Nájdené rozsudky pre výraz: nedostatok právomoci Ústavného súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4065

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

20 dokumentov
1530 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky chrániť ústavnosť a zákonnosť volieb do Národnej rady Slovenskej republiky je daná až po oznámení výsledku volieb.

Úryvok z textu:
I. ÚS 47/94 Č. 46/94 Č. 46 Právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky chrániť ústavnosť a zákonnosť volieb do Národnej rady Slovenskej republiky je daná až po oznámení výsledku volieb. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. I.ÚS 47/94 z 21. septembra 1994) Ústavný súd Slovenskej republiky odmietol podnet fyzickej osoby na začatie konania pre nedostatok právomoci. Z odôvodnenia: Fyzická osoba navrhla, aby Ústa
Právna veta: Z čl. 127 ods. 1 ústavy vyplýva, že systém ústavnej ochrany základných práv a slobôd je rozdelený medzi všeobecné súdy a ústavný súd, pričom právomoc všeobecných súdov je ústavou založená primárne („... ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd“) a právomoc ústavného súdu len subsidiárne. Z princípu subsidiarity vyplýva, že právomoc ústavného súdu poskytnúť ochranu základným právam a slobodám je daná iba vtedy, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhodujú všeobecné súdy. Ústavný súd sa pri uplatňov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 281/2015­9 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   28.   apríla   2015 v senáte zloženom   z   predsedu   Sergeja   Kohuta   (sudca   spravodajca)   a   zo   sudcov   Lajosa Mészárosa   a   Ladislava   Orosza   predbežne   prerokoval   sťažnosť   obchodnej   spoločnosti Lawyer   Partners,   a.   s.,   Prievozská   37,   Bratislava,   zastúpenej   advokátkou   Mgr.   Ľubicou Pavelkovou Chabad
Právna veta: Ústavný súd po preskúmaní napadnutého uznesenia konštatuje, že dôvody, ktoré sťažovateľku viedli k záveru o porušení svojho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, ako aj práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru napadnutým uznesením najvyššieho súdu sú neopodstatnené a zakladajú dôvod na odmietnutie sťažnosť sťažovateľky pre nedostatok právomoci ústavného súdu na jej prerokovanie. 21. K tomuto záveru ústavný súd dospel na základe zistenia, že predmetným uznesením najvyššieho súdu nemohlo dôjsť k porušeniu označených práv sťažovateľky už len z toho dôvodu, že v dôsledku ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 344/2019-50 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 21. novembra 2019 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti IMA INVEST s. r. o., Hviezdoslavova 41, Zlaté Moravce, IČO 36 520 349, právne zastúpenej advokátskou kanceláriou JUDr. René Hudzovič, s. r. o., Štefánikova trieda 49, Nitra, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. René Hudzovič, vo veci namietaného porušenia zákl
Právna veta: Ustanovenie § 248 ods. 2 písm. d) OSP síce vylučuje rozkazy funkcionárov ozbrojených síl a ozbrojených zborov zo súdneho preskúmania a o prepustení navrhovateľa zo služobného pomeru sa rozhodlo personálnym rozkazom funkcionára polície, ustanovenie § 248 zákona č. 73/1998 Z. z. však výslovne priznáva policajtovi právo podať na súde návrh na preskúmanie právoplatného rozhodnutia vydaného nadriadeným. Zo zaradenia § 248 na záver dvanástej časti zákona č. 73/1998 Z. z. nazvanej „Konanie vo veciach služobného pomeru“ vyplýva, že sa vzťahuje aj na rozhodnutia (personálne rozkazy) o prepustení zo sl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                             III. ÚS 122/03     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. júna 2003 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. J. Š., N. Z., zastúpeného advokátom JUDr. V. L., N. Z., ktorou namieta porušenie svojich práv podľa čl. 35 ods. 3, čl. 36 písm. b) v spojení s čl. 12 ods. 1, 2, 3, 4, čl. 19 ods. 1, 2, 3 a čl. 32 Ústavy Slovenskej republiky postupom Ministerstva vnútra Slovenskej r
Právna veta: Ústavný súd nie je oprávnený a povinný poskytovať ochranu ústavnosti vo veciach, v ktorých sa sťažovateľ mohol domôcť ochrany v konaní pred všeobecným súdom vlastnými dovolenými a Občianskym súdnym poriadkom ustanovenými procesnými úkonmi, najmä využitím riadnych opravných prostriedkov (podobne napr. I. ÚS 85/97, II. ÚS 35/ 02, II. ÚS 78/02). Ak existuje taký všeobecný súd, ktorý v súlade so všeobecnou právomocou podľa čl. 142 ods. 1 ústavy má aj zákonom vymedzenú právomoc konať o ochrane konkrétneho základného práva alebo slobody, ústavný súd nie je zásadne oprávnený prijať sťažnosť na ďalšie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       II. ÚS 130/02           Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 21. augusta 2002 predbežne prerokoval sťažnosť O. K., bytom P., zastúpeného advokátom JUDr. J. M., K., ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu a inú právnu ochranu upraveného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a základného práva na verejné prerokovanie jeho veci v jeho prítomnosti a vyjadrenie sa ku vše
