Nájdené rozsudky pre výraz: konanie o dedičstve

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 213

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

566 dokumentov
3565 dokumentov
1 dokument
14 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Keďže dedičské konanie je konaním nesporovým, a preto súdu v dedičskom konaní neprináleží objasňovať skutočnosti, ktoré sú medzi účastníkmi sporné. V prípade, ak vyšetrenie podmienok dedičského práva závisí od objasnenia spornej skutočnosti, súd v súlade s § 175k ods. 2 OSP odkáže uznesením toho z dedičov, ktorého dedičské právo sa javí ako menej pravdepodobné, aby svoje právo uplatnil žalobou...................2) Ústavný súd konštatuje, že posúdenie platnosti závetu z hľadiska jeho formálnych náležitostí nie je možné považovať za spornú skutkovú otázku v zmysle § 175k ods. 2 OSP v namieta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     I. ÚS 297/2012-47   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 24. apríla 2013 v senáte zloženom z predsedu Milana Ľalíka, zo sudkyne Marianny Mochnáčovej a sudcu Petra Brňáka v konaní o sťažnosti J. B., B., zastúpenej advokátkou JUDr. S. T., B., vo veci namietaného porušenia jej základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a 4, čl. 46 ods. 1 a 2 a čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej repub
Právna veta: „V konaní o žalobe, ktorou sa dedič domáha určenia, že určitá vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, ide o posúdenie, či poručiteľ bol v čase smrti vlastníkom tejto veci. Navrhované určenie sa tu vzťahuje k okamihu smrti poručiteľa a okolnosti, ktoré nastali po tomto okamihu nemôžu mať vplyv na rozhodnutie súdu.“. V citovanom uznesení sa konkrétne uvádza: „Súdna prax akceptuje žaloby, ktorými sa dedič domáha určenia, že tá – ktorá vec patrí do dedičstva po poručiteľovi. V konaní o takých žalobách ide o posúdenie, či poručiteľ bol v čase smrti vlastníkom tejto veci. Požadované určenie sa tu vz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky       I. ÚS 482/2013-50   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 11. decembra 2013 v senáte zloženom z predsedu Milana Ľalíka a zo sudkyne Marianny Mochnáčovej a sudcu Petra Brňáka v konaní o sťažnosti Ing. P. J., B., zastúpeného advokátom JUDr. P. A., B., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej re
Právna veta: Postup súdneho komisára v konaní o dedičstve preto zásadne smeruje k zisteniu majetku poručiteľa a po splnení tejto úlohy k jeho ďalšiemu postupu podľa § 175zca ods. 1 alebo 2 Občianskeho súdneho poriadku. Hoci účastníci nesporových konaní nemajú dôkaznú povinnosť, ich procesné postavenie má napomáhať k dosiahnutiu jeho účelu najmä povinnosťou celkovej súčinnosti a nespôsobovania zbytočných prieťahov v konaní(IV. ÚS 78/03).

