Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1097124
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63995
USSR: 35035
NSČR: 122321
NSSČR: 65040
USČR: 78686
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422614
Krajské súdy (ČR): 41862
Posledná aktualizácia
28.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: kolektívna správa práv


Približný počet výsledkov: 11 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: kolektívna správa práv
  • kolektivny nájdené 1305 krát v 288 dokumentoch
  • sprava nájdené 40422 krát v 9534 dokumentoch
  • prav nájdené 390151 krát v 31703 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 7 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 24 dokumentov
Krajské súdy SR 100 dokumentov


Právna veta: Prvou spornou skutočnosťou bolo, či podľa § 84 Autorského zákona (ďalej len „AZ“) má navrhovateľ právo na primeranú odmenu za káblovú retransmisiu ZOZ u všetkých výrobcov, ktorí nevylúčili kolektívnu správu v zmysle ustanovenia § 84 AZ. Odvolací súd sa stotožnil s názorom súdu prvého stupňa, že uvedené ustanovenie nie je použiteľné, pretože okrem navrhovateľa mala v rozhodnom období oprávnenie na kolektívnu správu v rovnakom odbore použitia predmetov ochrany aj iná firma - organizácia kolektívnej správy S. Navrhovateľ v tomto prípade tvrdí, že mal oprávnenie na iný okruh záznamov ako táto orga ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                       I. ÚS 208/2011-17   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. júna 2011 predbežne prerokoval sťažnosť občianskeho združenia S., B., zastúpeného advokátkou JUDr. A. T., B., vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na ochranu majetku podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na .
Právna veta: Vzhľadom na citované ustanovenia autorského zákona možno plne prisvedčiť názoru krajského súdu, podľa ktorého, ak organizácia kolektívnej správy (v danom prípade žalovaný) „je povinná“ uzavrieť kolektívnu licenčnú zmluvu s právnickou osobou združujúcou používateľov predmetov ochrany (v danom prípade sťažovateľ) za „rovnakých a primeraných podmienok“, aj v prípade, že k uzavretiu kolektívnej licenčnej zmluvy na základe vzájomného konsenzu zmluvných strán nedôjde a právnická osoba združujúca používateľov predmetov ochrany si svoje právo na uzavretie takejto zmluvy uplatní na súde žalobou, je súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   II. ÚS 101/2011-7   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 24. marca 2011 predbežne prerokoval sťažnosť Z., K., zastúpeného advokátom JUDr. T. Š., K., vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky rozsudkom Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 4 Co 399/09 z 29. septembra 2010 a takto   rozhodol:   Sťažnosť Z. odmieta ako zjavne .
Právna veta: Do účinnosti zákona č. 618/2003 Z. z. - Autorský zákon bolo možné vykonávať kolektívnu správu práv len v taxatívne vymedzených odboroch, ktoré upravovali citované zákonné ustanovenia zákona č. 283/1997 Z. z. - Autorský zákon. Po nadobudnutí účinnosti zákona č. 618/2003 je výpočet odborov kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona len demonštratívny a pripúšťa kolektívnu správu aj v iných odboroch. Súd prvého stupňa posúdil, že za účinnosti zákona č. 283/1997 Z. z. - Autorský zákon kolektívnu správu práv k spornému predmetu nebolo možné vykonávať, takýto odbor nebol uvedený v taxatívnom vý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     IV. ÚS 197/2012-13   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 19. apríla 2012 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti Š., s. r. o., K., zastúpenej advokátom JUDr. T. Š., K., ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práv podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 1 Dodatkového protokolu k .
Právna veta: Predmetná zmluva navrhovateľa s asociáciou A. v čl. 8 poverila navrhovateľa na vyberanie licenčných poplatkov v zmysle § 45 Autorského zákona, čo však nemožno považovať za právo na vyberanie primeranej odmeny, ktorá je upravená v § 67 Autorského zákona a ktorú si navrhovateľ v tomto konaní uplatňuje. Zmluvy, ktoré má navrhovateľ uzatvorené s výrobcami alebo so Slovenským filmovým ústavom Bratislava sa týkajú nároku na odmenu za šírenie diel prostredníctvom káblovej retransmisie a nie zvukovo-obrazových záznamov. Preto ani z týchto zmlúv nevyplýva aktívna legitimácia navrhovateľa na uplatňovani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , odmeny. Tieto odmeny teda vyberá na základe uzatvorených zmlúv s výrobcami ZOZ sťažovateľ ako organizácia kolektívnej správy práv. Každý prevádzkovateľ retransmisie je držiteľom oprávnenia na káblovú retransmisiu na základe registrácie retransmisie vydanom Radou pre ... Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zo dňa 10. 4. 2007 bol navrhovateľ oprávnený vykonávať dobrovoľnú kolektívnu správu práv podľa Autorského zákona v súvislosti s káblovou retransmisiou zvukovo-obrazového záznamu na základe a v rozsahu .
Právna veta: Prípady, v ktorých patrí autorovi hudobného diela oprávnenie udeľovať súhlas na jeho použitie a právo na odmenu, sú stanovené autorským zákonom. Takýmto prípadom nie je súkromné vykonanie diela. Súkromným vykonaním diela je také vykonanie diela, ku ktorému má prístup len uzavretý konkrétne určený okruh subjektov, charakteristický svojím vzťahom k používateľovi diela. V danej veci pre úspech žaloby sťažovateľa bol sťažovateľ povinný preukázať, že žalovaný vykonal hudobné dielo verejne, alebo vykonal verejný prenos diela.

