Nájdené rozsudky pre výraz: nepríslušnosť súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 34

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

20 dokumentov
60 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: nepríslušnosť súdurozhodovanie ústavného súdukonanie o súlade právnych predpisov
Zbierka ÚS 33/2000
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky nie je príslušný na konanie o súlade právnych predpisov rovnakého stupňa právnej sily.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 13/00 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí pléna dňa 4. mája 2000 predbežne prerokoval návrh V. B., bytom H., L., na začatie konania o súlade čl. I bodu 1 zákona č. 345/99 Z. z., ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, s Ústavou Slovenskej republiky podľa čl. 125 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky a
Kľúčové slová: nepríslušnosť súdukonanie o súlade právnych predpisov
Zbierka ÚS 34/2000
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky nie je príslušný na konanie o súlade právnych predpisov rovnakého stupňa právnej sily.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 14/00 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí pléna dňa 4. mája 2000 predbežne prerokoval návrh F. O., bytom Z., D., na začatie konania o súlade zákona č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov podľa čl. 125 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky a takto rozhodol
Kľúčové slová: nepríslušnosť súdukonanie o súlade právnych predpisov
Zbierka ÚS 35/2000
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky nie je príslušný na konanie o súlade právnych predpisov rovnakého stupňa právnej sily.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 15/00 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí pléna dňa 4. mája 2000 predbežne prerokoval návrh Dr. M. Č., bytom H., B., na začatie konania o súlade zákonov Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky a Deklaráciou občianskych práv a slobôd podľa čl. 125 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky a takto r
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaníneverejné prerokovanie vecinepríslušnosť súdu
Zbierka ÚS 30/2001
Právna veta: Zlá organizácia práce v oddeleniach súdu je v príčinnej súvislosti s porušením čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             III. ÚS 33/01    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí dňa 31. augusta 2001 o podnete JUDr. Ing. R. V., bytom B., zastúpeného JUDr. V. V., komerčným právnikom, B., namietajúcom porušenie základného práva na prerokovanie jeho veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu Bratislava I vo veciach sp. zn. 10
Právna veta: Mimoriadne opravné prostriedky, ktoré navrhovateľ nemôže uplatniť osobne, nie je potrebné vyčerpať pred podaním podnetu na Ústavný súd Slovenskej republiky, keďže ich nemožno považovať za účinné právne prostriedky nápravy, ktoré sú mu priamo dostupné. Ak však navrhovateľ príslušnému orgánu podal podnet na podanie mimoriadneho opravného prostriedku a tento orgán mimoriadny opravný prostriedok skutočne podal, Ústavný súd Slovenskej republiky pri predbežnom prerokovaní takéhoto podnetu skúma, či tento prostriedok možno považovať za účinný právny prostriedok nápravy toho základného práva alebo slo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky               II. ÚS 42/01-202    Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Ľudmily Gajdošíkovej a zo sudcov Alexandra Bröstla a Jána Klučku na verejnom zasadnutí senátu o podnete akciovej spoločnosti J. B. – K. b., K. V., Č. r., zastúpenej advokátom JUDr. E. V., B., vo veci porušenia základného práva podľa čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky postupom Na
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky nemá právomoc v konaní o podnete podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky preskúmavať zákonnosť akéhokoľvek konania ani námietky týkajúce sa porušovania tých práv, ktoré sa fyzickým osobám a právnickým osobám ustanovujú jednotlivými zákonmi, ak namietané porušovanie práv nemôže znamenať porušenie základného práva alebo slobody zaručených Ústavou Slovenskej republiky alebo medzi

