Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1064972
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63353
USSR: 34557
NSČR: 120667
NSSČR: 63879
USČR: 78394
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420472
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
06.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: konanie vo volebných veciach


Približný počet výsledkov: 70 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: konanie vo volebných veciach
  • konanie nájdené 1112672 krát v 32518 dokumentoch
  • vo nájdené 413126 krát v 32209 dokumentoch
  • volebny nájdené 22232 krát v 550 dokumentoch
  • vec nájdené 661559 krát v 32196 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 2 dokumenty
Krajské súdy SR 3 dokumenty


Právna veta: Voľby môžu byť v zmysle judikatúry (PL. ÚS 98/07) ústavného súdu (a tiež podža teórie ústavného práva) spochybnené v zásade troma spôsobmi, a to tým, že došlo k volebnej chybe (napr. nesprávne sčítanie hlasov a iné číselné omyly), k volebnému deliktu (úmyselne nesprávne sčítanie alebo iné falšovanie volieb počas ich priebehu) alebo k neprípustnému ovplyvňovaniu výsledku hlasovania (oblasť nekalej volebnej súťaže a použitých prostriedkov volebnej kampane).

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   PL. ÚS 20/2015-11   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 28. januára 2015 predbežne prerokoval sťažnosť M. S. a Ing. M. Š., zastúpených advokátkou JUDr. Adrianou Krpčiarovou, Advokátska kancelária, M. Bela 2, Lučenec, pre namietanú neústavnosť a nezákonnosť volieb do orgánov územnej samosprávy obce Cinobaňa konaných 15. novembra 2014 a takto   rozhodol:   Sťažnosť M. S. a Ing. M. Š. odmieta ako zjavne .
Právna veta: Toho času ústava (čl. 64a, čl. 69 ods. 3), ako i platná právna úprava (§ 2 ods. 1 zákona o voľbách) považuje "trvalý pobyt" za štandardnú podmienku nadobudnutia aktívneho, ako i pasívneho volebného práva vo voľbách do orgánov samosprávy miest a obcí. V situácii, ak je zákonom ustanovená podmienka trvalého pobytu conditio sine qua non výkonu aktívneho volebného práva vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, nemožno ju ako takú nahradiť samotným "úprimným záujmom o politickú situáciu v obci", respektíve akoukožvek inou "citovou väzbou k rodnej obci". Z takto konštruovanej podmienky možno podža náz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a v prostredí relatívnej nezávislosti od štátu (PL. ÚS 6/2011).   22. Ústavný súd totiž musí pri tomto type konania (konanie vo volebných veciach) vzhžadom na jeho účel, ktorým je predovšetkým verejný záujem na tom, aby výsledok volieb odrážal skutočnú vôžu voličov .
Právna veta: Z citovaného ustanovenia zákona o voľbách vyplýva voličovi povinnosť „adresovať“ svoju žiadosť o voľbu do prenosnej volebnej schránky okrskovej volebnej komisii. Súčasne musí byť splnená požiadavka závažného (nielen zdravotného) dôvodu. Zo zákona o voľbách však nevyplýva, akou formou má volič požiadať volebnú komisiu o hlasovanie do prenosnej schránky. Vzhľadom na vágnosť právnej úpravy tejto formy hlasovania, ako aj na účel tohto inštitútu je akceptovateľné, aby voliči svoju požiadavku realizovali telefonicky, príp. prostredníctvom inej, k tomu poverenej osoby, a to aj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  zásada, ktorá je jednou z vedúcich zásad trestného   konania   (PL.   ÚS   52/2011).   Rovnako   ústavný   súd   už   judikoval,   že   v   konaní vo volebných   veciach   nie   je   „vyšetrovacím   orgánom“,   ktorý   zisťuje   (môže   zisťovať) skutkový   stav   metódami   a   spôsobmi   charakteristickými   pre   prácu   orgánov   činných v trestnom .
Právna veta: Pri posudzovaní platnosti hlasovacích lístkov Ústavný súd Slovenskej republiky na základe argumentu a simili (keďže volebný zákon túto otázku explicitne nerieši, ale ide o podobnú situáciu) zohľadnil § 38 ods. 3 volebného zákona v súvislosti s posudzovaním hlasovacích lístkov, na ktorých volič okrem zákonom predpokladanej platnej úpravy hlasovacieho lístka spočívajúcej v zakrúžkovaní poradového čísla kandidáta urobil navyše ešte aj inú úpravu spočívajúcu v dokreslení akejkoľvek kresby na hlasovacom lístku, ako aj prípad, keď volič okrem zakrúžkovania poradového čísla ním zvoleného kandidáta po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... lístkov by mohlo viesť v konečnom dôsledku ku skresleniu skutočnej vôle voličov. Z rozhodovacej praxe ústavného súdu vyplýva, že v konaní vo volebných veciach je určujúcim záujem na tom, aby volebný výsledok odrážal skutočnú vôľu voličov a bol tak zachovaný základný predpoklad fungovania demokratického .
Právna veta: Obec (mestská časť na úrovni obce) nemá procesnú legitimáciu na podanie volebnej sťažnosti.

