Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1095798
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63984
USSR: 34992
NSČR: 122301
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422469
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
26.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: návrh na výkon rozhodnutia


Približný počet výsledkov: 173 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: návrh na výkon rozhodnutia
  • navrh nájdené 379276 krát v 31027 dokumentoch
  • na nájdené 1939538 krát v 32951 dokumentoch
  • vykon nájdené 61777 krát v 14953 dokumentoch
  • rozhodnutie nájdené 571306 krát v 32792 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 47 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 15 dokumentov
Krajské súdy SR 2569 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 8 dokumentov


Právna veta: Podľa § 149 ods. 1 a 3 O. s. p. ak komerčný právnik zastupoval účastníka, ktorému bola prisúdená náhrada trov konania, je ten, ktorému bola uložená náhrada týchto trov, povinný ju zaplatiť komerčnému právnikovi. Komerčný právnik je v prípadoch podľa § 149 ods. 3 O. s. p. platobným miestom, čo však neznamená, že sa stal účastníkom konania s právom podať návrh na výkon rozhodnutia vo svojom mene, ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu uložilo vykonateľné rozhodnutie.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 204/03-16   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 19. novembra 2003 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. F. M., B., vo veci porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu Bratislava I v konaní vedenom pod sp. zn. E 817/97 a v konaní vedenom pod sp. zn. E 1381/00 a takto   r o z h o d o l :   .
Právna veta: Kritérium miery úspechu v konaní je obsiahnuté aj v ustanovení § 148 ods. 1 OSP, podľa ktorého má štát podľa výsledkov konania proti účastníkovi právo na náhradu trov konania, ktoré platil, pokiaľ u neho nie sú predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov. Pokiaľ súd rozhodne o náhrade trov konania podľa citovaného ustanovenia, musí sa vždy zaoberať otázkou, či u toho, komu má byť uložená náhrada nákladov štátu, nie sú podmienky pre oslobodenie podľa § 138 OSP. Z hľadiska aplikácie § 148 ods. 1 OSP nie je rozhodujúce, že konania bolo vecne oslobodené od súdnych poplatkov. Výnimkou zo zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poľnohospodárskeho družstva ako povinnej osoby stal nevymožiteľným. Táto skutočnosť jej bola potvrdená tak súdnym exekútorom, na ktorého sa obrátila s návrhom na výkon rozhodnutia, ako aj ministerstvom pôdohospodárstva. Tento ústredný orgán štátnej správy jej listom z 5. mája 2005 oznámil, že ak povinná osoba .
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že rozsudok všeobecného súdu - okresného súdu, ktorým bola odporcovi uložená povinnosť opraviť a strpieť vodovodné potrubie, nenahrádza rozhodnutie stavebného úradu v stavebnom konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). Vodovodná prípojka je podľa stavebného zákona stavba, na ktorú sa vyžaduje buď stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby príslušnému stavebnému úradu. Podkladom na vydanie rozhodnutia v stavebnom konaní je okrem iných náležitostí projektov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bol rozsudok tunajšieho súdu 7 C 861/00 v spojitosti s rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne, vydaného v tejto veci. Návrh na výkon rozhodnutia podali navrhovatelia Dušan a L. H. proti Ing. M. S. Súčasťou návrhu je aj rozsudok tunajšieho súdu 7 C 861 .
Právna veta: 1. Špecifickému charakteru konania o výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí korešponduje osobitný účel základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, ktorým je v danom prípade pružnosť konania garantujúca promptnosť donucovacej moci štátu zabezpečujúcej vynútenie plnenia povinností vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí o výchove maloletých detí a o úprave styku s nimi. 2. V tomto type konania musí rozhodovaniu všeobecného súdu o použití najradikálnejšieho opatrenia (odňatie a odovzdanie maloletého dieťaťa v zmysle § 273 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku) predchádzať dôkl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 24. mája 2006 upravujúceho jeho styk s jeho maloletými deťmi (ďalej len „rozhodnutie o styku“) okresnému súdu 25. júla 2007 návrh na výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí podľa ustanovení § 272 a § 273 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v .
