SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1259861
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66492
USSR: 38638
NSČR: 128128
NSSČR: 69651
USČR: 81929
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 429623
Krajské súdy (ČR): 48646
Posledná aktualizácia
15.01.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: konanie pred nestranným súdom


Približný počet výsledkov: 13 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: konanie pred nestranným súdom
  • konanie nájdené 1280800 krát v 36585 dokumentoch
  • pred nájdené 208173 krát v 36385 dokumentoch
  • stranny nájdené 31944 krát v 14638 dokumentoch
  • sud nájdené 2150689 krát v 36592 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 2 dokumenty
Odborné články 1 dokument


Právna veta: Nevysporiadanie sa s námietkou sťažovateľky, ktorou namietla, že okresný súd v rozpore s § 152 ods. 5 Spravovacieho poriadku zmenil osobu zákonného sudcu, môže byť v príčinnej súvislosti s porušením základného práva na zákonného sudcu podľa čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ale aj s porušením základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v konaní pred nestranným súdom. Až po rozhodnutí o povolení obnovy konania je podľa § 152 ods. 5 tretej vety Spravovacieho poriadku ve ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     III. ÚS 43/2010-30   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 27. apríla 2010 v senáte zloženom z predsedu Jána Auxta a zo sudcov Ľubomíra Dobríka a Rudolfa Tkáčika prerokoval sťažnosť spoločnosti A., spol. s r. o., B., zastúpenej advokátom JUDr. S. J., B., pre namietané porušenie jej základného práva na spravodlivé súdne konanie pred nestranným súdom podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy .
Právna veta: 1) Podľa § 35 ods. 2 starého Trestného zákona (účinného do 31. decembra 2005) ak súd ukladá úhrnný trest odňatia slobody za dva alebo viac úmyselných trestných činov spáchaných dvoma alebo viacerými skutkami, zvyšuje sa horná hranica trestnej sadzby odňatia slobody trestného činu z nich najprísnejšie trestného o jednu tretinu; súd uloží páchateľovi trest v hornej polovici takto určenej trestnej sadzby odňatia slobody. Podľa § 41 ods. 2 Trestného zákona (účinného od 1. januára 2006 a v znení do vyhlásenia nálezu ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 106/2011) ak súd ukladá úhrnný trest odňatia slobody ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že podaná sťažnosť je prípustná a dôvodná, aby vo veci takto rozhodol: 1. Základné právo G. M... na spravodlivé súdne konanie pred nestranným súdom podľa článku 46 ods. 1 Ústavy SR a právo na spravodlivé súdne konanie podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru o .
Právna veta: Obsahom práva na nestranný súd je, aby rozhodnutie v konkrétnej veci bolo výsledkom konania nestranného súdu, čo znamená, že súd musí každú vec prerokovať a rozhodnúť tak, aby voči účastníkom postupoval nezaujato a neutrálne, žiadnemu z nich nenadŕžal a objektívne posúdil všetky skutočnosti závažné pre rozhodnutia vo veci. Nestranný súd poskytuje všetkým účastníkom konania rovnaké príležitosti pre uplatnenie všetkých práv, ktoré im zaručuje právny poriadok, pokiaľ súd má právomoc o takomto práve rozhodnúť (II. ÚS 71/97). Základné právo na prerokovanie a rozhodnutie veci nestranným súdom ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 1 ústavy, čl. 36 ods. 1 listiny a čl. 6 ods. 1 dohovoru nevyplýva žiadna výnimka zo základného práva na konanie pred nestranným súdom. Z toho aspektu preto nemá na existenciu tohto základného práva vplyv ani skutočnosť, ak k vzniku pochybností o nezaujatosti konajúceho .
