SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálných okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch. Kým bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1111569
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64069
USSR: 35173
NSČR: 122654
NSSČR: 66233
USČR: 79656
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423242
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
30.03.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: námietka miestnej príslušnosti


Približný počet výsledkov: 58 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: námietka miestnej príslušnosti
  • namietka nájdené 83665 krát v 16883 dokumentoch
  • miestny nájdené 13329 krát v 3934 dokumentoch
  • prislusnost nájdené 6925 krát v 2794 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 40 dokumentov
Krajské súdy SR 131 dokumentov


Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu možnosti meritórne sa zaoberať v odvolacom konaní námietkou miestnej príslušnosti uplatnenou sťažovateľkou v odvolaní bránilo ustanovenie § 221 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorého ak odvolací súd rozhoduje o odvolaní proti uzneseniu o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, zruší rozhodnutie, len ak zastavuje konanie. Toto ustanovenie teda vylučuje možnosť, aby odvolací súd zrušil uznesenie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia z dôvodu, aby vec mohla byť postúpená miestne príslušnému súdu prvého stupňa. Vzhľadom na dosiaľ uvedené t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     II. ÚS 510/2012-48   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 5. júna 2013 v senáte zloženom z predsedu Juraja Horvátha a zo sudcov Sergeja Kohuta a Lajosa Mészárosa prerokoval prijatú sťažnosť spoločnosti R., s. r. o., zastúpenej A., s. r. o., pre namietané porušenie čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 38 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o .
Právna veta: Nutnú delegáciu podľa § 12 Občianskeho súdneho poriadku možno chápať ako zákonom dovolený zásah nadriadeného článku súdnej sústavy do procesných vzťahov, v rámci ktorých sa rozhoduje o veci tvoriacej predmet konania na príslušnom súde, ktorý nemôže vo veci konať, lebo jeho sudcovia sú vylúčení. Zásahom do procesných vzťahov je nutná delegácia preto, lebo jedným zo subjektov procesných vzťahov vznikajúcich v občianskom súdnom konaní je i súd prejednávajúci a rozhodujúci konkrétnu vec. Nutná delegácia tak znamená zásah do ďalšieho procesného osudu sporu tvoriaceho predmet konania, v ktorom však ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v Bratislave na rozhodnutie o odvolaniach účastníkov konania, - sťažovateľky doručili Krajskému súdu v Bratislave 24. júla 2009 podanie označené ako „Námietka miestnej príslušnosti“, v ktorom zdôraznili, že „žiaden sudca Krajského súdu v Žiline nebol vylúčený procesne predpísaným spôsobom z prejednávania a rozhodovania vo .
Právna veta: Rozhodovanie o príslušnosti všeobecného súdu (funkčná, vecná a miestna) je rozhodovaním o procesných podmienkach konania (a nie o jeho vedení). Vzhľadom na požiadavku primeraného použitia ustanovení o rozsudku aj na uznesenia, pokiaľ Občiansky súdny poriadok nestanovuje inak (§ 167 ods. 2 OSP), sa preto okrem iných na rozhodovanie o príslušnosti všeobecného súdu uznesením použijú primerane aj ustanovenia § 157 ods. 2 až 4 OSP týkajúce sa obsahu odôvodnenia. Z uvedeného vyplýva, že nesprávnou interpretáciou označeného ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku sa krajský súd nepochybne dopust ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ho možno kvalifikovať ako nepreskúmateľne a aj arbitrárne. Ak sa totiž všeobecný súd nevysporiada aspoň stručne s argumentmi uvádzanými v námietke miestnej príslušnosti účastníka konania a vyjadrení druhého účastníka konania k tejto námietke, potom jeho rozhodnutie vykazuje znaky svojvôle bez opory v zákone .
