SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1156898
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64355
USSR: 35523
NSČR: 123823
NSSČR: 66870
USČR: 79813
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424366
Krajské súdy (ČR): 43640
Posledná aktualizácia
30.05.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: lehota na vydanie rozhodnutia


Približný počet výsledkov: 108 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: lehota na vydanie rozhodnutia
  • lehota nájdené 120283 krát v 23587 dokumentoch
  • na nájdené 1975173 krát v 33473 dokumentoch
  • vydanie nájdené 41039 krát v 13663 dokumentoch
  • rozhodnutie nájdené 581411 krát v 33314 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 264 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty
Krajské súdy SR 2411 dokumentov


Právna veta: 1) Podľa judikatúry ESĽP väzba má mať striktne obmedzené trvanie, a preto má byť zaručená možnosť jej kontroly v krátkych intervaloch. V texte čl. 5 ods. 4 dohovoru použitý anglický výraz „speedily“ a francúzsky výraz „bref délai“ (v slovenskom preklade „urýchlene“) jasne indikuje, čo musí byť v danom prípade hlavným predmetom záujmu. Aké časové obdobia budú akceptovateľné a aké nie, bude zrejme závisieť od konkrétnych okolností (Bezichieri z roku 1989, A-164, bod 21, Neumeister z roku 1968, A-8, bod 24, a Sanchez – Reisse z roku 1986, A-107, bod 55).......2) Článok 5 ods. 4 dohovoru tým, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky         IV. ÚS 364/2014-15   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 1. júla 2014 v senáte zloženom z predsedu Ladislava Orosza, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Jána Lubyho (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosť A. K., zastúpeného advokátom Mgr. Michalom Durajom, Sládkovičova 1700, Čadca, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a .
Právna veta: „O väzbe musí súd rozhodnúť urýchlene („bref délai, „speedily“). Lehota začína podaním návrhu alebo žiadosti o končí vydaním konečného rozhodnutia súdu, príp. doručením tohto rozhodnutia, ak sa rozhodlo v neprítomnosti obvineného. Neexistuje nijaká pevne ustanovená lehota, v ktorej by súd musel rozhodnúť. Či sa rozhodlo urýchlene, posudzuje sa podľa všetkých okolností prípadu. Spravidla však lehoty rátané na mesiace sú príliš dlhé a nevyhovujú požiadavke rýchlosti v zmysle čl. 5 ods. 4 dohovoru“ (Bezicheri c. Taliansko, Sanchez-Reisse c. Švajčiarsko, II. ÚS 432/2013, II. ÚS 193/201 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 264/2016-21 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 1. júna 2016 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca), zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Ladislava Orosza prerokoval prijatú sťažnosť , , t. č. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody , zastúpeného advokátom JUDr. Milanom Kuzmom, Advokátska kancelária, Floriánska 16, Košice, pre .
Právna veta: Právnou skutočnosťou, ktorá určuje začiatok lehoty ustanovenej v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu je „ujatie sa výkonu verejnej funkcie“ povinnou osobou - verejným funkcionárom. Na rozdiel od konania pred výborom nebol okamih, kedy k uvedenej právnej skutočnosti došlo, v konaní pred ústavným súdom medzi účastníkmi (navrhovateľkou a výborom) sporný (porovnaj vyjadrenie navrhovateľky v konaní pred výborom zo 6. apríla 2006 - str. 7 s vyjadrením jej právnej zástupkyne v konaní pred ústavným súdom v podaní zo 16. marca 2007 - str. 4-5 a s odôvodnením rozhodnutia výbor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pomeroch za predchádzajúci kalendárny rok. Námietkou navrhovateľky smerujúcou proti procesnému postupu výboru v súvislosti s nedodržaním lehoty na vydanie rozhodnutia (čl. 9 ods. 5 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu) sa ústavný súd nezaoberal, ... pomeroch za predchádzajúci kalendárny rok. Námietkami navrhovateľky smerujúcimi proti procesnému postupu výboru v súvislosti s nedodržaním lehoty na vydanie rozhodnutia (čl. 9 ods. 5 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu), ako aj proti výške uloženej .
