Nájdené rozsudky pre výraz: konanie o súlade právnych predpisov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 714

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

499 dokumentov
1020 dokumentov
31 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: konanie o súlade právnych predpisovpochybnosti o ústavnosti normykontrola ústavnosti
Zbierka ÚS 1/2018
Právna veta: Podľa § 37 ods. 1 zákona o ústavnom súde ak osoby uvedené v § 18 ods. 1 písm. a) až e) dospejú k názoru, že právny predpis nižšej právnej sily nie je v súlade s právnym predpisom vyššej právnej sily(...), môžu podať ústavnému súdu návrh na začatie konania. Predmetná vec je konkrétnou kontrolou ústavnosti, v rámci ktorej všeobecný súd môže iniciovať konanie o súlade, ak má pochybnosti o ústavnosti aplikovanej normy. Všeobecný súd je však oprávnený napadnúť len také ustanovenie zákona, ktorého použitie (teda nutnosť subsumpcie zisteného skutkového stavu pod právnu normu vyjadrenú v danom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 11/2016-7 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 9. novembra 2016 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jany Baricovej, Petra Brňáka, Ľudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohuta, Milana Ľalíka, Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca), Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika predbežne prerokoval návrh Okresného súdu Košice II, zastúpeného samosudcom JUDr. Rastislavom P
Právna veta: Podľa vysvetliviek k charte (Ú. v. EÚ C 303, 14. 12. 2007, s. 17 – 35), ktoré vychádzajú z judikatúry Súdneho dvora, povinnosť rešpektovať základné práva vymedzené v rámci Únie je pre členské štáty záväzná výlučne vtedy, ak konajú v rámci rozsahu pôsobnosti práva Únie. Ak vnútroštátna právna úprava patrí do pôsobnosti práva Únie, základné práva zaručené chartou musia byť dodržané a nemôže nastať prípad, ktorý by spadal pod právo Únie a neuplatnili by sa základné práva zaručené chartou (rozsudok Åklagaren proti Hans Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, bod 21). Z uplatniteľnosti p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 15/2020-21 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 27. mája 2020 v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana a zo sudcov Jany Baricovej, Ladislava Duditša, Libora Duľu, Miroslava Duriša, Rastislava Kaššáka, Jany Laššákovej, Miloša Maďara (sudca spravodajca), Petra Molnára, Petra Straku, Ľuboša Szigetiho a Martina Vernarského predbežne prerokoval návrh Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na začatie ko
Právna veta: Podľa § 109 ods. 1 písm. b) druhej vety Občianskeho súdneho poriadku súd konanie preruší, ak pred rozhodnutím vo veci dospel k záveru, že všeobecne záväzný právny predpis, ktorý sa týka veci, je v rozpore s ústavou, so zákonom alebo s medzinárodnou 6 zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná; v tom prípade postúpi návrh ústavnému súdu na zaujatie stanoviska. Legitimácia všeobecného súdu na podanie návrhu na začatie konania pred ústavným súdom teda predpokladá spojitosť konania pred všeobecným súdom vyjadrenú tak, že podaniu návrhu musí predchádzať rozhodovacia činnosť takého súdu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 28/05-6 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 28. septembra 2005 v pléne zloženom z predsedu Jána Mazáka a zo sudcov Jána Auxta, Juraja Babjaka, Eduarda Báránya, Alexandra Bröstla, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha, Jána Lubyho, Lajosa Mészárosa a Štefana Ogurčáka predbežne prerokoval návrh Krajského súdu v Prešove, zastúpeného predsedom senátu JUDr. P. S., na začatie konania
Kľúčové slová: vyhlasovanie všeobecne záväzných predpisovkonanie o súlade právnych predpisov
Zbierka ÚS 50/1994
Právna veta: Vyhlasovanie všeobecne záväzných právnych predpisov a iných opatrení v úradných listoch a v úradnom vestníku upravoval v čase vydania vyhlášky č. 27/1950 Ú.v. zákon č. 260/1949 Zb. o úradných listoch, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 1950. Podľa neho sa úradný vestník vydával v dvoch samostatných dieloch. Do prvého dielu (skratka Ú.v.I.) sa zaraďovali: a/ všeobecne záväzné právne predpisy (§ 7 ods. 1 písm.a/ zákona), b/ slovenské znenie všeobecne záväzných právnych predpisov vyhlásených v úradnom liste (§ 7 ods. 2 písm.a/ zákona), c/ redakčné oznámenia o opravách tlačových chýb. Do ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
PL. ÚS 11/94 Č. 50/94 Č. 50 Ak vyhláška vedúceho ústredného orgánu štátnej správy (ministerstva) nie je všeobecne záväzným právnym predpisom, chýba základný predpoklad pre konanie o súlade právnych predpisov ustanovený § 37 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. PL.ÚS 11/94 zo 6. októbra 1994) Ústavný súd Slo
Kľúčové slová: nepríslušnosť súdukonanie o súlade právnych predpisov
Zbierka ÚS 34/2000
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky nie je príslušný na konanie o súlade právnych predpisov rovnakého stupňa právnej sily.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 14/00 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí pléna dňa 4. mája 2000 predbežne prerokoval návrh F. O., bytom Z., D., na začatie konania o súlade zákona č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov podľa čl. 125 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky a takto rozhodol
