Bratislava, v mene ktorej koná advokátka JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slo
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       II. ÚS 151/06-45   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 14. júna 2006 predbežne prerokoval sťažnosť V. M., bytom S, t. č. vo výkone väzby, zastúpeného advokátom JUDr. L. C., R., ktorou namietal porušenie jeho základného práva na obhajobu a práva na spravodlivé súdne konanie postupmi Úradu justičnej a kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Humennom a Okresného súdu H
MENU