SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1161888
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64398
USSR: 35603
NSČR: 123960
NSSČR: 66956
USČR: 79866
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424540
Krajské súdy (ČR): 43658
Posledná aktualizácia
05.06.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: Obchodný majetok


Približný počet výsledkov: 23 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Obchodný majetok
  • obchodny nájdené 45518 krát v 9991 dokumentoch
  • majetok nájdené 49854 krát v 8528 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 132 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 33 dokumentov
Krajské súdy SR 6629 dokumentov


Právna veta: V prípade právnických osôb založených na účely podnikania, osobitne kapitálových obchodných spoločností, je dôvodné vychádzať z predpokladu, že takýto účastník má obchodný majetok v rozsahu základného imania, ktorého výška a rozsah splatenia je uverejnená v obchodnom registri. V tejto súvislosti ústavný súd poukazuje na zásadu tvorby a zachovania základného imania, ktorá sa týka aj spoločnosti s ručením obmedzeným a je vyjadrená napr. v ustanoveniach Obchodného zákonníka o povinnosti splatiť vklady v určitom rozsahu už pred vznikom spoločnosti, napr. § 59 ods. 2, § 111 ods. 1, ods. 2 Obchodnéh ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     IV. ÚS 130/2011-21   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 14. apríla 2011 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti F., s. r. o. „v konkurze“, K., ktorou namietala porušenie svojich základných práv podľa čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 2 a 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 37 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd a práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane .
Právna veta: Za senát zložený zo zákonných sudcov možno považovať len senát zložený zo sudcov príslušného súdu, ktorí tvorili tento senát v čase pridelenia veci. Ústavnej zásade neodňateľnosti zákonného sudcu, ktorá vyplýva zo základného práva na zákonného sudcu podľa čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, nezodpovedá prípad, ak zákonní sudcovia senátu, ktorému bola vec pridelená na prejednanie a rozhodnutie, boli zmenení bez splnenia zákonných predpokladov na vykonanie takýchto zmien neskoršie vydaným rozvrhom práce ako riadiacim aktom predsedu súdu (prípadne jeho zmenami a doplneniami). K zmene v zlo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... -how (ide o terminus technicus), a ako už bolo uvedené vyššie, tu nemožno vystačiť z jazykovým prekladom „vedieť ako“, predstavuje obchodný majetok, ktorý je oceniteľný peniazmi za predpokladu, že je určený na podnikanie (OVEČKOVÁ, O. a kol.: Obchodný zákonník. Bratislava; IURA EDITION .
Právna veta: Z ustanovenia § 833 Občianskeho zákonníka totiž vyplýva, že iba poskytnuté peniaze a iné veci určené podľa druhu sú v spoluvlastníctve všetkých účastníkov združenia. Veci jednotlivo určené sú naproti tomu v bezplatnom užívaní všetkých účastníkov združenia. Za veci jednotlivo určené je potrebné považovať individuálne identifikovateľné veci. Medzi ne nesporne patria aj zvukové a zvukovo­obrazové záznamy, ktoré sú špecificky určené najmä ich obsahom. CD nosiče vzhľadom na ich charakter sa teda nemohli stať spoluvlastníctvom ostatných účastníkov združenia, ale ich výl ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  treba považovať za neplatné. Ďalej je podstatné, že sťažovateľ   sa   stal   účastníkom   združenia   ako   fyzická   osoba,   a   preto   nemohol   vniesť obchodný majetok do združenia. Tento záver vyplýva z výpovede otca sťažovateľa, ktorý tvrdil, že CD nosiče nadobudol sťažovateľ od neho kúpou na .
Právna veta: Z právnej úpravy reštrukturalizácie nemožno jednoznačne vyvodiť, že by zákonodarca priznával v danej fáze konania veriteľom dlžníka subjektívne právo na prípravu a schválenie reštrukturalizačného plánu. Konkurzný zákon priznáva veriteľom výslovne len subjektívne práva na ochranu pred reštrukturalizačným plánom a v procese jeho tvorby a schvaľovania, ktoré môže veriteľ prípadne uplatňovať aj v konaní o potvrdení plánu súdom, a to napríklad vo forme podnetu na zamietnutie plánu. Úprava konkurzného konania je výrazom snahy zákonodarcu zabezpečiť rovnosť vlastníckeho práva k pohľadávkam všetkých ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na čistom obchodnom imaní spoločnosti. Čistým obchodným imaním sa v zmysle § 6 ods. 3 Obchodného zákonníka rozumie obchodný majetok po odpočítaní záväzkov vzniknutých podnikateľovi v súvislosti s podnikaním. 45 Z účtovného pohľadu pojmu „čisté obchodné imanie“ ... , voči ktorým má spoločnosť záväzky (ktoré sa majú podľa § 6 ods. 3 Obchodného zákonníka odpočítať od obchodného majetku). Ak by sa veritelia a akcionári mali uspokojovať spoločne z majetku spoločnosti, nezodpovedalo by to zákonnému vymedzeniu „ .
Právna veta: ...z pohľadu kriteriálneho nastavenia ústavno­súdneho prieskumu determinované citovaným § 73 ods. 3 zákona o ústavnom súde je nevyhnutné identifikovať pojmové znaky pojmu „majetková účasť“ použitého v čl. 2 ods. 1 písm. zb) ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. Zjavne totiž ide o pojem, ktorý nie je legálne ani konštitucionálne definovaný... Účasť v obchodnej spoločnosti je daná obsahom právneho vzťahu medzi spoločníkom a obchodnou spoločnosťou. Pre akciovú spoločnosť to znamená obsah právneho vzťahu medzi ňou a akcionárom, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...   je   správcom   majetku   štátu,   ktorý   bol prostredníctvom ministerstva vložený do jeho základného imania, ale vlastníkom celého obchodného majetku, s ktorým nakladá (podniká) samostatne a vo vlastnom mene. A to je principiálny   rozdiel.   Možno   pripustiť,   že ... rozsahu na tvorbe jej základného imania (§ 58 a § 59 ods. 1 Obchodného zákonníka),  ­ predmet vkladu sa stáva súčasťou obchodného majetku [súhrn majetkových hodnôt (vecí,   pohľadávok   a   iných   práv   a   peniazmi   oceniteľných   iných .
Právna veta: Ústavný súd tak uzatvára, že akcie SPS, ktoré sú vo vlastníctve TRANSPETROL­u, a. s., nezakladajú pre štát pozíciu akcionára. Štát potom prostredníctvom akcií vo vlastníctve TRANSPETROL­u ani nemôže mať v SPS účasť prislúchajúcu akcionárovi. Prostredníctvom týchto akcií má v SPS majetkovú účasť TRANSPETROL, a. s., ako samostatný právny subjekt, nie štát. Z formulovaných záverov jednoznačne vyplýva, že v SPS, v ktorej bol navrhovateľ predsedom predstavenstva, sa majetková účasť rozkladá na Slovenskú republiku, zastúpenú Správou štátnych hmotných rezerv, a TRA ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...   je   správcom   majetku   štátu,   ktorý   bol prostredníctvom ministerstva vložený do jeho základného imania, ale vlastníkom celého obchodného majetku, s ktorým nakladá (podniká) samostatne a vo vlastnom mene. A to je principiálny   rozdiel.   Možno   pripustiť,   že   ...  na tvorbe jej základného imania (§ 58 ods. a § 59 ods. 1 Obchodného zákonníka),  ­ predmet vkladu sa stáva súčasťou obchodného majetku [súhrn majetkových hodnôt (vecí,   pohľadávok   a   iných   práv   a   peniazmi   oceniteľných   iných .
Právna veta: Právna úprava § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka umožňuje súdu vychádzať z domnienky nemajetnosti spoločnosti v prípade, ak si takáto spoločnosť minimálne dva roky po sebe nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín obchodného registra účtovnú závierku (či už riadnu alebo mimoriadnu). Obchodná spoločnosť má aj v tomto prípade možnosť preukázať opak. Znenie odseku 9 bolo novelou (zákonom c. ̌ 19/2007) s účinnosťou od 1. februára 2007 spresnené. Domnienku nemajetnosti spoločnosti môže vyvrátiť preukázaním opaku osoba, ktorá v konaní o zrušenie spoločnosti osvedčí právny záujem. Súd z úradnej povi ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , ̌ z písomných vyjadrení a oznámení príslušných štátnych orgánov a inštitúcií vyplynulo, že obchodná spoločnosť nedisponuje obchodným majetkom, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora. Na základe vykonaného ... rozhodnutím okresného súdu o zrušení spoločnosti preukázať opak, t. j. preukázať, že obchodná spoločnosť má obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny na výkon funkcie likvidátora. Odvolateľ však domnienku .
Právna veta: Ústavný súd s ohľadom na uvedené konštatuje, že rozsah viazanosti všeobecného súdu rozsudkom vydaným v trestnom konaní pri rozhodovaní v občianskom súdnom konaní v prípadoch, v ktorých sa zákonné znaky skutkovej podstaty trestného činu zhodujú s okolnosťami relevantnými, resp. podstatnými pre rozhodnutie v občianskoprávnom konaní, nemožno obmedziť len na závery o protiprávnom konaní, t. j. o spáchaní trestného činu, a o tom, kto ho spáchal.

