SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1308985
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66820
USSR: 38926
NSČR: 128988
NSSČR: 71302
USČR: 82268
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430458
Krajské súdy (ČR): 49545
Posledná aktualizácia
08.03.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: konečné rozhodnutie vo veci


Približný počet výsledkov: 417 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: konečné rozhodnutie vo veci
  • konecny nájdené 15316 krát v 9152 dokumentoch
  • rozhodnutie nájdené 650192 krát v 36715 dokumentoch
  • vo nájdené 477471 krát v 36543 dokumentoch
  • vec nájdené 760148 krát v 36529 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 285 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 34 dokumentov
Krajské súdy SR 1853 dokumentov
Odborné články 8 dokumentov


Právna veta: Predbežné opatrenie je jedným zo zabezpečovacích inštitútov civilného procesu, ktorého zabezpečovacia funkcia má za cieľ dočasnou úpravou eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli pred začatím konania alebo v jeho priebehu nastať. Dočasnosť tohto opatrenia ako jeho základný znak znamená, že nejde o konečnú a definitívnu úpravu vzťahov medzi subjektmi a už vôbec nemôže ísť o prejudikovanie konečného rozhodnutia vo veci samej. Naopak, predbežným opatrením sa iba zaisťuje, aby konečné rozhodnutie vo veci samej mohlo mať reálny význam. Nariadením predbežného opatrenia nezískava jeden z účast ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 497/2017-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. októbra 2017 predbežne prerokoval sťažnosť , , , , , , a , , zastúpených advokátom JUDr. Eduardom Šoškom, Daniela Dlabača 21, Žilina, vo veci namietaného porušenia ich základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd .
Právna veta: 1) Pri predbežnom prerokovaní tejto časti sťažnosti ústavný súd konštatuje, že sťažovateľ ju doručil ústavnému súdu 12. júna 2014, teda potom, ako okresný súd v napadnutom konaní vyhlásil rozsudok 21. februára 2014. Okresný súd pri vyhlásení rozsudku podľa § 156 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov nesplnil tam uvedenú povinnosť a nedoručil prítomným účastníkom konania rozsudok hneď po pojednávaní, na ktorom bol rozsudok vyhlásený, a ani následne. Sťažovateľ preto podal sťažnosť na prieťahy v konaní, ktorá bola okresnému súdu doručená 29. mája 2014 ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 449/2014-10   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 24. júla 2014 predbežne prerokoval sťažnosť J. J., zastúpeného advokátkou JUDr. Alenou Arbetovou, Advokátska kancelária, Námestie sv. Martina 3A, Holíč, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom .
Právna veta: 1. K obsahu subjektívneho a objektívneho petičného práva nepatrí povinnosť štátneho orgánu (prezidenta republiky) petícii vyhovieť bez zreteľa na konkrétne okolnosti a povahu verejnej veci, ktorá je predmetom petície. 2. Ústava ani Zákon o petičnom práve neupravujú záruky priaznivého alebo nepriaznivého vybavenia petície, pretože subjektívne právo na petíciu síce značí právo podať petíciu, ale toto právo nezahŕňa povinnosť vyhovieť petícii, t.j. prijať petíciu v navrhovanom rozsahu. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 38/94 z 27. februára 1995)Podľa čl. 30 ods. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... názor občanov. Za jeho porušenie však nemožno považovať skutočnosť, ak jednotlivcom alebo skupinou občanov prejavený názor nie je totožný s konečným rozhodnutím vo veci samej, ku ktorej občan, resp. občania vyslovili svoj názor (napr. X and others v. Belgium, Digest of Strasbourg Case - Law .
Právna veta: Rozhodovanie a rozhodnutie o predbežnom opatrení v občianskom súdnom konaní je súčasťou základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Porušenie tohto základného práva v spojitosti s predbežnými opatreniami predpokladá také porušenie, ktoré nie je napraviteľné alebo odstrániteľné procesnými prostriedkami obsiahnutými v Občianskom súdnom poriadku. Takýmto porušením však nemôže byť samo osebe nariadenie predbženého opatrenia. 2. Nariadenie predbežného opatrenia nie je na ujmu práva účastníka na súdnu ochranu konečným rozhodnutím o veci sam ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... namietlo v podnete, pretože predbežné opatrenie je len zabezpečovacím civilnoprocesným prostriedkom, ktorý nemôže byť prekážkou uplatnenia nároku na súdnu ochranu konečným rozhodnutím vo veci samej.         Keďže ústavný súd po predbežnom prerokovaní podnetu navrhovateľky dospel k záveru, že niet dôvodu začať konanie prijatím podnetu, neskúmal .
