SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1231025
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65526
USSR: 36291
NSČR: 126262
NSSČR: 68283
USČR: 80739
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427359
Krajské súdy (ČR): 46917
Posledná aktualizácia
25.09.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: lehota na podanie odvolania


Približný počet výsledkov: 471 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: lehota na podanie odvolania
  • lehota nájdené 123814 krát v 24237 dokumentoch
  • na nájdené 2034083 krát v 34241 dokumentoch
  • podanie nájdené 144775 krát v 27890 dokumentoch
  • odvolania nájdené 22934 krát v 10917 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1877 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 41 dokumentov
Krajské súdy SR 11953 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 5 dokumentov
Odborné články 20 dokumentov


Právna veta: Výkladom ustanovenia § 199 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s § 199 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii možno dospieť k záveru, že každé uznesenie a iná písomnosť súdu sa v konaniach podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku, pričom zverejnením v Obchodnom vestníku sa nedoručujú iba tie uznesenia a písomnosti súdu, o ktorých zákon o konkurze a reštrukturalizácii vyslovene uvádza, že sa v Obchodnom vestníku nezverejňujú. Doručovanie uznesenia podľa § 167 ods. 5 zákona o konkurze a reštrukturalizácii je ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 463/2016-9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. augusta 2016 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpenej advokátkou JUDr. Vierou Ferčákovou, Štúrova 10/20, Košice, vo veci namietaného porušenia jej základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Krajského súdu v Košiciach č. k. 4 CoKR 2/2016-331 z 10. mája 2016 a takto ro zhodo l : Sťažnosť odmieta ako zjavne .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 204 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj „OSP“), účinného pred novelou zákona č. 353/2003 Z. z., bola do 31. augusta 2003 lehota na podanie odvolania 15-dňová. Od 1. septembra 2003 sa lehota na podanie odvolania odlišuje podľa toho, či sa odvolanie podáva proti uzneseniu, alebo proti rozsudku. Kratšia, 15-dňová lehota je ustanovená pre uznesenia, dlhšia, 30-dňová lehota sa ustanovuje pre rozsudky. Podanie opravného prostriedku je jedným zo základných procesných práv účastníka. Pri striktnom výklade zákona, by súd nikdy nemohol aplikovať ustanovenie § 204 ods. 2 OS ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             III. ÚS 287/05-32   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 17. mája 2006 v senáte zloženom z predsedu Juraja Babjaka a zo sudcov Eduarda Báránya a Ľubomíra Dobríka prerokoval sťažnosť P., a. s., so sídlom v B., zastúpenej advokátom JUDr. P. H., B., ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky .
Právna veta: Zákon jednoznačne vymedzuje začiatok aj koniec lehoty na podanie odvolania. Začiatok lehoty na podanie odvolania zákon spája s doručením rozhodnutia osobe oprávnenej na jeho podanie. Účinky odvolania podaného pred doručením rozhodnutia, spravidla rozsudku, ostávajú zachované, ak je odvolanie podané po jeho vyhlásení. Bez toho, aby odvolateľ vedel, ako v predmetnej veci príslušný súd rozhodol a akými skutkovými a právnymi argumentmi svoje rozhodnutie odôvodnil, nemôže úspešne predložiť odvolaciemu súdu svoje protiargumenty.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       II. ÚS 321/06-9    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. októbra 2006 predbežne prerokoval sťažnosť PhDr. V. K., Š., zastúpeného advokátom JUDr. I. K., B., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a v čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a práva zaručeného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd .
Právna veta: Uznesenie súdnej rady ako výsledok hlasovania ústavného orgánu verejnej moci je právnou skutočnosťou verejného práva vo forme rozhodnutia adresovaného príslušnému ústavnému orgánu, v danom prípade vláde Slovenskej republiky. Nejde o individuálny právny akt, ktorého povaha by bola obdobná povahe správneho aktu alebo súdneho aktu (t. j. výsledku činnosti príslušného správneho prípadne súdneho orgánu, ktorým sa zakladajú, menia alebo rušia, prípadne autoritatívne zisťujú oprávnenia a povinnosti subjektov správneho alebo súdneho konania). V danom prípade ide o osobitný druh konania. Výsledok hlaso ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 561/2014-62   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 24. septembra 2014 predbežne prerokoval sťažnosť J. B., zastúpeného obchodnou spoločnosťou DEDÁK & Partners, s. r. o., Mlynské nivy 45, Bratislava, v mene ktorej koná advokát JUDr. Štefan Dedák, a obchodnou spoločnosťou Advokátska kancelária Tomáš Kamenec, s. r. o., Špitálska 43, Bratislava, v mene ktorej koná advokát Mgr. Tomáš Kamenec, vo veci .
