Nájdené rozsudky pre výraz: odklad exekúcie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 430

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

145 dokumentov
890 dokumentov
2 dokumenty
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak exekučný súd formalistickým výkladom právnej normy poskytne ochranu právom nechránenému záujmu povinného na úkor právom chráneného záujmu oprávneného na čo najrýchlejšom uspokojení právoplatne judikovanej pohľadávky, je jeho rozhodnutie ústavne neakceptovateľné. Výklad právnej normy, na základe ktorého sa prizná právna ochrana zneužitiu práva, je ústavne nekonformný. Úlohou Exekučného poriadku je teda prostredníctvom normatívnej matérie inkorporovanej v jednotlivých právnych inštitútoch v čo najväčšej možnej miere zabezpečiť ochranu práv a právom chránených záujmov oprávneného i povinného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     III. ÚS 11/2011-52   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 27. septembra 2011 v senáte zloženom z predsedu Ľubomíra Dobríka a zo sudcov Jána Auxta a Rudolfa Tkáčika prerokoval sťažnosti JUDr. M. B., PhD., B., a Mgr. I. L., L., zastúpených advokátkou Mgr. M. L., B., vo veci namietaného porušenia základných práv zaručených čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej rep
Právna veta: Ak krajský súd v konaní, v ktorom rozhoduje o odvolaní jedného z účastníkov konania (oprávneného) proti uzneseniu okresného súdu o povolení odkladu exekúcie, neposkytne rovnakú ochranu jeho vlastníckemu právu, akú poskytol druhému účastníkovi konania (povinnému), poruší tým základné práva podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, právo podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a právo podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ústavný súd sa nezaoberal tým, či sťažovateľka ako oprávnená naozaj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     IV. ÚS 296/2011-66   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 6. októbra 2011 v senáte zloženom z predsedu Ladislava Orosza a zo sudcov Ľudmily Gajdošíkovej a Jána Lubyho v konaní o sťažnosti obchodnej spoločnosti B., a. s., B., zastúpenej Advokátskou kanceláriou S., s. r. o., B., konajúcou prostredníctvom konateľa a advokáta Mgr. R. S., vo veci namietaného porušenia čl. 20
Právna veta: 1) Zohľadnenie sociálnej situácie dlžníka (povinného) je možné a prípustné aj v exekučnom konaní vykonávanom súdnym exekútorom, a to v podobe tzv. odkladu exekúcie, počas ktorého možno vykonávať len úkony, ktorými sa zabezpečuje majetok povinného, nie však úkony na jeho speňažovanie. Ústavný súd nevidí dôvod, prečo by sa v procese dobrovoľnej dražby, ktorá ako celok navyše neprebieha pod preventívnou súdnou kontrolou, mali uplatňovať prísnejšie podmienky ingerencie súdu. Navyše, v prerokúvanej veci podľa názoru ústavného súdu sú následky, ktoré hrozia sťažovateľke dočasným odložením výkonu zál ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   IV. ÚS 233/2013-8   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 26. apríla 2013 predbežne prerokoval sťažnosť H. I., S., ktorou namieta porušenie svojho základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu Trnava v konaní vedenom pod sp. zn. 15 Er/276/2009, a takto   rozhodol:   Sťažnosť H. I. odmieta pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.   Odôvodnenie:
Kľúčové slová: dôvody odkladu exekúciesúdna exekúcia exekučné konanie
Právna veta: Podľa ust. § 56 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len EP) v znení účinnom do 31.3.2017, na návrh povinného môže súd (§ 45) povoliť odklad exekúcie, ak sa povinný bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený. Odklad exekúcie môže súd povoliť iba na návrh povinného, ktorý je fyzickou osobou. Podľa ust. § 56 ods. 2 EP v znení účinnom do 31.3.2017, aj bez návrhu môže súd povoliť odk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 31/2019-22 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 31. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti Omsktechuglerod OOO (Omsk Carbon Group OOO), Pushkina 17/1, Omsk, Ruská federácia, právne zastúpenej advokátskou kanceláriou JUDr. Martin Repáň, advokát s. r. o., Mamateyova 12, Bratislava, v mene ktorej koná advokát JUDr. Martin Repáň, vo veci na
Právna veta: Podľa názoru Ústavného súdu je potrebné vykladať podmienky, za splnenia ktorých môže exekučný súd exekúciu zastaviť podľa § 56 ods. 1 Exekučného poriadku, tak, aby sa dosiahla spravodlivá rovnováha, a tiež dôsledne porovnať následky nepovolenia odkladu exekúcie pre povinného a následky jeho povolenia pre oprávneného tak, aby ani oprávnený nebol povole-ním odkladu exekúcie vážne poškodený, čo je však vec úvahy súdu.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 45/08-23    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 24. januára 2008 predbežne prerokoval sťažnosť Ing. K. K., G., Ing. B. K., G., a K. K., G., zastúpených advokátom JUDr. M. J., Advokátska kancelária, K., vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o
