SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1306107
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66823
USSR: 38898
NSČR: 128947
NSSČR: 71161
USČR: 82255
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430420
Krajské súdy (ČR): 49494
Posledná aktualizácia
05.03.2021 02:27

Nájdené rozsudky pre výraz: nariadenie predbežného opatrenia


Približný počet výsledkov: 1112 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nariadenie predbežného opatrenia
  • nariadenie nájdené 27701 krát v 7287 dokumentoch
  • predbezny nájdené 166003 krát v 30567 dokumentoch
  • opatrenie nájdené 74333 krát v 18003 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 869 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 485 dokumentov
Krajské súdy SR 6355 dokumentov
Odborné články 14 dokumentov


Právna veta: V správnom konaní niekedy môže nastať situácia, keď treba upraviť pomery účastníkov na určitú dobu, spravidla do vydania meritórneho rozhodnutia. Pôjde najmä o zachovanie faktického stavu v určitom štádiu konania, včasné zaistenie veci potrebnej na vykonanie dôkazu alebo zabezpečenie veci na výkon rozhodnutia. Tomuto cieľu slúži inštitút predbežného opatrenia. Ide o dočasný prostriedok na zabezpečenie účelu správneho konania, keď ochrana práv fyzických osôb alebo právnických osôb vyžaduje nevyhnutný zásah ešte predtým, než búde vydané roz ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 75/2015­14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 11. februára 2015 predbežne prerokoval sťažnosť   a  ,  , zastúpených advokátkou JUDr. Janou Fridrichovou, Jakubovo námestie 9, Bratislava, vo veci namietaného porušenia ich základných práv na ochranu vlastníckeho práva podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 11 Listiny základných práv a slobôd a na súdnu ochranu podľa čl. 46 a čl. 48 Ústavy  .
Právna veta: Podľa názoru ústavného súdu možnosti meritórne sa zaoberať v odvolacom konaní námietkou miestnej príslušnosti uplatnenou sťažovateľkou v odvolaní bránilo ustanovenie § 221 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorého ak odvolací súd rozhoduje o odvolaní proti uzneseniu o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, zruší rozhodnutie, len ak zastavuje konanie. Toto ustanovenie teda vylučuje možnosť, aby odvolací súd zrušil uznesenie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia z dôvodu, aby vec mohla byť postúpená miestne príslušnému súdu prvého stupňa. Vzhľadom na dosiaľ uvedené treb ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     II. ÚS 510/2012-48   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 5. júna 2013 v senáte zloženom z predsedu Juraja Horvátha a zo sudcov Sergeja Kohuta a Lajosa Mészárosa prerokoval prijatú sťažnosť spoločnosti R., s. r. o., zastúpenej A., s. r. o., pre namietané porušenie čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 38 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o .
Právna veta: V civilnom sporovom konaní dominantne ovládanom zásadou dispozičnou je procesnou zodpovednosťou žalobcu, aby presne označil subjekt, ktorému má všeobecný súd rozhodnutím uložiť právnu povinnosť. Konanie o nariadenie predbežného opatrenia tvorí súčasť občianskeho súdneho konania, je však formulované ako relatívne samostatný rozhodovací proces s účelom líšiacim sa od konania vo veci samej, na ktorom je konanie o nariadenie predbežného opatrenia procesne závislé. Skutočnosť, že OSP v § 76 ods. 2 umožňuje nariadiť predbežné opatrenie aj subjektu odlišnému od účastníka konania, je podža názoru ústa ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 1/2015-20   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 14. januára 2015 predbežne prerokoval sťažnosť Spoločenstva D., zastúpeného spoločnosťou G. Lehnert, k. s., Rajská 7, Bratislava, v mene ktorej koná advokát a prokurista JUDr. Ján Ondruš, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podža čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 141 .
