Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093241
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63949
USSR: 34963
NSČR: 122278
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422390
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
21.02.2020 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: obmedzenie spôsobilosti


Približný počet výsledkov: 60 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: obmedzenie spôsobilosti
  • obmedzenie nájdené 12711 krát v 3994 dokumentoch
  • sposobilost nájdené 4055 krát v 1551 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 64 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 9 dokumentov
Krajské súdy SR 1563 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Žalovaná namietala nedostatok procesnej spôsobilosti na strane žalobcu, čo má vo veci zakladať vadu konania podľa § 237 písm. c/ O. s. p. Dovolací súd zdôrazňuje, že predpokladom procesnej nespôsobilosti účastníka konania je skutočnosť, že nemá vôbec spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať práva alebo brať na seba povinnosti alebo táto jeho spôsobilosť je obmedzená... Podľa § 19a ods. 1 Občianskeho zákonníka môže byť spôsobilosť právnickej osoby nadobúdať práva alebo povinnosti obmedzená len zákonom. Nejde však o také obmedzenie spôsobilosti, ktoré by ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky        I. ÚS 366/2015­19 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 26. augusta 2015 predbežne prerokoval sťažnosť  ,  , zastúpenej advokátskou kanceláriou Legal Counsels s. r. o., konajúcou advokátom JUDr. Gabrielom Havrillom, Tallerova 10, Bratislava, ktorou namietala porušenie svojich práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a  .
Právna veta: Konanie o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony je osobitným typom konania, ktoré je upravené v § 186 až § 191 OSP. Vzhľadom na účel sledovaný týmto konaním (obmedzenie alebo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony osoby, ktorá na základe objektívnych zistení príslušného súdu nedokáže ovládnuť svoje konanie alebo posúdiť jeho následky, pozn.) sa musí v rámci neho príslušný súd zamerať predovšetkým na zistenie duševného stavu osoby, ktorej sa konanie bezprostredne týka, t. j. či ide o osobu, ktorá je skutočne postihnutá duševnou poruchou a či táto porucha dosahuje intenzitu pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     IV. ÚS 371/2010-24     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 7. októbra 2010 predbežne prerokoval sťažnosť MUDr. D. B., B., ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práv podľa čl. 3, čl. 5 a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Okresného súdu Bratislava II v konaní vedenom pod sp. zn. 28 Ps 13/2008, a takto   .
Právna veta: 1)Pokiaľ ide o doručovanie uznesenia o vznesení obvinenia obhajcovi, je potrebné uviesť, že právna úprava v § 179 ods. 1 až 3 Trestného poriadku všeobecne ustanovuje iba tieto prípady, keď sa uznesenie oznamuje obvinenému, ako aj obhajcovi: a) ak je obvinený pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo b) ak je obvinený vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo na pozorovaní v zdravotníckom ústave. Pokiaľ nejde o žiaden z týchto prípadov, nie je povinnosťou orgánov činných v trestnom konaní oznamovať vydané uznesenie obvinenému ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 168/2013-17   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. marca 2013 predbežne prerokoval sťažnosť R. A., N., zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. E. H., spol. s r. o., N., za ktorú koná advokátka JUDr. E. H., ktorou namietal porušenie svojich základných práv podľa čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 2 a 3 a čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky uznesením Krajského súdu v Nitre sp. zn. 1 To 54/2012 z .
Právna veta: Pri interpretácii a aplikácii ustanovenia § 10 Občianskeho zákonníka (pozbavovanie/obmedzovanie spôsobilosti na právne úkony) sa nemožno obmedziť iba na text zákonného predpisu, ale vždy je potrebné vziať do úvahy ústavný rozmer, ktorým je predovšetkým rešpektovanie ľudskej dôstojnosti. V medziach ústavného významu práv človeka sa pri zbavovaní/obmedzovaní spôsobilosti na právne úkony primárne sleduje záujem samotného (dotknutého) človeka a až následne záujem verejný či tretích osôb. Zbavenie človeka spôsobilosti na právne úkony (jeho právna smrť) je prostriedkom ultima ratio, t. j. možno k ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     I. ÚS 313/2012-52   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 28. novembra 2012 v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mariannny Mochnáčovej a zo sudcov Petra Brňáka a Milana Ľalíka prerokoval sťažnosť E. T., zastúpeného opatrovníčkou E. T., obaja bytom B., zastúpených advokátkou JUDr. Z. S., B., vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 14, čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 2 a .
