SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1304468
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66823
USSR: 38889
NSČR: 128943
NSSČR: 71145
USČR: 82245
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430406
Krajské súdy (ČR): 49443
Posledná aktualizácia
03.03.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: konanie vo veciach ochrany osobnosti


Približný počet výsledkov: 42 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: konanie vo veciach ochrany osobnosti
  • konanie nájdené 1291841 krát v 36836 dokumentoch
  • vo nájdené 477074 krát v 36507 dokumentoch
  • vec nájdené 759443 krát v 36492 dokumentoch
  • ochrana nájdené 378829 krát v 35244 dokumentoch
  • osobnost nájdené 6292 krát v 1661 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 11 dokumentov
Krajské súdy SR 26 dokumentov
Odborné články 2 dokumenty


Právna veta: Pre konanie vo veciach ochrany osobnosti (§ 11 a nasl. Občianskeho zákonníka) ústava neustanovuje súdu konkrétnu lehotu na rozhodnutie. Takúto lehotu však ustanovuje napadnuté ustanovenie, ktoré vo veci ochrany osobnosti ukladá súdu povinnosť rozhodnúť „najneskôr do jedného roka od podania žaloby“. Uvedená zákonná úprava nerozlišuje okolnosti, za ktorých môže byť uplatnené právo na ochranu osobnosti, preto sa uložená povinnosť paušálne vzťahuje na každý súdny spor, ktorého predmetom je zásah do práva na ochranu osobnosti, ktoré inak požíva aj ústavnú ochranu ako základné právo predovšetkým ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky                               PL. ÚS 25/01-45              Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Jána Mazáka a zo sudcov Jána Auxta, Juraja Babjaka, Eduarda Báránya, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha, Jána Klučku, Jána Lubyho, Lajosa Mészárosa, Štefana Ogurčáka a Daniela Švábyho o návrhu Okresného súdu Bratislava III, Sadová 2, Bratislava, zastúpeného .
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že z hľadiska požiadaviek vyvoditeľných z čl. 46 ods. 1 a 48 ods. 2 ústavy treba postup súdu, ktorý preskúmava obsah rozhodnutia ministra vnútra o oslobodení od povinnosti mlčanlivosti svedka, považovať za vykonávanie dôkazov. K dôkazom vykonaným vo „veci“ má účastník podľa už viackrát citovaného čl. 48 ods. 2 ústavy právo vyjadriť sa a zároveň má právo, aby sa „vec“ prerokovala v jeho prítomnosti. Citované ustanovenie ústavy na prvý pohľad neumožňuje akékoľvek obmedzenie týchto práv, keďže na jednej strane v ňom možnosť ich obmedzenia nie je ustanovená (okrem možnosti ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do dôstojnosti, osobnej cti, či dobrej povesti sú prostriedky všeobecnej a zvláštnej ochrany v občianskoprávnom konaní vo veciach ochrany osobnosti pred všeobecnými súdmi. ... Za neoprávnený zásah do osobnosti občana chránenej všeobecným osobnostným právom nejde tam, kde dotknutý občan k zásahu .
Právna veta: Ochranu základnému právu na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života a právu na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním údajov o svojej osobe podľa čl. 19 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky nemožno poskytnúť v konaní o podnete, ak predkladateľ podnetu nevyužil účinné právne prostriedky ochrany, ktoré mu poskytujú všeobecné súdy. 2. V konaní o podnete, ktorým sa namieta porušenie základného práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života a práva na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním údajov o svojej osobe podľa čl. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ústavného súdu sa navrhovateľ ochrany týchto práv mohol účinne domáhať prostredníctvom ako všeobecných, tak aj zvláštnych prostriedkov ochrany v občianskoprávnom konaní vo veciach ochrany osobnosti pred všeobecnými súdmi (ako dostupný, účinný a rýchly prostriedok ich ochrany nie je dokonca možné vylúčiť ani použitie inštitútu predbežného .
Právna veta: Sloboda prejavu je základným pilierom demokratickej spoločnosti, v ktorej je každému dovolené vyjadrovať sa k verejným veciam a vynášať o nich hodnotové súdy. K veciam verejným pritom nepochybne patrí činnosť orgánov verejnej moci vrátane činnosti súdov a sudcov a taktiež činnosť osôb pôsobiacich vo verejnom živote. Tieto činnosti môžu byť verejne posudzované, pričom pri ich kritike platí z princípu demokracie vyplývajúca ústavná prezumpcia, že ide o kritiku dovolenú. V kontinue medzi verejne neznámym jednotlivcom a politikom stoja z hľadiska ochrany osobnosti sudcovia uprostred s miernou ten ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tvrdenia sa R. V., a. s., vysielateľ R. V., JUDr. J. S. ospravedlňuje. Povinnosť ospravedlniť sa bol uložený rozsudkom v konaní vo veci ochrany osobnosti Okresného súdu Bratislava II.»   8. Podľa okresného súdu je nepochybné, že v konaní bolo dostatočne preukázané, že niektoré údaje uvedené .
Právna veta: Pokiaľ všeobecný súd poruší svoju povinnosť dať účastníkovi konania možnosť vyjadriť sa k právne relevantnej otázke, avšak účastník konania aj bez výzvy súdu zaujme v tejto otázke stanovisko, spravidla nedôjde k zásahu do základného práva. Z ustanovení § 105 ods. 2 a 3 OSP nepochybne vyplýva, že súd, ktorému bola žaloba doručená, je povinný vec a spis neodkladne postúpiť miestne príslušnému súdu, pričom o námietke proti postúpeniu veci rozhoduje nadriadený súd toho súdu, ktorému bola vec postúpená, nie teda nadriadený súd toho súdu, ktorému bola žaloba doručená. Správne preto postupoval Okres ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . decembra 2011 namiesto všeobecného súdu odporcu je na konanie príslušný súd, v ktorého obvode má žalobca bydlisko, ak ide o konanie vo veciach ochrany osobnosti.   Podľa § 105 ods. 1 OSP súd skúma miestnu príslušnosť iba podľa § 88. Ak však navrhovateľ vystupuje v rôznych .
Právna veta: Nečinnosť súdu v trvaní štyroch mesiacov nie je prejavom takej nečinnosti, ktorá odôvodňuje vyslovenie zbytočných prieťahov v konaní.Nedodržanie zákonom ustanovenej lehoty na rozhodnutie a stav konania vo veci prezentovaný urobenými procesnými úkonmi, ktoré ovplyvňujú celkovú dĺžku konania, sú rozhodujúcimi skutočnosťami pre posúdenie prieťahov v súdnom konaní.

