Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1096182
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63985
USSR: 35001
NSČR: 122301
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422507
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
27.02.2020 06:57

Nájdené rozsudky pre výraz: majetok patriaci do podstaty


Približný počet výsledkov: 41 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: majetok patriaci do podstaty
  • majetok nájdené 48916 krát v 8365 dokumentoch
  • patriaci nájdené 6719 krát v 4889 dokumentoch
  • do nájdené 280263 krát v 29709 dokumentoch
  • podstata nájdené 37171 krát v 14735 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 116 dokumentov
Krajské súdy SR 335 dokumentov


Právna veta: Podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona o konkurze a vyrovnaní jedným z účinkov vyhlásenia konkurzu je aj to, že súdne konania, ktoré sa začali pred vyhlásením konkurzu, sa prerušujú, ak sa týkajú majetku patriaceho do podstaty. Preto exekučné konanie vedené na okresnom súde pod sp. zn. Er 553/98 bolo priamo zo zákona vyhlásením konkurzu prerušené. Okresný súd teda nemohol v exekučnom konaní pokračovať a nemohol ani konať a rozhodnúť o návrhu súdneho exekútora na schválenie príklepu. Situáciu mohol zmeniť správca konkurznej podstaty, ktorý bol oprávnený podľa § 14 ods. 1 písm. d) druhej vety zákona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky           I. ÚS 78/02    Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu L. M. a zo sudcov Š. O. a D. Š. na neverejnom zasadnutí 17. októbra 2002 prerokoval prijatú sťažnosť Ing. M. P., bytom R., zastúpeného advokátom JUDr. I. M., Ž., vo veci porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu v .
Právna veta: Vyhlásením konkurzu na majetok obchodnej spoločnosti tejto nezaniká spôsobilosť mať práva a povinnosti, ale zaniká jej procesná spôsobilosť, t. j. zaniká jej schopnosť samostatne konať v tom rozsahu, v akom má spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti. Táto procesná spôsobilosť prechádza zo zákona na zákonného zástupcu, v posudzovanej konkurznej veci na správcu konkurznej podstaty ustanoveného súdom na základe zákona o konkurze a vyrovnaní. V zmysle § 14 zákona o konkurze a vyrovnaní je potrebné rozlišovať procesnoprávne a hmotnoprávne účinky vyhlásenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákona č. 328/1991 Zb., právo uplatnené v tomto konaní - neplatnosť právneho úkonu - nie je vec týkajúca sa majetku patriaceho do podstaty, alebo vec týkajúca sa nároku, ktorý má byť z podstaty uspokojený.“. 3 Zo sťažnosti ďalej vyplýva, že okresný súd ... vyrovnaní súdne a iné konania podľa osobitného predpisu, ktoré sa začali pred vyhlásením konkurzu, sa prerušujú, ak sa týkajú majetku patriaceho do podstaty alebo sa týkajú nárokov, ktoré majú byť z podstaty uspokojené. Podľa § 14 ods. 1 písm. h) .
Právna veta: K prieťahom v konaní na Najvyššom súde Slovenskej republiky nemôže dôjsť v prípade, ak existuje zákonná prekážka (vyhlásenie konkurzu na majetok účastníka konania a s tým spojené prerušenie konania), ktorá mu bráni v konaní pokračovať. Aj konanie, v ktorom najvyšší súd rozhoduje o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora, patrí medzi konania, pri ktorých ústava garantuje ich účastníkom právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Je však prirodzené, a ústavný súd to už vo svojej judikatúre zdôraznil, že každé namietané porušenie práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy sa skúma vždy s o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 2.2004, pričom ide o konanie o mimoriadnom opravnom prostriedku podľa OSP, ktorého predmetom nie je rozhodnutie o majetku patriaceho do podstaty, resp. o nárokoch, ktoré majú byť z podstaty uspokojené, ale rozhodnutie o tom, či preskúmavaným rozhodnutím súdu ... 2.2004, pričom ide o konanie o mimoriadnom opravnom prostriedku podľa OSP, ktorého predmetom nie je rozhodnutie o majetku patriaceho do podstaty, resp. o nárokoch, ktoré majú byť z podstaty uspokojené, ale rozhodnutie o tom, či preskúmavaným rozhodnutím .
Právna veta: 1. Ukladanie daní je imanentnou súčasťou suverenity štátu (ide o suverenitu dovnútra), konkrétne finančnej suverenity. Štát ako výlučný nositeľ niektorých funkcií slúžiacich dosahovaniu verejného záujmu musí mať možnosť reálne zabezpečiť pre plnenie týchto funkcií dostatok potrebných finančných zdrojov, ktoré sú v modernom demokratickom štáte vyznačujúcom sa rešpektovaním vlastníckeho práva s rovnakým zákonným obsahom a rešpektovaním princípov trhového hospodárstva získavané predovšetkým z titulu daní. Aj pri ukladaní daní však štát musí dodržiavať katalóg základných práv a slobôd tvoriaci in ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdne a iné konania podľa osobitného predpisu, ktoré sa začali pred vyhlásením konkurzu, sa prerušujú, ak sa týkajú majetku patriaceho do podstaty alebo ak sa týkajú nárokov, ktoré majú byť z podstaty uspokojené; e) pre pohľadávku proti úpadcovi nemožno ... nariadiť výkon rozhodnutia, viesť výkon rozhodnutia ani vykonávať exekúciu na majetok patriaci do podstaty, ani nadobudnúť na ňom právo na oddelené uspokojenie (§ 28). Ak sa v konaní o výkon rozhodnutia .
Právna veta: V konkurznom konaní správca nie je v pozícii účastníka konania, ale je len osobou na konaní zúčastnenou, pričom pri výkone svojej funkcie je povinný postupovať s odbornou starostlivosťou a zodpovedá za škodu vzniknutú porušením povinností, ktoré mu ukladá zákon alebo mu ich uloží súd. Miera a povaha zodpovednosti všeobecného (konkurzného) súdu za postup správcu konkurznej podstaty v konkurznom konaní je daná rozsahom jeho oprávnení, ktoré mu zákon vo vzťahu k tomuto subjektu konkurzného konania priznáva.