Právna veta: Právo na nestranný súd je zabezpečované ustanoveniami OSP o vylúčení sudcov, o ktorých nezaujatosti sú dôvodné pochybnosti. Podľa názoru ústavného súdu je účelom inštitútu nepredloženia veci nadriadenému súdu upraveného v § 15a OSP zabezpečenie plynulosti konania. Okrem toho zákonodarca výslovne ustanovil ako dôvod nevylúčenia sudcu okolnosti, ktoré spočívajú v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci. Ak sám sudca, voči ktorému bola námietka vznesená vyhodnotí námietku tak, že táto spočíva v okolnostiach jeho postupu v prejednávanej veci, tak o námietke formálne nerozhoduje a nepredkla ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ustanoveným v čl. 46 ods. 1 ústavy a v dohovore, nie je postupom, ktorým by bolo rešpektované právo účastníka na konanie pred nestranným súdom.   Sťažovateľ sa touto sťažnosťou nedomáha určenia, že vec pojednávajúci sudca by mal byť z prerokovávania predmetnej veci vylúčený, keďže o .
Právna veta: K naplneniu princípu kontradiktórnosti je potrebné, aby účastník mal k dispozícii stanovisko protistrany a zároveň, aby mal možnosť a priestor podať k takémuto stanovisku svoje vyjadrenie, ktoré zas dostane k dispozícii protistrana. Tento princíp bol v celom svojom rozsahu postupom krajského súdu a najvyššieho súdu naplnený. Krajský súd splnil svoju povinnosť dovolanie žalobkyne doručiť sťažovateľke a umožniť jej podanie vyjadrenia k dovolaniu. Najvyšší súd zasa podané vyjadrenie sťažovateľky doručil žalobkyni. Preto nebolo možné vyhovieť sťažnosti v časti, v ktorej sa sťažovateľka domáhala vy ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zaoberať takými námietkami a argumentmi účastníkov konania, ktoré majú význam pre rozhodnutie, a napokon došlo aj k porušeniu práva na konanie pred nestranným súdom.   Sťažovateľka žiada vydať nález, ktorým by ústavný súd vyslovil porušenie vyššie uvedených základných práv postupom najvyššieho súdu v konaní vedenom .
... B. (ďalej len „sťažovateľka“), zastúpenej advokátom JUDr. A. M., B., vo veci namietaného porušenia základného práva na konanie pred nestranným súdom zaručené v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na spravodlivé súdne konanie ... a zruší také rozhodnutie, opatrenie alebo iný zásah.   Predmetom sťažnosti je tvrdené porušenie základných práv sťažovateľky na konanie pred nestranným súdom zaručených v čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie zaručené v čl. 6 ods .
... Sťažovateľ žiada, aby ústavný súd o jeho sťažnosti nálezom takto rozhodol: „Základné právo sťažovateľa na spravodlivé konanie pred nestranným súdom podľa čl. 46, ods. 1 Ústavy SR, bolo porušené postupom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v konaní vedenom pod ... súdu SR číslo: Spr. 271/2009 zo dňa 05. 05. 2009, ktorým bolo rozhodnuté o práve sťažovateľa na konanie pred nestranným súdom, sťažovateľ prevzal dňa 12. 05. 2009. Zákonná lehota na podanie sťažnosti bola v zmysle uvedeného zachovaná.“.    .
... súd“) pod sp. zn. 5 C 244/90. Sťažovatelia v sťažnosti uviedli, že porušenie ich základného práva na spravodlivé súdne konanie pred nestranným súdom bolo spôsobené tým, že v ich veci rozhodoval vylúčený sudca (JUDr. M.), ktorý bol členom senátu krajského súdu vyhlasujúceho napádaný .
... . Súd dospel k záveru, že za týchto okolností došlo k porušeniu sťažovateľovho práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru na konanie pred nestranným súdom. Ide o presne tú istú situáciu ako v mojej veci. Z mojej strany existovala dôvodná obava z nedostatku nestrannosti predsedu .
... , že vyrozumením generálnej prokuratúry z 2. augusta 2012 a jemu predchádzajúcim postupom došlo k porušeniu základného práva na spravodlivé súdne konanie pred nestranným súdom podľa čl. 48 ods. 1 ústavy, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru a práva podľa .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.