Právna veta: Z princípu subsidiarity vyplýva, že právomoc ústavného súdu poskytnúť ochranu základným právam a slobodám je daná iba vtedy, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhodujú všeobecné súdy. Ústavný súd sa pri uplatňovaní svojej právomoci riadi zásadou, že všeobecné súdy sú ústavou povolané chrániť nielen zákonnosť, ale aj ústavnosť. Preto je právomoc ústavného súdu subsidiárna a nastupuje až vtedy, ak nie je daná právomoc všeobecných súdov (m. m. IV. ÚS 236/07). Ak ústavný súd pri predbežnom prerokovaní sťažnosti zistí, že sťažovateľ sa ochrany svojich základných práv alebo slobôd môže domôcť vyu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 723/2015­9 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   29.   októbra   2015  v senáte   zloženom   z   predsedu   Sergeja   Kohuta   (sudca   spravodajca)   a   zo   sudcov   Lajosa  Mészárosa a Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť  ,    ,   zastúpeného   Advokátskou   kanceláriou  JUDr. Zuzana   Čížová,   s.   r.   o.,  Jesenského   69,   Bánovce   nad   Bebravou,   konajúcou  prost
Právna veta: V čl. 127 ods. 1 ústavy je zakotvený princíp subsidiarity, ktorý znamená, že ústavný súd môže konať o namietanom porušení práv sťažovateľa a vecne sa zaoberať sťažnosťami iba vtedy, ak sa sťažovateľ nemôže domáhať ochrany svojich práv pred všeobecným súdom. Namietané porušenie niektorého zo základných práv alebo slobôd teda automaticky nezakladá aj právomoc ústavného súdu na konanie o nich. Pokiaľ ústavný súd pri predbežnom prerokovaní sťažnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby zistí, že ochrany tohto základného práva alebo slobody, porušenie ktorých namieta, sa sťažovateľ môže domôcť vyu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       IV. ÚS 296/07-10   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 29. novembra 2007 predbežne prerokoval sťažnosť Mgr. M. N., B., zastúpenej advokátom JUDr. P. B., B., vo veci namietaného porušenia jej základných práv podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd r
Právna veta: 1) V zmysle judikatúry ústavného súdu rozhodnutie o odmietnutí návrhu na začatie konania pre nedostatok právomoci je rozhodnutím „o konaní“, ktoré má na mysli citované ustanovenie § 24 písm. a) zákona o ústavnom súde. Nejde však o podmienku konania, ktorú možno dodatočne splniť v ďalšom návrhu, ktorým sa napáda to isté konanie a rozhodnutie, ktoré bolo napadnuté v predchádzajúcom návrhu, ktorý bol odmietnutý pre nedostatok právomoci ústavného súdu (vo vzťahu k okresnému súdu, pozn.). Obdobne v prípade, že nenastala zmena v skutkových okolnostiach (vo vzťahu ku krajskému súdu, pozn.), je skorši ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     IV. ÚS 672/2013-10   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 12. decembra 2013 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti P., s. r. o., B., zastúpenej F., s. r. o., B., konajúca prostredníctvom konateľa a advokáta JUDr. B. F., ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a zá
Právna veta: 1) Ústavný súd opakovane vyslovil, že o nárokoch na náhradu škody nerozhoduje. Vo veci náhrady škody v zmysle zákona č. 514/2003 Z. z. konajú v mene štátu orgány uvedené v § 4 tohto zákona s tým, že ak príslušný orgán neuspokojí nárok na náhradu škody alebo uspokojí iba jeho časť do šiestich mesiacov odo dňa prijatia žiadosti alebo ak príslušný orgán písomne oznámi poškodenému, že neuspokojí jeho nárok na náhradu škody, môže sa poškodený domáhať uspokojenia nároku alebo jeho neuspokojenej časti na súde. Takýmto súdom je však všeobecný súd, teda nie ústavný súd v konaní o sťažnostiach podľa čl. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   II. ÚS 127/2013-7   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 14. februára 2013 predbežne prerokoval sťažnosť Mgr. I. K., B., zastúpenej advokátkou JUDr. V. D., B., vo veci namietaného porušenia základných práv zaručených v čl. 20 a čl. 21 Ústavy Slovenskej republiky rozsudkom Okresného súdu Piešťany č. k. 12 C 27/2010-66 z 2. augusta 2011 a rozsudkom Krajského súdu v Trnave č. k. 24 Co 312/2011-94
MENU