Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1090803
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63916
USSR: 34945
NSČR: 122146
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422323
Krajské súdy (ČR): 41646
Posledná aktualizácia
17.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: občianskoprávny nárok


Približný počet výsledkov: 37 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: občianskoprávny nárok
  • obcianskopravny nájdené 7620 krát v 4449 dokumentoch
  • narok nájdené 48955 krát v 13743 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 20 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 15 dokumentov
Krajské súdy SR 59 dokumentov


Právna veta: Ak všeobecný súd dospeje k názoru, že uplatnený občianskoprávny nárok nemožno hmotnoprávne subsumovať pod tie ustanovenia právneho predpisu, ktorých sa dovoláva navrhovateľ, je povinný preskúmať aj možnosti iného právneho posúdenia a musí svoje konečné rozhodnutie aj z týchto hľadísk vyčerpávajúcim spôsobom zdôvodniť. Pokiaľ takto nepostupuje, koná v rozpore s čl. 46 ods. 1 ústavy a čl. 6 ods. 1 dohovoru. Ako to vyplýva z citovaného ustanovenia § 79 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, navrhovateľ nemá povinnosť uviesť právnu kvalifikáciu uplatneného nároku, pretože je povinný iba pravdivo o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     II. ÚS 329/2010-47   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 10. marca 2011 v senáte zloženom z predsedu Sergeja Kohuta a zo sudcov Juraja Horvátha a Lajosa Mészárosa prerokoval prijatú sťažnosť I. K., B., vo veci namietaného porušenia základného práva vlastniť majetok a na súdnu ochranu podľa čl. 20 a čl. 46 ods. 1 v spojení s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj práva na .
Právna veta: Podstata premlčania (§ 100 a nasl. Občianskeho zákonníka) spočíva v tom, že pokiaľ sa určité právo po zákonom stanovenú dobu (premlčaciu dobu) nevykonáva alebo sa v priebehu premlčacej doby neuplatní na súde či u príslušného orgánu, nemôže už byť po jej uplynutí veriteľovi priznané. To znamená, že dlžník po uplynutí zákonom stanovenej doby sa môže úspešne brániť vymáhaniu práva s poukazom na to, že toto právo bolo už premlčané. V dôsledku premlčania právo nezaniká, trvá ďalej, ale do značnej miery sa oslabuje zmenšením možnosti jeho úspešného uplatnenia. Pokiaľ dlžník pred súdom namietne preml ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ku strate na zárobku. Ako vyplýva z ustanovenia § 447 Občianskeho zákonníka strata na zárobku sa uhrádza peňažným dôchodkom. Tento občianskoprávny nárok na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti sa premlčuje ako jeden celok, nie iba ako nároky na .
Právna veta: 1) Predmetnú tzv. limitujúcu definíciu práva poškodeného, resp. jeho splnomocnenca klásť otázky „v rozsahu uplatnených práv“ je potrebné vykladať tak, že poškodený, resp. jeho splnomocnenec je oprávnený klásť otázky vzťahujúce sa na ním uplatnený nárok, teda také, ktoré smerujú k zisteniu skutočností, ktoré sú pre úspešnosť uplatneného nároku nevyhnutné. Pre poškodeného je zásadným preukázanie, či sú naplnené predpoklady zodpovednosti osoby, voči ktorej sa vedie trestné konanie, za spôsobenú škodu. Práve z dôvodu, že poškodený, resp. jeho splnomocnenec nenahrádzajú orgán činný v trestnom k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z predpokladov občianskoprávnej zodpovednosti je protiprávnosť konania osoby, voči ktorej právo na náhradu škody smeruje, je pre rozhodnutie o uplatnenom občianskoprávnom nároku v trestnom konaní zásadnou otázkou zistenie, či k protiprávnemu konaniu (trestnému činu došlo) a kto ho spáchal. So zreteľom na .
Právna veta: Medzi chápaním trestnosti prípravy podľa trestnoprávnych noriem Slovenskej republiky (trestná zodpovednosť za prípravu zločinu - § 13 Trestného zákona) a zákazu "prípravy" mučenia podľa čl. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "dohovor"), t.j. uplatnenie ochrany podľa čl. 3 dohovoru pri "príprave" mučenia, podrobovania neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu, nemožno automaticky vytvárať analógiu, a to predovšetkým vzhľadom na rozdielnosť podstaty a prirodzenosti týchto úprav. To, že je príprava na zločin podľa právnej úpravy Slovenskej republiky t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nezmieňuje, že by v rámci trestného konania, ktorého výsledok (uznesenie) napáda sťažnosťou pre porušenie jeho základných práv, uplatnil akýkoľvek svoj občianskoprávny nárok. 8 Nie je úlohou ústavného súdu v konaní o sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy zisťovať, či vôbec sťažovateľovi .
Právna veta: Na existenciu nároku navrhovateľky nemá žiaden vplyv ani zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, ani konanie o konkurze bytového družstva a samozrejme ani úkony predbežného správcu, ktorý svojimi úkonmi podľa zákona č. 328/1991 Zb. nemôže vylúčiť dôsledky zákona č. 182/ 1993 Z. z. Na súdne uplatnenie tohto nároku nemá žiadnu relevanciu ustanovenie predbežného správcu. Vyplýva to z ustanovení § 9a až 9c zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, v ktorých sú upravené účinky ustanovenia predbežného správcu, jeho postavenie, práva a povinnosti, ku ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právo podľa čl. 20 ústavy), neposkytujú všeobecné súdy, a zistil, že tomu tak je. V prípade navrhovateľky totiž ide o občianskoprávny nárok na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva k bytu, ktorý je vynútiteľný aj v sporovom konaní pred všeobecným súdom za predpokladu .
... všeobecnom súde proti fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá mu preukázateľne (zavinene) spôsobila určitú - presne špecifikovanú majetkovú ujmu. Rozhodovanie o týchto občianskoprávnych nárokoch nepatrí do právomoci ústavného súdu.
... právo podľa čl. 20 ústavy), neposkytujú všeobecné súdy, a zistil, že tomu tak je. V prípade navrhovateľky totiž ide o občianskoprávny nárok na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva k bytu, ktorý je vynútiteľný aj v sporovom konaní za predpokladu, že bytové družstvo .
... právo podľa čl. 20 ústavy), neposkytujú všeobecné súdy, a zistil, že tomu tak je. V prípade navrhovateľa totiž ide o občianskoprávny nárok na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva k bytu, ktorý je vynútiteľný aj v sporovom konaní za predpokladu, že bytové družstvo .
... dôkazom. Verejnosť možno vylúčiť len v prípadoch ustanovených zákonom.    Podľa čl. 6 ods. 1 prvej vety dohovoru pri rozhodovaní o občianskoprávnych nárokoch a záväzkoch alebo o trestnom obvinení je každá dotknutá osoba oprávnená na spravodlivé a verejné prerokovanie svojej veci uskutočnené v .
... je len suma 12 000 Sk.   Sťažovateľka je vo vysokom veku a uplatnila nárok na súdnu ochranu v podstate jednoduchého občianskoprávneho nároku (čo dokazuje právoplatný rozsudok, proti ktorému sa nepodalo ani odvolanie) súvisiaceho s reštituovaným majetkom. V súdnom konaní sa nijako nepričinila .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.