Nájdené rozsudky pre výraz: nedostatok právomoci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7328

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4118 dokumentov
13355 dokumentov
326 dokumentov
27 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: konanie pred ústavným súdompredbežné prerokovanie návrhunedostatok právomoci
Zbierka ÚS 39/2018
Právna veta: Ústavný súd podľa § 25 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) každý návrh predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí senátu bez prítomnosti navrhovateľa, ak tento zákon neustanovuje inak. Pri predbežnom prerokovaní každého návrhu ústavný súd skúma, či dôvody uvedené v § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde nebránia jeho prijatiu na ďalšie konanie. Podľa tohto ustanovenia návrhy vo veciach, na prerokovanie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 216/2018-13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 25. júna 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátkou Mgr. Máriou Čechovou, advokátska kancelária, Lipová 18/C, Viničné, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1
Právna veta: Právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky chrániť ústavnosť a zákonnosť volieb do Národnej rady Slovenskej republiky je daná až po oznámení výsledku volieb.

Úryvok z textu:
I. ÚS 47/94 Č. 46/94 Č. 46 Právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky chrániť ústavnosť a zákonnosť volieb do Národnej rady Slovenskej republiky je daná až po oznámení výsledku volieb. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. I.ÚS 47/94 z 21. septembra 1994) Ústavný súd Slovenskej republiky odmietol podnet fyzickej osoby na začatie konania pre nedostatok právomoci. Z odôvodnenia: Fyzická osoba navrhla, aby Ústa
Právna veta: Z čl. 127 ods. 1 ústavy vyplýva, že právomoc ústavného súdu je založená len vtedy, ak nie je o ochrane základných práv a slobôd, ktorých porušenie sa namieta, oprávnený rozhodovať iný (všeobecný) súd. V danom prípade je o ochrane základného práva sťažovateľov podľa čl. 19 ústavy v spojení s porušením čl. 12 ústavy oprávnený rozhodovať všeobecný súd na základe žaloby o ochrane osobnosti podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka, a preto na prerokovanie sťažnosti sťažovateľov nemá ústavný súd právomoc.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                                                                                                             II. ÚS 133/04-6   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 27. mája 2004 predbežne prerokoval sťažnosť J. S. a V. H., obaja toho času vo výkone trestu odňatia slobody v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby v Ilave, vo veci porušenia ich základného práva upraveného v č
Právna veta: 1) Konanie o odvolaní žalovaného bolo skončené prijatím zrušujúceho uznesenia krajského súdu z 30. januára 2013 a vrátením veci prvostupňovému súdu na ďalšie konanie (20. februára 2013). Sťažnosť sťažovateľa namietajúca porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy napadnutým rozhodnutím krajského súdu bola ústavnému súdu doručená 10. mája 2013 (na poštovú prepravu podaná 6. mája 2013), teda až po vydaní označeného rozhodnutia krajského súdu a vrátení veci okresnému súdu na nové konanie. V čase podania sťažnosti už krajský súd nedispono ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 450/2013-24   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 26. septembra 2013 predbežne prerokoval sťažnosť doc. JUDr. Ľ. H., CSc., B., zastúpeného advokátom JUDr. M. F., B., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných sl
Právna veta: Pojem neľudské zaobchádzanie zahŕňa prinajmenšom také zaobchádzanie, ktoré zámerne spôsobuje vážne utrpenie, mentálne alebo fyzické, ktoré v danej situácii nemožno ospravedlniť (pozri rozhodnutie Európskej komisie pre ľudské práva vo veci Greek Case z 18. novembra 1969, Ročenka Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd č. 12). 51. Za ponižujúce zaobchádzanie je potrebné považovať také zaobchádzanie, ktoré u obetí vzbudzuje strach, úzkosť a pocit podradenosti a ktoré je schopné ich ponížiť alebo znevážiť. Ide o také zaobchádzanie, ktoré by viedlo k prelomeniu psychického ale ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 488/2019-16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 3. decembra 2019 v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Rastislava Kaššáka (sudca spravodajca) a Miloša Maďara predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľa , , , zastúpeného advokátkou Mgr. Petrou Hrubovou, Mierové námestie 93, Ilava, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 16 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Sl
