SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1154092
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64350
USSR: 35490
NSČR: 123782
NSSČR: 66843
USČR: 79798
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424268
Krajské súdy (ČR): 43628
Posledná aktualizácia
27.05.2020 04:27

Nájdené rozsudky pre výraz: obnoviteľné zdroje energie


Približný počet výsledkov: 20 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: obnoviteľné zdroje energie
  • obnovitelny nájdené 214 krát v 24 dokumentoch
  • zdroj nájdené 3954 krát v 2689 dokumentoch
  • energia nájdené 736 krát v 189 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 64 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 30 dokumentov
Krajské súdy SR 115 dokumentov


Právna veta: Povinnosti podľa § 4 ods. 2 zákona o podpore OZE majú výrobcovia elektriny primárne vo vzťahu k prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy ako subjektom súkromného práva. Na tom nič nemení skutočnosť, že povinnosť oznámiť skutočnosti, resp. informácie uvedené v § 4 ods. 2 písm. c) zákona o podpore OZE majú výrobcovia elektriny z OZE nielen vo vzťahu k prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, ale aj vo vzťahu k úradu. Z koncepcie posudzovanej právnej úpravy ale zjavne vyplýva, že z hľadiska aplikácie § 4 ods. 3 zákona o podpore OZE je podstatný vzťah medzi výrobcami ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky PL. ÚS 50/2015-148 Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 22. marca 2017 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jany Baricovej, Petra Brňáka, Ľudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohuta, Milana Ľalíka, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza (sudca spravodajca) a Rudolfa Tkáčika o návrhu skupiny 40 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej .
... OZE, pričom so zodpovedaním tejto otázky súvisel vznik, resp. zánik nároku sťažovateľa na vyplatenie podpory za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie. Ustanovenie v § 4 ods. 2 písm. c) zákona o podpore OZE ukladá sťažovateľovi povinnosť oznámiť Úradu pre ... povinnosť v zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon .
... výrobcom elektriny a distribučnou spoločnosťou uviedol, že „vďaka organickej previazanosti práv a povinností výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktorá sa premieta do špecifického súkromnoprávneho sankčného mechanizmu ustanoveného v § 4 ods. 3 zákona o ... v § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len .
Právna veta: Ústavný súd v odôvodnení nálezu sp. zn. PL. ÚS 50/2015 z 22. marca 2017 zdôraznil, že zákon o OZE aj napriek tomu, že obsahuje viacero inštitútov verejnoprávnej povahy, upravuje aj vzájomné práva a povinnosti medzi subjektmi súkromného práva, na ktoré nemožno hľadieť optikou verejného práva. K vzťahom súkromnoprávnej povahy ústavný súd priradil predovšetkým vzťahy medzi výrobcami energie z OZE a prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav, ktoré sú vo svojej podstate regulované ustanovením § 4 ods. 3 zákona o OZE. S prihliadnutím na vnútornú konštrukciu nadväzujúcich ustanovení zákona o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zánik nároku výrobcu elektriny s právom na podporu (žalobkyne) na získanie podpory za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie v príslušnom kalendárnom roku. V relevantnej časti napadnutého rozsudku krajského súdu sa predovšetkým uvádza, že odvolací ... predmetom konania pred všeobecnými súdmi boli nároky žalobkyne na vyplatenie podpory za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie, ústavný súd v ďalšom považuje za potrebné poukázať na závery vyslovené v náleze sp. .
... smerodajné. V podanej sťažnosti sťažovateľka namieta ústavne nekonformnú interpretáciu sporného 2 ustanovenia zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a napadnutý rozsudok krajského súdu považuje za „jednostranný, arbitrárny a neodôvodnený“. Sťažovateľka tiež namieta ... bolo posúdenie charakteru lehoty obsiahnutej v § 4 ods. 2 písm. c) zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie. Sťažovateľka nesúhlasí s posúdením predmetnej lehoty zo strany konajúcich súdov ako lehoty procesnoprávnej a v .
... pre reguláciu sieťových odvetví; 3 (ii) ukončením odberu tepla zo strany odberateľa - za podmienky, ak zabezpečí dodávku tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie v podiele o 20% vyššom ako má doterajší dodávateľ tepla, a to v rámci procesu dohody s doterajším dodávateľom, podľa .
... názor týkajúci sa ustálenia času úspešného vykonania funkčnej skúšky zariadenia sťažovateľa na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie neobstojí. Táto argumentačná línia URSO bola vyhodnotená ako nesprávna v množstve súdnych rozhodnutí týkajúcich sa ... ,11 €/MWh. 31. Súdne prieskumné konanie týkajúce sa potvrdenia URSO o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie skončilo v dôsledku uznesenia najvyššieho súdu zastavením tohto konania, čo z formálno-právneho hľadiska znamená, .
... kontrolou technických podmienok v zmysle § 5 ods. 14 zákona c. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej ̌ kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov..., ktorú si mal prevádzkovateľ distribučnej sústavy ... vyplývajúcimi z § 2 ods. 3 písm. e) zákona č 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len .
... .s. týkajúce sa nedostatočnej miery zohľadňovania skutočných nákladov spojených s plnením ich zákonných povinností v oblasti podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby ako aj výroby elektriny z domáceho uhlia... Z pohľadu týchto účastníkov trhu s elektrinou zabezpečujúcich štátom .
... . z. a s tým súvisiaci vznik, resp. zánik nároku žalobcu na reálne vyplatenie podpory za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie. V tomto smere bolo podstatné posúdenie charakteru lehoty uvedenej v § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. ... zn. PL. ÚS 50/2015 a uvádza: „... Ústavný súd SR ďalej dodáva, že medzi výrobcami elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a prevádzkovateľmi distribučných sústav môžu v súvislosti s plnením povinnosti vyplývajúcich z § 4 ods. 2 zákona o OZE vzniknúť .
... ...“. 4. Okresný súd adresoval ústavnému súdu návrh na vyslovenie nesúladu napadnutého ustanovenia zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie s označenými ustanoveniami ústavy a dodatkového protokolu, v súvislosti s rozhodovaním v uvedenej právnej veci, ... a napokon len konštatovanie, že podľa názoru okresného súdu je citované ustanovenie zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie v rozpore s označenými ustanoveniami ústavy a dodatkového protokolu. Na základe uvedeného okresný súd navrhuje, .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.