SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1207457
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65264
USSR: 36161
NSČR: 125516
NSSČR: 67752
USČR: 80449
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426489
Krajské súdy (ČR): 46247
Posledná aktualizácia
14.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: konanie vo volebných veciach


Približný počet výsledkov: 74 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: konanie vo volebných veciach
  • konanie nájdené 1181095 krát v 34109 dokumentoch
  • vo nájdené 436601 krát v 33799 dokumentoch
  • volebny nájdené 22897 krát v 572 dokumentoch
  • vec nájdené 698631 krát v 33786 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 3 dokumenty
Krajské súdy SR 3 dokumenty


Právna veta: Voľby môžu byť v zmysle judikatúry (PL. ÚS 98/07) ústavného súdu (a tiež podža teórie ústavného práva) spochybnené v zásade troma spôsobmi, a to tým, že došlo k volebnej chybe (napr. nesprávne sčítanie hlasov a iné číselné omyly), k volebnému deliktu (úmyselne nesprávne sčítanie alebo iné falšovanie volieb počas ich priebehu) alebo k neprípustnému ovplyvňovaniu výsledku hlasovania (oblasť nekalej volebnej súťaže a použitých prostriedkov volebnej kampane).

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   PL. ÚS 20/2015-11   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 28. januára 2015 predbežne prerokoval sťažnosť M. S. a Ing. M. Š., zastúpených advokátkou JUDr. Adrianou Krpčiarovou, Advokátska kancelária, M. Bela 2, Lučenec, pre namietanú neústavnosť a nezákonnosť volieb do orgánov územnej samosprávy obce Cinobaňa konaných 15. novembra 2014 a takto   rozhodol:   Sťažnosť M. S. a Ing. M. Š. odmieta ako zjavne .
Právna veta: Toho času ústava (čl. 64a, čl. 69 ods. 3), ako i platná právna úprava (§ 2 ods. 1 zákona o voľbách) považuje "trvalý pobyt" za štandardnú podmienku nadobudnutia aktívneho, ako i pasívneho volebného práva vo voľbách do orgánov samosprávy miest a obcí. V situácii, ak je zákonom ustanovená podmienka trvalého pobytu conditio sine qua non výkonu aktívneho volebného práva vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, nemožno ju ako takú nahradiť samotným "úprimným záujmom o politickú situáciu v obci", respektíve akoukožvek inou "citovou väzbou k rodnej obci". Z takto konštruovanej podmienky možno podža náz ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a v prostredí relatívnej nezávislosti od štátu (PL. ÚS 6/2011).   22. Ústavný súd totiž musí pri tomto type konania (konanie vo volebných veciach) vzhžadom na jeho účel, ktorým je predovšetkým verejný záujem na tom, aby výsledok volieb odrážal skutočnú vôžu voličov .
Právna veta: Z citovaného ustanovenia zákona o voľbách vyplýva voličovi povinnosť „adresovať“ svoju žiadosť o voľbu do prenosnej volebnej schránky okrskovej volebnej komisii. Súčasne musí byť splnená požiadavka závažného (nielen zdravotného) dôvodu. Zo zákona o voľbách však nevyplýva, akou formou má volič požiadať volebnú komisiu o hlasovanie do prenosnej schránky. Vzhľadom na vágnosť právnej úpravy tejto formy hlasovania, ako aj na účel tohto inštitútu je akceptovateľné, aby voliči svoju požiadavku realizovali telefonicky, príp. prostredníctvom inej, k tomu poverenej osoby, a to aj ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  zásada, ktorá je jednou z vedúcich zásad trestného   konania   (PL.   ÚS   52/2011).   Rovnako   ústavný   súd   už   judikoval,   že   v   konaní vo volebných   veciach   nie   je   „vyšetrovacím   orgánom“,   ktorý   zisťuje   (môže   zisťovať) skutkový   stav   metódami   a   spôsobmi   charakteristickými   pre   prácu   orgánov   činných v trestnom .
Právna veta: Pri posudzovaní platnosti hlasovacích lístkov Ústavný súd Slovenskej republiky na základe argumentu a simili (keďže volebný zákon túto otázku explicitne nerieši, ale ide o podobnú situáciu) zohľadnil § 38 ods. 3 volebného zákona v súvislosti s posudzovaním hlasovacích lístkov, na ktorých volič okrem zákonom predpokladanej platnej úpravy hlasovacieho lístka spočívajúcej v zakrúžkovaní poradového čísla kandidáta urobil navyše ešte aj inú úpravu spočívajúcu v dokreslení akejkoľvek kresby na hlasovacom lístku, ako aj prípad, keď volič okrem zakrúžkovania poradového čísla ním zvoleného kandidáta po ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... lístkov by mohlo viesť v konečnom dôsledku ku skresleniu skutočnej vôle voličov. Z rozhodovacej praxe ústavného súdu vyplýva, že v konaní vo volebných veciach je určujúcim záujem na tom, aby volebný výsledok odrážal skutočnú vôľu voličov a bol tak zachovaný základný predpoklad fungovania demokratického .
Právna veta: Zákon o voľbách posudzovanie hlasovacích lístkov upravuje spôsobom negatívnej enumerácie. Neplatný je hlasovací lístok ak volič neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta pre voľby starostu obce, alebo ak zakrúžkovaním označil viac ako jedného kandidáta pre voľby starostu obce (§ 184 ods. 1), ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné, neplatné sú aj hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive (§ 184 ods. 2). Z uvedených ustanovení vyplýva, že hlasovací lístok, ktorý napĺňa čo i len jeden z dôvodov neplatnosti, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o tom, či výsledok volieb starostu obce Svinia odráža skutočnú vôľu voličov. Ústavný súd sa musí pri tomto type konania (konanie vo volebných veciach) vzhľadom na jeho účel, ktorým je predovšetkým verejný záujem na tom, aby výsledok volieb odrážal skutočnú vôľu voličov, a bol .
Právna veta: Na to, aby ústavný súd vyhovel návrhu na začatie konania vo volebných veciach, musia byť splnené tri základné predpoklady: a) zistenie protizákonnosti volieb, t. j. porušenie zákonov upravujúcich organizáciu a priebeh volieb, b) príčinná súvislosť medzi zistenou protizákonnosťou volieb a sťažovateľom namietanou neplatnosťou volieb, resp. voľby kandidáta a c) intenzita protizákonnosti volieb, ktorá už spochybňuje výsledky volieb a ktorá odôvodnene vyvoláva pochybnosť o tom, či voľby a ich výsledky sú (boli) prejavom skutočnej vôle voličov (m. m. PL. ÚS 73/07). Dôležitým komponentom volebného sú ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 18/2019-16 z 23. októbra 2019 rozhodol, že návrh na začatie konania vo volebnej veci vedenej pod sp. zn. Rvp 1712/2019 a návrh na začatie konania vo volebnej veci politickej strany Strana tolerancie a spolunažívania vedenej pod sp. zn. 1745/ ... ÚS 82/07; PL. ÚS 21/2017). 22. Na to, aby ústavný súd vyhovel návrhu na začatie konania vo volebných veciach, musia byť splnené tri základné predpoklady: a) zistenie protizákonnosti volieb, t. j. porušenie zákonov upravujúcich organizáciu a .
Právna veta: Obec (mestská časť na úrovni obce) nemá procesnú legitimáciu na podanie volebnej sťažnosti.

