SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1339517
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67024
USSR: 39187
NSČR: 129556
NSSČR: 71690
USČR: 82469
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430974
Krajské súdy (ČR): 50118
Posledná aktualizácia
10.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: odklad vykonateľnosti


Približný počet výsledkov: 1593 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: odklad vykonateľnosti
  • odklad nájdené 8207 krát v 3531 dokumentoch
  • vykonatelnost nájdené 10416 krát v 4402 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1029 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 201 dokumentov
Krajské súdy SR 1114 dokumentov
Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky 2 dokumenty
Odborné články 10 dokumentov


Kľúčové slová: konanie o obnove, odklad vykonateľnosti, právoplatné rozhodnutie

Právna veta: Dôsledkom povolenia obnovy konania je odklad vykonateľnosti rozhodnutia o veci (§ 234 ods. 3 OSP). Povolením obnovy konania teda rozhodnutie zostáva právoplatné a nastupuje povinnosť súdu prvého stupňa postupovať podľa ustanovení § 235 OSP, t. j. len čo nadobudne rozhodnutie o povolení obnovy právoplatnosť, vec musí bez ďalšieho návrhu znova prejednať a ak súd zistí, že napadnuté rozhodnutie je vecne správne, súd uznesením zamietne návrh na zmenu rozhodnutia alebo napadnuté rozhodnutie vo veci samej zmení, a tým nahradí pôvodné rozhodnutie. Vychádzajúc z týchto právnych dôsledkov právnej úpr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky                              I. ÚS 162/02-60    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 10. marca 2004 v senáte zloženom z predsedu Daniela Švábyho a sudcov Lajosa Mészárosa a Štefana Ogurčáka prerokoval prijatú sťažnosť Ing. M. U., CSc., bytom B., zastúpenej advokátom JUDr. M. K., Advokátska kancelária, B., vo veci porušenia jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných .
Právna veta: Aj v konaní o predbežnom rozhodnutí musia byť rešpektované minimálne požiadavky zodpovedajúce princípom spravodlivého procesu, resp. základnému právu na súdnu ochranu. A teda aj procesné rozhodnutie o odklade vykonateľnosti mimoriadnym dovolaním napadnutého rozhodnutia musí mať rovnako, ako aj iné rozhodnutia zákonný podklad, musí byť vydané príslušným orgánom a nemôže byť prejavom svojvôle, teda musí byť odôvodnené. Vzhľadom na to, že jednoročná zákonná lehota na zánik účinkov odkladu mimoriadnym dovolaním napadnutého rozhodnutia neplynula, čo znamená, že ani nemohla uplynúť (minúť sa), pod ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   II. ÚS 531/2011-17   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. novembra 2011 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. J. J., správcu konkurznej podstaty úpadcu B., a. s., B., zastúpeného advokátkou JUDr. D. H., K., vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie zaručeného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o .
Právna veta: Prijatím Civilného sporového poriadku sa v porovnaní s predošlou právnou úpravou obsiahnutou v Občianskom súdnom poriadku zaviedla zmena spočívajúca v tom, že o trovách konania sa podľa Civilného sporového poriadku rozhoduje formálne v dvoch fázach. V prvej fáze je súdom v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí, rozhodnuté o tom, komu (a či vôbec) sa prizná nárok na náhradu trov konania (v tomto prípade ide o napadnuté uznesenie). Rozhodnutie prijaté v prvej fáze je teda rozhodnutím len o nároku na náhradu trov konania, nie o plnení. Vo výroku tohto rozhodnutia sa neuvádza, že neúspešná str ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 431/2018-14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 1. augusta 2018 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej a zo sudcov Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpenej advokátkou JUDr. Katarínou Šangalovou, PhD., Hurbanova 81, Hlohovec, ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 20 a čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky, .
Právna veta: „Zaradenie návrhu na priznanie odkladného účinku, ak to vyplýva z povahy veci, medzi podania vo veci samej, súvisí s tým, že nová právna úprava správneho súdneho konania radikálne mení doterajšiu právnu úpravu odkladu vykonateľnosti, a to i s ohľadom na zavedenie jednoinštančného konania v správnom súdnictve. Rozlišovanie podania vo veci samej a podania, ktoré nie je podaním vo veci samej, sa pritom odráža v Správnom súdnom poriadku jednak v nutnosti dodatočného doručenia podania vo veci samej, urobeného v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu v listinnej podobe ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 231/2018-34 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 18. septembra 2018 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Mojmíra Mamojku v konaní o sťažnosti obchodnej spoločnosti , , zastúpenej advokátom , , pre namietané porušenie jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej .
