Nájdené rozsudky pre výraz: konanie pred ústavným súdom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15871

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

446 dokumentov
1241 dokumentov
5 dokumentov
50 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z § 20 ods. 1 zákona o ústavnom súde vyplýva, že odôvodnenie každého návrhu na začatie konania pred ústavným súdom (vrátane odôvodnenia návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov) je neoddeliteľnou súčasťou samotného návrhu na začatie konania pred ústavným súdom. Zo zákona o ústavnom súde nevyplýva, aby sa za odôvodnenie návrhu na začatie konania pred ústavným súdom považovalo iné než odôvodnenie obsiahnuté v návrhu na začatie konania pred ústavným súdom.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 46/2015­8 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 28. októbra 2015 v pléne  zloženom   z predsedníčky   Ivetty   Macejkovej   a zo   sudcov   Jany   Baricovej,   Petra   Brňáka,  Ľubomíra   Dobríka,   Ľudmily   Gajdošíkovej   (sudkyňa   spravodajkyňa),   Sergeja   Kohuta,  Milana   Ľalíka,   Lajosa   Mészárosa,   Marianny   Mochnáčovej,   Ladislava   Orosza   a Rudolfa  Tkáčika predbežne prerokoval  ­ ná
Právna veta: Podľa ustanovenia § 20 ods. 1 zákona o ústavnom súde návrh na začatie konania sa ústavnému súdu podáva písomne. Návrh musí obsahovať, akej veci sa týka, kto ho podáva, prípadne proti komu návrh smeruje, akého rozhodnutia sa navrhovateľ domáha, odôvodnenie návrhu a navrhované dôkazy. Návrh musí podpísať navrhovateľ alebo jeho zástupca. V zmysle ustanovenia § 20 ods. 2 citovaného zákona sa k návrhu na začatie konania musí pripojiť splnomocnenie na zastupovanie sťažovateľa advokátom, ak tento zákon neustanovuje inak. V splnomocnení sa musí výslovne uviesť, že sa udeľuje na zastupovanie pred ús ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       III. ÚS 311/05-14    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. novembra 2005 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. J. S., Ž., v ktorej namietala porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd pos
Kľúčové slová: konanie pred ústavným súdomakcie akciovej spoločnostiprevod majetku štátu
Zbierka ÚS 38/1996
Právna veta: Rozhodnutie Fondu národného majetku Slovenskej republiky o tom, komu sa prevedú akcie akciovej spoločnosti patriace tomuto fondu, sa zásadne nepovažuje za rozhodnutie, ktorým by mohlo dôjsť k porušeniu niektorého zo základných práv alebo slobôd.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 25/96 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu konanom 30. mája 1996 predbežne prerokoval návrh SEPTEM, s.r.o., Jasová, Hlavná č. 325, zastúpeného JUDr. T. N., komerčným právnikom, vo veci porušenia zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov rozhodnutím Fondu národného majetku Slovenskej republiky č. 172/1995 z 10. augusta 1995, a takto r o z
Právna veta: Ústavný súd starostlivo skúma každú žiadosť o ustanovenie advokáta na zastupovanie v konaní pred ústavným súdom na štátne trovy a pokiaľ zistí, že osobné a majetkové pomery žiadateľa odôvodňujú takéto ustanovenie vo veci namietaného porušenia základného práva, v ktorej sú inak splnené podmienky na prijatie návrhu na ďalšie konanie, takýmto žiadostiam pravidelne vyhovuje (napr. II. ÚS 55/98, I. ÚS 61/00, III. ÚS 48/00, I. ÚS 96/04). Z postavenia funkcie bývalého vedúceho „odboru VVS“ a právneho zástupcu „OÚ K.“ (prípadne inej právnickej profesie vrátane sudcu ústavného súdu) nevyplýva oprá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       I. ÚS 347/06-11   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 15. novembra 2006 predbežne prerokoval sťažnosť V. J., K.; Z. B., K.; Z. J., K.; Z. S., R.; N. S., R.; M. H., K., a JUDr. J. H., K., vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu Bratislava I v konaní vedenom po