Právna veta: 1) Ustanovenie § 83 OSP vyjadruje procesnú prekážku konania (litispendenciu), ktorá zabraňuje, aby na súde prebiehalo iné súdne konanie v tej istej veci. Totožnosť veci je daná pri zhode predmetu konania, skutkových okolností, z ktorých sa uplatnené právo vyvodzuje, a identitou účastníkov konania. O prekážku litispendencie nejde, ak chýba čo len jeden z uvedených znakov totožnosti veci. Na prekážku skôr začatého konania v tej istej veci je povinný prihliadať súd, ktorý sa v rámci svojej rozhodovacej činnosti v konkrétnej veci dozvie, že v tejto veci už iný súd ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 73/2015­21 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 4. februára 2015 v senáte zloženom   z predsedu   Lajosa   Mészárosa   (sudca   spravodajca),   zo   sudkyne   Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Sergeja Kohuta predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti MONAQ   Leasing,   a.   s.,   Panská   13,   Bratislava,   zastúpenej   advokátom   JUDr.   Jánom Čarnogurským, Advokátska kancelária Čarnogurský ULC, s. r. o.,  .
Právna veta: Ako už bolo uvedené, jednou zo zákonných podmienok zrušenia predbežného opatrenia, ako aj neodkladného opatrenia je odpadnutie dôvodov, pre ktoré bolo nariadené [§ 77 ods. 2 OSP a § 334 CSP]. Zákonným dôvodom zrušenia predbežného opatrenia (vrátane neodkladného opatrenia) je zmena tých pomerov, ktoré oproti stavu rozhodujúcemu v čase jeho nariadenia boli relevantné pre jeho nariadenie. Z uvedeného potom a contrario vyplýva, že existencia/trvanie týchto dôvodov vytvára zároveň zákonnú prekážku, aby sa strana domáhajúca jeho zrušenia mohla dôvodne tohto návrhu aj domôcť. 9 Táto konštruk ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 491/2017-42 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 3. augusta 2017 v senáte zloženom z predsedu Ladislava Orosza, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Lajosa Mészárosa predbežne prerokoval sťažnosť mesta Stará Ľubovňa, Obchodná 1, Stará Ľubovňa, zastúpenej advokátom JUDr. Petrom Kubinom, Štefánikova 15, Bratislava (pôvodne zastúpeného Advokátskou kanceláriou Mgr. Štefan .
Právna veta: Podľa § 31a zákona o ústavnom súde, ak tento zákon neustanovuje inak a povaha veci to nevylučuje, použijú sa na konanie pred ústavným súdom primerane ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) alebo Trestného poriadku. Pred začatím konania môže súd nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený (§ 74 ods. 1 OSP). Základným predpokladom prípustnosti a opodstatnenosti vydania predbežného opatrenia je okrem iného to, že sťažovateľ tvrdí a osvedčí nevyhnutnosť dočasne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       PL. ÚS 38/07-19   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 2. mája 2007 predbežne prerokoval sťažnosť L. B., H., kandidáta na primátora mesta H., zastúpeného advokátom JUDr. M. M., B., za účasti JUDr. M. Z., H., vo veci namietanej nezákonnosti a neústavnosti volieb na funkciu primátora mesta H. konaných 2. decembra 2006 a takto   rozhodol:   1. Sťažnosť L. B. prijíma na ďalšie konanie.   2. Návrh na .
Právna veta: Pred začatím konania môže súd nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený (§ 74 ods. 1 OSP). Zákonným predpokladom prípustnosti a opodstatnenosti vydania predbežného opatrenia je okrem iného to, že navrhovateľ (sťažovateľ) tvrdí a osvedčí nevyhnutnosť dočasnej úpravy právnych vzťahov medzi účastníkmi.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     PL. ÚS 7/07-19    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 28. marca 2007 predbežne prerokoval sťažnosť politickej strany S., Miestny zväz H., H., zastúpenej advokátom JUDr. M. M., B., za účasti politických strán S., S. a ich kandidáta na post primátora mesta H. Z. Č., H., vo veci namietanej neústavnosti a nezákonnosti volieb primátora mesta H. konaných 2. decembra 2006 a takto   rozhodol:   1. Sťažnosť .
