Nájdené rozsudky pre výraz: ochrana základných práv a slobôd

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5523

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

202 dokumentov
409 dokumentov
25 dokumentov
55 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: právo slobodne sa združovaťochrana základných práv a slobôd
Zbierka ÚS 28/1996
Právna veta: Podľa čl. 29 ods. 1 ústavy právo slobodne sa združovať sa zaručuje. Každý má právo spolu s inými sa združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo iných združeniach. Podľa ods. 2 tohto článku majú občania právo zakladať politické strany a politické hnutia a združovať sa v nich. Podľa ods. 3 tohto článku možno výkon práv podľa ods. 1 a 2 obmedziť len v prípadoch ustanovených zákonom, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, na ochranu verejného poriadku, predchádzanie trestným činom alebo na ochranu práv a slobôd iných. Zákonom, ktorý upravuje realizáciu tohto základnéh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 55/96 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu konanom dňa 23. októbra 1996 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť Prípravného výboru Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, Ulica Karola Kmeťku 1, Žilina, zastúpeného JUDr. A. S., komerčným právnikom, podanú proti rozhodnutiu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 203/2-93/02500 a rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 6 Sž 87/95, ktorými
Právna veta: V konaní podľa čl. 127 ods. 1 ústavy rozhoduje o porušení základných práv a slobôd a obsahom druhej vety čl. 12 ods. 3 ústavy nie je základné právo fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ale zákaz adresovaný komukoľvek (všetkým), ktorého nerešpektovaním môže dôjsť k porušeniu základného práva upraveného v čl.12 ods. 3 ústavy, ale prvej vety, a nie druhej, ktorú označil navrhovateľ, nemôže v konaní podľa čl. 127 ods. 1 ústavy rozhodovať „o porušovaní čl. 12 ods. 3 druhej vety ústavy“. Sťažovateľ ním označenú „realizáciu“ článku 3 metodického pokynu bližšie nešpecifikuje, a to či ide o rozh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       II. ÚS 60/02-9    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. apríla 2002 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť Pravej Slovenskej národnej strany, zastúpenej komerčným právnikom JUDr. K. G., Ž., vo veci Metodického pokynu Ministerstva školstva Slovenskej republiky na vypĺňanie pedagogickej dokumentácie z 31. októbra 2001 číslo 977/2001, ktorého realizáciou sa porušuje čl. 12 ods. 3 druhá veta
Právna veta: Podľa čl. 127 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (...) (ods. 1). Zo znenia tohto článku ústavy totiž vyplýva, že rovnocennou súčasťou ochrany ústavnosti, ktorú poskytuje ústavný súd (čl. 124 ústavy), je tak ochrana základných práv a slobôd zaručených v ústave, ako aj ochrana ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z kv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky                            I. ÚS 5/02-57        Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 21. mája 2003 v senáte zloženom z predsedu Štefana Ogurčáka a zo sudcov Lajosa Mészárosa a Daniela Švábyho prerokoval prijatú sťažnosť obchodnej spoločnosti VERCAJCH CENTRUM spol. s r. o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, zastúpenej advokátkou Mgr. Z. K., PhD., Advokátska kancelária, B., vo v
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že pokiaľ sťažovateľ nedostal relevantné vyjadrenie zo strany komory exekútorov k podanej sťažnosti na činnosť exekútora, Exekučný poriadok mu v takom prípade v dikcii ustanovenia § 218a umožňuje požiadať Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky o prešetrenie vybavenia jeho sťažnosti komorou exekútorov. Ústavný súd ďa-lej dopĺňa, že aj takáto žiadosť adresovaná Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky sa v intenciách § 53 ods. 1 zákona o ústavnom súde považuje za účinný právny prostriedok, ktorý zákon poskytuje sťažovateľovi na ochranu je-ho základných p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 364/2011-15   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 28. septembra 2011 predbežne prerokoval sťažnosť J. V., Š., zastúpeného advokátkou JUDr. M. G., Advokátska kancelária, B., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 D