Právna veta: 1) Je potrebné vnímať aj oprávnenie „zástupcu účastníka“ podať námietku predpojatosti proti vec prerokovávajúcim sudcom ústavného súdu vo veci vedenej pod sp. zn. Rvp 13184/2012, najmä pokiaľ ide o dôvody uvádzané v tejto námietke. Postavenie predsedu najvyššieho súdu v konaní pred ústavným súdom vedenom pod sp. zn. Rvp 13184/2012, ktorého osoby sa námietky predpojatosti uvedené v podaní navrhovateľa výlučne týkajú, je prima facie iné/slabšie, ako je postavenie vec prerokovávajúceho senátu najvyššieho súdu (o ktorého vec v skutočnosti ide) alebo ako je postavenie priamych účastníkov uvedeného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                I. ÚS 36/2013-15     Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky Marianny Mochnáčovej a zo sudcov Petra Brňáka a Milana Ľalíka na neverejnom zasadnutí 6. februára 2013 prerokoval podanie JUDr. J. S., predsedu obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, č. k. KP 4/2012-66 z 29. novembra 2012 označené ako „Námietka predpojatosti voči sudom Ústavného súdu Slovenskej re
Právna veta: 1) Požiadavka kvalifikovaného právneho zastúpenia navrhovateľa nie je samoúčelná, ale má napomáhať efektivite konania pred ústavným súdom a nezahlcovať ho neprerokovateľnými podaniami, ktorých spracovanie mu bráni venovať sa tým veciam, ktoré si zasluhujú pozornosť, dokonca i jeho zásah. Potom aj z povahy a účelu povinného zastúpenia navrhovateľa v konaní pred ústavným súdom vyplýva nielen to, že navrhovateľ musí byť zastúpený advokátom – túto povinnosť si sťažovateľka splnila – ale aj požiadavka, že ústavná sťažnosť musí byť týmto splnomocnencom (advokátom) napísaná. Ak sa tak nestalo, nebol ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 45/2013-11   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. februára 2013 predbežne prerokoval sťažnosť V. L., Ž., zastúpenej advokátom M. K., Ž., vo veci namietaného porušenia ich základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Okresného súdu Žilina v konaní vedenom pod sp
Právna veta: 1) Sťažovateľka v petite sťažností označila rozhodnutia krajského súdu, ktorými malo dôjsť k porušeniu jej označených práv, a zároveň na úvodnej strane svojich sťažností uvádza ako prílohy „dokumenty podľa textu“, no napriek tomu ústavnému súdu (okrem splnomocnenia) žiadne písomné podklady nedoručila. Keďže nedostatky zákonom predpísaných náležitostí vyplývajúce z podaní sťažovateľov ústavný súd nie je povinný odstraňovať z úradnej povinnosti, sťažnosť sťažovateľky odmietol podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde aj z dôvodu nesplnenia zákonom predpísaných náležitostí.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                  I. ÚS 50/2013-15   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. februára 2013 predbežne prerokoval sťažnosti obchodnej spoločnosti P., s. r. o., B., vedené pod sp. zn. Rvp 13320/2012, Rvp 13334/2012, Rvp 13339/2012, Rvp 13341/2012 a sp. zn. Rvp 13342/2012, zastúpenej advokátom doc. JUDr. B. F., PhD., Advokátska kancelária F., s. r. o., B., vo veci namietaného porušenia jej základných
Právna veta: 1) Povinné zastúpenie sťažovateľa advokátom je osobitná podmienka konania na ústavnom súde, bez splnenia ktorej tento súd nemôže začať konať; keďže sťažovateľ si nemienil zvoliť žiadneho právneho zástupcu, ústavný súd jeho sťažnosť odmietol už pri jej predbežnom prerokovaní podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 57/2013-9   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. februára 2013 predbežne prerokoval sťažnosť M. K., T., vo veci namietaného porušenia práv garantovaných čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Krajského súdu v Trnave sp. zn. Spr. 500/12 a takto   rozhodol:   Sťažnosť M. K. odmieta pre nesp
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu obsah vyjadrení vyslovených sudcom v rámci jeho prechádzajúceho pôsobenia vo verejnej funkcii poslanca národnej rady smerujúci proti konkrétnej osobe, resp. negatívne hodnotenie osobnostných alebo odborných kvalít tejto osoby, ktorá sa následne stane účastníkom konania, v ktorom má o jej právach a právom chránených záujmoch rozhodovať uvedený sudca, môže mať za následok vyvolanie odôvodnených pochybností tejto osoby ako účastníka týkajúcich sa nestrannosti tohto sudcu voči nemu pri rozhodovaní v jeho veci (I. ÚS 352/2010).

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   I. ÚS 287/2013-19                         Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 29. mája 2013 prerokoval oznámenie JUDr. Štefana Harabina o námietke predpojatosti voči sudcovi Ústavného súdu Slovenskej republiky Ladislavovi Oroszovi v konaní vo veci sťažnosti JUDr. P. P. vedenej Ústavným súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 10669/2013 a takto   rozhodol:   Sudca Ústavného súdu Slovenskej
MENU