Nájdené rozsudky pre výraz: konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 143

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
4 dokumenty
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Platový dekrét nie je správnym rozhodnutím v zmysle zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, pretože neobsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. Ide iba o rozhodnutie organizačnej povahy, ktoré upravuje vnútorné pomery toho ktorého orgánu.

Úryvok z textu:
II. ÚS 119/93 Č. 17/93 Č. 17 Platový dekrét vydaný predsedníčkou Mestského súdu v Bratislave nie je právoplatným rozhodnutím ústredného orgánu štátnej správy, miestneho orgánu štátnej správy ani územnej samosprávy, preto v ústavnoprávnom konaní sa nemožno úspešne domáhať jeho zrušenia podľa
Kľúčové slová: konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôbústavná sťažnosť
Zbierka ÚS 25/1996
Právna veta: Podstatnou náležitosťou ústavnej sťažnosti podľa článku 127 ústavy Slovenskej republiky a § 49 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z. je označenie orgánu štátnej správy, o právoplatnom rozhodnutí, ktorého je ústavný súd Slovenskej republiky v konaní o ústavnej sťažnosti oprávnený konať. Nedostatok tejto náležitosti je dôvodom na odmietnutie ústavnej sťažnosti už pri predbežnom prerokovaní.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 16/96 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 21. marca 1996 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť B. K., bytom Vsetín, Česká republika, zastúpenej advokátom JUDr. J. W., vo veci porušenia základného práva vlastniť a pokojne užívať majetok podľa čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd rozs
Právna veta: Ak uznesenie obecného zastupiteľstva nemá právotvorné účinky, preto neovplyvňuje právne postavenie osôb, spočívajúce v porušení ich vlastníckeho práva, nemôžu sa tieto fyzické osoby domáhať preskúmania predmetného uznesenia v konaní pred ústavným súdom. Takéto rozhodnutie orgánu územnej samosprávy nemá charakter právotvorného rozhodnutia, ktoré by mohlo mať za následok porušenie základných práv fyzických osôb.

Úryvok z textu:
I. ÚS 63/97 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 8. októbra 1997 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť a , bytom v zastúpených JUDr. Jozefom Urbánkom, advokátom, Košice, Mlynárska 19, proti uzneseniu Obecného zastupiteľstva v Drienove zo 16. októbra 1996 č. 63/1996 a takto r o z h o d o l : Ústavnú sťažnosť a na začatie konania o d m i e t a pre zjavnú neopodstatnenosť. O d ô v o d n e n i e : Ústavnou sťažnosťou doručenou Ústavné
Právna veta: Podľa § 53 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z. je zákonnou podmienkou prijatia ústavnej sťažnosti jej podanie v lehote dvoch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, prípadne od porušenia základného práva alebo slobody. Ústavná sťažnosť, ktorá bola podaná Ústavnému súdu Slovenskej republiky po uplynutí lehoty upravenej v § 53 ods. 3 citovaného zákona, nespĺňa jednu z kogentne ustanovených podm ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 38/98 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 26. mája 1998 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , bytom a spol., zastúpených JUDr. Františkom Feníkom, komerčným právnikom, Žilina, Sad SNP 5, proti uzneseniu mestského zastupiteľstva mesta Vranov nad Topľou č. 23, prijatému 17. a 22. apríla 1997 v časti C-1, C-2, D-1 a takto r o z h o d o l : Ústavnú sťažnosť a spol. o d
Právna veta: Prezidenta Slovenskej republiky (aj keď je jedným z najvyšších orgánov štátnej moci) podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky nemožno považovať za ústredný orgán štátnej správy a ani za orgán miestnej štátnej správy či územnej samosprávy. Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy v znení neskorších predpisov tie neobsahuje normu, ktorá by ustanovovala, e prezident Slovenskej republiky patrí medzi ústredné orgány štátnej správy. Rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky preto nemôžu byť predmetom preskúmani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 46/98 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 1. júla 1998 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , bytom proti rozhodnutiu prezidenta Slovenskej republiky z 13. marca 1997 o vyhlásení referenda na dni 23. a 24. mája 1997 uverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky z roku 1997 pod č. 76, a takto r o z h o d o l : Ústavnú sťažnosť o d m i e t a ako zj
Právna veta: Podľa § 49 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z. ústavnú sťažnosť môže podať len fyzická alebo právnická osoba, ktorá tvrdí, e namietaným rozhodnutím orgánu podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky boli porušené jej základné práva alebo slobody. Ústavnú sťažnosť však nemôže podať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá namieta porušenie základných práv alebo slobôd iných osôb, nie svojich.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 56/98 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 3. septembra 1998 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , bytom proti uzneseniu mestského zastupiteľstva mesta Lučenec č. 54/1998 z 2. júna 1998 a takto r o z h o d o l : Ústavnú sťažnosť o d m i e t a , lebo ju podala zjavne neoprávnená osoba. O d ô v o d n e n i e : I. , bytom (ďalej len „sťažovateľ“), svojou ústav
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky je podľa čl. 124 Ústavy Slovenskej republiky orgánom ochrany ústavnosti, a preto musí pokladať jej ochranu za nadradenú dispozičnej zásade uplatňovanej v konaní pred ním. 2. Ústavný súd Slovenskej republiky musí pri rozhodovaní o pripustení späťvzatia prijatého podnetu skúmať, či neexistujú dôvody hodné osobitného zreteľa (druhá veta § 54 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov) brániace zastaveniu konania, najmä ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 3/00 Ústavný súd Slovenskej republiky prerokoval na neverejnom zasadnutí senátu dňa 30. marca 2000 podnet J. H., bytom B., ktorý namietol porušenie práva priznaného čl. 30 ods. 4 v spojení s čl. 12 a čl. 13 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom akademických orgánov EU v B. pri voľbe rektora EU v B. a takto r o z h o d o l : 1. Späťvzatie podnetu J. H., p r i p ú š ť a 2. Konanie vo veci podnetu J. H., CSc., z a
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       III. ÚS 48/02-15      Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte na neverejnom zasadnutí 18. apríla 2002 predbežne prerokoval sťažnosť I. M., bytom P., zastúpeného advokátom JUDr. P. Sch., B., pre namietané porušenie práv podľa čl. 17 ods. 2 a čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 T 7/02 z 5. februára 2002 a takto   r o z h o d o l :    Sťažnosť I. M. o d
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       IV. ÚS 8/02-8   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. septembra 2002 o späťvzatí sťažnosti E. K., bytom B. B., pre namietané porušenie jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov ustanoveného v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici pod sp. zn. 7 C 80/00 takto   r o z h o d o l :   Konanie o sťažnosti E. K. z
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky         III. ÚS 133/02-67   Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Ľubomíra Dobríka a zo sudcov Juraja Babjaka a Eduarda Báránya na neverejnom zasadnutí konanom 3. decembra 2002 vo veci sťažnosti Š. T., trvale bytom S., prechodne bytom P., toho času v Ústave na výkon trestu odňatia slobody R., zastúpeného advokátom JUDr. M. L., L. M., pre namietané porušenia práv podľ
MENU