Právna veta: Podľa § 52 ods. 2 zákona o ústavnom súde ústavný súd môže na návrh sťažovateľa rozhodnúť o dočasnom opatrení a odložiť vykonateľnosť napadnutého právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu, ak to nie je v rozpore s dôležitým verejným záujmom a ak by výkon napadnutého rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu neznamenal pre sťažovateľa väčšiu ujmu, než aká môže vzniknúť iným osobám pri odložení vykonateľnosti; najmä uloží orgánu, ktorý podľa sťažovateľa porušil základné práva alebo slobody sťažovateľa, aby sa dočasne zdržal vykonávania právoplatného rozhodnutia, opatrenia al ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 203/2018-14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 22. mája 2018 predbežne prerokoval sťažnosť obce Švedlár, Švedlár 87, zastúpenej obchodnou spoločnosťou PUCHALLA, SLÁVIK & partners s. r. o., Kmeťova 24, Košice, v mene ktorej koná advokát JUDr. Martin Puchalla, PhD., pre namietané porušenie jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej .
Právna veta: Ak teda právny poriadok umožňoval sťažovateľovi domôcť sa ochrany základných práv proti ich porušeniu uznesením okresného súdu v odvolacom konaní pred všeobecným (krajským) súdom, potom podľa čl. 127 ods. 1 ústavy niet právomoci ústavného súdu na poskytnutie takejto ochrany. V tejto časti preto ústavný súd odmietol sťažnosť pre nedostatok svojej právomoci na jej prerokovanie podľa § 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde (bod 2 výroku uznesenia).„odklad vykonateľnosti sleduje cieľ zabrániť negatívnym dôsledkom 5 realizácie výkonu napádaných rozhodnutí na iné právne vzťahy sťažovateľa so sp ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 643/2017-17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 12. decembra 2017 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava, zastúpenej advokátom JUDr. Petrom Škerlíkom, CSc., J. Ťatliaka 2051/8, Dolný Kubín, vo veci namietaného porušenia jej základných práv na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a na rovnosť účastníkov konania podľa čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej .
Právna veta: O procesných inštitútoch odkladu vykonateľnosti podľa § 129 zákona o ústavnom súde a dočasného opatrenia podľa § 130 zákona o ústavnom súde môže ústavný súd na návrh sťažovateľa rozhodnúť kedykoľvek počas konania pred ústavným súdom. Ustanovenie § 130 zákona o ústavnom súde upravuje možnosť ústavného súdu na návrh sťažovateľa rozhodnúť o dočasnom opatrení, pričom obsah dočasného opatrenia je v tomto ustanovení uvedený demonštratívnym spôsobom, čo znamená, že poskytuje sťažovateľovi aj ústavnému súdu priestor na vydanie takého dočasného opatrenia, ktorého obsah bude čo najlepšie vyhovova ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 511/2019-35 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 9. júla 2020 v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Ivana Fiačana (sudca spravodajca) a Miloša Maďara predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpenej advokátkou JUDr. Máriou Kánthovou, Župná 20, Komárno, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a .
Právna veta: Zákon o rozhodcovskom konaní vyslovene neuvádza podmienky, ktoré musia byť splnené, aby bolo možné odložiť vykonateľnosť rozhodnutia rozhodcovského súdu napadnutého žalobou podľa § 40 ods. 1 písm. a) zákona o rozhodcovskom konaní. Zákon ponecháva na úvahe súdu konajúceho vo veci návrhu na zrušenie rozhodcovského rozsudku zvážiť povolenie odkladu jeho vykonateľnosti. To však neznamená, že takéto rozhodnutie nemusí mať zákonný podklad (čl. 2 ods. 2 ústavy) a môže byť prejavom svojvôle (čl. 1 ods. 1 ústavy), pretože podľa názoru ústavného súdu aj na vydanie rozhodnutia o odklade vykonateľnosti v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 25/2018-20 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 11. januára 2018 predbežne prerokoval sťažnosti , , a , , zastúpených spoločnosťou Advokátska kancelária Mandzák a spol., s. r. o., Zámocká 5, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Michal Mandzák, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 .
Právna veta: 1) Nespokojná sťažovateľka sa ďalej bránila žalobou v správnom súdnictve podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj „OSP“). Keďže podľa § 250c ods. 1 OSP žaloba samotná nemá odkladný účinok na vykonateľnosť rozhodnutia správneho orgánu, sťažovateľka v žalobe zároveň požiadala o odklad vykonateľnosti správneho rozhodnutia. Odklad právoplatného rozhodnutia správneho orgánu má mimoriadny charakter, keďže súd v ňom prelamuje právne účinky právoplatného správneho aktu. Správny súd o ňom rozhodne v prípade, že posúdi existenciu závažnej ujmy, ktorá je v príčinnej súvislosti s okamžitý ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                         III. ÚS 456/2014-10   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 24. júla 2014 predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti U-Shin Slovakia s. r. o., K letisku, Budova 1329, Košice, zastúpenej advokátskou kanceláriou IURISTICO s. r. o., Štefánikova 26, Košice, za ktorú koná advokát a konateľ JUDr. Matej Kukura, PhD., vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu a inú právnu .