Úryvok z textu:
... rámci odôvodnenia uvedeného rozsudku okresný súd poukázal na ustanovenia Obchodného zákonníka týkajúce sa náhrady škody, zastupovania obchodnej spoločnosti a obchodného majetku, pričom dospel k záveru, že odsúdený sa svojím konaním nedostal do rozporu s § 13 ods. 3 Obchodného ... z 13. novembra 2006. Sťažovateľ má teda súdom judikovanú pohľadávku na základe uvedeného rozsudku, ktorá je jeho obchodným majetkom v zmysle § 6 ods. 1 Obchodného zákonníka a patrí sťažovateľovi. Keďže teda nedošlo k zníženiu majetku na .
... oprávnenia, takže vo veci bolo ďalej nariadené znalecké dokazovanie za účelom zistenia rozsahu a hodnoty obchodného majetku žalovanej ku dňu zániku bezpodielového spoluvlastníctva účastníkov. Okrem vyššie uvedeného sú ďalej predmetom vyporiadania finančné ... odboru ekonómie a manažmentu, odvetvia účtovníctva, daňovníctva a personalistiky pre účely určenia rozsahu a hodnoty obchodného majetku odporkyne. S predmetným znaleckým posudkom oboznámil okresný súd účastníkov konania na pojednávaní konanom 14. februára .
... nemá žiadny majetok, rozhodne o jej zrušení bez likvidácie (predpokladom nariadenia likvidácie v rámci zrušovacieho rozhodnutia súdu je naopak zistenie obchodného majetku spoločnosti). Právna úprava v stanovených prípadoch tiež umožňuje súdu vychádzať z domnienky nemajetnosti spoločnosti, pričom obchodná spoločnosť má možnosť preukázať .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.