Právna veta: „Pánom“ rozhodnutia o predložení prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru Európskej únie nie sú účastníci konania ani súd nadriadený predkladajúcemu súdu, ale práve a len predkladajúci súd, ktorý dospel k záveru, že pre kvalifikované a s právom únie konformné rozhodnutie potrebuje interpretačnú pomoc Súdneho dvora Európskej únie. Zároveň platí, že je to výlučne Súdny dvor Európskej únie, ktorý je oprávnený rozhodnúť, že podmienky konania o prejudiciálnej otázke nie sú splnené, a preto odpoveď na položené prejudiciálne otázky neposkytne. Nesprávne poučenie účastníka konania o prípustnosti opravného ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   II. ÚS 128/2011-25   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. apríla 2011 predbežne prerokoval sťažnosti spoločnosti E., a. s., P., a Ing. Mgr. J. M., P., zastúpených advokátom JUDr. P. K., B., vo veci namietaného porušenia práva na spravodlivé súdne konanie zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, základného práva na .
Právna veta: Ústavný súd po analýze predloženého spisu Krajského súdu v Košiciach vedeného pod sp. zn. 7 S 119/2013, príloh pripojených k sťažnosti, ako aj vyjadrení najvyššieho súdu a Krajského súdu v Košiciach konštatuje, že vzhľadom na to, že odvolanie sťažovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 7 S 119/2013 z 24. septembra 2013 bolo nepochybne podané elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, bolo povinnosťou najvyššieho súdu v súlade s už citovanými ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku, ako aj s už citovanou vlastnou judikatúrou prihliadať na takéto podanie ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 568/2015-54 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 18. mája 2016 v senáte zloženom z predsedu Milana Ľalíka, sudkyne Marianny Mochnáčovej a sudcu Petra Brňáka prerokoval prijaté sťažnosti , , zastúpeného advokátom , advokátska kancelária , , vo veci namietaného porušenia práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie .
Právna veta: Krajský súd ani vo svojom vyjadrení k sťažnosti logicky neujasnil, akými úvahami sa spravoval pri učinení záveru o oneskorenom podaní odvolania sťažovateľom. Naopak, jeho vyjadrenie opomína základné logické pravidlá, keď sa na jednej strane stotožňuje so stanoviskom sťažovateľa o prípustnosti odvolania proti uzneseniu okresného súdu a na druhej strane konštatuje, že nie je možné dospieť k záveru, že by sťažovateľ bol poučený nesprávne o možnosti podať odvolanie (pričom v poučení okresný súd uviedol, že odvolanie prípustné nie je, pozn.). Rovnako opomína vnútornú logiku, keď krajský ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 392/2016-24 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 17. augusta 2016 v senáte zloženom z predsedu Milana Ľalíka, sudkyne Marianny Mochnáčovej a sudcu Petra Brňáka prerokoval prijatú sťažnosť , zastúpeného advokátkou Mgr. Marcelou Grancovou, Kováčska 28, Košice, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a .
