SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1225850
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65517
USSR: 36237
NSČR: 126107
NSSČR: 68259
USČR: 80707
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427278
Krajské súdy (ČR): 46823
Posledná aktualizácia
20.09.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody


Približný počet výsledkov: 35 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody
  • mimoriadny nájdené 27745 krát v 8954 dokumentoch
  • znizenie nájdené 3031 krát v 1526 dokumentoch
  • trest nájdené 31748 krát v 4609 dokumentoch
  • odnatie nájdené 18739 krát v 5731 dokumentoch
  • sloboda nájdené 120332 krát v 24258 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 107 dokumentov
Krajské súdy SR 223 dokumentov
Odborné články 4 dokumenty


Právna veta: Zo stanoviska trestnoprávneho kolégia vyplýva, že prostredníctvom neho došlo k zjednoteniu rozhodovacej praxe všeobecných súdov tak, že v prípade rozhodovania o návrhu na povolenie obnovy konania vo veci, ktorá sa skončila právoplatným rozhodnutím, ktorý vychádza len zo skutočností predpokladaných v ustanovení § 41b ods. 1 zákona o ústavnom súde, je splnenie podmienok obnovy konania konštatované už v tomto ustanovení, a z tohto dôvodu všeobecný súd rozhodujúci o návrhu na povolenie obnovy konania už nemôže skúmať splnenie iných podmieno ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 108/2015­10 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. marca 2015 predbežne   prerokoval   sťažnosť   ,  ,   vo   veci   namietaného   porušenia   jeho   základných   práv   podľa   čl.   46 ods. 1 a čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane  ľudských práv a  základných slobôd uznesením Okresného súdu  Nitra  sp.  zn. 1 Nt 12/2013 z 3. júla 2014 a uznesením  .
Právna veta: Zo znenia citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že hoci neviaže jeho aplikáciu na "výnimočné" okolnosti prípadu, ani na "mimoriadne" pomery páchateľa, už z názvu ustanovenia § 39 Tr. zák. a jeho výkladu vyplýva, že ide o mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody a nie o pravidelný postup súdu. Z uvedeného dôvodu sa použitie ustanovenia § 39 ods. 1 Tr. zák. nemôže odôvodniť len bežne sa vyskytujúcimi skutočnosťami, ale súd môže pristúpiť k mimoriadnemu zníženiu trestu len za existencie takých okolností alebo pomerov, ktoré sa u trestných činov a ich páchateľov bežne nevyskytujú a ktoré je ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 663/2014-24   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 28. októbra 2014 predbežne prerokoval sťažnosť B. B., zastúpeného spoločnosťou JUDr. Michal Krutek, s. r. o., Hlavná 11, Trnava, v mene ktorej koná konatež a spoločník JUDr. Michal Krutek, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podža čl. 21 ods. 1 a 2, čl. 22 ods. 1 a 2 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práv podža čl. 6 ods .
Právna veta: Vo vzťahu k námietke sťažovateľov, že napadnutý rozsudok nie je odôvodnený, ústavný súd v prvom rade poukazuje na skutočnosť, že špecializovaný trestný súd pri jeho vyhotovovaní uplatnil postup, ktorý mu umožňuje už citovaný § 172 ods. 2 Trestného poriadku, v zmysle ktorého je príslušný všeobecný súd oprávnený v prípade, ak sa po vyhlásení rozsudku prokurátor aj obvinený vzdali odvolania, alebo taký prejav urobili v lehote troch pracovných dní od vyhlásenia rozsudku (sťažovatelia nespochybňujú, že tieto zákonné podmienky boli sp ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  všeobecný súd pochybil, pokiaľ na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru o zmenšenej príčetnosti obvineného, v dôsledku ktorej pristúpil k mimoriadnemu zníženiu trestu odňatia slobody za súčasného uloženia ochranného liečenia. Znalecký posudok z oblasti psychiatrie a psychológie vypracovaný v trestnom konaní považujú sťažovatelia za neobjektívny .