Právna veta: Ústavný súd uvádza, že v konaní o povolenie odkladu exekúcie ťaží povinného nielen bremeno tvrdenia, pokiaľ ide o naplnenie podmienok povolenia odkladu exekúcie, ale i dôkazné bremeno, pokiaľ ide o preukázanie ich naplnenia. Toto dôkazné bremeno unesie povinný iba v prípade, ak splnenie podmienok na odklad exekúcie vyplýva z obsahu exekučného spisu alebo dôkazov, ktoré exekučnému súdu predloží alebo ktoré označí. Je preto povinnosťou povinného, ak chce dosiahnuť odklad exekúcie podľa § 56 ods. 1 Exekučného poriadku, aby dôkazné bremeno uniesol tým, že sám iniciatívne súdu poskytne potrebné inf ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 467/2012-19   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 3. októbra 2012 predbežne prerokoval sťažnosť P., B., zastúpeného advokátom JUDr. P. R., P., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 14 Er 264/2010 zo 6. jún
Právna veta: 1) Účelom úpravy odkladu exekúcie pri očakávanom zastavení podľa § 56 ods. 2 Exekučného poriadku je zabezpečenie ochrany povinného pred účinkami výkonu exekúcie (odňatie a predaj majetku), ktoré by v prípade zastavenia exekúcie nebolo dosť dobre možné zvrátiť a ktoré by pre povinného mohli znamenať trvalý zásah do jeho majetkovej a sociálnej situácie. Posúdenie existencie dôvodov odkladu je v prvom rade úlohou exekučného súdu, ktorému ju zveruje zákon. Priestor zásahu ústavného súdu sa obmedzuje v zásade len na prípady, keď je rozhodnutie exekučného súdu arbitrárne, a teda z ústavného hľadiska ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   II. ÚS 412/2013-13   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. septembra 2013 predbežne prerokoval sťažnosť M. S., Š., zastúpeného A. s. r. o., vo veci namietaného porušenia čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Okresného súdu Galanta č. k. 23 Er 1195/2010-79 z 30. januára 2013 a takto   rozhodol:   Sťažnosť M. S.
Právna veta: 1) Ústavný súd konštatuje, že úlohou okresného súdu, ktorý je v exekučnom konaní exekučným súdom, je „dohliadať“ na exekučné konanie a v tomto konaní (ako jediný oprávnený) rozhodovať. Exekučný súd rozhoduje o návrhoch účastníkov exekučného konania predložených mu exekútorom, pričom v niektorých prípadoch má vzhľadom na obsah týchto návrhov zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“) ustanovenú lehotu na svoje rozhodnu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 68/2013-12   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 5. februára 2013 predbežne prerokoval sťažnosť Ing. D. B., H., zastúpenej advokátkou JUDr. T. V., K., pre namietané porušenie jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie jej záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochran
Právna veta: Ako z citovaných ustanovení Exekučného poriadku vyplýva, povoliť odklad exekúcie podľa § 56 ods. 2 Exekučného poriadku mohol okresný súd (do vykonania predmetnej dražby) aj bez návrhu (ex offo), teda (v zásade) aj na základe návrhu (resp. informačného podnetu) inej osoby ako povinného, avšak len vtedy, ak možno očakávať, že exekúcia bude zastavená. V súvislosti s excindačnou žalobou exekučný súd exekúciu zastaví, len ak bolo právoplatne rozhodnuté, že exekúcia postihuje vec, na ktorú má niekto právo nepripúšťajúce exekúciu. To znamená, že len na základe podanej excindačnej žaloby, ak je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 582/2020-17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 18. novembra 2020 v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť podnikajúceho pod obchodným menom , , , zastúpeného advokátkou Mgr. Lenou Pištovou, Račianska 66, Bratislava, vo veci namietaného po
Právna veta: Úmysel zákonodarcu, ktorý s účinnosťou od 1. apríla 2017 zákonnou novelou č. 2/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“), zrušil citované ustanovenie § 36 ods. 5 Exekučného poriadku, na základe ktorého rozhodol krajský súd, a súčasne predmetná novela zaviedla inštitút odkladu exekúcie, o ktorom rozhoduje súdny exekútor vydaním upovedomenia o odklade ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 488/2017-25 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 24. januára 2018 v senáte zloženom z predsedu Petra Brňáka a zo sudov Marianny Mochnáčovej a Milana Ľalíka prerokoval prijatú sťažnosť obchodnej spoločnosti , , zastúpenej advokátkou Mgr. Tatianou Frištikovou, advokátska kancelária, Štúrova 27, Košice, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu oc
MENU