Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1079414
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63682
USSR: 34759
NSČR: 121671
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421605
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
23.01.2020 05:27

Nájdené rozsudky pre výraz: obchodný podiel


Približný počet výsledkov: 209 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: obchodný podiel
  • obchodny nájdené 44311 krát v 9711 dokumentoch
  • podiel nájdené 9339 krát v 2699 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 351 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 180 dokumentov
Krajské súdy SR 2426 dokumentov


Právna veta: Ústavný súd ďalej považuje za potrebné zdôrazniť, že nielen v judikatúre všeobecných súdov, ale ani v právnej teórii neexistuje jednoznačný právny názor na otázku, či je obchodný podiel (ako iná majetková hodnota) súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a ani na otázku, či môže manžel, ktorý nie je spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, napadnúť námietkou relatívnej neplatnosti prevod obchodného podielu druhého manžela – spoločníka, a to ani v právnej vede, ani v judikatúre. V rámci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 399/2015­16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 18. augusta 2015 predbežne prerokoval sťažnosť  ,  , zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. Róbert Mendel s. r. o., Sidónie Sakalovej 190, Bytča,   prostredníctvom   ktorej   koná   jej   konateľ   a   advokát   JUDr.   Róbert   Mendel,   PhD., vo veci   namietaného   porušenia   základných   práv   podľa   čl. 35   ods. 1   Ústavy   Slovenskej .
Právna veta: Podľa právneho názoru najvyššieho súdu predmetné ustanovenie Obchodného zákonníka sa má vykladať tak, že pre platnosť zmluvy o prevode spoločného obchodného podielu sa nevyžaduje, aby boli jednotliví spolupodielnici buď účastníkmi zmluvy o prevode obchodného podielu, alebo aby na jej uzavretie udelili spoločnému zástupcovi ustanovenému na výkon práv z obchodného podielu osobitné písomné splnomocnenie. Podľa názoru najvyššieho súdu pre platnosť zmluvy o prevode spoločného obchodného podielu postačuje, ak na jej uzavretie jednotliví spolupodielnici dali spoločnému zástupcovi súhlas... Potreba o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 646/2014-24   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. novembra 2014 predbežne prerokoval sťažnosť ź. N., zastúpeného Advokátskou kanceláriou Mgr. Marek BENEDIK, s. r. o., Rudnayovo námestie 1, Bratislava, v mene ktorej koná advokát a konatež Mgr. Marek Benedik, ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu ochranu podža čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 47 ods. 3 Ústavy .
Právna veta: Ústavný súd v rámci abstraktnej kontroly môže konštatovať, že ide o legislatívne opomenutie, a riešiť ho buď derogačným apelom na zákonodarcu, alebo vykonaním ústavne konformného výkladu súvisiacich ustanovení. Spojenie „vlastniť majetok“ možno významovo stotožniť so slovným spojením „mať majetok“, pričom predmetom ochrany pred verejnou mocou podľa čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky je majetok zahŕňajúci veci, majetkové práva a iné majetkové hodnoty. Neobnovenie členstva dotknutej právnickej osoby nie je priaznivo naklonené ani voči právu na združovanie, obzvlášť v kontexte účelu družstva, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodnutím súdu zrušený z iných dôvodov ako po splnení rozvrhového uznesenia alebo pre nedostatok majetku a spoločnosť doposiaľ nepoužila jeho obchodný podiel podľa § 113 ods. 5 a 6, účasť spoločníka v spoločnosti sa obnovuje; ak spoločnosť už vyplatila vyrovnací ... nezákonného konkurzu sa majetok spoločníkov v. o. s., s. r. o. a k. s. obnovuje v pôvodnej podobe obchodného podielu, avšak členský podiel právnickej osoby v družstve sa neobnovuje. Došlo teda k vytvoreniu dvoch skupín osôb v spojitosti s výkonom .
Právna veta: Ústavný súd sa z obsahu napadnutých rozhodnutí presvedčil, že krajský súd sa s námietkami sťažovateľky zaoberal v rozsahu, ktorý postačuje na konštatovanie, že v tomto konaní dostala odpoveď na všetky podstatné okolnosti prípadu. V tejto súvislosti už ústavný súd uviedol, že všeobecný súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania, ale len na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzali do všetkých detailov sporu uvádzaných účastníkmi konania. Preto odôvodnenie rozhodnutia všeobecnéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ktorom sa aj ochrana majetkových vzťahov navyše účinne uplatnila prostriedkami obchodného práva (určením neplatnosti zmluvy o prevode obchodného podielu ap.).   3. Vzhľadom na uvedené sťažovateľka navrhla, aby ústavný súd odložil vykonateľnosť napadnutého rozsudku krajského ... zápisnicu z konania valného zhromaždenia spoločnosti E. s. r. o., v ktorej previedol celý svoj obchodný podiel na obžalovanú a jeho podpis je sfalšovaný. Je síce pravdou, že nebol jednoznačne preukázaný spôsob overovania totožnosti .