Právna veta: Ústavný súd zastáva názor, že vybor pre nezlučiteľnosť funkcií môže uložiť osobe, ktorá vykonávala verejnú funkciu, sankciu za porušenie povinnosti alebo obmedzenia ustanoveného ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu, ku ktorému došlo v uplynulom volebnom (funkčnom období), aj po opätovnom ujatí sa tejto (alebo inej) verejnej funkcie nadobudnutej v novom volebnom (funkčnom) období. Na podporu uvedeného záveru ústavný súd poukazuje aj na skutočnosť, že ide o právny názor, ktorý vo svojej podstate korešponduje právnemu názoru, ku ktorému sa priklonila väčšina poslancov národn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... už uvedené závery ústavný súd vo vzťahu k námietke navrhovateľa týkajúcej sa právnych dôsledkov nedodržania 60-dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia zdôrazňuje, že argumentáciu navrhovateľa uvedenú v jeho návrhu nepovažuje za dostatočnú na to, aby spochybnil svoju ... konanie zastaviť. V neposlednom rade navrhovateľ poukazuje na skutočnosť, že v jeho prípade nebola dodržaná 60-dňová lehota na vydanie rozhodnutia výboru ustanovená v čl. 9 ods. 4 ústavného súdu, a zdôrazňuje, že v jeho prípade bola takmer .
Právna veta: Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „ústavný zákon“) nekoncipuje právomoc výboru na konanie ako právomoc dočasnú. Zo žiadneho ustanovenia ústavného zákona nevyplýva, že by právomoc výboru na konanie bola limitovaná volebným obdobím Národnej rady Slovenskej republiky. Ide o stálu právomoc výboru, pričom ústavný zákon počíta s kontinuálnym prechodom tejto právomoci na výbor kreovaný v ďalšom volebnom období. Z uvedeného vyplýva, že aj v prípade konaní, ktoré neboli ukončené do u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... legitimáciou pre konanie proti navrhovateľovi (navrhovateľ nie je verejným funkcionárom, pre konanie vo veci nepreukázal výbor svoju príslušnosť, uplynula prekluzívna lehota na vydanie rozhodnutia vo veci), z rovnakého dôvodu nebol oprávnený ani na meritórne rozhodovanie vo veci. ... Keďže namietané rozhodnutie VP/26/10-K .
Právna veta: Podľa § 74 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok v znení neskorších predpisov odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v rozsahu požadovanom v odvolaní. Ak vyjdú pri preskúmavaní najavo skutkové či právne okolnosti účastníkom konania neuplatnené, ktoré majú podstatný vplyv na výrok rozhodnutia, odvolací orgán na ne pri rozhodovaní prihliadne; odvolací orgán nie je viazaný len návrhmi účastníka konania a môže zmeniť odvolaním napadnuté rozhodnutie aj v jeho neprospech. V rámci odvolacieho konania môže odvolací orgán výsledky daňového konania doplňovať, odstraňovať chyby konania a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... skutočnosťami, ktoré urobil daňový subjekt spornými v rámci odvolacieho konania. Pokiaľ ide o nedodržanie lehoty na vydanie rozhodnutia, táto skutočnosť nemá za dôsledok nezákonnosť rozhodnutia. V týchto prípadoch je ochrana zabezpečovaná v rámci ... neoprávnenou osobou a že žalovaný predložil neúplný administratívny spis. Neodôvodnil svoj záver, že nedodržanie lehoty na vydanie rozhodnutia správcom dane nemá za následok nezákonnosť rozhodnutia. Podľa sťažovateľky „právne závery Najvyššieho súdu SR sú .
Právna veta: Podľa názoru súdu podanie návrhu na zastavenie vyrubovacieho konania za situácie, keď vyrubovacie konanie už bolo ukončené vydaním platobného výmeru, nemožno považovať za podanie spôsobilé vyvolať začatie konania v zmysle § 20 zákona č. 511/1992 Zb. Môže ísť iba o obranu daňového subjektu (platiteľa dane), ktorým namieta neexistenciu svojej daňovej povinnosti. Vzhľadom k tomu, že podanie navrhovateľa, ktorým sa domáhal zastavenia vyrubovacieho konania, bolo realizované v čase, keď správca dane už vydal príslušné rozhodnutia (platobné výmery) o vyrubení dane, v danej fáze konania už nebolo aktu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Slovenskej republiky v Banskej Bystrici a ním, predmetom ktorej bolo domáhanie sa sťažovateľa „o vydanie rozhodnutí a dodržanie zákonnej procesnej lehoty na vydanie rozhodnutí a odstránenie nečinnosti správcu dane – DÚ Košice V“ a vyjadrenie nespokojnosti s formou vybavenia jeho podaní, t. j. „odpoveďou, resp .
