Nájdené rozsudky pre výraz: konanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 144

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
4 dokumenty
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 53 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z. je zákonnou podmienkou prijatia ústavnej sťažnosti jej podanie v lehote dvoch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, prípadne od porušenia základného práva alebo slobody. Ústavná sťažnosť, ktorá bola podaná Ústavnému súdu Slovenskej republiky po uplynutí lehoty upravenej v § 53 ods. 3 citovaného zákona, nespĺňa jednu z kogentne ustanovených podm ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 38/98 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 26. mája 1998 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , bytom a spol., zastúpených JUDr. Františkom Feníkom, komerčným právnikom, Žilina, Sad SNP 5, proti uzneseniu mestského zastupiteľstva mesta Vranov nad Topľou č. 23, prijatému 17. a 22. apríla 1997 v časti C-1, C-2, D-1 a takto r o z h o d o l : Ústavnú sťažnosť a spol. o d
Právna veta: Prezidenta Slovenskej republiky (aj keď je jedným z najvyšších orgánov štátnej moci) podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky nemožno považovať za ústredný orgán štátnej správy a ani za orgán miestnej štátnej správy či územnej samosprávy. Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy v znení neskorších predpisov tie neobsahuje normu, ktorá by ustanovovala, e prezident Slovenskej republiky patrí medzi ústredné orgány štátnej správy. Rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky preto nemôžu byť predmetom preskúmani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 46/98 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 1. júla 1998 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , bytom proti rozhodnutiu prezidenta Slovenskej republiky z 13. marca 1997 o vyhlásení referenda na dni 23. a 24. mája 1997 uverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky z roku 1997 pod č. 76, a takto r o z h o d o l : Ústavnú sťažnosť o d m i e t a ako zj
Právna veta: Podľa § 49 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z. ústavnú sťažnosť môže podať len fyzická alebo právnická osoba, ktorá tvrdí, e namietaným rozhodnutím orgánu podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky boli porušené jej základné práva alebo slobody. Ústavnú sťažnosť však nemôže podať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá namieta porušenie základných práv alebo slobôd iných osôb, nie svojich.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 56/98 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 3. septembra 1998 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , bytom proti uzneseniu mestského zastupiteľstva mesta Lučenec č. 54/1998 z 2. júna 1998 a takto r o z h o d o l : Ústavnú sťažnosť o d m i e t a , lebo ju podala zjavne neoprávnená osoba. O d ô v o d n e n i e : I. , bytom (ďalej len „sťažovateľ“), svojou ústav
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky je podľa čl. 124 Ústavy Slovenskej republiky orgánom ochrany ústavnosti, a preto musí pokladať jej ochranu za nadradenú dispozičnej zásade uplatňovanej v konaní pred ním. 2. Ústavný súd Slovenskej republiky musí pri rozhodovaní o pripustení späťvzatia prijatého podnetu skúmať, či neexistujú dôvody hodné osobitného zreteľa (druhá veta § 54 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov) brániace zastaveniu konania, najmä ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 3/00 Ústavný súd Slovenskej republiky prerokoval na neverejnom zasadnutí senátu dňa 30. marca 2000 podnet J. H., bytom B., ktorý namietol porušenie práva priznaného čl. 30 ods. 4 v spojení s čl. 12 a čl. 13 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom akademických orgánov EU v B. pri voľbe rektora EU v B. a takto r o z h o d o l : 1. Späťvzatie podnetu J. H., p r i p ú š ť a 2. Konanie vo veci podnetu J. H., CSc., z a
Právna veta: Zákon o ústavnom súde upravuje v tretej časti označenej ako „Konanie pred ústavným súdom“ niekoľko typov konaní pred ústavným súdom. Konanie o sťažnostiach podľa čl. 127 ústavy je upravené v jej druhej hlave v šiestom oddiele, in concreto v ustanoveniach § 49 až § 56, a konanie vo volebných veciach podľa čl. 129 ods. 2 ústavy je upravené v siedmom oddiele tejto hlavy v ustanoveniach § 59 až § 63d, pričom z nich § 59 až § 63 sa vzťahujú aj na konanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Každé z týchto osobitných konan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 50/2015­10 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 22. januára 2015 v senáte zloženom   z predsedu   Lajosa   Mészárosa   (sudca   spravodajca),   zo   sudkyne   Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Sergeja Kohuta predbežne prerokoval sťažnosť  , ,   zastúpeného   advokátom   JUDr.   Ing.   Petrom Holéczym,   Advokátska   kancelária,   Vojenská   5,   Košice,   vo   veci   namietaného   porušenia základného práv