Právna veta: Výživným sa rozumie uspokojovanie všetkých potrieb osoby, ktorej má byť poskytované. Výživou dieťaťa je mienené zabezpečenie všetkých životných potrieb pre jeho všestranný rozvoj po stránke fyzickej a duševnej. Výživné pre deti slúži nielen k uspokojovaniu ich výživy v užšom zmysle, k uspokojovaniu všetkých odôvodnených hmotných potrieb (šatstvo, obuv, bývanie a strava), ale aj ďalších potrieb dôležitých k úspešnej výchove dieťaťa (vzdelávanie, príprava na budúce povolanie, kultúrne, športové a rekreačné potreby). Ich miera je rôzna podľa okolnosti konkrétneho prípadu, predovšetkým je odstu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vlastník obchodnej spoločnosti zodpovedný za jej hospodársky výsledok, taktiež k záveru okresného súdu, že ako spoločník obchodnej spoločnosti je vlastníkom obchodného podielu, teda inej majetkovej hodnoty v sume 90 853 €, namietal, že táto okolnosť nebola náležite dôkazne podložená znaleckým posudkom. K otázke .
Právna veta: 1) Zo znenia označeného ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii vyplýva, že všeobecné súdy príslušné v konkurznom konaní konať (ďalej len „konkurzný súd“) majú právomoc rozhodnúť o priznaní hlasovacích práv a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou v prípade, ak pohľadávka veriteľa bola účinne popretá iným veriteľom a veriteľ popretej pohľadávky doručí správcovi podnet na predloženie veci príslušnému konkurznému súdu na účely priznania hlasovacích práv a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou. Konkurzný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že podľa aktuálneho výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica obchodná spoločnosť  spoločnosti   je spoločníkom obchodnej , pričom je majiteľom obchodného podielu v tejto spoločnosti vo výške 8000/14639, veriteľ   je spriaznenou osobou dlžníka podľa § 9 ods. 1 písm. e) ZKR .
Právna veta: Ak je štát z titulu majetkovej účasti na založení neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby oprávnený zasahovať do majetkových dispozícií takto založenej neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, potom rozsah a charakter zásahových oprávnení nesmie narúšať právom konštruovanú samostatnosť neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby nad mieru, ktorú fakt majetkového vkladu (spolu)zakladateľa odôvodňuje. Cieľom zavedenia inštitútu neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby bola totiž i snaha, aby poskytovanie vše ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... personálny prvok však skôr naznačuje tendenciu vylúčiť obchodné spoločnosti spod pôsobnosti uvedeného ústavného článku. Vplyv spoločníkov obchodných spoločností s veľkým obchodným podielom totiž často spôsobuje, že kreácia orgánov a tvorba vôle obchodnej spoločnosti rovnoprávnymi spoločníkmi sa takmer úplne stráca, čím sa minimalizuje .
Právna veta: Právomoc súdov preskúmavať zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy je originárne ústavná, založená priamo ustanovením čl. 142 ods. 1 časť vety za bodkočiarkou ústavy bez toho, aby na to bol potrebný zákon. Právomoc preskúmavať zákonnosť opatrení alebo iných zásahov akýchkoľvek orgánov verejnej moci nie je originárne ústavná, ale vyžaduje si výslovné zákonné ustanovenie, ktoré takúto právomoc súdom zverí. Ustanovenie čl. 46 ods. 2 ústavy vyslovene zaručuje len právo na prieskum zákonnosti „rozhodnutí“, čím sa zreteľne odlišuje od čl. 142 ods. 1 ústavy. Preto nie je zrejmé, prečo by malo b ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...   k   súčasným   i   budúcim   príjmom   z   predaja   emisných   kvót.   Rovnako  napadnuté   ustanovenie   zasahuje   do   hodnoty   technologických   investícií,   ako   aj   hodnoty  obchodných   podielov   v   obchodných   spoločnostiach,   ktoré   sú   účastníkmi   schémy  obchodovania. V dôsledku toho je toto ustanovenie v rozpore s čl. 20 ods .
