SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálných okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch. Kým bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1111205
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64068
USSR: 35171
NSČR: 122654
NSSČR: 66233
USČR: 79656
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423221
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
29.03.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: napadnutý rozsudok súdu


Približný počet výsledkov: 815 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: napadnutý rozsudok súdu
  • napadnuty nájdené 193473 krát v 23859 dokumentoch
  • rozsudok nájdené 262214 krát v 20495 dokumentoch
  • sud nájdené 1911382 krát v 33126 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 5272 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 11 dokumentov
Krajské súdy SR 18687 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 5 dokumentov


Právna veta: Inštitút premlčania má viesť oprávnený subjekt k tomu, aby pod sankciou premlčania uplatnil svoje právo v zákonom stanovených lehotách. Zmyslom tohto inštitútu je zvýšenie istoty v právnych vzťahoch a to aj za cenu strany vynútiteľnosti práva. Pri premlčaní práva na náhradu škody je ustanovená kombinovaná premlčacia lehota a to subjektívna v ods. 1 cit. § 106 a objektívna v ods. 2 cit. § 106 Občianskeho zákonníka. Začiatok subjektívnej i objektívnej premlčacej lehoty je stanovený odlišne na sebe nezávisle a ich plynutie a skončenie je tiež vzájomne nezávislé. Subjektívna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že by sa nedokázal vykonávať základné životné potreby a na tieto by potreboval pomoc rodiny. Vzhľadom na uvedené odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 219 O. s. p. z dôvodu jeho vecnej správnosti potvrdil.“ Z odôvodnenia rozsudku krajského súdu zo .
Právna veta: Z citovaného ustanovenia § 143 Občianskeho zákonníka vyplýva, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepatria okrem iného veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia výkonu povolania len jedného z manželov. Aby vec bola z toho dôvodu vylúčená z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, musí spĺňať podmienku, že ide o vec, ktorá má a môže slúžiť výlučne výkonu povolania len jedného z manželov a ktorá zároveň (po jej získaniu k tomuto účelu) skutočne slúži výlučne len jednému z manželov. Pokiaľ vec môže slúžiť i druhému z manželov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  časti  odôvodnenia napadnutého rozhodnutia krajský súd dostatočným spôsobom uviedol dôvody,  pre   ktoré   bolo   potrebné   odvolanie   sťažovateľa   považovať  za   neodôvodnené   a   napadnutý  rozsudok súdu prvého stupňa potvrdiť.  Pokiaľ sťažovateľ namieta nedostatok odôvodnenia rozsudku okresného súdu týkajúci  sa premlčania jeho práva dovolať sa relatívnej neplatnosti .
Právna veta: Právna teória k manželskému výživnému upravenému v § 71 zákona o rodine uvádza tieto závery: - zo zásady rovnakej životnej úrovne manželov vyplýva, že nemusí byť splnená podmienka odkázanosti, ako to je pri vyživovacej povinnosti detí k rodičom, resp. vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými. Prostredníctvom tohto inštitútu sa teda okrem uspokojenia osobných potrieb sleduje aj naplnenie požadovaného zákonného charakteru inštitútu manželstva z majetkového hľadiska. Uplatňovanie výživného medzi manželmi je preto možné aj v prípadoch, keď sú napríklad obaja manželia zárobkovo činní, sch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa tak nepodarilo preukázať disproporciu v životnej úrovni účastníkov, ktorá by odôvodňovala priznanie jej výživného na manželku. Odvolací súd preto napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.» 2.3 Proti napadnutému rozsudku krajského .
Právna veta: Podľa názoru súdu právo hlasovať na schvaľovacej schôdzi má účastník plánu len v rozsahu nepopretej pohľadávky a to bez ohľadu na skutočnosť, či sa jedná o zabezpečeného alebo nezabezpečeného veriteľa. Zákon umožňuje hlasovať zabezpečenému veriteľovi aj v prípade, že jeho zabezpečená pohľadávka je popretá čo do zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečenia, pokiaľ je však zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti, t. j. čo do základu pohľadávky (viď tretia veta ustanovenia §146 ods. 5 ZKR na každé jedno euro zistenej sumy zistenej pohľadávky má účastník plánu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... stupňa sa dôkladne zaoberal všetkými tvrdeniami a dôkazmi uvedenými a navrhnutými účastníkmi konania, svoje rozhodnutie náležíte odôvodnil. Napadnutému rozsudku súdu prvého stupňa niet čo vytknúť a odvolací súd na jeho odôvodnenie v podrobnostiach odkazuje.“ 18. Vychádzajúc z ... č. 1 zo dňa 23.06.2014 zapísanej v zozname pohľadávok pod č. 156. Pre zmenu napadnutého rozsudku súdu prvého stupňa a ani pre zrušenie napadnutého rozsudku neboli v právnej veci splnené podmienky... Súd prvého stupňa vychádzajúc .
Právna veta: „Podľa názoru súdu striedavá výchova je veľmi šetrná voči deťom, pokiaľ deti zostávajú stále v rovnakom byte a v cykloch sa striedajú rodičia. Zraniteľnosť tohto druhu striedavej výchovy spočíva v nútení mal. neustále striedať svoj domov, čo sami rodičia nie sú ochotní obetovať v tomto prípade. Jedným z dôkazov zrelosti osobností rodičov je schopnosť dohodnúť sa na striedavej výchove a s plným vedomím vziať na seba záväzky z nej plynúce. Preto striedavá výchova sa nesmie nariaďovať proti vôli jedného z rodičov, nie je potom záruka, že tento rodič na seba aktívne vezme záväzky z nej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... skutkovými zisteniami a sú tak z ústavného hľadiska neospravedlniteľné a neudržateľné, - v odôvodnení napadnutých rozsudkov súdy nereagovali na otcom maloletého prednesené zásadné, relevantné námietky súvisiace s predmetom súdnej ochrany a ... taktiež jednoznačne vyplýva pasívny prístup kolízneho opatrovníka k maloletému , ktorému napr. 17 neposkytol vysvetlenie napadnutých rozsudkov súdov, dôvody, prečo jeho vôľa nebola naplnená, i keď bola ním zrozumiteľne a jednoznačne deklarovaná .
Právna veta: Na tomto základe krajský súd následne, aplikujúc teoretické východiská v spojitosti so skutkovým stavom ustáleným v prerokúvanej veci, vyslovil právny názor, že „napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa je potrebné zmeniť, a návrh navrhovateľky na určenie výživného na manželku za obdobie od 21.01.2008 do 25.06.2008 zamietnuť, nakoľko je nedôvodný. Mal totiž za to, že navrhovateľka počas celého konania neprodukovala a ani neoznačila žiadne dôkazy, z ktorých by bolo možné dospieť k záveru, že odporca mal v žalovanom období vyššiu životnú úroveň ako ona sama. V tejto súvislosti odvola ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , aplikujúc teoretické východiská v spojitosti so skutkovým stavom ustáleným v prerokúvanej veci, vyslovil právny názor, že „napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa je potrebné zmeniť, a návrh navrhovateľky na určenie výživného na manželku za obdobie od 21.01 ... žalovanom období nemala príjem, a ten odporcov bol cca 200.000,- Sk mesačne. Právna zástupkyňa navrhovateľky žiadala napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdiť, keď poukázala na to, že už pred rozvodom manželstva sa odporca .
Právna veta: Dôraz, aký Ústava Slovenskej republiky kladie na požžiadavku prerokovania veci bez zbytočných prieťahov, možžno vyzdvihnúť aj pokiaľ ide o tú skutočnosť, žže v čl. 46 ods. 3, t. j. v rámci úpravy práva na súdnu a inú právnu ochranu v siedmom oddiele druhej hlavy, do ktorej patrí aj čl. 48 ods. 2, bolo na ústavné právo povýššené právo "na náhradu šškody spôsobenej (...) nesprávnym úradným postupom".