Úryvok z textu:
... je združením právnických a fyzických osôb (autorov hudby, hudobných textov a vydavateľov hudobných diel), ktoré vykonáva na území Slovenskej republiky kolektívnu správu práv autorov hudobných diel a spravuje majetkové práva ako domácich, tak aj zahraničných autorov hudobných diel. Poukázal na to, že v .
... I. rade domáhajúcim sa vyplatenia odmien za použitie zvukovo-obrazových záznamov audiovizuálnych diel použitých prostredníctvom káblovej retransmisie ako subjekt vykonávajúci kolektívnu správu práv výrobcov zvukovo-obrazových záznamov proti žalovanému Slovenský ochranný zväz autorský ako subjektu neoprávnene vyberajúcemu uvedené odmeny od prevádzkovateľov káblovej retransmisie .
... „odvolací súd bez toho, aby mal ujasnené základné právne otázky kolektívnej správy práv podľa AZ úplne odignoroval... osvedčenie oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv k predmetu ochrany zo strany kolektívneho správcu práv (sťažovateľa) vyplývajúce z ... autorskoprávnej ochrany zo strany žalovaného... bez uhradenia zákonných nárokov subjektom, ku ktorým sťažovateľ vykonáva povinnú kolektívnu správu práv,...“. Zároveň je presvedčený, že osvedčil i porušenie povinností, ktoré žalovanému plynú z § 165 .
... sťažovateľa „odvolací súd bez toho, aby mal ujasnené základné právne otázky kolektívnej správy práv podľa AZ úplne odignoroval... osvedčenie oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv k predmetu ochrany zo strany kolektívneho správcu práv (sťažovateľa) vyplývajúce z § ... 2017. 6. Sťažovateľ „podľa § 169 ods. 4 písm. b) AZ je... ako organizácia kolektívnej správy práv zo zákona povinná vymáhať nároky v mene nositeľov práv. Návrh na neodkladné opatrenie bol teda zákonnou povinnosťou .
... neosvedčil právo, ktorému žiadal poskytnúť ochranu požadovaným neodkladným opatrením, keď okrem povolenia na výkon kolektívnej správy práv k audiovizuálnym dielam, neosvedčil ďalšie skutočnosti, ktoré by mohli viesť k záveru, že samotný ... a šírenia audiovizuálnych diel) bez uhradenia zákonných nárokov subjektom, ku ktorým sťažovateľ vykonáva povinnú kolektívnu správu práv. - Osvedčenie skutočnosti, že zo strany žalovaného nedošlo k podaniu návrhu podľa § 165 ods .
... uznesenie“), ako aj postupom, ktorý predchádzal jeho vydaniu. Zo sťažnosti vyplýva, že sťažovateľka ako občianske združenie s oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k audiovizuálnemu dielu a audiovizuálnemu záznamu podala 15. mája 2017 Okresnému súdu Bratislava I (ďalej len „okresný súd“) návrh, ktorým .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.