Nájdené rozsudky pre výraz: hmotnoprávne účinky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 55

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

95 dokumentov
421 dokumentov
3 dokumenty
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ústava a zákon o ústavnom súde rozdeľujú problematiku hmotnoprávnych účinkov nálezu ústavného súdu o súlade právnych predpisov na dve skupiny. Ide predovšetkým o prípady, ktoré boli do momentu uverejnenia nálezu ústavného súdu v Zbierke zákonov už právoplatne ukončené (judikované), a o prípady, ktoré vo chvíli uverejnenia nálezu ústavného súdu v Zbierke zákonov právoplatne ukončené ešte neboli. Z ustanovenia § 41b ods. 1 zákona o ústavnom súde možno jednoznačne vyvodiť, že v trestných veciach právoplatne skončených pred uverejnením nálezu o nesúlade právnych predpisov po uverejnení nálezu m ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             I. ÚS 51/06-26    Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa a zo sudcov Juraja Horvátha a Štefan Ogurčáka na neverejnom zasadnutí 8. júna 2006 prerokoval prijatú sťažnosť obchodnej spoločnosti N., s. r. o., T., zastúpenej advokátkou JUDr. A. G., T., vo veci porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej repu
Právna veta: Vyhlásením konkurzu na majetok obchodnej spoločnosti tejto nezaniká spôsobilosť mať práva a povinnosti, ale zaniká jej procesná spôsobilosť, t. j. zaniká jej schopnosť samostatne konať v tom rozsahu, v akom má spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti. Táto procesná spôsobilosť prechádza zo zákona na zákonného zástupcu, v posudzovanej konkurznej veci na správcu konkurznej podstaty ustanoveného súdom na základe zákona o konkurze a vyrovnaní. V zmysle § 14 zákona o konkurze a vyrovnaní je potrebné rozlišovať procesnoprávne a hmotnoprávne účinky vyhlásenia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 669/2016-14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 8. septembra 2016 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Ladislava Orosza (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti Konkurzný podvod, s. r. o. Konkurzný podvod, Ltd. — anglická verzia Konkurzný podvod, GmbH – nemecká verzia v konkurze, Lehotská cesta 2, Prie
Právna veta: Článok 12 ods. 1 ústavy uvádza: „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.“ Ústavný súd v nadväznosti na namietané porušenie ústavnej zásady neodňateľnosti základných práv a slobôd konštatuje, že jednotlivé zásady vymenované v čl. 12 ods. 1 ústavy vyjadrujú podstatu základných práv ako prirodzených práv a zároveň majú univerzálny charakter. Treba ich chápať ako ústavné direktívy adresované predovšetkým orgánom pôsobiacim v normotvornej činnosti všetkých stupňov. Vzhľadom na tieto znaky nemôžu pln ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 821/00-9    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 12. decembra 2000 predbežne prerokoval podnet N. B., bytom USA, zastúpenej advokátkou JUDr. D. K., P., vo veci porušenia jej základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Okresného súdu v Prešove vo veci sp. zn. 15 C 186/97 v spojení s uznesením Krajského súdu v Prešove vo veci sp. zn. 2 Co 53
Právna veta: Pokiaľ je občiansko-právny alebo obchodno-právny vzťah vrátane nárokov z neho vyplývajúcich (ďalej aj „právny vzťah“) upravený zákonom, princíp právnej istoty vyžaduje, aby tento zákon spĺňal základné požiadavky zákona, ktoré navzájom súvisia (prístupnosť, predvídateľnosť, platnosť a účinnosť). Právny vzťah/nárok z neho vyplývajúci (vrátane nároku na poplatok z omeškania) sa teda spravuje zákonom, ktorý je v čase jeho vzniku v zásade prístupný, predvídateľný, platný a účinný. Prístupnosť zákona ako nevyhnutnú podmienku pre to, aby mohol upravovať právny vzťah, vyjadruje aj § 2 zákona N ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] PLz. ÚS 1/06-13   Odlišné stanovisko sudcu Juraja Babjaka   I. Podľa § 32 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) pripájam toto odlišné stanovisko k bodu 1 výroku uznesenia pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) sp. zn. PLz. ÚS 1/06 z 11. októbra 2006 - o hmotnoprávnych účinkoch ex
Právna veta: Podľa § 11 ods. 6 písm. a) zákona č. 381/2001 Z. z. poisťovateľ je povinný bez zbytočného odkladu začať prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti skončiť prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a oznámiť poškodenému výšku poistného plnenia, ak bol rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a nárok na náhradu škody preukázaný. 32. Podľa § 11 ods. 6 písm. b) zákona č. 381/2001 Z. z. poisťovateľ je povinný bez zbytočn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 168/2019-62 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 21. novembra 2019 v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Laššákovej a sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) vo veci ústavnej sťažnosti obchodnej spoločnosti Poistná udalosť, s. r. o., Sabinovská 11, Bratislava, IČO 45 474 231, zastúpenej spoločnosťou Procházka & partners, spol. s r. o., Búdková 4,