Úryvok z textu:
... zadovážení p oistnej zmluvy navrhovateľa a informácii o právnom nástupníctve odporcu v druhom rade vyniesol 24. 8. 1995 rozsudok, ktorým napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa sčasti potvrdil, sčasti zmenil a zamietol, resp. odmietol, a sčasti zrušil a vrátil vec súdu prvého stupňa na .
Právna veta: ŽŽiadna zložžitosť veci nemôžže ospravedlniť 17-ročnú d垾ku konania. Toto obdobie súdneho konania vedeného na ochranu vlastníckeho práva nemožžno hodnotiť ako efektívne vedenie súdneho procesu.

Úryvok z textu:
... hnojenia maštaľným hnojom v záhrade žalovaného. V časti zamietavého výroku o povinnosti žalovaných odstrániť maštaľ, chliev, žumpu a hnojisko potvrdil napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa.         Odo dňa právoplatnosti rozhodnutia Krajského súdu K. č. k. 19 Co 404/85-189 do rozhodnutia o sťažnosti .
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní, nečinnosť súdu

Právna veta: Povahe veci neprimerané obdobie nečinnosti súdu spôsobuje vznik zodpovednosti súdu za nedostatočne plynulé konanie.

Úryvok z textu:
... . decembra 1996 odvolanie. Krajský súd v Trnave uznesením zo dňa 22. apríla 1997 rozhodol o odvolaní odporcu tak, že zrušil napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa a vec vrátil na ďalšie konanie.   Navrhovateľ ďalej v podnete uvádza, že po zrušení rozhodnutia Okresného súdu v .
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní

Právna veta: Ústavný súd už pri svojej rozhodovacej činnosti vyslovil (II. ÚS 167/02), že doba, ktorá je potrebná na rozhodnutie vo veci samej po opakovanom zrušení prvostupňového rozhodnutia odvolacím súdom, nemôže ísť na vrub účastníkov konania, naopak ak ide o zrušenie rozhodnutia z tých istých dôvodov, je to prejav nedôslednosti v konaní okresného súdu, čo v konečnom dôsledku je možné považovať za jeho neefektívnu činnosť. Z uvedeného vyplýva, že výsledkom konania okresného súdu vedeného pod sp. zn. 2 T 134/97 bolo vydanie dvoch rozhodnutí, ktoré však v dôsledku nedôsledne vykonaného dokazovania, r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v posudzovanom konaní podstatný význam aj skutočnosti, že po odvolaní okresného prokurátora proti rozsudku z 30. júna 1999 krajský súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa uznesením z 12. októbra 1999 podľa § 258 ods. 1 písm. b) a c) Trestného poriadku zrušil a .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.