Právna veta: "Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. stanoví Rade povinnosť tak, že o uložení sankcie rozhodne do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti podža odseku 1 dozvedela, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď bola povinnosť porušená. Za deň, keď sa rada dozvedela o porušení povinnosti podža odseku 1, sa považuje deň prerokovania správy o kontrole dodržiavania povinnosti podža tohto zákona na zasadnutí rady. Vychádzajúc z gramatického a logického výkladu založeného na zásadách zdravého rozumu rešpektujúc vôľu zákonodarcu sankcionovať vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uvedených dôvodov najvyšší súd považoval námietky navrhovateža, ktorými namietal nezákonnosť napadnutého rozhodnutia odporcu z dôvodu uplynutia zákonnej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. za nedôvodné a účelové. Vzhžadom k ... nezákonnosť napadnutého rozhodnutia Rady o uložení sankcie - pokuty vo výške 1 000 €, z dôvodu uplynutia zákonnej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle § 64 ods. 4 zákona o vysielaní a retransmisii.   V súvislosti s namietaným porušením označených .
Právna veta: Podľa stabilizovanej judikatúry ústavného súdu (napr. IV. ÚS 77/02, IV. ÚS 299/04, II. ÚS 78/05) do obsahu základného práva na súdnu ochranu patrí aj právo každého na to, aby sa v jeho veci rozhodovalo podľa relevantnej právnej normy, ktorá môže mať základ v právnom poriadku Slovenskej republiky alebo v takých medzinárodných zmluvách, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom, ktorý predpisuje zákon. Súčasne má každý právo na to, aby sa v jeho veci vykonal ústavne súladný výklad aplikovanej právnej normy. Z toho vyplýva, že k reálnemu poskytnutiu súdnej ochrany dôjde len ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , za ktorých môže dôjsť k vydaniu rozhodnutia všeobecným súdom."   Krajský súd sa k namietanému nedodržaniu zákonom ustanovených lehôt na vydanie rozhodnutia stotožnil s právnym názorom okresného súdu, ktorý konštatoval, citujúc judikatúru ústavného súdu, že nie každé nedodržanie .
Právna veta: Podstatou sťažnosti sťažovateľa z obsahového a materiálneho hľadiska je námietka, že generálna prokuratúra je nečinná, resp. nekoná pri vybavovaní jeho ďalšieho opakovaného podnetu bez zbytočných prieťahov, keďže v ďalšom opakovanom podnete uviedol nové skutočnosti, čo zakladá jeho právo na vybavenie tohto ďalšieho opakovaného podnetu zo strany generálnej prokuratúry. Táto však do dňa podania sťažnosti sťažovateľovi neoznámila, ako ďalší opakovaný podnet vybavila. Súčasťou judikatúry ústavného súdu je právny názor, že právu dotknutej osoby požiadať o oc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  ktorému podnet sťažovateľa smeroval, ministerstva vnútra. Právna otázka nastolená v podnete, opakovanom podnete a v ďalšom opakovanom podnete (začiatok plynutia lehoty na vydanie rozhodnutia o rozklade) bola pritom podľa sťažovateľa   vyriešená   už   judikatúrou   súdov   Českej   republiky   aj   právnou   doktrínou. Sťažovateľ   je   preto   toho   názoru .
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu právne úkony správcu dane je potrebné vnímať v celkovom kontexte uskutočnenej daňovej kontroly. Doručenie rozhodnutia daňového riaditeľstva, ktorým bol zrušený správcom dane vydaný dodatočný platobný výmer, nemožno považovať za skutočnosť, ktorou sa končí daňová kontrola alebo opakovaná daňová kontrola, a z toho dôvodu ústavný súd nepovažuje názor najvyššieho súdu (v spojení s názorom krajského súdu) o tom, že správny orgán rozhodoval na základe iného skutkového a právneho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .   j.   tvrdenie   sťažovateľky o prenesení dôkazného bremena na správcu dane), namietanú nulitnosť predĺženia lehoty na vydanie rozhodnutia nadriadeným orgánom správcu dane (ku ktorému v administratívnom konaní ani nedošlo), ako aj tvrdený nezákonný zásah finančného  ...   súdu   vytýka,   že   v odôvodnení   rozhodnutia   neuviedol žiadnu konkrétnu právnu normu, na základe ktorej dospel k názoru, že lehota na vydanie rozhodnutia   upravená   v  §   44  ods.   6  písm.   b)   bode   1   zákona   o správe .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.