Úryvok z textu:
... zvoleného bol vyhlásený náhradník. Z § 59 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. vyplýva, že v konaní vo volebných veciach medzi procesne legitimované osoby nepatrí v žiadnom prípade obec a teda ani mestská časť postavená na roveň obci. Preto ústavný .
Právna veta: Prihlásenie sa na trvalý pobyt v určitej obci a uplatnenie aktívneho volebného práva vo voľbách do orgánov samosprávy tejto obce nie je v zásade oprávnený skúmať a na tom základe zasahovať do výsledkov uskutočnených volieb do orgánov samosprávy obce ani ústavný súd v konaní vo volebných veciach. Výnimku tvorí situácia, ak by celý reťazec týchto spoločenských procesov (ohlásenie trvalého pobytu a následný výkon aktívneho volebného práva) bol negáciou ústavnej koncepcie, podľa ktorej zloženie orgánov samosprávy obce má vyjadrovať vôľu obyvateľov obce majúcich úmysel tvoriť integrálnu súčasť per ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  zásade oprávnený skúmať a na tom základe zasahovať do výsledkov uskutočnených volieb do orgánov samosprávy obce ani ústavný súd v konaní vo volebných veciach. 107.   Výnimku   tvorí   situácia,   ak   by   celý   reťazec   týchto   spoločenských   procesov (ohlásenie   trvalého   pobytu   a následný   výkon   aktívneho   volebného   práva .
Právna veta: V záujme rešpektovania požiadaviek obsiahnutých v princípe právneho štátu je pri tomto type rozhodnutia potrebné zachovať primeranú rovnováhu medzi požiadavkou účinného a neodkladného opatrenia v prospech ochrany základných práv a slobôd alebo ochrany iného verejného záujmu vymedzeného v čl. 125 ods. 2 ústavy relevantného z hľadiska ochrany ústavnosti, resp. ústavných hodnôt na jednej strane a požiadavkou rešpektovania zákonodarnej moci (vzhľadom na ústavný princíp deľby moci) a s ňou súvisiacej prezumpcie ústavnosti právnych predpisov na strane druhej. V posudzovanom prípade sa n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... demokratickej legitimity štátnej (verejnej) moci a k realizácii už spomenutého ústavného princípu suverenity ľudu (čl. 2 ods. 1 ústavy). V konaní vo volebných veciach (čl. 129 ods. 2 ústavy) sa tento prístup prejavuje napr. tým, že ústavný súd zasiahne do volebného výsledku (zruší výsledok .
Právna veta: Úvaha sudcu o tom, či vec, ktorá mu bola predložžená na rozhodnutie, patrí do jeho právomoci, znamená, žže sudca uvើi, či ide o vec vyplývajúcu z právnych vzťahov uvedených v § 7 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a prislúchajúcu do právomoci vššeobecného súdu podľa § 7 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, alebo či ide o vec, ktorá patrí do právomoci súdu podľa § 7 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku. Ak podľa zákona vec patrí do právomoci všeobecného súdu, sudcom, ktorý je oprávnený uvᾞiť, či vec patrí do jeho prísluššnosti, je sudca súdu tohto stupňa. Ak sudca súdu nižšžšieho stu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... osobitného zákona. Ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1992 Zb. o volebnom období Slovenskej národnej rady a o konaní vo volebných veciach ustanovil, že o volebnej sťažnosti koná Najvyšší súd Slovenskej republiky (čl. 2 ods. 1 písm.a/), a to až do .
Právna veta: Nesprávny postup volebnej komisie pri posudzovaní platnosti hlasovacích lístkov, ktorý je v rozpore s § 38 odsek 1 písm. b/ v spojení s § 31 odsek 4 zákona o voľbách zakladá - pri splnení ostatných zákonných predpokladov - dôvod nezákonnosti volieb, ktorý môže viesť k vyhláseniu za zvoleného iného kandidáta než toho, ktorý bol vyhlásený za zvoleného v dôsledku chybného postupu volebnej komisie. Správnosť posudzovania platnosti predmetných hlasovacích lístkov závisí od interpretácie ustanovenia § 38 ods. 1 písm. b/ v spojení s § 31 ods. 4 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
PL.ÚS 29/94 Č. 1/95 Č. 1 Nesprávny postup volebnej komisie pri posudzovaní platnosti hlasovacích lístkov, ktorý je v rozpore s § 38 odsek 1 písm. b/ v spojení s § 31 odsek 4 zákona o voľbách zakladá - pri splnení ostatných zákonných predpokladov - dôvod nezákonnosti volieb, ktorý môže viesť k vyhláseniu za zvoleného iného kandidáta než toho, ktorý bol vyhlásený za zvoleného v dôsledku chybného postupu volebnej komisie. (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. PL.ÚS 29/94 z 18. januára .
Právna veta: Podľa § 59 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov je procesne legitimovaná na podanie volebnej sťažnosti aj fyzická osoba. Je však povinnosťou tejto fyzickej osoby, aby nielen tvrdila, ale aj dokázala v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, že má procesnú legitimáciu kandidáta alebo protikandidáta podľa § 59 citovaného zákona.

Úryvok z textu:
PL. ÚS 34/94 Č. 63/94 Č. 63 Podľa § 59 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov je procesne legitimovaná na podanie volebnej sťažnosti aj fyzická osoba. Je však povinnosťou tejto fyzickej osoby, aby nielen tvrdila, ale aj dokázala v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, že má procesnú legitimáciu kandidáta alebo protikandidáta podľa § 59 citovaného zákona. (Uznesenie .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.