Právna veta: Pod právnymi účinkami rozhodnutí rozumieme platnosť (viazanosť súdu rozhodnutím po jeho vyhlásení, vyhotovení alebo doručení), právoplatnosť a (predbežnú) vykonateľnosť, ktoré nastávajú vždy, ak nedôjde k odloženiu týchto účinkov v dôsledku úkonov účastníkov konania. K právnym účinkom rozhodnutia preto nemožno radiť aj obsah rozhodnutia, ku ktorému patrí aj poučenie o možnosti použiť opravný prostriedok. Takéto poučenie nemá žiaden účinok, je iba plnením osobitnej oznamovacej povinnosti súdu (§ 5 OSP a iné), ktorej obsah sa môže meniť (a aj sa mení) v dôsledku zákonnej úpravy. To, že takéto po ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   N Á L E Z   Ústavného súdu Slovenskej republiky       V mene Slovenskej republiky       II. ÚS 249/05-25   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 18. januára 2006 v senáte zloženom z predsedu Jána Mazáka a zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Alexandra Bröstla o sťažnosti P., a. s., so sídlom B., zastúpenej advokátom JUDr. P. H., B., namietajúcej porušenie jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Najvyššieho súdu .
Právna veta: Pre zachovanie lehoty na podanie opravného prostriedku podaného aj telefaxom nie je rozhodujúce, kedy sa s týmto podaním príslušný zamestnanec všeobecného súdu oboznámil a aký dátum doručenia na ňom vyznačil, postupujúc pritom podľa podzákonných právnych predpisov, resp. interných predpisov. Pre posúdenie ústavnosti konania súdu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd treba počítanie plynutia a zachovávanie plynutia lehôt podľa § 55 a § 57 Občianskeho súdneho poriadku posudzovať vzhľadom na znenie čl. 51 ods. 1 Ústavy ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     III. ÚS 305/2011-34   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 25. januára 2012 v senáte zloženom z predsedu Ľubomíra Dobríka a zo sudcov Jána Auxta a Rudolfa Tkáčika vo veci sťažnosti spoločnosti S. s. r. o., S., zastúpenej JUDr. R. K., pre namietané porušenie jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie .
Právna veta: Všeobecné súdy nie sú zodpovedné len za výklad a aplikáciu zákonov, ale sú primárne zodpovedné aj za dodržiavanie základných práv a slobôd v zmysle čl. 144 ods. 1 a čl. 152 ods. 4 ústavy (mutatis mutandis I. ÚS 13/00 a I. ÚS 49/01). Vyšší vojenský súd konal podľa § 263 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku a rozhodol podľa § 253 ods. 1 Trestného poriadku. Sťažovateľ práve s týmto postupom spája porušenie svojich základných práv. Neverejné zasadnutie citované ustanovenie (§ 263 ods. 1 Trestného poriadku) pripúšťa fakultatívne za účelom zjednodušenia a urýchlenia konania, ale len v obmedz ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nemu odvolanie, a to do troch dní, prípadne mal právo požiadať o jeho doručenie a vtedy by mu bola trojdňová lehota na podanie odvolania plynula odo dňa jeho doručenia. Z fotokópie rozsudku vyšší vojenský súd zistil, že vo vzťahu k niektorým sťažovateľovým spoluobžalovaným nadobudol .
Právna veta: Ak by ochrana práv menšinových akcionárov mala stroskotať v dôsledku nezaplatenia súdneho poplatku účastníkom konania, teda spoločnosťou, pričom pomery akcionárov by inak odôvodňovali ich oslobodenie od súdneho poplatku, takáto ochrana by sa stala iluzórnou a došlo by aj k popretiu práva na prístup k súdu, a tým aj základného práva na súdnu ochranu. V prípadoch, keď akcionári uplatnia finančný nárok spoločnosti v sume niekoľkých desiatok tisíc eur a prípadne aj viac, sú povinní uhradiť súdny poplatok v pomerne vysokej sume. Nie je možné vylúčiť, že niektorí z akcionárov nebudú schopní uhradiť ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... § 10 ods. 1 zák. č. 71/1992 Z.z. o súdnych poplatkoch zastavil. Súdny poplatok nebol zaplatený ani v lehote na podanie odvolania podľa § 10 ods. 3 zákona o súdnych poplatkoch, preto odvolací súd napadnuté uznesenie potvrdil.“.   Krajský súd listom doručeným ústavnému .