Právna veta: Reagujúc na sťažovateľom vznesené výhrady, ústavný súd poukazuje na skutočnosť, že inštitút mimoriadneho zníženia trestu podľa § 39 Trestného zákona je koncipovaný na princípe fakultatívnosti a individuálnosti, a teda je na úvahe príslušného súdu, či vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu trest pod dolnou hranicou trestnej sadzby uloží alebo nie. Priznanie sa páchateľa a napomáhanie orgánom činným v trestnom konaní pri objasňovaní trestnej činnosti, ktoré sú všeobecne poľahčujúcimi okolnosťami, ani v spojení s nepriaznivými osobnými pomermi páchateľa nezakladajú automaticky nárok na mimoria ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ktoré majú vplyv na posúdenie povahy, charakteru a závažnosti trestného činu, vrátane možnosti nápravy páchateľa. Mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody možno odôvodniť aj okolnosťami, ktoré sú znakom príslušnej skutkovej podstaty trestného činu, pokiaľ ich význam ... o okolnosti, pre ktoré je rovnaký trest pre rôznych páchateľov rôzne citeľný. Ich význam pre mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody sa zhodnotí podobne ako význam okolností prípadu. Z hľadiska tohto ustanovenia sa vyžaduje, aby išlo .
Právna veta: Ani dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. h) Tr. por. nie je naplnený tým, že obvineným nebol uložený trest za použitia § 40 Tr. zák., v dôsledku čoho uložený trest má byť neprimeraný, lebo pokiaľ súd nevyužil moderačné oprávnenie podľa uvedených ustanovení a trest vymeral v rámci nezníženej trestnej sadzby, nemožno tvrdiť, že trest bol uložený mimo trestnú sadzbu stanovenú Trestným zákonom za trestný čin, z ktorého boli obvinení uznaní za vinných. Nepoužitie ustanovenia o mimoriadnom znížení trestu odňatia slobody nezakladá žiadny ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  dĺžka konania ako dôvod aplikácie § 40 Tr. zák. ­ mimoriadneho zníženia trestu odňatia slobody...  ...moderačné ustanovenie § 40 Tr. zák o mimoriadnom znížení trestu odňatia slobody je síce hmotnoprávne, ale fakultatívneho charakteru, ktoré sa svojou  ... Trestným zákonom za trestný čin, z ktorého boli obvinení uznaní za vinných. Nepoužitie ustanovenia   o   mimoriadnom   znížení   trestu   odňatia   slobody   nezakladá   žiadny   dovolací dôvod (bližšie pozri stanovisko č. 5, Zbierky stanovísk NS a súdov SR .
Právna veta: Vo vzťahu k posúdeniu, či sťažnosť nie je zjavne neopodstatnená, ústavný súd považuje za dôležité poznamenať, že aj samotný sťažovateľ (správne) podotýka, že ak by aj okresný súd, resp. krajský súd dospeli k záveru o existencii poľahčujúcej okolnosti priznania sa a oľutovania skutku v zmysle § 36 písm. l) Trestného zákona, pomer priťažujúcich a poľahčujúcich okolností v zmysle § 38 ods. 2 a 3 Trestného zákona by zostal nezmenený. Rovnako by táto okolnosť nič nezmenila na možnosti (nie povinnosti) súdov aplikovať na vec sťažovateľa ustanovenia o mimoriadnom znížení trestu odňatia slobody pod do ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ako v prípade sťažovateľa) bol uložený trest odňatia slobody v trvaní 9 rokov (taktiež za použitia mimoriadneho zníženia trestu odňatia slobody a prevažujúceho pomeru poľahčujúcich okolností). Na základe popísanej sťažnostnej argumentácie sa sťažovateľ domáha, aby ústavný súd ... by táto okolnosť nič nezmenila na možnosti (nie povinnosti) súdov aplikovať na vec sťažovateľa ustanovenia o mimoriadnom znížení trestu odňatia slobody pod dolnú hranicu podľa § 39 ods. 1 Trestného zákona. Podľa § 39 ods. 1 .
Kľúčové slová: plnenie úloh a potrieb štátu, vznik služobného pomeru, zloženie služobnej prísahy, konanie vo veciach služobného pomeru, Úplne_Znenie č. 408/2006 Z.z. Úplné znenie zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej policie ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 58/1999 Z.z., zákonom č. 181/1999 Z.z., zákonom č. 356/1999 Z.z., zákonom č. 224/2000 Z.z., zákonom č. 464/2000 Z.z., zákonom č. 241/2001 Z.z., zákonom č. 98/2002 Z.z., zákonom č. 328/2002 Z.z., zákonom č. 422/2002 Z.z., zákonom č. 659/2002 Z.z., zákonom č. 212/, právne vzťahy pri výkone štátnej služby

Právna veta: Nevyhnutnou podmienkou vzniku služobného pomeru občana v Policajnom zborue podľa § 16 ods. 4 zákona č. 73/1998 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 73/1998 Z. z.“) je zloženie služobnej prísahy v znení uvedenom v § 17 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z., ktorá zakladá vznik služobného pomeru. Vznik služobného pomeru predpokladá účasť príslušníka Policajného zboru na plnení úloh a potrieb štátu, a teda „... zodpovedný prístup policajta k rešpektovaniu predpisov vyplýva z jeho účasti na plnení funkcii štátu. Fu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...   a   jedného prečinu,   pričom   na   spáchanie   prečinu   navyše   využil   svoje   postavenie   príslušníka policajného   zboru.   Tieto   skutočnosti   u   obžalovaného   neodôvodňovali   aplikáciu mimoriadneho   zníženia   trestu   odňatia   slobody   podľa   §   39   Trestného   zákona,   pretože uloženie trestu obžalovanému v rámci zákonnej trestnej sadzby nie je pre obžalovaného neprimerane prísne .