Právna veta: Zákonná úprava styku rodičov s ich maloletými deťmi preferujúca dohodu rodičov a až následné uplatňovanie rozhodovacej právomoci súdu o tejto otázke zodpovedá ústavnej ochrane rodičovstva a požiadavke na osobitnú ochranu detí a mladistvých garantovaným v čl. 41 ods. 1 ústavy. Relatívna voľnosť pri formulovaní ustanovení o úprave styku rodičov s ich maloletými deťmi poskytuje dostatočný priestor rodičom, aby sa na styku so svojimi maloletými deťmi mohli dohodnúť podľa ich špecifických podmienok a záujmu. Právna úprava styku rodičov s ich maloletými deťmi nevedie preto podľa názoru ústavného súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je matka 28 x - Odovzdanie – prevzatie dieťaťa maloletou psychicky chorou P. 16 x Odhliadnuc od všetkého, navyše v prípade môjho návrhu na výkon rozhodnutia zo dňa 14. 02. 2011 nebolo (ani po 2,5 r bránenia v styku a týrania dieťaťa), počas 12 mesiacov ... . 30 Em/1/2011 do 6 kalendárnych dní, po obdržaní „návrhu otca dieťaťa na výkon rozhodnutia“. Otec tohto dieťaťa podal návrh na výkon rozhodnutia dňa 02. 06. 2011 a OS vo Zvolene poslal matke výzvu na plnenie uznesenia presne dňa 08. 06. 2011. Následne .
Právna veta: Predmetom konania je výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí podľa § 272 OSP a nasl., a to realizácia práva sťažovateľa na styk s jeho maloletými deťmi. Vzhľadom na povahu vymáhanej povinnosti, resp. na povahu práva, ktorého realizácia sa nútene vykonáva, zákon nestanovuje konkrétne a výlučné spôsoby výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí (porovnaj § 272 ods. 2 OSP). Zákon ustanovuje len niektoré právne nástroje, ktoré majú viesť k dobrovoľnému plneniu rozhodnutia, prípadne k podrobeniu sa rozhodnutiu, napr. písomná výzva, upozornenie a nariadenie pojednávania (§ 272 ods. 3 OSP), ukl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 2 ústavy (napr. I. ÚS 63/00).   Ústavný súd z vyžiadaného súdneho spisu zistil, že sťažovateľ podal 23. mája 2011 návrh na výkon rozhodnutia. Exekučným titulom v predmetnej veci je rozsudok Okresného súdu Bratislava II č. k. 28 P/346/2009-93 zo 4 .
Právna veta: ...zákon neustanovuje konkrétne a výlučné spôsoby výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí (porovnaj § 272 ods. 2 OSP). Zákon ustanovuje len niektoré právne nástroje, ktoré majú viesť k dobrovoľnému plneniu rozhodnutia, prípadne k podrobeniu sa rozhodnutiu, napr. písomná výzva, upozornenie a nariadenie pojednávania (§ 272 ods. 3 OSP), ukladanie pokuty (§ 273 ods. 1 OSP), výzva na zastavenie príslušných dávok (§ 273 ods. 2 OSP), pričom tiež upravuje odňatie dieťaťa (§ 273 ods. 4 a nasl. OSP) ako priamy spôsob výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí. Zákon teda neupravuje vyčerpávajúco ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tohto súdu; zákonnou sudkyňou v predmetnej veci sa stala JUDr. Mária Tvrdíková. Dňa 2. mája 2014 okresný súd doručil povinnej návrh na výkon rozhodnutia a zároveň ju vyzval, aby sa k nemu v lehote 3 dní písomne vyjadrila. Povinná sa k návrhu vyjadrila podaním ... styk s maloletou v dňoch 2. mája 2014 a 3. mája 2014 uskutočnil a či trvá aj naďalej na svojom návrhu na výkon rozhodnutia. Dňa 3. júna 2014 bolo na základe žiadosti Sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych vecí a .
