SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1306107
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66823
USSR: 38898
NSČR: 128947
NSSČR: 71161
USČR: 82255
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430420
Krajské súdy (ČR): 49494
Posledná aktualizácia
05.03.2021 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: hospodárenie so spoločnou vecou


Približný počet výsledkov: 29 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: hospodárenie so spoločnou vecou
  • hospodarenie nájdené 1019 krát v 405 dokumentoch
  • so nájdené 113661 krát v 27910 dokumentoch
  • spolocny nájdené 27776 krát v 10451 dokumentoch
  • vec nájdené 759443 krát v 36492 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 53 dokumentov
Krajské súdy SR 290 dokumentov
Odborné články 7 dokumentov


Právna veta: Materiálnymi predpokladmi pre nariadenie predbežného opatrenia podľa § 75 ods. 2 O. s. p. sú osvedčenie ohrozeného nároku, odôvodnenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy a preukázanie potreby nariadenia predbežného opatrenia. Pred nariadením predbežného opatrenia súd nevykonáva dokazovanie, ale vychádza iba z obsahu návrhu a príloh, pričom na základe ich spravdepodobnenia vyvodí záver o tom, či je osvedčená potreba dočasne upraviť pomery účastníkov, resp. či je osvedčená obava z ohrozenia budúceho výkonu súdneho rozhodnutia. Navrhované ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 627/2015­9 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   30.   septembra   2015  v senáte   zloženom   z   predsedu   Sergeja   Kohuta   (sudca   spravodajca)   a   zo   sudcov   Lajosa  Mészárosa a Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť  ,   zastúpeného   Advokátskou   kanceláriou   , za ktorú koná advokát      ,  , vo veci namietaného  porušenia jeho základného práva na súdnu a inú právnu ochranu .
Právna veta: 1) Ústavná sťažnosť nedôvodná, resp. predčasná, pretože smeruje proti zrušujúcemu rozhodnutiu najvyššieho súdu, ktoré treba považovať za procesné rozhodnutie nemajúce charakter rozhodnutia „konečného“. Podľa zistenia ústavného súdu v tomto čase konanie vo veci samej pokračuje na krajskom súde a je vedené pod sp. zn. 4 Co 238/2013. Až po jeho ukončení a vydaní rozhodnutia krajským súdom vo veci samej (ako aj po využití možnosti podať mimoriadne opravné prostriedky) bude mať sťažovateľ možnosť uplatniť ochranu svojich práv podaním sťažnosti ústavnému súdu........................2) Ak ústavný ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v príkrom rozpore s textom bodu I. týchto zmlúv. Bod I. „Zmluvy o hospodárení so spoločnou vecou“ zo dňa 01. 01. 1998 a bod I. Zmluvy o hospodárení so spoločnou vecou zo dňa 21. 06. 2001 sú totožné a znejú: „Zmluvné strany sú podielovými spoluvlastníkmi ... nevyplynuli, pričom svoje rozhodnutie oprel o tieto skutočnosti: - Skutkové zistenia súdu prvého stupňa, podľa ktorých: „Zo Zmluvy o hospodárení so spoločnou vecou zo dňa 01. 01. 1998 súd zistil, že zmluvné strany... sa dohodli v bode I., že sú podielovými .
Právna veta: Zánikom konzorcia (združenia) nedochádza k zániku podielového spoluvlastníctva, avšak majetok získaný pri výkone spoločnej činnosti sa stáva spoluvlastníctvom všetkých účastníkov, nie je majetkom združenia. K majetku získanému výkonom spoločnej činnosti vzniká účastníkom združenia podľa § 834 Obč. zák. podielové spoluvlastníctvo. Výkon spoločnej činnosti účastníkov združenia však nemožno stotožňovať s vecami v zmysle ust. § 833 Obč. zák. vnesenými do združenia. Spoluvlastnícke podiely na majetku získanom činnosťou združenia (§ 835 Obč. zák.) nemožno zamieňať so spoluvlastníckymi po ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spoluvlastnícke podiely sú rovnaké, ako aj zo zmluvy o hospodárení so spoločnou vecou uzavretej dňa 21.06.2001, ktorú uzavreli zmluvné strany: , , a (na ktorého previedla svoj podiel ), podľa ... spoločnej činnosti zo zaniknutého konzorcia, t.j. predmetnej lode, keď uzavreli dňa 01.01.1998 zmluvu o hospodárení so spoločnou vecou, podľa bodu I, ktorej sú títo podielovými spoluvlastníkmi plavidla reg. č. rok stavby 1997, pričom ich .
Právna veta: 1 ) Ústavný súd zároveň pripomína, že odôvodnenie súdneho rozhodnutia v opravnom (odvolacom) konaní nemusí reagovať na každú vznesenú námietku, ale iba na také, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní, prípadne zostali sporné, resp. sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov prvostupňového rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní (II. ÚS 78/05). Právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia preto neznamená, že súd musí dať podrobnú odpoveď na každý argument účastníka konania, hoci z odôvodnenia rozhodnutia musia byť zrejmé všetky pre rozhodnutie podstatné skutočnosti obj ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bola žaloba žalobcov voči žalovanému zamietnutá zmenil. V konaní totiž nebolo preukázané, že by sa žalobcovia a žalovaní dohadovali o hospodárení so spoločnou vecou (§ 139 ods. 2 O. z.). V tomto smere žalobcovia neposkytli súdu žiaden dôkaz. Samotnú výzvu zo dňa 30.11 .
... . 1993 žalobkyňa prostredníctvom svojho právneho zástupcu JUDr. P. S. oznámila súdu, že došlo k dohode medzi účastníkmi o rozsahu práva hospodárenia so spoločnou vecou, a preto zobrala svoj návrh späť a žiadala konanie zastaviť. Ešte pred doručením uvedeného späťvzatia žaloby súdu žalobkyňa osobne oznámila .
... . o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú spôsob, akým spoluvlastníci rozhodujú o hospodárení so spoločnou vecou, v tomto prípade spoločnými časťami bytového domu.    Ako z obsahu, tak aj z petitu podania sťažovateľov je zrejmé, že ide .
... týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne. Podľa ods. 2 tohto zákonného ustanovenia o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkostí podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh .
... možné vyhovieť, lebo na zriadenie záložného práva k spoluvlastníckemu podielu na veci netreba súhlas ďalšieho spoluvlastníka, nakoľko nejde o prípad hospodárenia so spoločnou vecou v zmysle ust. § 139 ods. 2 Obč. zákonníka. Platná je aj dohoda uzavretá medzi záložným veriteľom - žalobcom a žalovaným .
... možné vyhovieť, lebo na zriadenie záložného práva k spoluvlastníckemu podielu na veci netreba súhlas ďalšieho spoluvlastníka, nakoľko nejde o prípad hospodárenia so spoločnou vecou v zmysle ust. § 139 ods. 2 Obč. zákonníka. Platná je aj dohoda uzavretá medzi záložným veriteľom - žalobcom a žalovaným .
... 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka o hospodárení so spoločnou vecou. Existenciu takejto dohody však krajský súd vo svojich rozhodnutiach nekonštatoval zrejme preto, že dohodou spoluvlastníkov o hospodárení so spoločnou vecou nie je možné meniť výšku spoluvlastníckych podielov ... , a teda ani výšku podielu, v akom sa jednotliví spoluvlastníci podieľajú na príjmoch dosiahnutých hospodárením so spoločnou vecou. Vyjadrenie krajského súdu preto iba potvrdzuje záver sťažovateľov, že krajský súd aplikoval na vec .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.