Právna veta: Podľa zistenia ústavného súdu sa najvyšší súd argumentáciou sťažovateľa predloženou v jeho dovolaní (argumentácia sťažovateľa bola obdobná ako jeho námietky predložené v sťažnosti adresovanej ústavnému súdu) vo svojom uznesení zo 17. septembra 2014 zaoberal a riadne sa s ňou vo svojom rozhodnutí vysporiadal. Najvyšší súd predovšetkým zdôraznil, že dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok slúži predovšetkým na nápravu právnych vád právoplatných rozhodnutí a konania, ktoré ich vydaniu predchádzalo, avšak správn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  zohľadnená neprimeraná dĺžka konania ako dôvod aplikácie § 40 Tr. zák.   ­  mimoriadneho  zníženia   trestu   odňatia   slobody...   moderačné   ustanovenie   §  40 Tr. zák   o   mimoriadnom   znížení   trestu   odňatia   slobody   je   síce   hmotnoprávne,   ale fakultatívneho   charakteru,   ktoré ...  čin, z ktorého boli obvinení uznaní za vinných. Nepoužitie ustanovenia   o   mimoriadnom   znížení   trestu   odňatia   slobody   nezakladá   žiadny   dovolací dôvod (bližšie pozri stanovisko č. 5, Zbierky  .
Právna veta: Podľa § 39 ods. 1 Tr. zák., ak súd vzhľadom na okolnosti prípadu alebo vzhľadom na pomery páchateľa má za to, že by použitie trestnej sadzby ustanovenej týmto zákonom bolo pre páchateľa neprimerane prísne a na zabezpečenie ochrany spoločnosti postačuje aj trest kratšieho trvania, možno páchateľovi uložiť trest aj pod dolnú hranicu trestu ustanoveného týmto zákonom. V súlade so zásadou individualizácie trestu zákon teda umožňuje vo výnimočných prípadoch uložiť trest aj po dolnú hranicu trestu stanovenú v osobitnej časti. Umožňuje tak uloženie trestu aj tým páchateľom, u ktorých by uloženie tre ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... praxou. Vzhľadom na vyššie uvedené okolnosti podľa krajského súdu neboli u obžalovaného splnené podmienky na mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody podľa § 39 ods. 1 Tr. zák., preto odvolacie námietky prokurátora odvolací súd považoval ... , ľútosťou nad jeho spáchaním, prípadne náhradou spôsobenej škody alebo doposiaľ vedenie riadneho života. Mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody možno oprieť len o okolnosti prípadu alebo pomery páchateľa, a preto použitie tohto ustanovenia .
Právna veta: Rovnaké právne účinky, aké v zmysle § 41b ods. 1 zákona o ústavnom súde vyvoláva vyhlásenie nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 106/2011 z 28. novembra 2012 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vo vzťahu k § 41 ods. 2 Trestného zákona, je potrebné (i) vzhľadom na totožný text, ducha i predmet a spôsob regulácie, ale najmä na účely (ii) naplnenia princípu spravodlivého súdneho procesu a (iii) ochrany subjektívnych hmotných aj procesných ústavných práv dotknutých fyzických osôb, ktorým bol uložený trest za použitia asperačnej zásady podľa Trestného zákona č. 140/1961 Zb., ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  použité ustanovenie podľa § 39 ods. 1 alebo ods. 2 písmeno a/ až c/ alebo   písm. e/ Tr. zák. o mimoriadnom znížení trestu odňatia slobody vo vzťahu k trestnej sadzbe   trestu   odňatia   slobody   upravenej   podľa  §   41   ods.   2  Tr.   zák.   v   znení   účinnom   do .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.