Úryvok z textu:
... zvoleného bol vyhlásený náhradník. Z § 59 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. vyplýva, že v konaní vo volebných veciach medzi procesne legitimované osoby nepatrí v žiadnom prípade obec a teda ani mestská časť postavená na roveň obci. Preto ústavný .
Právna veta: Prihlásenie sa na trvalý pobyt v určitej obci a uplatnenie aktívneho volebného práva vo voľbách do orgánov samosprávy tejto obce nie je v zásade oprávnený skúmať a na tom základe zasahovať do výsledkov uskutočnených volieb do orgánov samosprávy obce ani ústavný súd v konaní vo volebných veciach. Výnimku tvorí situácia, ak by celý reťazec týchto spoločenských procesov (ohlásenie trvalého pobytu a následný výkon aktívneho volebného práva) bol negáciou ústavnej koncepcie, podľa ktorej zloženie orgánov samosprávy obce má vyjadrovať vôľu obyvateľov obce majúcich úmysel tvoriť integrálnu súčasť per ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  zásade oprávnený skúmať a na tom základe zasahovať do výsledkov uskutočnených volieb do orgánov samosprávy obce ani ústavný súd v konaní vo volebných veciach. 107.   Výnimku   tvorí   situácia,   ak   by   celý   reťazec   týchto   spoločenských   procesov (ohlásenie   trvalého   pobytu   a následný   výkon   aktívneho   volebného   práva .
Právna veta: V záujme rešpektovania požiadaviek obsiahnutých v princípe právneho štátu je pri tomto type rozhodnutia potrebné zachovať primeranú rovnováhu medzi požiadavkou účinného a neodkladného opatrenia v prospech ochrany základných práv a slobôd alebo ochrany iného verejného záujmu vymedzeného v čl. 125 ods. 2 ústavy relevantného z hľadiska ochrany ústavnosti, resp. ústavných hodnôt na jednej strane a požiadavkou rešpektovania zákonodarnej moci (vzhľadom na ústavný princíp deľby moci) a s ňou súvisiacej prezumpcie ústavnosti právnych predpisov na strane druhej. V posudzovanom prípade sa n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... demokratickej legitimity štátnej (verejnej) moci a k realizácii už spomenutého ústavného princípu suverenity ľudu (čl. 2 ods. 1 ústavy). V konaní vo volebných veciach (čl. 129 ods. 2 ústavy) sa tento prístup prejavuje napr. tým, že ústavný súd zasiahne do volebného výsledku (zruší výsledok .
Právna veta: Úvaha sudcu o tom, či vec, ktorá mu bola predložžená na rozhodnutie, patrí do jeho právomoci, znamená, žže sudca uvើi, či ide o vec vyplývajúcu z právnych vzťahov uvedených v § 7 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a prislúchajúcu do právomoci vššeobecného súdu podľa § 7 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, alebo či ide o vec, ktorá patrí do právomoci súdu podľa § 7 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku. Ak podľa zákona vec patrí do právomoci všeobecného súdu, sudcom, ktorý je oprávnený uvᾞiť, či vec patrí do jeho prísluššnosti, je sudca súdu tohto stupňa. Ak sudca súdu nižšžšieho stu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... osobitného zákona. Ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1992 Zb. o volebnom období Slovenskej národnej rady a o konaní vo volebných veciach ustanovil, že o volebnej sťažnosti koná Najvyšší súd Slovenskej republiky (čl. 2 ods. 1 písm.a/), a to až do .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.