Právna veta: Prejavenie názoru účastníka na prejednávanú vec je jedným zo základných práv účastníka konania. Spôsob, akým tento názor súd zisťuje, sa však neuskutočňuje výlučne výsluchom účastníka. Aj pri osobe plne procesné spôsobilej jej názor na prejednávanú vec môže súd zisťovať prostredníctvom jej zástupcu, resp. z písomného podania. U osôb maloletých právna úprava (§ 100 ods. 3 O. s. p.) rieši základný procesný rámec na tento úkon súdu. Názor maloletého dieťaťa súd zisťuje prostredníctvom jeho zástupcu alebo príslušného orgánu sociálnoprávn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...   že   konajúce   súdy   sa nevysporiadali   s   dôkazmi,   ktoré   sťažovateľ   predložil   pri   podávaní   jednotlivých   návrhov na výkon rozhodnutia, pričom táto povinnosť konajúcich súdov v žiadnom prípade nezaniká tým, že sa sťažovateľ nezúčastnil 30. septembra 2014 pojednávania na okresnom ...  súdu zo 17. júna 2011“), ktorým bolo nariadené predbežné opatrenie.   Sťažovateľ   svoje   návrhy   na   výkon   rozhodnutia   (pre neuskutočnenie   styku sťažovateľa s maloletým 4.  až 7. júna 2010; 18. júla 2010 .
Právna veta: Podľa § 273 ods. 4 OSP súd je oprávnený v súčinnosti s príslušným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, prípadne s príslušným orgánom obce zabezpečiť odňatie dieťaťa tomu, u koho podľa rozhodnutia nemá byť, a postarať sa o jeho odovzdanie tomu, komu bolo podľa rozhodnutia zverené, alebo tomu, komu rozhodnutie priznáva právo na styk s dieťaťom po obmedzený čas, alebo tomu, kto je oprávnený neoprávnene premiestnené alebo zadržané dieťa prevziať. Sudca je oprávnený poveriť zabezpečením ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...   nemôže vytrhnúť z jej náručia.“ Sťažovateľ   podal   28.   januára   2015   okresnému   súdu   návrh   na   výkon   rozhodnutia, ktorým sa domáhal, aby tento nariadil výkon rozsudku okresného súdu zo 14. marca 2014. Vo svojom návrhu sťažovateľ poukázal na ... je   vnútorne   presvedčená o správnosti toho, aby mal syn kontakt a vzťah s otcom − sťažovateľom.“. Sťažovateľ po podaní návrhu na výkon rozhodnutia doručil okresnému súdu podania, v   ktorých   postupne   oznámil,   že   matka   zmarila   realizáciu .
Právna veta: Zbytočné prieťahy v súdnych konaniach nie je potrebné presnejšie časovo ohraničovať, ak dosiaľ uskutočnené konania sú poznamenané zbytočnými prieťahmi vcelku.Vynesenie rozsudku v relatívne krátkom čase nemusí znamenať, že súd konal bez zbytočných prieťahov, ak tento rozsudok bol v odvolacom konaní v podstatnej časti zrušený, lebo chýbal skutkový základ na vecne správne a presvedčivé, zákonu zodpovedajúce rozhodnutie.

Úryvok z textu:
... konalo o výkone rozhodnutia predajom hnuteľných vecí povinného otca na pohľadávku výživného pre maloletú dcéru vo výške 11.000,-- Sk. Návrh na výkon rozhodnutia bol podaný 18. marca 1998 a uznesenie o nariadení výkonu sa vydalo dňa 14. apríla 1998. Dňa 17. decembra 1998 .
Právna veta: Z uvedeného vyplýva, že okresný súd, ako to vyplýva aj z obsahu spisu, po zistení, že povinný nemá hnuteľné veci, ktoré by bolo možné spísať, uskutočnenie výkonu rozhodnutia predajom hnuteľných veci považoval za skončené v dôsledku jeho „bezvýslednosti“. Žiadne rozhodnutie o tom nevydal a považoval vec za právoplatne skončenú. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že právoplatné skončenie veci predpokladá rozhodnutie, ktoré nadobúda právoplatnosť v zmysle ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (§ 167 a nasl. OSP v spojení s § 254 OSP). Takéto rozhodnutie vo veci výkonu rozhodnutia sp. zn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poučený, že výkon rozhodnutia bol nariadený neúčinne, stal sa bezvýsledným, ktorý nemožno zastaviť a preto, vo veci musí podať nový návrh na výkon rozhodnutia iným spôsobom.   Zástupca oprávneného prípis prevzal dňa 18. 11. 1998. Od tejto doby bol právny zástupca oprávneného nečinný a až ... názor súdu v danej veci, s poukazom i na stanovisko NS č. 18/80 a doposiaľ nepodal na súd nový návrh na výkon rozhodnutia podľa §-u 259 a následne O. s. p. a taktiež nepostupoval ani spôsobom, ktorý mu umožňuje O. s. p .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.