Právna veta: Nenariadenie predbežného opatrenia ešte neznamená, že všeobecný súd v rozhodnutí vo veci samej neposkytne ochranu tým právam, ktorých porušenie sťažovateľ namieta. Ústavný súd preto nemá právomoc v tomto štádiu konania pred všeobecným súdom (vec nie je právoplatne skončená) poskytovať ochranu sťažovateľovi a rozhodovať o porušení jeho práv. Zároveň však ústavný súd dodáva, že sťažovateľovi nebolo v konaní pred súdom odopreté právo domáhať sa zákonom ustanoveným spôsobom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde. Aj pri rozhodovaní o nariadení predbežného opatrenia treba vychádzať z toho, že ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       I. ÚS 349/08-23   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 30. októbra 2008 predbežne prerokoval sťažnosť S., B., zastúpeného JUDr. R. P., B., ktorou namietal porušenie svojho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Krajského súdu v Bratislave z 29. februára 2008 č. k. 5 Co 369/07-250 a .
Právna veta: Účelom základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov súdom alebo iným orgánom (čl. 48 ods. 2 prvá veta ústavy v spojení s čl. 46 ods. 1 ústavy) je odstránenie stavu právnej neistoty, v ktorom sa nachádza osoba (účastník konania pred súdom alebo iným orgánom) domáhajúca sa rozhodnutia. Samotným prerokovaním veci na súde sa právna neistota neodstráni. Vytvorenie ústavne súladného stavu, t. j. stavu právnej istoty, dochádza až právoplatným rozhodnutím súdu, prípadne až vykonaním práva, o ktorom bolo takto rozhodnuté, ak výkon rozhodnutia bol súdom (exekútorom) nariadený. Obsah zá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky         II. ÚS 55/02    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. apríla 2002 predbežne prerokoval sťažnosť D. P., bytom T., zastúpenej advokátom JUDr. J. H., B. B., ktorým namietala porušenie základného práva na konanie bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Okresného súdu v Trnave vo veci vedenej pod sp. .
Právna veta: Predbežné opatrenie je jedným zo zabezpečovacích inštitútov civilného procesu, ktorého zabezpečovacia funkcia má za cieľ dočasnou úpravou eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli pred začatím konania alebo v jeho priebehu nastať. Dočasnosť tohto opatrenia ako jeho základný znak znamená, že nejde o konečnú a definitívnu úpravu vzťahov medzi subjektmi. Nariadením predbežného opatrenia nezískava jeden z účastníkov práva, o ktorých sa má rozhodnúť až v budúcnosti, ale sa ním len dočasne upravuje určitý okruh vzťahov. Podľa názoru ústavného súdu rozhodovanie o návrhu na predbežné opatrenie ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 705/2014-33   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 14. októbra 2014 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa, zo sudkyne Ivetty Macejkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Sergeja Kohuta predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti Aupark a. s., Einsteinova 18, Bratislava, zastúpenej advokátom JUDr. Vladimírom Ivančom, Advokátska kancelária, Hlavné námestie 5, Bratislava, pre namietané porušenie jej .
Právna veta: Z viazanosti súdu petitom vyplýva, že súd nemôže prekročiť návrhy účastníkov a prisúdiť viac, ako sa domáhajú. Zásada viazanosti súdu petitom bude vyžadovať i to, aby súd neprisúdil iné plnenie, než akého sa účastníci domáhali. Súd musí rešpektovať predmet konania vymedzený žalobným návrhom, čo znamená, že plnenie nemôže priznať ani z iného skutkového základu, než akým bol predmet konania vymedzený v žalobnom návrhu. Nie je však porušením zásady viazanosti súdu petitom, ak súd inak právne kvalifikuje skutok, ktorý bol predmetom konania. Nie je porušením ne ultra petitum, ak súd formulačne upr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... obchodná spoločnosť, ktorá bola zároveň aj účastníkom konania.“, pričom krajský súd podľa tvrdení sťažovateľky v sťažnosti „prekročil rámec návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, keď povinnosť zdržať sa nakladania s nehnuteľnosťami uložil sťažovateľovi... Súd nemôže v občianskom súdnom konaní žalobcovi priznať viac ako požadoval .