Právna veta: Rozhodovanie a rozhodnutie o návrhu na predbežné opatrenie v súdnom konaní možno považovať za súčasť základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky. Predpokladom na záver o porušení základných práv a slobôd je však také ich porušenie, ktoré nie je napraviteľné alebo odstrániteľné v činnosti súdu pred začatím konania alebo v konaní o veci samej (§ 74 a nasl., § 102 Občianskeho súdneho poriadku), resp. ktoré nemožno napraviť procesnými prostriedkami, ktoré sú obsiahnuté v Občianskom súdnom poriadku v spojitosti s predbežnými opatreniami. Predbežné opatrenie ako ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... namietlo v podnete, pretože predbežné opatrenie je len zabezpečovacím civilnoprocesným prostriedkom, ktorý nemôže byť prekážkou uplatnenia nároku na súdnu ochranu konečným rozhodnutím vo veci samej (II. ÚS 37/00). Pokiaľ ide o námietky navrhovateľky týkajúce sa nedostatkov dôvodov rozhodnutí všeobecných súdov, tieto nemohli samy .
... 16. mája 2000 upovedomil, že žiadať o uvedené veci je ešte predčasné, pretože nebolo ukončené hlavné pojednávanie.    Po nadobudnutí právoplatnosti konečného rozhodnutia vo veci krajský súd navrhovateľa listom vyzval, aby sa vyjadril, či trvá na vrátení videokazety a fotografií poškodenej. Ten na vrátení uvedených .
... rozhodol v podstate rovnakým spôsobom bez ohľadu na to, či by konal verejné alebo neverejné zasadnutie. Označené uznesenie naviac nepredstavovalo konečné rozhodnutie vo veci, ale bolo len akýmsi „medzistupňom“ (aj keď významným) v nej. Po tomto rozhodnutí mohol navrhovateľ realizovať ním namietané práva v .
... dane, resp. jemu nadriadený správny orgán o vrátenie nárokovaných nadmerných odpočtov, požadoval odstránenie zbytočných prieťahov v ich činnosti a vydanie konečného rozhodnutia vo veci. Navrhovateľ sa obrátil so sťažnosťami na Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy, do pôsobnosti ktorého patrí i .
... . februára 2001. Tento rozsudok bol v priebehu konania pred ústavným súdom v časti potvrdený a v časti zmenený (stal sa konečným rozhodnutím) vo veci samej. Z toho vyplýva, že právo sťažovateľa prestalo byť porušované postupom okresného súdu 27. februára 2001, t. j. pred doručením .
... JUDr. M. V. bola prejednaním dedičstva ako súdna komisárka poverená 8. októbra 1999. Okresný súd jej uložil podať návrh na konečné rozhodnutie vo veci v lehote 6 mesiacov (do apríla 2000). Súdna komisárka uskutočnila prvý úkon vo veci až 10. januára 2001 (cca po .
... po 26. máji 1999 (do 27. septembra 1999) nemožno považovať za efektívny a účelný postup v záujme vytvorenia podmienok pre konečné rozhodnutie vo veci. Náprava procesného pochybenia okresného súdu si navyše vyžiadala ďalšie obdobie do 18. júla 2000 (spolu takmer rok a dva mesiace .
... 4 Dohovoru (...)“. Nakoniec podľa sťažovateľa „doba, ktorá uplynula od podania žiadosti o prepustenie z väzby, po konečné rozhodnutie vo veci, ktorá bola takmer päť mesiacov, je neprimeraná a touto dobou konania bolo porušené právo sťažovateľa na prerokovanie ... rozhodované „bez zbytočných prieťahov“, pretože „doba, ktorá uplynula od podania žiadosti o prepustenie z väzby, po konečné rozhodnutie vo veci, ktorá bola takmer päť mesiacov, je neprimeraná“.   V čase, keď rozhodoval krajský súd o väzbe sťažovateľa .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.