Právna veta: Z čl. 127 ods. 1 ústavy vyplýva, že systém ústavnej ochrany základných práv a slobôd je rozdelený medzi všeobecné súdy a ústavný súd, pričom právomoc všeobecných súdov je ústavou založená primárne („... ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd“) a právomoc ústavného súdu len subsidiárne. Z princípu subsidiarity vyplýva, že právomoc ústavného súdu poskytnúť ochranu základným právam a slobodám je daná iba vtedy, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhodujú všeobecné súdy. Ústavný súd sa pri uplatňov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 281/2015­9 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   28.   apríla   2015 v senáte zloženom   z   predsedu   Sergeja   Kohuta   (sudca   spravodajca)   a   zo   sudcov   Lajosa Mészárosa   a   Ladislava   Orosza   predbežne   prerokoval   sťažnosť   obchodnej   spoločnosti Lawyer   Partners,   a.   s.,   Prievozská   37,   Bratislava,   zastúpenej   advokátkou   Mgr.   Ľubicou Pavelkovou Chabad
Právna veta: Ústavný súd po preskúmaní napadnutého uznesenia konštatuje, že dôvody, ktoré sťažovateľku viedli k záveru o porušení svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, ako aj práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru napadnutým uznesením najvyššieho súdu sú neopodstatnené a zakladajú dôvod na odmietnutie sťažnosť sťažovateľky pre nedostatok právomoci ústavného súdu na jej prerokovanie. 21. K tomuto záveru ústavný súd dospel na základe zistenia, že predmetným uznesením najvyššieho súdu nemohlo dôjsť k porušeniu označených práv sťažovateľky už len z toho dôvodu, že v dôsledku ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 344/2019-50 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 21. novembra 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti IMA INVEST s. r. o., Hviezdoslavova 41, Zlaté Moravce, IČO 36 520 349, právne zastúpenej advokátskou kanceláriou JUDr. René Hudzovič, s. r. o., Štefánikova trieda 49, Nitra, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. René Hudzovič, vo veci namietaného porušenia zákl
Právna veta: Oprávnenie účastníka namietať nedostatok právomoci rozhodcovského súdu podľa § 21 ods. 4 zákona o rozhodcovskom konaní a oprávnenie podať žalobu o zrušenie takéhoto rozhodcovského rozsudku kauzálne príslušnému súdu podľa § 40 zákona o rozhodcovskom konaní, o ktorých je oprávnený a povinný rozhodovať zákonom určený civilný súd, nepripúšťajú skúmanie právomoci rozhodcovského súdu zo strany exekučného súdu v rozsahu, ktorý patrí civilnému súdu. Nevyužitie postupu podľa zákona o rozhodcovskom konaní (námietka nedostatku právomoci a žaloba o zrušenie rozsudku, pozn.) v iných ako spotrebiteľs ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 298/2020-49 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 5. novembra 2020 v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Petra Molnára prerokoval ústavnú sťažnosť - , , , zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Peter Bartoš, s. r. o, Martina Granca 3, Bratislava, v mene ktorej koná advokát JUDr. Peter Bartoš, ktorou n
Právna veta: Nárok na ochranu osobnosti patrí do právomoci všeobecných súdov. Do právomoci týchto súdov patrí aj rozhodovanie o náhrade nemajetkovej ujmy vyjadrenej v peniazoch podľa § 13 Občianskeho zákonníka. Ústavný súd Slovenskej republiky nemôže nahrádzať právomoc všeobecných súdov v konaní o nároku na ochranu osobnosti. Taký postup ústavného súdu by bol v rozpore s čl. 142 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
I. ÚS 130/93 Č. 28/94 Č. 28 Nárok na ochranu osobnosti patrí do právomoci všeobecných súdov. Do právomoci týchto súdov patrí aj rozhodovanie o náhrade nemajetkovej ujmy vyjadrenej v peniazoch podľa § 13 Občianskeho zákonníka. Ústavný súd Slovenskej republiky nemôže nahrádzať právomoc všeobecných sú
Právna veta: Ustanovenie § 248 ods. 2 písm. d) OSP síce vylučuje rozkazy funkcionárov ozbrojených síl a ozbrojených zborov zo súdneho preskúmania a o prepustení navrhovateľa zo služobného pomeru sa rozhodlo personálnym rozkazom funkcionára polície, ustanovenie § 248 zákona č. 73/1998 Z. z. však výslovne priznáva policajtovi právo podať na súde návrh na preskúmanie právoplatného rozhodnutia vydaného nadriadeným. Zo zaradenia § 248 na záver dvanástej časti zákona č. 73/1998 Z. z. nazvanej „Konanie vo veciach služobného pomeru“ vyplýva, že sa vzťahuje aj na rozhodnutia (personálne rozkazy) o prepustení zo sl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                             III. ÚS 122/03     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. júna 2003 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. J. Š., N. Z., zastúpeného advokátom JUDr. V. L., N. Z., ktorou namieta porušenie svojich práv podľa čl. 35 ods. 3, čl. 36 písm. b) v spojení s čl. 12 ods. 1, 2, 3, 4, čl. 19 ods. 1, 2, 3 a čl. 32 Ústavy Slovenskej republiky postupom Ministerstva vnútra Slovenskej r
MENU