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       II. ÚS 48/01-18    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 18. júna 2001 predbežne prerokoval podnet Ing. V. V., bytom B. B., zastúpeného advokátkou Mgr. K. K., bytom B., na preskúmanie zákonnosti vydania prehlásenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky o neplatnosti osvedčenia o účasti v národnom boji za oslobodenie, ktorým sa porušuje jeho právo podľa zákona č. 255/1946 Zb. o príslušník
Právna veta: Podľa § 103 OSP kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať (podmienky konania). Ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, konanie zastaví a prípadne vec postúpi inému orgánu (§ 104 ods. 1 prvá veta OSP). Odstrániteľné nedostatky, medzi ktoré patrí aj spor o vecnú príslušnosť súdu, ktorý má o veci konať, musia byť odstránené do ukončenia súdneho konania. Súd, ktorého vecná príslušnosť bola namietaná, a je teda sporná, môže pokračovať v konaní, ale nemôže vydať rozhodnutie, ktorým sa konanie končí. Ak sa nepodarí nedostato ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 91/97 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach bez ústneho pojednávania 5. januára 2000 prerokoval prijatý podnet Istrochemu, a. s., B. zastúpeného advokátom JUDr. P. A., B., vo veci porušenia jeho základného práva nebyť odňatý svojmu zákonnému sudcovi upraveného v ustanovení čl. 48 ods. 1 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky a v čl. 38 ods. 1 prvej vete ústavného zákona č. 23/1991 Zb., kt
Právna veta: Konania súvisiace s konkurzom, resp. vyvolané konkurzom síce v širšom slova zmysle treba zahrnúť pod konkurzné konanie (predovšetkým tzv. incidenčné konania), v zmysle judikatúry všeobecných súdov však konanie o určenie pravosti pohľadávky nie je konkurzným konaním, ale občianskym súdnym konaním, v ktorom postup súdu a účastníkov upravuje Občiansky súdny poriadok (napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 Obo 286/2006). Tieto návrhy rozhodujú súdy (sudcovia), ktorí nie sú priamo konkurznými a zapisujú sa do registra „Cbi“. Uvedené spory sú síce vyvolané konkurzným konan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                        III. ÚS 572/2013-7   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 19. novembra 2013 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. J. T., P., zastúpeného advokátkou JUDr. I. T., P., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na zákonného sudcu podľa čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodl
Právna veta: Vzhľadom na uvedené dôvody podľa názoru ústavného súdu žalovanému nesvedčí žiadne právo, ktoré by v súvislosti s rozhodovaním o pripustení zmeny žaloby uplatňoval a o ktorom by mal súd rozhodovať. Už z doslovného znenia čl. 46 ods. 1 ústavy je však zrejmé, že predpokladom práva na súdnu ochranu je existencia práva, ktoré by mohol žalovaný uplatniť a o ktorom by súd mal rozhodnúť. Ak ale žalovaný v súvislosti s rozhodovaním o prípustnosti zmeny žaloby nemá (procesné) právo, ktoré by mohol uplatňovať, ani uznesenie súdu, ktorým pripustil alebo nepripustil zmenu žaloby, nemôže zasahovať do jeho z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   II. ÚS 378/2013-21   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. júla 2013 predbežne prerokoval sťažnosť J. K., B., zastúpeného A. s. r. o., v mene ktorej koná konateľka JUDr. E. P., advokátka, vo veci namietaného porušenia základného práva zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva zaručeného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Okresn
Právna veta: 1) S prihliadnutím na uvedené je ústavný súd nútený konštatovať, že výklad podmienok na vydanie rozsudku pre zmeškanie podľa § 114 ods. 3 a 5 OSP, aký v danom prípade zvolil krajský súd, nezodpovedá ústavne konformnému výkladu právnych predpisov a z ústavného hľadiska je neudržateľný. V žiadnom ustanovení Občianskeho súdneho poriadku totiž nie je ustanovená povinnosť, aby v uznesení vydanom podľa § 114 ods. 3 OSP muselo byť uvedené aj označenie tohto ustanovenia. Vyžadovanie zákonom nepredpokladaných a svojou povahou formalistických požiadaviek na obsah uznesení okresného súdu, ktoré podľa záv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky   V mene Slovenskej republiky     III. ÚS 517/2013-42   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 4. februára 2014 v senáte zloženom z predsedu Jána Auxta a zo sudcov Ľubomíra Dobríka a Rudolfa Tkáčika prerokoval sťažnosť obce Lom nad Rimavicou, zastúpenej obchodnou spoločnosťou Advokátska kancelária Krnáč s. r. o., Horná 65A, Banská Bystrica, v mene ktorej koná advokát JUDr. Ján Krnáč, ktorou namieta porušenie
MENU