Právna veta: 1) Sťažovateľ, ktorý je zastúpený kvalifikovaným právnym zástupcom, v petite sťažnosti neoznačil namietané konania a rozhodnutia orgánov verejnej moci spisovými značkami tak, ako to vyžaduje § 50 ods. 1 písm. b) zákona o ústavnom súde. V úvode odôvodnenia sťažnosti síce sťažovateľ predostrel svoje námietky (majúce charakter popisu skutkových okolností) prehľadným spôsobom, ale postupným uvádzaním ďalších skutkových okolností spojených s úkonmi orgánov činných v trestnom konaní a orgánov prokuratúry, ktoré označil viacerými spisovými značkami, vytvoril podobu neprehľadnej a nezrozumiteľnej sťaž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   III. ÚS 70/2013-18   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 5. februára 2013 predbežne prerokoval sťažnosť Mgr. I. H., K., zastúpeného advokátom JUDr. M. J., K., pre namietané porušenie jeho základného práva na inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupo
Právna veta: 1) Ústavný súd pri predbežnom prerokovaní sťažnosti konštatoval, že sťažovateľ pred podaním sťažnosti ústavnému súdu neposkytol označenému porušovateľovi jeho práv účinný právny prostriedok nápravy proti jeho prípadnej nečinnosti a nepreukázal ani to, že uvedenú podmienku nesplnil z dôvodov hodných osobitného zreteľa (§ 53 ods. 2 zákona o ústavnom súde). Uvedené skutočnosti zakladajú dôvod na odmietnutie sťažnosti sťažovateľa pre jej neprípustnosť podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 620/2013-13   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 24. októbra 2013 predbežne prerokoval sťažnosť K. L., Z., zastúpeného advokátom JUDr. P. S., Č., vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu Čadca v konaní vedenom pod sp. zn. 8 C/85/2006 a takto   rozhodol:   Sťažno
Kľúčové slová: rovnosť v konaní pre súdomkonanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb
Zbierka ÚS 15/2014
Právna veta: Súčasťou základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy nie je povinnosť súdu akceptovať dôvody prípustnosti opravného prostriedku uvádzané sťažovateľom, v dôsledku čoho ich „nerešpektovanie“ súdom ani nemožno bez ďalšieho považovať za porušenie označeného základného práva. V inom prípade by totiž súdy stratili možnosť posúdiť, či zákonné dôvody prípustnosti alebo neprípustnosti podaného dovolania vôbec boli naplnené. Takýto postup a rozhodnutie dovolacieho súdu Občiansky súdny poriadok výslovne umožňuje, preto použitý spôsob v konkrétnom prípade nemohol znamenať odoprenie príst ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 206/2014-35   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 18. marca 2014 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, Praha, Česká republika, zastúpenej obchodnou spoločnosťou BBH advokátska kancelária, s. r. o., Gorkého 3, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Peter Bak, pre namietané porušenie jej základného
Právna veta: Ak uznesenie obecného zastupiteľstva nemá právotvorné účinky, preto neovplyvňuje právne postavenie osôb, spočívajúce v porušení ich vlastníckeho práva, nemôžu sa tieto fyzické osoby domáhať preskúmania predmetného uznesenia v konaní pred ústavným súdom. Takéto rozhodnutie orgánu územnej samosprávy nemá charakter právotvorného rozhodnutia, ktoré by mohlo mať za následok porušenie základných práv fyzických osôb.

Úryvok z textu:
I. ÚS 63/97 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 8. októbra 1997 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť a , bytom v zastúpených JUDr. Jozefom Urbánkom, advokátom, Košice, Mlynárska 19, proti uzneseniu Obecného zastupiteľstva v Drienove zo 16. októbra 1996 č. 63/1996 a takto r o z h o d o l : Ústavnú sťažnosť a na začatie konania o d m i e t a pre zjavnú neopodstatnenosť. O d ô v o d n e n i e : Ústavnou sťažnosťou doručenou Ústavné
Právna veta: Návrhy vo veciach, na ktorých prerokovanie nemá ústavný súd právomoc, návrhy, ktoré nemajú náležitosti predpísané zákonom, neprípustné návrhy alebo návrhy podané niekým zjavne neoprávneným, ako aj návrhy podané oneskorene môže ústavný súd na predbežnom prerokovaní odmietnuť uznesením bez ústneho pojednávania. Podľa § 25 ods. 3 zákona o ústavnom súde ak sa návrh neodložil alebo neodmietol, prijme sa na ďalšie konanie v rozsahu, ktorý sa vymedzí vo výroku uznesenia o prijatí návrhu. Pretože podaná sťažnosť spĺňa všetky materiálne a formálne požiadavky na konanie o veci, ústavný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 95/2017-32 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 14. februára 2017 predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpenej Advokátskou kanceláriou , , za ktorú koná , advokát, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a zákl
MENU