Nájdené rozsudky pre výraz: normy verejného práva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

66 dokumentov
159 dokumentov
1 dokument
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pohľadávka na penále nevzniká v dôsledku samotného nesplnenia si povinnosti riadne a včas odviesť poistné a príspevky; vzniká až právoplatnosťou rozhodnutia o predpísaní penále. Pohľadávka na penále z dôvodu omeškania sa s odvedením poistného a príspevkov za január 2010, a to za konkrétne obdobie od 23. 03. 2010 do 11. júna 2010, vznikla až nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia žalovanej číslo 46377­2/2011­BA z 12. 09. 2011. Kým penále nie je predpísané právoplatným rozhodnutím, Sociálna poisťovňa ho nemô ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 393/2015­22 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 18. augusta 2015 predbežne   prerokoval   sťažnosť   spoločnosti   ITIMEX,   a.   s.,   SNP   44,   Šahy,   zastúpenej advokátkou   JUDr.   Marianou   Matulovou,   Železničiarska   9,   Banská   Bystrica,   vo   veci namietaného porušenia základného práva zaručeného v  čl. 47 ods. 3  Ústavy Slovenskej republiky a základného práva zaručeného v čl. 
Právna veta: Ústavný súd vzal na vedomie, že z citovaných stanovísk vlády a generálneho prokurátora možno vyvodiť, že tak vláda, ako aj generálny prokurátor pripúšťajú, že podľa platnej právnej úpravy môže prokurátor podať protest podľa § 26 zákona o prokuratúre aj proti opatreniu vydanému v konkrétnej (individuálnej) veci s účinnosťou na určitých (konkrétnych) účastníkov verejnoprávneho konania; vláda, ako aj generálny prokurátor vychádzajú pritom z existujúcej aplikačnej praxe. Ako jeden z príkladov, ktorý by mal podporiť tento záver, je podľa stanoviska generálneho prokurátora práve aj písomné oznámenie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
PL. ÚS 21/2008 7/2009 K PRINCÍPU PRÁVNEJ ISTOTY ÚSTAVNE KONFORMNÝ VÝKLAD Právna úprava, ktorá umožňuje bez časového obmedzenia zasahovať do právoplatných rozhodnutí, opatrení alebo iných zásahov orgánov verejnej moci, ktoré zakladajú, rušia alebo menia práva alebo povinnosti individuálne určeným adresátom (fyzickým osobám alebo právnickým osobám) uplatnením mimoriadnych opravných prostriedkov alebo iných prostriedkov nápravy (ku ktorým treba zaradiť aj protest prokurátora), je v mate
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       PL. ÚS 2/09-12   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 21. januára 2009 o návrhu Krajského súdu v Banskej Bystrici, zastúpeného predsedníčkou senátu JUDr. D. M. na začatie konania o súlade ustanovenia § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov s čl. 39 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky takto   rozhodol:   Návrh Krajského sú
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   II. ÚS 377/2011-8   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 7. septembra 2011 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. M. B., R., zastúpeného advokátom JUDr. P. V., B., vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 36 ods. 1 a čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd, ako aj čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľud
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     PL. ÚS 94/2011-20   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 8. júna 2011 o návrhu skupiny 37 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej advokátom JUDr. R. M., B., na začatie konania o súlade § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňa
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 40/2021-14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 26. januára 2021 v senáte zloženom z predsedu senátu Libora Duľu a zo sudcov Ladislava Duditša a Miroslava Duriša (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti BA One, s. r. o., Grösslingová 4, Bratislava, IČO 36 722 316, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s. r. o., Grösslingová 4,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 445/2018-34 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 1. augusta 2018 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa), zo sudcov Ladislava Orosza a Miroslava Duriša predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti Česká exportní banka, a. s., Vodičkova 34, Praha, Česká republika, zastúpenej advokátskou kanceláriou Matejka Friedmannová s. r. o., Svätoplukova 28, Bratisla
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       I. ÚS 105/06-45   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 29. marca 2006 predbežne prerokoval sťažnosť Ing. Ľ. H., B., zastúpeného advokátom JUDr. J. H., B., vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu a inú právnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 1 ods. 1 a s čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky rozsudkom Najvyššieho súdu Slo
MENU