Právna veta: Nie je možné konštatovať, že by , trpela ako fyzická osoba takou duševnou poruchou, ktorá nie je len prechodná, a teda nebolo naplnené ust. § 10 ods. 1 Občianskeho zákonníka, aby ju súdy mohli pozbaviť spôsobilosti na právne úkony alebo jej túto spôsobilosť výrazne obmedziť podľa § 10 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Samotná skutočnosť, že sa fyzická osoba vo všeobecnosti správa zvláštne, nevhodne, prípadne amorálne alebo sa dopustí aj činnosti, ktorá je v rozpore so zákonom, ešte sama o sebe nestačí, aby mohol súd tak radikálne zasiahnuť do jedného z najzákladnejších práv fyzických osôb (aj podľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 220/2018-10 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 22. marca 2018 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej, zo sudcu Miroslava Duriša a sudcu Ladislava Orosza (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpeného Sýkora – advokátska kancelária, s. r. o., Zoborská 13, Košice, v mene ktorej koná advokát JUDr. Matej Sýkora, ktorou namieta porušenie základných práv podľa čl. .
Kľúčové slová: právo vlastniť majetok, základné práva a slobody

Právna veta: Reštitučný zákon v ustanovení § 6 ods. 1 písm. a) až u) definoval určitý okruh oprávnených osôb, ktorých majetok prešiel na štát alebo inú právnickú osobu v dobe od 25. februára 1948 do 1. januára 1990, a umožnil týmto oprávneným osobám vydať nehnuteľnosti späť. V § 6 však nebolo jednoznačne vymedzené ustanovenie, ktoré by riešilo aj prevod na štát na základe zákona č. 169/1949 Sb. o vojenských obvodoch (ďalej len „zákon o vojenských obvodoch“). Pritom na základe tohto zákona sa násilnou formou pri zjavnom porušovaní ľudských práv a slobôd v rokoch 1949 – 1956 občanom v oblasti Levočských vrc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... subjektov. Takýto postup nie je porušením čl. 20 ods. 1 druhej vety ústavy (mutatis mutandis PL. ÚS 28/00). Práve obmedzenie spôsobilosti štátu ako vlastníka nakladať s vlastníckym právom (obmedzenie „scudziteľskej spôsobilosti“) by za určitých okolností prípadne mohlo byť porušením čl. 20 .
Právna veta: 1) Podľa názoru ústavného súdu podmienky obmedzenia prístupu k volenej funkcii (poslancovi mestského zastupiteľstva) a podmienky zotrvania v tejto funkcii nemusia byť upravené totožným spôsobom, a preto krajský súd postupoval ústavne udržateľným spôsobom, ak svojím výkladom tieto rozdiely zohľadnil. Ich rozdielna úprava a jej aplikácia v okolnostiach danej veci preto nemôže viesť ani k porušeniu princípu rovnosti a zásady nediskriminácie podľa čl. 12 ods. 1 a 2 ústavy a k porušeniu zákazu diskriminácie podľa čl. 14 dohovoru v spojení so základným právom podľa čl. 30 ods. 4 ústavy. Výklad krajs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... alebo zdokonaľovacej služby, a to v prípade, ak to vyžaduje plnenie úloh podľa osobitných predpisov [písm. c)], a pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony [písm. d)].   Podľa sťažovateľa má byť § 25 ods. 2 písm. d) zákona o obecnom zriadení vykladaný .
