Nájdené rozsudky pre výraz: náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 396

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

356 dokumentov
3079 dokumentov
2 dokumenty
29 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Nárok na ochranu osobnosti patrí do právomoci všeobecných súdov. Do právomoci týchto súdov patrí aj rozhodovanie o náhrade nemajetkovej ujmy vyjadrenej v peniazoch podľa § 13 Občianskeho zákonníka. Ústavný súd Slovenskej republiky nemôže nahrádzať právomoc všeobecných súdov v konaní o nároku na ochranu osobnosti. Taký postup ústavného súdu by bol v rozpore s čl. 142 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
I. ÚS 130/93 Č. 28/94 Č. 28 Nárok na ochranu osobnosti patrí do právomoci všeobecných súdov. Do právomoci týchto súdov patrí aj rozhodovanie o náhrade nemajetkovej ujmy vyjadrenej v peniazoch podľa § 13 Občianskeho zákonníka. Ústavný súd Slovenskej republiky nemôže nahrádzať právomoc všeobecných sú
Právna veta: Uplatnenie práva na podanie sťažnosti, oznámenia alebo podnetu v zmysle vyhlášky č. 150/1958 U.v. nemôže byť v príčinnej súvislosti s čl. 32 (právo občana postaviť sa na odpor) alebo s čl. 48 ods. 2 (právo na súdnu a inú právnu ochranu), prípadne s čl. 12 ods. 1 ústavy Slovenskej republiky ani v prÌpade, že ústredný orgán štátnej správy na sťažnosť neodpovie. Žaloby na ochranu osobnosti (vrátane uplatnenia práva na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch) patria výlučne do právomoci všeobecných súdov Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 32/96 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 27. júna 1996 predbežne prerokoval podnet L. J., bytom Partizánske, vo veci porušenia jeho základných práv postupom orgánov prokuratúry, ako aj nekonaním Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a takto r o z h o d o l : 1. Podnet L. J. v časti namietajúcej porušenie svojho základného práva podľa čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1, čl. 27 o
Právna veta: Jedným z nevyhnutných predpokladov na ďalšie konanie o ústavnej sťažnosti, ktorý ústavný súd Slovenskej republiky preskúmava pri predbežnom prerokovaní, je zistenie príčinnej súvislosti medzi právoplatným rozhodnutím ústredného orgánu štátnej správy miestneho orgánu štátnej správy alebo orgánu územnej samosprávy s označeným základným právom alebo slobodou, porušenie ktorých sťažovateľ namieta. Neexistencia tejto príčinnej súvislosti znamená, že rozhodnutím orgánu štátnej správy alebo územnej samosprávy sa ani nevytvorila možnosť porušenia základného práva alebo slobody, ktorý by ústavný súd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 50/96 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 2. októbra 1996 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť M. S., bytom Krupina, zastúpeného advokátom JUDr. J. S., vo veci porušenia základných práv podľa čl. 19 ods. 1 a čl. 30 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky právoplatným rozhodnutím Mestského zastupiteľstva v Krupine z 29. mája 1996 a takto r o z h o d o l : 1. Ústavnú sťažnosť M. S. v čast
Právna veta: Zákonným predpokladom pre to, aby sa vo veci uskutočnilo odvolacie konanie ¬ konanie v II. stupni s nariadením pojednávania podľa § 214 ods. 1 OSP, je podanie opravného prostriedku ¬ odvolania oprávnenou osobou. Odvolanie musí pritom spĺňať náležitosti uvedené v § 205 a súvisiacich ustanoveniach OSP a musí byť podané včas. S nesplnením podmienky podať odvolanie včas spája OSP dôsledok, že takéto odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene, odvolací súd odmietne, a to i bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 OSP. Podľa citovaného ustanovenia "Pojednávanie netreba nariaďovať, ak sa odmieta o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 38/00         Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu dňa 14. júna 2000 predbežne prerokoval podnet I. K. K., bytom B., na začatie konania vo veci porušenia základných práv a slobôd podľa čl. 48 ods. 2 v spojení s čl. 1, čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 144 ods. 1, čl. 19 ods. 1 a 3, čl. 22 ods. 1 a 2 a čl. 46 ods. 1 a 3 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1, čl. 8, čl. 13 a čl. 14 Dohovoru o ochrane
Právna veta: Základným ústavným predpokladom na vznik právomoci ústavného súdu v konaní o sťažnostiach je to, aby o ochrane tvrdeného porušenia základného práva alebo slobody nerozhodoval iný súd. Tento predpoklad nie je splnený, tak ako sa domnieva sťažovateľ, vyčerpaním riadnych opravných prostriedkov. Citovaný článok ústavy preto mieri na súd, ktorý v súlade so všeobecnou právomocou podľa čl. 142 ods. 1 ústavy má aj zákonom vymedzenú právomoc konať o ochrane konkrétneho základného práva alebo slobody. Ak existuje taký súd, ústavný súd zásadne nie je oprávnený prijať sťažnosť na ďalšie konanie, pret ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky         II. ÚS 54/02    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. apríla 2002 predbežne prerokoval sťažnosť M. N., bytom B., zastúpeného advokátkou JUDr. I. R., K., ktorou namietal porušenie základných práv podľa čl. 19 ods. 1 a 2 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, porušenie práv podľa čl. 6 ods. 1, čl. 8 ods. 1 a čl. 10 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl.
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       III. ÚS 132/02-62    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 19. septembra 2002 prerokoval žiadosť A. V., M. V. a J. V., všetci bytom K., o ustanovenie právneho zástupcu v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky a predbežne prerokoval ich sťažnosť pre namietané porušenie základných práv zaručených v čl. 16, čl. 17, čl. 19, čl. 20, čl. 21, čl. 22, čl. 23, čl. 35, čl. 39, čl. 40, čl. 46
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky         II. ÚS 162/02-13      Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 25. septembra 2002 predbežne prerokoval sťažnosť Ing. Ľ. Č., bytom K., zastúpeného advokátom JUDr. M. H., B., o porušení základného práva na slobodu prejavu podľa čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd rozsudkom Krajského súdu v Bratislave č. k. 17 Co 4/02-160 z 24. január
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky         II. ÚS 169/02-6    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 2. októbra 2002 predbežne prerokoval sťažnosť Ing. A. P., bytom N., zastúpeného advokátom JUDr. P. M., D. K., vo veci porušenia jeho základných práv upravených v čl. 19 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky rozsudkom Okresného súdu v Dolnom Kubíne sp. zn. 5 C 2105/98-441 a rozsudkom Krajského súdu v Žiline sp. zn. 13 Co 2492/01, a
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       IV. ÚS 28/02-7     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 3. októbra 2002 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. J. G., bytom J., H., zastúpeného komerčným právnikom JUDr. V. Š., H., vo veci porušenia jeho základných práv podľa čl. 12 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 1 a čl. 3 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 46-24 K 193/99-90
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 40/03-12    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 26. februára 2003 predbežne prerokoval sťažnosť PhDr. M. Š., bytom K., zastúpeného advokátom prof. JUDr. J. S., DrSc., K., vo veci porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v konaní vedenom na Krajskom súde
MENU