Právna veta: Oprava spisovej značky pôvodného rozhodnutia v opravnom uznesení nemá za následok plynutie novej lehoty na plnenie povinnosti určenej vo výroku pôvodného rozhodnutia. Ústavný súd konštatuje, že v zmysle § 164 OSP môže súd opraviť chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti v zásade v ktorejkoľvek časti rozhodnutia, t. j. či sa vyskytli vo výroku rozhodnutia, v odôvodnení alebo v poučení. Nie je vylúčené, aby súd opravil aj chyby, ktoré sa vyskytli v záhlaví rozhodnutia, tak ako to bolo v danom prípade. V tejto súvislosti je však potrebné zdôrazniť, že len oprava výroku pôvodného r ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podania, pre ktoré nie je možné v tejto časti konania pokračovať“. Okresný súd zároveň uviedol, že ak sťažovateľ „dodatočne, v lehote na podanie odvolania vytýkané vady podania opraví alebo doplní v podanom odvolaní proti tomuto uzneseniu, súd môže podľa § 210a OSP toto uznesenie .
Právna veta: Za stavu, keď predmetom plnenia zo zmluvy nie je jednorazové plnenie, ktorého by sa navrhovateľ mohol žalobou na plnenie domáhať a usporiadať tak s konečnou platnosťou svoj vzťah s odporcom, ale opakujúce sa peňažné plnenie na výplatu dôchodku na doživotne určenú dobu, kedy by žalobou o zaplatenie doposiaľ splatných výplat dôchodku nedošlo ku konečnému usporiadaniu práv a povinností účastníkov zo zmluvy, ale musela by nasledovať žaloba o plnenia za ďalšie obdobie splatných splátok dôchodku, dospel odvolací súd k záveru, že navrhovateľovi za danej situácie nemožno odoprieť právo domáhať sa ochr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uplatnená nebola, a nie je sporné ani to, že v čase jej uplatnenia 8. marca 2011 už uplynula lehota na podanie odvolania. V tejto súvislosti preto ústavný súd konštatuje, že odvolací súd nebol pri preskúmaní rozsudku okresného súdu viazaný dôvodmi uplatnenými ... po uplynutí lehoty na podanie odvolania (§ 205 ods. 3 v spojení s § 212 ods. 1 OSP, a teda nebol povinný osobitne zaujať .
Právna veta: Právny názor, podľa ktorého nie je vecou súdu, aby žalobcu poučoval o hmotnom práve, resp. o otázkach vecnej legitimácie, nie je možné uplatňovať rigorózne bez prihliadania na špecifiká konkrétneho konania. Pokiaľ v konaní nebol účastník riadne poučený a vyzvaný na odstránenie vád návrhu, je nutné uvedené považovať za vadu konania. Ak táto vada konania nebola v ďalšom priebehu konania pred všeobecným súdom zhojená a táto skutočnosť je dôvodom neúspechu účastníka konania, konanie je potom postihnuté vadou predstavujúcou významný zásah do procesného postavenia tohto účastníka, resp. porušenie je ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konania. Ak bolo podanie doplnené alebo opravené v celom rozsahu v súlade s uznesením podľa odseku 1 najneskôr do uplynutia lehoty na podanie odvolania proti uzneseniu o odmietnutí podania, o odvolaní proti tomuto uzneseniu môže podľa § 210a rozhodnúť súd, ktorý ho vydal.“. Takýto .
Právna veta: Navrhovateľ svoj nárok na náhradu vynaložených nákladov opieral o znenie § 667 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Podľa názoru súdu je toto ustanovenie dispozitívneho charakteru a umožňuje odchylné dojednania v zmluve. Z textu nájomnej zmluvy vyplýva vôľa účastníkov zmluvného vzťahu na vylúčenie aplikácie § 667 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Výklad ustanovenia § 574 ods. 2 vo vzťahu k § 667 ods. 1 Občianskeho zákonníka je nutné posúdiť s prihliadnutím na rozhodujúcu zásadu súkromného práva, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že okresný súd nepredložil vec krajskému súdu ako súdu  odvolaciemu   súdu   bez   zbytočného   odkladu   po   tom,   ako   všetkým   účastníkom   uplynula  lehota   na   podanie   odvolania   a vyjadrenia   k nemu.   Pokiaľ   však   ide   o tieto   námietky  4 sťažovateľa,   ústavný   súd   konštatuje,   že   na   prerokovanie   sťažnosti   v .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.