Právna veta: 1) Vzhľadom na závažnosť predmetu vykonávacieho konania (odobratie a odovzdanie dieťaťa), osobu sťažovateľa, ktorý je sluchovo postihnutý – nepočujúci, a skutočnosť, že v prebiehajúcich konaniach pred okresným súdom bol pribratý tlmočník posunkovej reči, ústavný súd nemal pochybnosť o potrebe pribratia tlmočníka aj na účely vykonávacieho konania, a to aj napriek tomu, že sťažovateľ pri výkone právoplatného rozhodnutia okresného súdu vyjadril posunkom súhlas s tým, že vie čítať a písať. V okolnostiach prípadu okresný súd pri realizovaní výkonu rozhodnutia nezohľadnil špecifiká tohto úkonu, poča ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sťažnosti a z jej príloh vyplýva, že sťažovateľ ako otec maloletej Adely Belákovej (ďalej len „maloletá“) bol účastníkom konania o nariadenie predbežného opatrenia v súvislosti s prebiehajúcim konaním vo veci starostlivosti o maloleté dieťa, ktoré začalo na návrh matky, ktorá žiadala zveriť maloletú .
Právna veta: 1) Ústavný súd v prvom rade zdôrazňuje, že nie je jeho úlohou nahrádzať činnosť všeobecných súdov pri zisťovaní skutkového stavu, jeho hodnotení a právnom posúdení. V tejto veci nie je spor o tom, či krajský súd vychádzal pri rozhodovaní zo správnych skutkových zistení. Krajský súd na základe sťažovateľom uvádzaných skutočností v návrhu na vydanie predbežného opatrenia, v návrhu vo veci samej (o úpravu styku) a výsledkov dokazovania v predchádzajúcich súvisiacich konaniach (konanie o návrat maloletých detí a o uznanie rozhodnutia nórskeho súdu) konštatoval, že bolo preukázané, že sťažovateľ ne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... časti sťažnosti je nesúhlas sťažovateľa s rozhodnutím krajského súdu. Podľa sťažovateľa boli splnené podmienky na nariadenie predbežného opatrenia dočasne upravujúceho jeho styk s maloletými synmi, pretože v návrhu osvedčil nevyhnutnosť dočasnej úpravy pomerov. ... krajský súd potvrdil napadnutým uznesením.   Okresný súd odôvodnil svoje rozhodnutie o zamietnutí návrhu na nariadenie predbežného opatrenia tým, že nebol naplnený primárny predpoklad predbežnej úpravy pomerov sťažovateľa ako otca a maloletých detí, .
Právna veta: Interpretácia § 628 ods. 2 Občianskeho zákonníka všeobecným súdom, ktorá spochybňuje potrebu predpísanej formy darovacej zmluvy v situácii, ak darca predmet darovania nemá vo svojej moci a daruje ho v mieste odlišnom od miesta, kde sa predmet nachádza, je ústavne nekonformná, pretože jednoznačné znenie tohto normatívneho textu vylučuje takú interpretáciu, ktorou by malo dôjsť k popretiu jeho účelu a zmyslu. Rozhodnutie všeobecného súdu s takýmito znakmi arbitrárnosti preto porušuje základné právo na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie účastníka konania. Podľa predmetného ustan ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... preto v tom čase nemohli títo vypovedať o ich darovaní navrhovateľkou. Napokon navrhovateľka mala možnosť si obrazy kedykoľvek do nariadenia predbežného opatrenia 20. 2. 2008 vyzdvihnúť, tieto si však nezobrala so sebou ani v auguste 2006 pri návšteve rodinného ... O. s. p.), že syndróm závislosti navrhovateľky na alkohole bol dôvodom narušenia jej vzťahov s odporcami a následného nariadenia predbežného opatrenia zákazu vstupu do rodinného domu (uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. k. 8 Co 114/2008-61 zo .
Právna veta: Z pohľadu ústavného súdu treba predovšetkým uviesť, že nemôžu byť pochybnosti o tom, že v zastupovanej veci žalovaná ako sťažovateľova klientka uplatňovala v zásade taký nárok, ktorého hodnota bola vyjadriteľná v peniazoch, a to bez nepomerných ťažkostí. Preto pri doslovnom výklade ustanovenia § 10 ods. 2 a § 11 ods. 1 tarify možno sťažovateľov právny názor považovať za správny. Zároveň za nespornú skutočnosť treba považovať aj to, že sťažovateľ pri zastupovaní žalovanej v rámci ním skoncipovanej žaloby (v ktorej ako žalobcovia vystupovali aj ďalšie subjekty tak ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...   proti   uvedeným   rozsudkom okresného súdu a krajského súdu. Medzi účastníkmi nebolo sporné, že sťažovateľ v mene  žalovanej podal návrh na nariadenie predbežného opatrenia pred začatím konania a následne aj žalobu a jej doplnenie. Práve   týmito   úkonmi   poskytol   žalovanej   ako   advokát   právnu   pomoc.   Rovnako .