Úryvok z textu:
... nesprávne označenie nehnuteľnosti a pod.) bránili vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech kupujúcich k predanému majetku patriaceho do podstaty.      Podľa § 12 zákona o konkurze a vyrovnaní je konkurzný súd oprávnený vyžiadať si od ... krajského súdu, a to 24. februára 2004, keď zabezpečil uverejnenie inzerátu na predaj ešte nepredaného majetku patriaceho do podstaty v ôsmom kole. Podľa názoru ústavného súdu obdobím neefektívnej činnosti krajského súdu z hľadiska nedostatočného využitia .
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní

Právna veta: Ústavný súd predovšetkým konštatuje, že predmetom napadnutého občianskoprávneho konania je ochrana osobnosti, t. j. vec, ktorej povaha si vyžaduje osobitnú starostlivosť všeobecného súdu o naplnenie účelu súdneho konania, čo okrem iného znamená, že všeobecný súd má povinnosť organizovať svoj procesný postup tak, aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a skončená (§ 100 ods. 1 OSP) a aby sa čo najskôr odstránil stav právnej neistoty, kvôli ktorému sa naň osoba obrátila so žiadosťou o rozhodnutie (pozri napr. I. ÚS 100/03). 1. Pokiaľ ide o kritérium zložitosti veci, ústavný súd konštatuje, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... predpisov totiž „súdne a iné konania podľa osobitného predpisu, ktoré sa začali pred vyhlásením konkurzu, sa prerušujú, ak sa týkajú majetku patriaceho do podstaty alebo ak sa týkajú nárokov, ktoré majú byť z podstaty uspokojené“. Nároky sťažovateľky pritom nie sú iba majetkového charakteru, pretože .
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní

