Nájdené rozsudky pre výraz: návrh na začatie konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14031

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13231 dokumentov
131983 dokumentov
550 dokumentov
17 dokumentov
118 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: výklad Ústavy SR Ústavným súdom ústavné právo prezidentanávrh na začatie konania
Zbierka ÚS 13/1996
Právna veta: Náležitosťou návrhu na začatie konania o výklad ústavných zákonov je preukázanie sporu o výklad konkrétnej ústavnej normy. Nedostatok tejto náležitosti bráni prijatiu návrhu na ďalšie konanie.

Úryvok z textu:
I. ÚS 51/96 Č. 13/96 Č. 13 Náležitosťou návrhu na začatie konania o výklad ústavných zákonov je preukázanie sporu o výklad konkrétnej ústavnej normy. Nedostatok tejto náležitosti bráni prijatiu návrhu na ďalšie konanie. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. I. ÚS 51/96 z 26. septembra 1996) Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na predbežnom prerokovaní návrhu vlády Slovenskej republiky na podanie výkladu druhej časti čl. 102 písm. b) Ústavy Slovenskej republik
Právna veta: Zamietnutie návrhu na začatie konania pred všeobecným súdom môže byť dôvodom na začatie konania pred ústavným súdom na základe podnetu podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky len vtedy, ak sa tvrdí, že ním došlo k porušeniu konkrétneho základného práva alebo slobody. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. I.ÚS 130/95 zo 6. decembra 1995)Ústavný súd ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti nie je nadriadeným orgánom všeobecných súdov, a nie je ani odvolacím súdom ďalšieho stupňa proti ich rozhodnutiam, preto ich nemôže zrušovať, čo vyplýva z čl. 144 ods. 1, 2 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
I.ÚS 130/95 Č. 51/95 Č. 51 Zamietnutie návrhu na začatie konania pred všeobecným súdom môže byť dôvodom na začatie konania pred ústavným súdom na základe podnetu podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky len vtedy, ak sa tvrdí, že ním došlo k porušeniu konkrétneho základného práva alebo slobody. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. I.ÚS 130/95 zo 6. decembra 1995) Ústavný súd Slovenskej republiky podnet fyzickej osoby odmietol pre nedostatok právomoci. Odôv
Právna veta: Zmenou žalobného návrhu podľa § 95 OSP žalobca prejavuje svoju vôľu, aby sa predmetom konania stal buď iný petit, alebo skutkový stav vymedzený inými rozhodujúcimi skutočnosťami. Je nepochybné, že žalobca by mohol túto vôľu procesne prejaviť aj vo forme novej žaloby (§ 79 OSP), ktorou by začal nové konanie. Rovnako je zrejmé, že konajúci súd by mohol ihneď po podaní tejto druhej žaloby obe konania spojiť (§ 112 ods. 1 OSP). Za týchto okolností potom postup pri zmene návrhu podľa § 95 OSP predstavuje v podstate kombináciu oboch týchto procesných úkonov do jedného (podanie novej žaloby a spojeni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 39/2018-42 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 31. januára 2018 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti SLOVINVEST, a. s., Račianska 3, Bratislava, zastúpenej advokátkou Mgr. Alexandrou Čižmárikovou, advokátska kancelária TORA Legal, s. r. o., Laurinská 18, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej rep
Právna veta: Ústavne konformný výklad právnej normy, resp. výklad právnej normy vôbec nemôže siahať tak ďaleko, aby sa dostal do rozporu so znením, resp. so zmyslom vykladaného normatívneho textu. V takomto prípade by totiž už nešlo o výklad, ale o faktickú novelizáciu právnej normy. Možno konštatovať, že právny názor krajského súdu týkajúci sa výkladu § 96 Občianskeho súdneho poriadku zašiel tak ďaleko, že sa dostal do rozporu s jeho jednoznačným znením, resp. zmyslom. Výkladom ustanovenia § 96 Občianskeho súdneho poriadku sa krajský súd natoľko odchýlil od jeho znenia, že tým zásadne poprel jeho účel a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     II. ÚS 244/09-25   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 29. septembra 2009 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa a zo sudcov Juraja Horvátha a Sergeja Kohuta prerokoval prijatú sťažnosť R. N., B., zastúpeného advokátkou JUDr. M. I., B., vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 v spojení s čl. 12 ods. 1 prvou vetou Ústavy
Právna veta: Podanie návrhu je z hľadiska § 18 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) začatím konania, ktoré bráni tomu, aby v tej istej veci prebiehalo na ústavnom súde iné konanie (§ 83 Občianskeho súdneho poriadku v spojení s § 31a zákona o ústavnom súde). Účinky začatia konania sa prejavujú tak v oblasti procesnej, ako aj v oblasti hmotnoprávnej (vecnej). Procesnoprávnym účinkom je predovšetkým vznik procesnoprávneho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                                                  I. ÚS 323/2010-9    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 7. septembra 2010 predbežne prerokoval sťažnosť R. P., T., zastúpeného advokátom JUDr. M. K., Advokátska kancelária, P., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie v