Úryvok z textu:
... ochrany osobnosti, ktorá je predmetom obidvoch namietaných konaní, je otázkou mimoriadne citlivou, ktorá sa prejavuje aj v osobitných ustanoveniach o konaní vo veciach ochrany osobnosti, a to v § 200i OSP, ktorý ustanovuje aj lehoty na rozhodnutie (1 rok). Navrhovateľ má preto dôvod dožadovať sa .
Právna veta: "1) Sloboda prejavu je jedným z hlavných základov demokratickej spoločnosti a tvorí jednu zo základných podmienok jej rozvoja a uplatnenia každého jednotlivca. Právo na slobodu prejavu však nie je absolútne, je totiž obmedzené, tak ako to predpokladá článok 10 ods. 2 Dohovoru a článok 26 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, právami na ochranu osobnosti v rozsahu vymedzenom ustanovením § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. Obmedzenie práva na slobodu prejavu priznaním práva na ochranu osobnosti, nie je porušením čl. 10 Dohovoru. V prípade kolízie práva na slobodu prejavu s právom na ochranu osobn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ho s pravdepodobnosťou hraničiacou istote nezbavia povinnosti mlčanlivosti pre potreby jeho výpovede v prípadnom občianskom súdnom konaní vo veci ochrany osobnosti, zostala v konaní len v rovine špekulácií. K námietke navrhovateľa týkajúcej sa pejoratívnosti a expresívnosti ... .   Vzhľadom na uvedené sťažovateľ žiada, aby ústavný súd takto rozhodol: „Krajský súd v Bratislave v konaní vo vecí ochrany osobnosti a náhrady nemajetkovej ujmy vedenom pod sp. zn. 8 Co 166/2012 porušil základné právo sťažovateľa na .
Právna veta: 1) Ústavný súd môže priznať tomu, koho základné právo alebo sloboda sa porušili, aj primerané finančné zadosťučinenie (čl. 127 ods. 3 ústavy, § 56 ods. 4 zákona o ústavnom súde). Sťažovateľ žiadal priznať primerané finančné zadosťučinenie v sume 6 500 € z dôvodov uvedených v bode 4 odôvodnenia tohto nálezu. Vzhľadom na okolnosti danej veci ústavný súd dospel k názoru, že samotný sťažovateľ prispel k celkovej dĺžke napádaného konania v rozsahu nie nepodstatnom (pozri najmä body 7 a 15), a preto mu finančné zadosťučinenie nepriznal. V rámci tohto rozhodnutia bolo zohľadnené tiež zistenie ústavné ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , k nej pripojených písomností a zo spisu okresného súdu sp. zn. 5 C/813/2008 zistil, že je vedené súdne konanie vo veci ochrany osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy, v ktorom sťažovateľ má postavenie odporcu. Žalobný návrh bol podaný 18. decembra 2006 na Okresnom súde .
Právna veta: Z pohľadu slobody prejavu je osoba premiéra spomedzi celej spoločnosti minimálne chránená z hľadiska zásahu do cti. Sťažovateľ bol v čase uverejnenia predmetnej pasáže článku predsedom vlády. V liberálnej demokracii patrí premiér ľudu, občianskej spoločnosti, patrí tým, čo si ho vo voľbách želali, a aj tým ostatným. Každý premiér vynaloží veľké úsilie na získanie tejto vrcholnej ústavnej pozície a je mu známa sociálna a ľudská, osobná cena, ktorú musí platiť. Z uvedeného vyplýva, že z pohľadu slobody prejavu je osoba premiéra spomedzi celej spoločnost ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Všeobecné súdy a ústavný súd môžu vyvažovať ústavné práva iba v miere, v ktorej im to umožňuje zákonom daná diskrécia. Konanie vo veciach ochrany osobnosti je zvláštne tým, že ak je žalobcom nositeľ verejnej funkcie a v hre je sloboda prejavu, tak priestor pre diskréciu .
... 1 Ústavy SR), neposkytujú všeobecné súdy, a zistil, že ochrany týchto práv sa navrhovateľ môže domáhať v konaní vo veciach ochrany osobnosti pred všeobecnými súdmi (§ 11 Občianskeho zákonníka v spojení s § 200i Občianskeho súdneho poriadku). Nakoľko ochranu základnému ... čl. 19 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, porušenie ktorého navrhovateľ namietol, mu poskytujú všeobecné súdy v konaní vo veciach ochrany osobnosti podľa § 200i Občianskeho súdneho poriadku, a nie Ústavný súd SR v konaní o podnete podľa čl. .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.