Právna veta: Nepochybne informačná povinnosť vyplýva rodičovi, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti voči druhému rodičovi z ust. § 24 ods. 5 Zákona o rodine. Možno ju však uložiť len ak sa jej rodič, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, domáha na súde a za predpokladu, že druhý rodič túto povinnosť dobrovoľne nerešpektuje to však z vykonaného dokazovania nevyplýva. 42. Rodičia by sa mali zásadne dobrovoľne informovať o všetkých zdravotných problémoch a vážnejších výchovných problémoch, ktoré nastali v dobe, keď sa o dieťa osobne starali. Uloženie informačnej povin ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... celkovej dĺžke napadnutých konaní – na výzvy okresného súdu reagoval, zúčastňoval sa pojednávaní. K jeho návrhom na nariadenie predbežných opatrení sťažovateľ uvádza, že „tieto samozrejme neboli vedené snahou predlžovať konanie, ale iba nutnosťou mať aspoň dočasne ... konaní navrhol, aby bol maloletý zverený do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov a tiež podával návrhy na nariadenie predbežného opatrenia. Okresný súd vo veci samej rozhodol napadnutým rozsudkom č. k. 4 P 78/2013-559 zo .
Právna veta: Z pohľadu ústavného súdu treba predovšetkým konštatovať, že okresný súd nesúhlasil s názorom sťažovateľov, podľa ktorých vykonanie dobrovoľnej dražby na základe záložnej zmluvy z 24. septembra 1992 nebolo možné, pretože vznik právneho vzťahu zo záložnej zmluvy nemôže byť podľa sťažovateľov posudzovaný podľa zákona o dobrovoľných dražbách, ale len podľa právnych predpisov platných do 1. januára 2003. Okresný súd sa v tejto súvislosti stotožnil s právnym názorom najvyššieho súdu vyjadreným v jeho rozsudku sp. zn. 1 Cdo 71/2010 z 25. apríla 2012. Konštatoval, že vznik záložného práva na zá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... (o určenie, že záložné právo nevzniklo, resp. zaniklo) a o podaní návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, pretože do spisu nahliadla pred nariadením predbežného opatrenia, ako aj po ňom. Aj z písomného podania žalovanej 1 z 11. júla 2011 ... žalovaná 1 nemala nakladať so spornými nehnuteľnosťami formou výkonu záložného práva, došlo k dražobnému predaju. Uznesenie o nariadení predbežného opatrenia bolo žalovanej 1, ktorej z neho plynula povinnosť, doručené 25. júla 2011, avšak dražba sa uskutočnila .
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že zákon o preukazovaní pôvodu majetku je zákon so spätnou časovou pôsobnosťou (retroaktívny zákon), ktorý by sa mohol stať svojvoľným nástrojom v rukách orgánov verejnej moci, ktoré sú adresátmi a nositeľmi právomocí vyplývajúcich z tohto zákona. Tento záver pritom platí nielen pre schválenú podobu tohto zákona, t. j. podobu, v ktorej nie je vymedzené časové obdobie, v rámci ktorého sú fyzické a právnické osoby povinné preukazovať, že svoj majetok nadobudli z legálnych príjmov, ale platil by aj pre prípad, ak by zákon vymedzil spätne určité konkrétne obdobie, na ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nebude môcť takto v období od doručenia výzvy na vysvetlenie poctivého pôvodu majetkových prírastkov až do doručenia rozhodnutia o nariadení predbežného opatrenia podľa ods. 6 tohto ustanovenia s majetkom označeným generálnym prokurátorom nakladať. Ak tak urobí, právne úkony spojené ... (2) Ak dotknutá osoba v období od doručenia výzvy podľa § 3 ods. 1 do doručenia rozhodnutia o nariadení predbežného opatrenia podľa § 4 ods. 6 prevedie majetok označený vo výzve na inú osobu, právne úkony spojené s takýmto .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.