Kľúčové slová: nepríslušnosť súdukonanie o súlade právnych predpisov
Zbierka ÚS 35/2000
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky nie je príslušný na konanie o súlade právnych predpisov rovnakého stupňa právnej sily.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 15/00 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí pléna dňa 4. mája 2000 predbežne prerokoval návrh Dr. M. Č., bytom H., B., na začatie konania o súlade zákonov Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky a Deklaráciou občianskych práv a slobôd podľa čl. 125 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky a takto r
Kľúčové slová: konanie o súlade právnych predpisov
Zbierka ÚS 4/2006
Právna veta: Návrh na pozastavenie účinnosti musí obsahovať konkretizáciu a spôsob ohrozenia základných práv alebo slobôd alebo skutočnosti, ktoré preukazujú, že hrozí značná hospodárska škoda alebo iný vážny nenapraviteľný následok. Dôvodom, ktorým generálny prokurátor odôvodnil návrh na pozastavenie účinnosti napadnutých ustanovení zákona o štátnej službe, je to, že realizácia napadnutého ustanovenia môže viesť po 1. apríli 2004 k nevratnému porušeniu základných práv (použilo sa množné číslo, hoci v skutočnosti zrejme návrh mieri na čl. 35 ods. 1 ústavy, ktorý je aj v predmete tohto konania). Podľa n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       PL. ÚS 46/03-9   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 13. novembra 2003 o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade § 154 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 2, čl. 13 ods. 2 a 3 a čl. 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a o návrhu generálneho prokurátora Slovensk
Právna veta: Ústavný súd teda v rámci konania o súlade právnych predpisov nemôže sám rozhodnúť o zrušení napadnutého právneho predpisu. Môže „len“ vysloviť (konštatovať) existenciu nesúladu napadnutého právneho predpisu s ústavou, resp. s iným právnym predpisom vyššej právnej sily. Publikovaním nálezu o nesúlade napadnutého právneho predpisu s ústavou, resp. s iným právnym predpisom vyššej právnej sily v Zbierke zákonov Slovenskej republiky nedochádza priamo k zrušeniu tohto právneho predpisu, ale len k strate jeho účinnosti, a až po márnom uplynutí šesťmesačnej lehoty na uvedenie takéhoto právneho predpis ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     PL. ÚS 3/2014-24   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 12. februára 2014 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jána Auxta, Petra Brňáka, Ľudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohuta, Jána Lubyho, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika predbežne prerokoval návrh Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm.
Právna veta: Podľa čl. 125 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o súlade právnych predpisov nižšieho stupňa právnej sily s právnymi predpismi vyššieho stupňa právnej sily vrátane ústavy. Podľa písmena b) tohto ustanovenia rozhoduje okrem iného o súlade všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev s ústavou. Z vyvrátiteľného predpokladu ústavnosti právnych predpisov nižšieho stupňa právnej sily vyplýva, že „ústavný súd rozhoduje o súlade“ v zmysle čl. 125 ods. 1 ústavy vtedy, ak osoby označené ako oprávnené „dospejú k názoru, že právny predpis nižšej právnej sily nie je v súlade s právnym pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 22/02-10 Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na neverejnom zasadnutí 2. decembra 2002 o návrhu KS v B., zastúpeného predsedníčkou senátu JUDr. A. H., na začatie konania o súlade § 45 ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 66/1992 Zb. o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy v znení neskorších predpisov s čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky takto r o z h o d o l :
Právna veta: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky od 1. januára 1992 nie je zákonom splnomocnené na vydanie vykonávacieho predpisu upravujúceho maximálnu výšku úrokov pri peňažných pôžičkách medzi občanmi. Podľa § 658 ods. 1 Občianskeho zákonníka od 1. januára 1992 tieto úroky sú predmetom zmluvnej voľnosti medzi účastníkmi. To však neznamená, že by bolo možné dohodnúť úroky v akejkoľvek výške. Dohoda o úrokoch musí byť v súlade s ustanovením § 39 Občianskeho zákonníka, teda nesmie sa priečiť dobrým mravom. Podľa citovaného ustanovenia závisí od rozhodnutia súdu, aby v konkrétnom prípade ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
PL.ÚS 10/95 Č. 5/95 Č. 5 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky od 1. januára 1992 nie je zákonom splnomocnené na vydanie vykonávacieho predpisu upravujúceho maximálnu výšku úrokov pri peňažných pôžičkách medzi občanmi. Podľa § 658 ods.1 Občianskeho zákonníka od 1. januára 1992 tieto úroky sú predmetom zmluvnej voľnosti medzi účastníkmi. To však neznamená, že by bolo možné dohodnúť úroky v akejkoľvek výške. Dohoda o úrokoch musí byť v súlade s ustanovením § 39 Občianskeho z
MENU