Právna veta: Okresný súd teda počas šiestich rokov vo veci nevykonal prakticky žiadny úkon smerujúci k odstráneniu právnej neistoty, v ktorej sa sťažovateľ, ako žalobca vo veci o určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru počas súdneho konania nachádza, čo je základným účelom práva zaručeného v citovanom článku ústavy (m. m. I. ÚS 41/02). Uvedené obdobie nečinnosti okresného súdu bez akýchkoľvek zákonných dôvodov treba považovať za zbytočné prieťahy v konaní, ktoré sú z ústavnoprávneho aspektu netolerovateľné. Vzhľadom na uvedenú dlhodobú nečinnosť okresného súdu ústavný súd konštatuje, že v konaní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... aj „náhrady mzdy“, teda jeho nárok sa týka „majetku patriaceho do podstaty“, resp. sa týka nárokov, „ktoré majú byť z podstaty uspokojené“, v zmysle citovaného ustanovenia zákona o konkurze ... a iné konania podľa osobitného predpisu, ktoré sa začali pred vyhlásením konkurzu, sa prerušujú, ak sa týkajú majetku patriaceho do podstaty alebo ak sa týkajú nárokov, ktoré majú byť z podstaty uspokojené“. Keďže sťažovateľ sa v napadnutom konaní domáha .
Právna veta: 1) Čl. 1 ods. 1 a čl. ods. 2 ústavy, ktoré majú charakter všeobecných ústavných princípov, a nie konkrétnych základných práv alebo slobôd garantovaných ústavou. Všeobecné ústavné princípy sú vždy implicitnou súčasťou rozhodovania ústavného súdu o sťažnostiach podľa čl. 127 ods. 1 ústavy. V prípade, ak ústavný súd dospeje k záveru, že v danom prípade napadnutým rozhodnutím orgánu verejnej moci nedošlo, resp. nemohlo dôjsť k porušeniu konkrétnych základných práv alebo slobôd, príp. práv vyplývajúcich z kvalifikovanej medzinárodnej zmluvy, neprichádza do úvahy ani vyslovenie porušenia tých ustano ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , teda že do podstaty patria veci, ktoré patrili dlžníkovi v deň vyhlásenia konkurzu. Súpis podstaty tvorí právny podklad pre speňaženie majetku patriaceho do podstaty, lebo speňažený môže len ten majetok, ktorý bol spísaný, pričom správca je oprávnený takto spísaný majetok speňažiť okrem prípadu, ak .
Právna veta: 1) Ústavný súd poukazuje na svoju judikatúru, v ktorej konštatoval, že postup súdneho orgánu, ktorý koná v súlade s procesnoprávnymi a hmotnoprávnymi predpismi konania v občianskoprávnej alebo trestnoprávnej veci, nemožno považovať za porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy alebo práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru (I. ÚS 8/96, I. ÚS 6/97). Ústavný súd nezistil žiadne také skutočnosti, ktoré by naznačovali možnosť vyslovenia porušenia základných práv sťažovateľa podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru rozsudkom krajského súdu z 20. februára 2013 po prijatí sť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nástupcovi pôvodného povinného na základe prechodu práv a povinností na nového povinného - P., a. s., nakoľko exekučné konanie sa netýkalo majetku patriaceho do podstaty P., a. s. ale sa týkalo majetku P., a. s... Z odôvodnenia porušovateľa v 2) rade vyplýva, že tento sa .
... konkurze a vyrovnaní vyhlásením konkurzu sa súdne a iné konania, ktoré sa začali pred vyhlásením konkurzu prerušujú, ak sa týkajú majetku patriaceho do podstaty alebo ak sa týkajú nárokov, ktoré majú byť z podstaty uspokojené. Konanie vedené pod sp. zn. 39 Cb 1352/00 .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.