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       II. ÚS 215/03-17    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 22. októbra 2003 predbežne prerokoval sťažnosť maloletého T. J., zastúpeného matkou Ing. L. J., obaja bytom S., právne zastúpeného advokátkou JUDr. I. R., K., vo veci porušenia jeho základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj čl. 3 ods. 2
Právna veta: 1) Ústavný súd konštatuje, že v danom prípade postupoval okresný súd v súlade s citovanými ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku, a aj keby sa dospelo k záveru, že v dotknutom dedičskom konaní nebol do dedičstva pojatý celý majetok poručiteľa, a to či už z dôvodu, že tretia osoba, ktorej bolo dedičstvo nepatrnej hodnoty vydané o tomto „potencionálnom ďalšom“ majetku poručiteľa nemala objektívnu vedomosť alebo ho „úmyselne zatajila“, táto skutočnosť nemohla v konečnom dôsledku žiadnym spôsobom objektívne zasiahnuť do práv sťažovateľov ako oprávnených dedičov po poručiteľovi. Ústavný súd d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 283/2014-16   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. júna 2014 predbežne prerokoval sťažnosť P. M. a Z. C., zastúpených advokátom JUDr. Igorom Gažíkom, Advokátska kancelária, Bojnická cesta 7, Prievidza, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivý súdny proces zaručeného v čl. 6 ods. 1 Do
Právna veta: Neodkladné opatrenia podľa § 175e OSP sú dočasné opatrenia, vo svojom charaktere (zmysle a funkcii) zhodné s tým čo všeobecné ustanovenia OSP nazývajú „predbežné opatrenia“. Od predbežných opatrení v iných občianskych súdnych konaniach sa líšia len tým, že v konaní o dedičstve ich súd má vykonať aj bez návrhu. Jak Najvyšší súd tak aj Ústavný súd vo svojej konštantnej judikatúre mnoho krát uviedli že konanie o predbežnom opatrení a konanie vo veci samej sú dve rozličné konania a úkony súdu v každom z nich ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 482/2015­42 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   senátu   18.   novembra  2015 predbežne prerokoval sťažnosť  ,  zastúpeného   advokátkou   JUDr.   Janou   Bednárovou,   Jakobyho 9,   Košice,   vo   veci  namietaného   porušenia   jeho   základného   práva   na   prerokovanie   veci   bez   zbytočných  prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, práva na prejednanie záležit
Právna veta: Vychádzal pritom zo znenia § 175b prvej vety OSP, podľa ktorého účastníkmi konania sú tí, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú poručiteľovými dedičmi, a ak takých osôb niet, je ním štát. Citované ustanovenie vymedzuje okruh účastníkov konania o dedičstve. Podľa neho účastníkmi konania sú v prvom rade tí, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú dedičmi a ak takýchto osôb niet, štát. Takto vymedzené účastenstvo odráža hmotné dedičské právo, ktoré určuje, kto je dedičom a napokon i to, že ak dedičov niet, pripadne dedičstvo štátu. Štát sa stáva účastníkom konania o dedičstve v prípad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   III. ÚS 548/2012-27   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. novembra 2012 predbežne prerokoval sťažnosť D. G., Česká republika, L. Š., H., a Ing. L. I., B., zastúpených advokátom JUDr. A. G., B., ktorou namietajú porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republik
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že v čase podania sťažnosti sťažovateľ nespĺňal podmienky ani jedného prípadu, kedy je veriteľ účastníkom dedičského konania podľa § 175b OSP. Článok 48 ods. 2 ústavy v spojení s čl. 127 ods. 1 ústavy poskytujú ochranu pred porušením základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov v konaní pred súdom v zásade len jeho účastníkovi, pretože len vo vzťahu k nemu sa plní účel tohto základného práva, ktorým je odstránenie stavu právnej neistoty, v ktorej sa nachádza osoba domáhajúca sa rozhodnutia štátneho orgánu.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 211/2015­13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 1. apríla 2015 v senáte zloženom   z predsedníčky   Ľudmily   Gajdošíkovej   (sudkyňa   spravodajkyňa)   a zo   sudcov Lajosa Mészárosa a Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť  , ,   vo veci   namietaného   porušenia   jeho   základného   práva podľa  čl.  48 ods.  2  Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu Námestovo v konaní vedeno
Právna veta: Ústavný súd predovšetkým konštatuje, že pokiaľ ide o kritérium zložitosť veci, v posudzovanej veci zobral do úvahy skutkový stav veci a platnú právnu úpravu relevantnú na rozhodnutie (II. ÚS 26/95, I. ÚS 92/97 a iné). Na základe týchto hľadísk dodatočné dedičské konanie o novoobjavenom majetku poručiteľa nehodnotil ako právne a skutkovo zložité a ani okresný súd vo svojom vyjadrení k sťažnosti neuviedol, že by išlo o skutkovo a právne zložitú vec. Pri hodnotení podľa ďalšieho kritéria, teda správania sťažovateľa v preskúmavanej veci, je potrebné uviesť, že počas nečinnosti okresnéh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 250/2016-25 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 15. júna 2016 v senáte zloženom z predsedu Milana Ľalíka, zo sudcu Petra Brňáka a sudkyne Marianny Mochnáčovej prerokoval prijatú sťažnosť , , zastúpeného advokátom JUDr. Vladimírom Pochom, Advokátska kancelária, Hviezdoslavova 3, Bardejov, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie
Právna veta: Krajský súd vo svojom rozhodnutí uviedol, že ustanovenie § 175x ods. 1 OSP upravuje konanie o prejednaní dedičstva k novoobjavenému majetku poručiteľa na základe návrhu a ustanovenie § 175x ods. 2 OSP konanie o prejednaní dedičstva k novoobjavenému majetku poručiteľa z úradnej moci súdu. Krajský súd vychádzajúc z tohoto ustanovenia poukázal na zhodu právnej úpravy pre konanie o dedičstve začaté či už z úradnej moci, alebo na základe návrhu. Ďalej krajský súd argumentoval tým, že v položke 18a písm. a) sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. je určený poplatok za konanie o dedičst ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       III. ÚS 108/09-11   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 15. apríla 2009 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. A. O., B., zastúpenej advokátom JUDr. R. O., Advokátska kancelária, B., vo veci namietaného porušenia jej základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k. 13 CoD 4/08-43 z 31. októbra 2008 a takto   rozhodol:   Sťažnosť JUD
Právna veta: „V prvom rade treba uviesť, že ak v konaní o dedičstve jeden z dedičov navrhol i v zastúpení druhého z dedičov dohodu, ktorá sa svojimi dôsledkami blíži k odmietnutiu dedičstva (§ 463 Občianskeho zákonníka), je potrebné pred rozhodnutím o vydaní osvedčenia skúmať, či medzi splnomocniteľom a splnomocnencom neexistuje rozpor v záujmoch (§ 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Je preto v takom prípade potrebné, najmä ak nie je táto možnosť na uzavretie dohody výslovne obsiahnutá v predloženej plnej moci udelenej dedičom inému dedičovi, vypočuť ho na jej obsah ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 503/2014­31 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 15. januára 2015 v senáte zloženom   z   predsedu   Ladislava   Orosza   (sudca   spravodajca),   zo   sudkyne   Ľudmily Gajdošíkovej   a   sudcu   Sergeja   Kohuta   v   konaní   o   sťažnostiach   ,  , a  , ,  ,  ,   zastúpených   advokátom JUDr. Petrom  Kovácsom,   Rovinka  651,  ktorými  namietajú  porušenie   svojho  zákla
MENU