Nájdené rozsudky pre výraz: nezávislosť súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 249

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

234 dokumentov
360 dokumentov
20 dokumentov
29 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: nezávislosť súduvytýkanie postupu súdunámietka zaujatosti sudcu
Zbierka ÚS 90/2006
Právna veta: Ústavný súd vo svojej judikatúre konštantne zdôrazňuje, že pri uplatňovaní svojej právomoci nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti (čl. 124 ústavy) nemôže zastupovať všeobecné súdy, ktorým predovšetkým prislúcha interpretácia a aplikácia zákonov, a že jeho úloha sa obmedzuje na kontrolu zlučiteľnosti účinkov takejto interpretácie a aplikácie s ústavou alebo kvalifikovanou medzinárodnou zmluvou o ľudských právach a základných slobodách najmä v tom smere, či závery všeobecných súdov sú dostatočne odôvodnené, resp. či nie sú arbitrárne s priamym dopadom na niektoré zo základných ľudských p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       I. ÚS 213/06-30    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 28. júna 2006 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. T. P., bytom Ž., zastúpeného advokátom JUDr. I. H., T., vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd, základného práva nebyť odňatý zákonnému sudcovi podľa čl. 48 ods. 1
Právna veta: 1) Do práva na spravodlivé súdne konanie nepatrí právo účastníka konania, aby sa všeobecný súd stotožnil s jeho právnym názormi, navrhovaním a hodnotením dôkazov. Ústavný súd takisto judikoval (I. ÚS 67/06), že z princípu nezávislosti súdov podľa čl. 144 ods. 1 ústavy vyplýva tiež zásada voľného hodnotenia dôkazov. Pokiaľ všeobecné súdy rešpektujú uvedené ústavné garancie (teda najmä čl. 46 až čl. 50 ústavy), ústavný súd nie je oprávnený znovu „hodnotiť“ hodnotenie dôkazov všeobecnými súdmi, a to dokonca ani vtedy, keby sa s ich hodnotením sám nestotožňoval (napr. IV. ÚS 252/04). ............ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 118/2014-19   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 19. marca 2014 predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti TES. s. r. o., M., zastúpenej Advokátskou kanceláriou ŠERFEL & PARTNERS, s. r. o, Námestie Martina Benku 15, Bratislava, konajúcou prostredníctvom advokáta a konateľa Radoslava Šerfela, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slo
Právna veta: Systém záruk sudcovskej a súdnej nezávislosti predstavuje súhrn faktických a právnych prostriedkov pôsobiacich v smere ich presadenia, zabezpečenia a rešpektovania, s hlavným dôrazom na ich celkový rozsah a úroveň, ako aj stupeň praktickej vynútiteľnosti, ktorý sa z hľadiska druhu právnej úpravy delí na ústavné a zákonné záruky nezávislosti súdov a sudcov. 2. Nezávislosť sudcov je integrálnou súčasťou nezávislého súdu, a preto narušenie niektorej zo záruk nezávislosti sudcu znamená porušenie nezávislosti súdu, a tým aj čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 52/99-50         Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach v pléne o návrhu skupiny 34 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nesúladu čl. I bodu 3 v rozsahu, v akom sa vzťahuje na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a ostatných sudcov Slovenskej republiky, a čl. II zákona č. 57/1999 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroc
Právna veta: Z ústavného princípu nezávislosti súdov vyplýva zásada voľného hodnotenia dôkazov (§ 132 OSP). Ak všeobecný súd pri svojom rozhodovaní rešpektuje ustanovenie § 132 OSP, neprichádza do úvahy, aby ústavný súd opätovne „prehodnocoval“ hodnotenie dôkazov všeobecných súdov. Ústavnému súdu totiž neprislúcha posudzovať celkovú zákonnosť rozhodnutia, proti ktorému bola sťažnosť podaná, ale jeho úlohou je zistiť, či napadnutým rozhodnutím nebolo zasiahnuté do ústavou zaručených základných práv alebo slobôd sťažovateľa. V tomto zmysle sa ústavný súd nezaoberá právnou argumentáciou všeobecných súdov, ale ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky         IV. ÚS 370/04-9   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. novembra 2004 predbežne prerokoval sťažnosť Jána Briatku, bytom K., zastúpeného advokátkou JUDr. V. T., P., ktorou namieta porušenie jeho základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne v konaní vedenom pod sp. zn. 19 Co 193/03 z 24. júna 2004, za
Právna veta: Článkom 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa zaručuje predovšetkým prístup k súdu, pretože len v takom prípade sa vytvárajú podmienky na domáhanie sa práva na súdnu ochranu. Súd musí mať ústavou výslovne určenú kvalitu. To znamená, e musí byť nezávislý a nestranný. Právo občana domáhať sa svojho práva na nezávislom súde sa zabezpečuje ustanoveniami čl. 141 ods. 1 a čl. 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Účelom týchto ustanovení je zabezpečiť výkon súdnej moci takými štátnymi orgánmi (súdmi), ktoré nie sú podriadené iným zložkám štátnej moci. Súčasťou nezávislosti súdu je aj výk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 71/97 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 15. októbra 1998, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Ľubomíra Dobríka a zo sudcov JUDr. Anny Danielčákovej a JUDr. Jána Drgonca, vo veci podnetu , bytom , zastúpenej JUDr. Ladislavom Scholzom, advokátom, o porušení základného práva domáhať sa svojho práva zákonom ustanoveným postupom na nezávislom a nestrannom súde podľa čl. 46 o