Právna veta: Z právnej úpravy reštrukturalizácie nemožno jednoznačne vyvodiť, že by zákonodarca priznával v danej fáze konania veriteľom dlžníka subjektívne právo na prípravu a schválenie reštrukturalizačného plánu. Konkurzný zákon priznáva veriteľom výslovne len subjektívne práva na ochranu pred reštrukturalizačným plánom a v procese jeho tvorby a schvaľovania, ktoré môže veriteľ prípadne uplatňovať aj v konaní o potvrdení plánu súdom, a to napríklad vo forme podnetu na zamietnutie plánu. Úprava konkurzného konania je výrazom snahy zákonodarcu zabezpečiť rovnosť vlastníckeho práva k pohľadávkam všetkých ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... len „český ZEPRIS“), s vkladom do základného imania naposledy 6 750 000 českých korún; po prevode jednej desatiny svojho obchodného podielu jej obchodný podiel v českom ZEPRIS-e predstavuje 9/10. 2. V rámci svojho podnikania, ktoré vykonával od roku 1999 a ktorého ťažiskovým .
Právna veta: Vo vzťahu k námietke sťažovateľa o nesprávnej aplikácii Obchodného zákonníka (a tým aj nesprávnemu prideleniu veci do súdneho registra, a tak aj nezákonnému sudcovi) ústavný súd dodáva, že v okolnostiach danej veci napriek predmetu konania vymedzenému ako určenie neplatnosti dohody o zmene pracovnej zmluvy vzniká špecifická situácia, kedy ide u sťažovateľa o súbeh dvoch funkcií (riaditeľa spoločnosti podľa pracovnej zmluvy a konateľa a súčasne spoločníka podľa spoločenskej zmluvy), teda o súbeh dvoch právnych režimov vychádzajúcich z dvoch rozličných kódexov (Zákonníka práce a O ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dokáže ovplyvniť hospodárenie spoločnosti, čím reálne môže dochádzať a aj dochádza k znižovaniu hodnoty jej obchodného podielu v spoločnosti. Keďže významným atribútom, ktorý je potrebné uplatňovať pri rozhodovaní o predbežných opatreniach je ... jednej strane preventívne bráni eventuálnemu poškodeniu práv žalobkyne ako spoločníčky spoločnosti spočívajúcom v znížení hodnoty jej obchodného podielu, ku ktorému by mohlo dôjsť, ak by sťažovateľ nebol nijako obmedzený v riadení 19 spoločnosti .
Právna veta: Krajský súd posúdil vec nedostatočne (nezaoberal sa s potrebnou starostlivosťou otázkou, či vykonaním právneho úkonu došlo k ukráteniu sťažovateľky) a svoje rozhodnutie založil na natoľko nesprávnej interpretácii a aplikácii ustanovenia § 42a ods. 3 písm. a) Občianskeho zákonníka, že svojím rozhodnutím zásadne poprel účel a význam tohto zákonného ustanovenia.Úlohou ústavného súdu však bolo posúdiť najmä to, ako sa krajský súd vysporiadal s otázkou, či vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že žalovaní ani pri náležitej starostlivosti nemohli poznať, že právny úkon ukracuje uspokojenie po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , ale aj k dozaloženiu iného majetku dlžníka, ako náhrady za nezaloženie rodinného domu a k založeniu majetku ručiteľa v podobe obchodného podielu a navyše podpísaným dodatkom v decembri 2008, t. j. po podpísaní darovacej zmluvy, rozšíril zabezpečenie úveru na sumu presahujúcu 3 .
Právna veta: Všeobecné súdy rozhodujúce v sporoch o ochranu osobnosti musia zohľadniť organickú väzbu medzi titulkom a nadpisom medializovaného článku a jeho vecným obsahom. Bez dostatočného zohľadnenia tejto väzby spravidla nemožno hodnoverne dospieť k záveru, že v ňom obsiahnuté tvrdenie je pravdivé alebo, naopak, nepravdivé. Ochranu základného práva navrhovateľa na zachovanie jeho osobnej cti a dobrej povesti garantovaného čl. 19 Ústavy Slovenskej republiky možno v zásade dosiahnuť aj inými, šetrnejšími prostriedkami, ako sú napr. oprava uverejnených informácií, uverejnenie ospravedlnenia dotknutej osob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... založení spoločnosti Panorama Koliba, s. r. o., kde zastúpenie pre TPE Holding ešte trvalo a táto spoločnosť previedla časť svojho obchodného podielu v prospech Panoramy“ (č. l. 14 rozsudku okresného súdu), a aj po vykonaní testu proporcionality v užšom slova dospel k .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.