Právna veta: Ústavný súd už v predchádzajúcom náleze sp. zn. PL. ÚS 26/00 zo 4. apríla 2002 (ktorý ako súčasť argumentácie uvádza aj okresný súd) vyslovil právny názor, s ktorým sa v plnom rozsahu naďalej stotožňuje, že „Spoločenská výnimočnosť situácie (verejný záujem) si vyžiadala zo strany zákonodarcu výnimočné zákonné obmedzenia v podobe kontraktačnej povinnosti (viazanej aj temporálnym ustanovením a ustanovením maximálnej ceny), čo možno akceptovať ako legálny postup súladný s Ústavou Slovenskej republiky. Zákon o vlastníctve bytov je zákonným podkladom, ktorý umožňuje zásah do zmluvnej slobody ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 20/06-7 Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na neverejnom zasadnutí 18. októbra 2006 predbežne prerokoval návrh Okresného súdu Liptovský Mikuláš, zastúpeného sudkyňou JUDr. J. H. na začatie konania o súlade ustanovenia § 29 ods. 8 prvá, druhá a tretia veta zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v rozsahu, v akom sa vzťa
Kľúčové slová: ústavná sťažnosťnávrh na začatie konania splnomocnenie na zastupovanie
Zbierka ÚS 82/2005
Právna veta: Z ustanovenia § 20 ods. 2 zákona o ústavnom súde vyplýva, že k návrhu na začatie konania vrátane sťažnosti sa musí pripojiť splnomocnenie na zastupovanie navrhovateľa advokátom, ak tento zákon neustanovuje inak. V splnomocnení sa musí výslovne uviesť, že sa udeľuje na zastupovanie pred ústavným súdom. Citované ustanovenie treba vykladať v kontexte § 20 ods. 1 zákona o ústavnom súde tak, že splnomocnenie musí byť udelené navrhovateľom (sťažovateľom). Splnomocnenie pre advokátku Mgr. A. B. na zastupovanie sťažovateľa v konaní pred ústavným súdom sťažovateľ nepodpísal. Vzhľadom na to, že ani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky         IV. ÚS 139/05-21     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 18. mája 2005 predbežne prerokoval sťažnosť C. B. C. L., so sídlom V. B., vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a 4, čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 3, čl. 141 ods. 1, čl. 144 ods. 1 a čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, práv podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v s
Právna veta: Ústavný súd vo svojom citovanom rozhodnutí sťažnosť sťažovateľa v časti, v ktorej namieta porušenie jeho základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy v označenom konaní, odmietol pre jej zjavnú neopodstatnenosť z dôvodu, že pri predbežnom prerokovaní tejto časti sťažnosti nezistil možnosť porušenia uvedeného základného práva, ktorého reálnosť by bolo možné posúdiť po jej prijatí na ďalšie konanie (napr. II. ÚS 10/05). Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť 4. augusta 2005. Ústavný súd v nadväznosti na uvedené poukazuje na to, že rozhodnutie o odmietnutí návrhu na začatie konania pre jeho zjavn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       I. ÚS 226/05-8   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 19. októbra 2005 predbežne prerokoval sťažnosť MUDr. D. B., bytom B., vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
Právna veta: Podľa § 25 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e- Governmente) v platnom znení (ďalej len „zákon o e-Governmente“) ak osobitný predpis na účely konania o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach osôb ukladá osobe povinnosť podať alebo doručiť orgánu verejnej moci návrh na začatie konania, žalobu, žiadosť, sťažnosť, vyjadrenie, stanovisko, ohlásenie alebo iný dokument alebo ak ju na ich podanie oprávňuje, považuje sa táto povinnosť za riadne splnenú alebo toto oprávnenie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 177/2020-24 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 28. apríla 2020 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľa , , , zastúpeného JUDr. Júliou Vestenickou, advokátkou, Ševčenkova 5, Bratislava, pre namietané porušenie základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Najvyššie
Právna veta: Podľa § 372p O. s. p. (prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. októbra 2008) na konania začaté pred 15. októbrom 2008 sa použijú predpisy účinné od 15. októbra 2008, ak nie je ďalej ustanovené inak (ods. 1); prokurátor môže podať návrh na začatie konania podľa § 35 ods. 1 písm. f/ iba v právnych vzťahoch, ktoré vznikli po 14. októbri 2008 (ods. 2). Uvedené ustanovenie upravuje režim pôsobenia novej právnej úpravy - zákona č. 384/2008 Z. z. (lex posterior) a starej právnej úpravy (lex priori). Generálnym pravidlom je, že nová právna úprava sa vzťahuje aj na konania začaté pred nadobudnut ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       I. ÚS 98/2011-14   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 16. marca 2011 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti Z., akciová spoločnosť, M., zastúpenej advokátom JUDr. M. B., B., vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 Cdo 88/2009 z 30
MENU