Právna veta: 1) Ústavný súd akceptuje názor, že pokiaľ všeobecný súd nevykoná všetky účastníkmi konania navrhované dôkazy, neznamená to samo osebe bez ďalšieho, že došlo k odňatiu práva tohto účastníka konať pred súdom. Najvyšší súd zdôraznil, že sťažovateľke nebola odopretá možnosť navrhnúť dôkazy, čo je rozhodujúce pre zachovanie práva účastníka konať pred súdom, avšak to, či ich všeobecné súdy vykonajú, je na ich rozhodnutí. Dovolací súd zároveň poznamenal, že v rozhodnom čase (na poslednom pojednávaní okresného súdu) sťažovateľka nemala žiaden návrh na doplnenie dokazovania. Jej obranné tvrdenie, že už ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 2. rade (ŽSR) prípadný určovací výrok netýkal… Najvyšší súd SR touto vadou v NU nezaoberal. Okresný súd Košice II... na námietku miestnej príslušnosti právneho predchodcu žalovaných v 2., 3. a 4. rade - žalovaného v 2. rade (ŽSR) nereagoval nápravou tak, že by vylúčil .
... vec najbližšie spoločnému nadriadenému súdu. Návrhom obvineného (sťažovateľa) na to, aby konajúci sudca vydal uznesenie na základe jeho námietky miestnej príslušnosti podľa § 314c ods. 1 písm. a) Trestného poriadku a postúpil vec inému miestne príslušnému súdu ako tomu, ... Ndt 77/03 z 3. septembra 2003, ktoré mu bolo doručené 17. decembra 2003.   Podľa neho „o námietke miestnej príslušnosti rozhodol vecne nepríslušný súd, hoci o tejto námietke mal rozhodnúť súd prvého stupňa, a navyše tak rozhodol v konaní o .
... Košice I doručené 12. júla 2004.    Právny zástupca sťažovateľa v 3. rade doručil 12. júla 2004 Okresnému súdu Košice I námietku miestnej príslušnosti uvedeného súdu. Okresný súd Košice I prípisom z 20. augusta 2004 vyslovil nesúhlas s postúpením veci na ďalšie konanie a .
... došlo 26. 01. 2004. (...)   Sťažovateľ sa pokúsil o prieťahy v konaní bezdôvodnou námietkou zaujatosti senátu, námietkou miestnej príslušnosti a žiadosťou o vytýčenie verejného zasadnutia. (...)   Prieťahy predmetnej veci neboli žiadne, a teda ani spôsobené súdom ... potrebné vypracovať a zdôvodniť dve súdne rozhodnutia. Sudkyňa sa totiž musela zaoberať aj zdôvodňovaním námietky zaujatosti senátu a námietkou miestnej príslušnosti.   To, že rozhodnutie bolo doručené poštou až 01. 12. 2003, nemôže ísť na ťarchu .
... . Druhé pojednávanie vo veci sa uskutočnilo 16. marca 2004 a tretie pojednávanie 6. mája 2004. Na tomto pojednávaní uplatnili žalovaní námietku miestnej príslušnosti súdu, na základe ktorej okresný súd rozhodol o postúpení veci Okresnému súdu Bratislava II. Sťažovatelia sa písomnými žiadosťami z 10 .
... návrh v časti označenia žalovaného, ktorým je správne M., so sídlom B.   Na pojednávaní konanom 17. novembra 1994 žalovaný vzniesol námietku miestnej príslušnosti konajúceho súdu, lebo podľa miesta podnikania žalovaného uvedeného v jeho živnostenskom liste je miestne príslušným Obvodný súd Bratislava III (ďalej .
... 28/04. ... Predsedkyňa senátu... stanovila... prvé pojednávanie vo veci na deň 14. 9. 2005. ... Dňa 28. 6. 2005 odporca vzniesol námietku miestnej príslušnosti. Dňa 5. 8. 2005 súd sťažovateľke oznámil postúpenie veci. ... Dňa 3. 1. 2006 bolo sťažovateľke súdom doručené predvolanie na pojednávanie .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.