Právna veta: Ústavný súd už zaujal - v konaní o individuálnej ochrane základných práv - stanovisko k takým rozhodnutiam, keď uviedol: „Článok 127 Ústavy Slovenskej republiky na konanie pred ústavným súdom vyžaduje, aby individuálnym správnym aktom (rozhodnutím orgánu štátnej správy alebo orgánu územnej samosprávy) bolo priamo porušené základné právo alebo sloboda občana, ktorého ochrany sa domáha. To si však vyžaduje, aby predmet administratívneho konania bol vecne zhodný s porušením základného práva (slobody), ochrany ktorého sa sťažovateľ domáha. Musí ísť preto o rozhodnutie takého orgánu štátnej správy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       II. ÚS 52/02    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. apríla 2002 predbežne prerokoval ústavné sťažnosti D. G., bytom V. K., M. V., bytom P., a Mgr. T. K., bytom B., zastúpených advokátom JUDr. J. H., B. B., ktorými namietali porušenie základných práv podľa čl. 26 ods. 1 a 2, čl. 12 ods. 2, čl. 13 ods. 2 v spojení s čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 10 Dohovoru o ochrane ľudských
Právna veta: Z čl. 127 ods. 1 ústavy vyplýva, že ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach týkajúcich sa porušenia základných práv a slobôd vtedy, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd. Namietané porušenie niektorého zo základných práv alebo slobôd teda nezakladá automaticky aj príslušnosť ústavného súdu na konanie o nich. Pokiaľ ústavný súd pri predbežnom prerokovaní sťažnosti fyzickej alebo právnickej osoby zistí, že ochrany toho základného práva alebo slobody, porušenie ktorého namieta, sa sťažovateľ môže domôcť využitím jemu dostupných a aj účinných právnych prostriedkov nápravy pred iným sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                        I. ÚS 12/02-19                  Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. marca 2002 predbežne prerokoval sťažnosť M. Š., bytom L., zastúpeného advokátom JUDr. T. Š., Advokátska kancelária, K., ktorou namietal porušenie jeho základného práva zaručeného v čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nečinnosťou Krajského súdu v Nitre vo veci zaisteného účtu na účely trestného ko
Právna veta: Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv a slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd. Keďže sťažnosť podľa čl. 127 ústavy nemožno považovať za časovo neobmedzený právny prostriedok ochrany základných práv alebo slobôd, § 53 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       II. ÚS 40/02-11    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 11. apríla 2002 prerokoval stažnosť JUDr. J. M., bytom T., zastúpeného advokátom JUDr. P. L., T., vo veci porušenia čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 4, čl. 36 písm. b) a čl. 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v konaní vedenom pod sp. zn. 6 Sž 194/00, a takto   r o z h o d o l :    Sťažnosť JU
Právna veta: Podľa § 31a zákona o ústavnom súde ak tento zákon neustanovuje inak a povaha veci to nevylučuje, použijú sa na konanie pred ústavným súdom primerane ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) alebo Trestného poriadku. Podľa § 107 ods. 1 OSP ak účastník stratí spôsobilosť byť účastníkom konania skôr, ako sa konanie právoplatne skončilo, súd posúdi podľa povahy veci, či má konanie zastaviť alebo prerušiť alebo či môže v ňom pokračovať. Z charakteru konania pred ústavným súdom podľa čl. 127 ústavy, predmetom ktorého je ochrana základných práv a slobôd, ktorých povaha je výso ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky    I. ÚS 197/2015­24    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 26. augusta 2015 o   sťažnosti   ,  ,   zastúpeného   advokátom JUDr. Viktorom Novýsedlákom, advokátska kancelária, Mnoheľova 830/15, Poprad, ktorou namietal porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48   ods. 2   Ústavy   Slovenskej   republiky   postupom   Okresného   súdu   Poprad v konaní vedenom
Právna veta: Vyhodnotenie, ktorá skutočnosť tvrdená a dokazovaná v civilnom súdnom konaní je pre rozhodnutie vo veci samej významná a ktorá nie, je doménou rozhodovacej právomoci všeobecných súdov. Ústavnému súdu Slovenskej republiky však nemožno odňať právomoc kasačného zásahu do tohto hodnotenia vtedy, keď je v rozpore so zákonným príkazom vyjadreným v § 132 Občianskeho súdneho poriadku v miere spôsobilej postaviť konanie i jeho výsledok do pozície nespravodlivosti a neobjektívnosti. V opačnom prípade by sa právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky odôvodnená požiadavkou ochrany základných práv a slob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 90/2015-40 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 1. decembra 2015 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika a zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Ľubomíra Dobríka prerokoval sťažnosť , zastúpenej advokátkou , vo veci namietaného porušenia základného práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života zaručeného čl. 19 ods. 2 Ústavy Slovenskej republik
MENU