Právna veta: 1) Ústavný súd poukazuje na to, že základné právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru je naplnené tým, že všeobecné súdy zistia skutkový stav a po výklade a použití relevantných právnych noriem rozhodnú tak, že ich skutkové a právne závery nie sú svojvoľné, neudržateľné alebo že boli prijaté v zrejmom omyle konajúcich súdov, ktoré by popreli zmysel a podstatu na spravodlivý proces....................2) Do práva na spravodlivé súdne konanie nepatrí právo účastníka konania, aby sa všeobecný súd stotožnil s jeho právnym ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   I. ÚS 95/2013-9   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. februára 2013 predbežne prerokoval sťažnosť P. S., t. č. vo výkone trestu, zastúpeného advokátom JUDr. T. B., P., ktorou namietal porušenie základných práv podľa čl. 17 ods. 2, čl. 46 ods. 1 a čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a práv podľa čl. 6 ods. 1 a 3 písm. b), c) a d) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd r
Kľúčové slová: právo na zákonného sudcupostih sudcudisciplinárne konanie proti sudcovivýmena sudcu
Zbierka ÚS 27/2017
Právna veta: Kontrola orgánov verejnej moci prostredníctvom verejnej mienky a jej inštitucionálneho zabezpečenia masmédiami je významným prvkom riadneho fungovania demokratickej formy vlády v štáte. Kontrola verejnou mienkou má osobitný význam pre zachovanie riadnej činnosti súdnej moci v materiálnom právnom štáte, lebo iba po prostredníctvom fungujúcej verejnej mienky možno bez narušenia nezávislosti súdov zachovať kontrolu nad činnosťou súdov a ich dodržovaním platného právneho poriadku (Drgonec, J. Independence Under Control – The Road For the Judiciary of 21st Century. In: Segado, F.F. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 448/2016-57 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 31. augusta 2017 v senáte zloženom z predsedu Petra Brňáka, sudcu Milana Ľalíka a sudkyne Marianny Mochnáčovej o sťažnosti , , , zastúpeného Advokátskou kanceláriou Bauer s. r. o., konajúcou prostredníctvom advokáta JUDr. Richarda Bauera, Dénešova 19, Košice, vo veci namietaného porušenia základných práv na súdnu ochranu po
Právna veta: Základné právo na prejednanie a rozhodnutie veci nestranným súdom podľa čl. 36 ods. 1 Listiny (a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky) je v občianskom súdnom konaní zabezpečené vylúčením sudcu z jej ďalšieho prejednávania a rozhodnutia pre jeho zaujatosť (§ 12 a 16 Občianskeho súdneho poriadku). Súčasťou základného práva na prejednanie veci pred nestranným súdom podľa čl. 36 ods. 1 Listiny (a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky) nie je povinnosť súdu vyhovieť návrhu oprávnených osôb (t. j. sudcu, ktorý podal návrh podľa § 15 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, resp. účastník ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
I. ÚS 27/98 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 25. marca 1998 predbežne prerokoval podnet , bytom , vo veci porušenia základného práva na prejednanie veci nezávislým a nestranným súdom podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd postupom Okresného súdu Bratislava II vo veci sp. zn. 8 C 34/95 a takto r o z h o d o l : Podnet o d m i e t a ako zjavne neopodstatnený. O d ô v o d n e n i e : I. Ústavnému súdu Slovenskej repub
Právna veta: Podľa judikatúry ústavného súdu (III. ÚS 60/04) pod právom na spravodlivé súdne konanie v zmysle čl. 6 ods. 1 dohovoru vo vzťahu k vykonávaniu dokazovania treba rozumieť, že účastníkovi konania musí byť poskytnutá možnosť podieľať sa zákonom ustanoveným spôsobom na dokazovaní, čo znamená dôkazy navrhovať, byť prítomný na vykonávaní dokazovania (§ 122 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku) vrátane práva klásť účastníkom otázky (§ 126 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) a k navrhovaným a už vykonávaným dôkazom sa vyjadrovať (§ 123 a § 129 ods. Občianskeho súdneho poriadku). Do obs ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 255/2016-19 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 3. mája 2016 predbežne prerokoval sťažnosť , , maloletého , maloletej a , , zastúpených zákonným zástupcom , všetci právne zastúpení advokátom Mgr. Marošom Nešťákom, vykonávajúcim advokáciu v mene a na účet spoločnosti AKMN s. r. o., Einsteinova 25, Bratislava, vo veci namietaného porušenia ich základného pr
MENU