Právna veta: Špeciálny súd je súdnym orgánom, ktorý má znaky typické pre súd so špecializovanou súdnou agendou..., ale aj niektoré znaky mimoriadneho súdneho orgánu (špecifická personálna pôsobnosť vo vzťahu k ústavným činiteľom a vyšším štátnym funkcionárom nad rámec trestných činov spojených s korupciou a organizovaným zločinom podľa § 14 ods. 1 a 3 Trestného poriadku v spojení so špecifickým právnym režimom výberu sudcov a výkonu ich funkcie na tomto súde, podmieneným dohľadom bezpečnostného orgánu výkonnej moci a s tým spojenými nedostatočnými právnymi garanciami pred zasahovaním do výkonu ich právomoc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zaniká a) odvolaním z funkcie (§ 18), b) vzdaním sa funkcie (§ 19), c) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony (§ 20 ods. 1), d) stratou štátneho občianstva Slovenskej republiky (§ 20 ods. 2), e) zmenou trvalého .
Právna veta: V sťažovateľovej veci prechovávanie tlačoviny s pornografickým obsahom, hoc znázorňujúcim heterosexuálny styk, nemožno považovať za manifestáciu heterosexuálneho presvedčenia sťažovateľa a odňatie takejto tlačoviny a uloženie disciplinárneho trestu pokarhania v zmysle zákona nemožno považovať za skutočnosť, ktorá by bola spôsobilá založiť porušenie čl. 9 dohovoru, keďže popísané prechovávanie tlačoviny s pornografickým obsahom nespadá pod ochranu čl. 9 dohovoru v zmysle práva manifestovať svoje vnútorné presvedčenie. Ústavný súd zároveň dodáva, že sťažovateľovi nebolo napadnutým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výnimkou ustanovenia opatrovníka podľa § 72 ods. 11 zákona o výkone trestu odňatia slobody, t. j. v prípade pozbavenia alebo obmedzenia spôsobilosti odsúdeného na právne úkony, čo sa sťažovateľa v tomto prípade netýka. Vzhľadom na čl. 2 ods. 2 ústavy nemohol ÚVTOS .
Kľúčové slová: fakultatívne prerušenie konania, zbytočné prieťahy v konaní

Právna veta: Účelom práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov je odstránenie stavu právnej neistoty, v ktorej sa nachádza osoba domáhajúca sa rozhodnutia všeobecného súdu. Základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov sa naplní, ako to konštantne ústavný súd vo svojich rozhodnutiach uvádza, až právoplatným rozhodnutím štátneho orgánu, na ktorom sa osoba domáha odstránenia právnej neistoty ohľadom svojich práv (napr. rozhodnutia sp. zn. II. ÚS 26/95, I. ÚS 10/98, I. ÚS 89/99 a ďalšie). V zmysle ustálenej judikatúry ústavného súdu „Odstránenie stavu právnej neistoty je podstatou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dĺžka. Pri hodnotení celkovej dĺžky konania ústavný súd neprihliadol aj na zákonnú prekážku v konaní – konanie o obmedzení spôsobilosti na právne úkony týkajúce sa sťažovateľky, pretože uvedené prerušenie konania nebolo vykonané ústavne súladným spôsobom.   Právo ... plynule konať vo veci námietky zaujatosti hneď po jej doručení 14. marca 1994, pretože rozsudok o obmedzení spôsobilosti na právne úkony sťažovateľky nebol v čase vznesenia námietky zaujatosti právoplatný. Rozhodovanie o námietke zaujatosti s .
Právna veta: Ústavný súd považoval za potrebné upozorniť, že podľa § 10 ods. 1 písm. e) zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 693/2006 Z. z. (ďalej len „zákon o občianskych preukazoch“) je občiansky preukaz neplatný, ak obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje, alebo neoprávnene vykonané zmeny. Podľa § 10 ods. 1 písm. g) zákona o občianskych preukazoch je občiansky preukaz neplatný tiež vtedy, ak sa zmenil niektorý údaj v ňom zapísaný okrem údajov zapísaných na žiadosť občana podľa § 3 ods. 3. Podľa § 5 ods. 9 zákona o občianskych pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... služby alebo zdokonaľovacej služby, a to v prípade, ak to vyžaduje plnenie úloh podľa osobitných predpisov, a d)  pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. V sťažovateľovom prípade nebola daná ani jednu z týchto prekážok, ale napriek tomu mu nebolo umožnené pristúpiť .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.