Právna veta: Ak všeobecný súd v odvolacom konaní rozhoduje o námietke sťažovateľa dotýkajúcej sa zmenenej právnej úpravy obsiahnutej v § 710 ods. 3 Občianskeho zákonníka, musí dať v rozhodnutí odpoveď na skutočnosť, prečo vzal do úvahy výpovednú lehotu platnú do 31. augusta 2001, hoci táto už nie je obsahom platnej právnej úpravy. SKUTKOVÝ STAV Základnou námietkou sťažovateľky bolo tvrdenie, že krajský súd nesprávne posúdil otázku začiatku počítania výpovednej lehoty pri výpovedi z nájmu bytu a v dôsledku toho nesprávne rozhodol o neplatnosti výpovede z nájmu bytu. Prenajímateľ musí výpovednú lehot ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     III. ÚS 164/2010-28   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 25. augusta 2010 v senáte zloženom z predsedu Jána Auxta a zo sudcov Ľubomíra Dobríka a Rudolfa Tkáčika prerokoval sťažnosť V. N., K., zastúpenej JUDr. T. Š., K., pre namietané porušenie jej základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na súdnu ochranu podľa
Právna veta: 1) Poisťovateľ, ktorý poisťuje poistné riziko zodpovednosti za škodu, totiž má v prvom rade povinnosť voči poistenému – škodcovi nahradiť zaňho poškodenému škodu, a to práve na základe poistnej zmluvy. Nárok poškodeného na plnenie voči škodcovi jednoznačne nie je zmluvným nárokom, ale nárokom z protiprávneho konania (deliktu) vznikajúceho zo zákona. Potom sa ale ústavnému súdu javí, že (priamy) nárok poškodeného voči poisťovateľovi by mohol byť rovnako kvalifikovaný ako mimozmluvný záväzok, pretože sa nezakladá na žiadnej zmluve medzi poisťovateľom a poškodeným, ale na ustanovení zákona, ktoré ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   II. ÚS 130/2013-11   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 14. februára 2013 predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti O., s. r. o., právne zastúpenej A., s. r. o., v mene ktorej koná JUDr. M. V., advokát – konateľ, vo veci namietaného porušenia základných práv zaručených v čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, základných práv zaručených v čl. 36 ods. 1 a čl. 38 ods. 2 List
Právna veta: Dovolateľ nesprávny postup odvolacieho súdu vidí v tom, že konanie zastavil na základe úkonu osoby, ktorá nebola oprávnená v jeho mene konať. Mgr. V. B. bol síce v čase, keď urobil predmetný procesný úkon, zapísaný v obchodnom registri ako predseda predstavenstva spoločnosti, v skutočnosti však ním už nebol, lebo uznesením mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23. júna 2008 bol na funkciu predsedu predstavenstva menovaný p. B. V uvedených súvislostiach treba prisvedčiť názoru dovolateľa, že funkcia v štatutárnom orgáne vzniká rozhodnutím orgánu právnickej osoby, do ktorého kompetencie patrí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky       IV. ÚS 433/2010-53   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 2. júna 2011 v senáte zloženom z predsedu Ladislava Orosza, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a zo sudcu Jána Lubyho o sťažnosti obchodnej spoločnosti Z., a. s., S., zastúpenej advokátkou Mgr. Z. B., B., vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej repub
Právna veta: Pre rozhodnutie súdu je relevantný a aktuálny skutkový a právny stav v čase rozhodovania súdu. Ak inštančne nadriadený súd, ktorý rozhoduje o opravnom prostriedku podriadeného súdu, v čase svojho rozhodovania disponuje už aj ďalšími informáciami o skutkovom a právnom stave veci, musí pri hodnotení rozhodnutia, ktoré je napadnuté opravným prostriedkom, vychádzať z akceptovania relevantných informácií, ktoré mal podriadený súd k dispozícii v čase svojho rozhodovania. Je nespochybniteľné, že najvyššiemu súdu bolo v čase rozhodovania o dovolaní sťažovateľky (30. septembra 2009) známe, že v čase ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky       IV. ÚS 467/2010-60   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 2. júna 2011 v senáte zloženom z predsedu Ladislava Orosza, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a zo sudcu Jána Lubyho o sťažnosti obchodnej spoločnosti Z., a. s., S., zastúpenej advokátkou Mgr. Z. B., B., vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej repub
MENU