Právna veta: Odklad vykonateľnosti uznesenia o vyhlásení konkurzu mal odkladný účinok, iba pokiaľ ide o účinky vyhlásenia konkurzu v zmysle § 44 až § 56a zákona o konkurze a reštrukturalizácii, nie však vo vzťahu k možnému uplatneniu práva odporovať právnym úkonom úpadcu v zmysle § 57 až § 66 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, z čoho plynie, že uplatnenie práva odporovať právnym úkonom je treba považovať za taký úkon, ktorý neznesie odklad.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 251/2019-26 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 12. septembra 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti Pfeiffer GmbH, Lilienthalstrasse 33, Kassel, Nemecká spolková republika, zastúpenej advokátskou kanceláriou Valko Marián & partners, s. r. o., Porubského 2, .
Právna veta: SKUTKOVÝ STAV: Účastníčka konania podala dovolanie na Najvyšší súd SR a zároveň navrhovala odloženie vykonateľnosti napadnutého rozsudku. Podanie dovolania samo o sebe nemá vplyv na odloženie vykonateľnosti, to je na úvahe súdu, či to pripustí alebo nie. Lenže v danom prípade išlo o určovací rozsudok a nie rozsudok na plnenie, a preto vykonateľnosť splýva s momentom právoplatnosti. Samotný Najvyšší súd i napriek tomu povolil odklad vykonateľnosti, a tak sa tu naskytla otázka, že či Najvyšší súd SR mohol odložiť vykonateľnosť určovacieho rozsudku podaním dovolania. Podanie dovolania samo o s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... týchto rozhodnutí bude realizovaný; predstavujú podklad pre zápis do verejnoprávnych evidencií /matričných kníh, katastra nehnuteľností ap./. Tento nesporný záver, že odklad vykonateľnosti neprichádza do úvahy pri deklaratórnych rozhodnutiach, znejúcich na určenie práva alebo právneho vzťahu, vyplýva zo všetkých relevantných doktrinárnych stanovísk - viď .
Právna veta: Ústavný súd považuje tak široko formulované oprávnenie prokurátora (aj keď na požiadanie účastníka alebo súdu) na vstup do začatého občianskeho súdneho konania v rozpore s ústavou deklarovanými princípmi právneho štátu (čl. 1 ústavy). Ustanovenie § 35 ods. 2 písm. f) OSP obsahuje dva alternatívne predpoklady, za splnenia ktorých môže prokurátor vstúpiť do začatého konania. a) Prokurátor môže vstúpiť do začatého konania vtedy, ak o to požiada účastník konania. Požiadať o vstup môžutí, ktorí sa nachádzajú na jednej procesnej strane, ale zákon nevylučuje, aby požiadali aj všetci účastníci, t ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výkony rozhodnutia nariaďujú veľmi opatrne, pretože nie je ešte na isto postavené, či exekučný titul nestratí vykonateľnosť, či nedôjde k odkladu vykonateľnosti a napokon ku zastaveniu výkonu rozhodnutia. Podporným argumentom je i znenie čl. 46 ústavy, ktorý hovorí, že každý, avšak nie .
Právna veta: zisťovacie konania a územné konanie (konanie o umiestnení stavby) sú síce správnymi konaniami viažucimi sa často k tej istej veci, avšak ich účel je diametrálne odlišný. Kým účelom zisťovacieho konania je zistiť, či jestvujú dôvody pre časovo a finančne náročný proces posudzovania vplyvov predloženého zámeru na životné prostredie (v danom prípade v súvislosti s výstavbou čerpacej stanice pohonných hmôt), účelom konania o umiestnení stavby je vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby ako predpokladu pre vydanie stavebného povolenia (v danom prípade o umiestnení stavby čerpacej stanice pohonných ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“), ako aj s návrhom na odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia podľa § 55 ods. 2 cit. zákona.   Obsahom ústavnej sťažnosti bol návrh na vyslovenie porušenia základného práva sťažovateľov .
Právna veta: Primeranosť použitia ustanovení Občianskeho súdneho poriadku vrátane § 15a OSP na konkurz je limitovaná účelom a cieľom konkurzného konania, charakterom jeho subjektov a procesnej situácie, ktorej riešenie si primeranú aplikáciu ustanovení Občianskeho súdneho poriadku vyžaduje, ako aj štádiom, v ktorom sa konkurzné konanie nachádza. Správca konkurznej podstaty alebo predbežný správca nie je v konkurznom konaní v pozícii účastníka konania. Je osobitným subjektom konkurzného konania (osobou na konaní zúčastnenou). Do funkcie ho ustanovuje súd, ktorý ho v zákonom stanovených prípadoch môže fu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyššie uvedené skutočnosti rozhodovanie o ďalších procesných návrhoch sťažovateľa v uvedenej veci (návrhu na rozhodnutie o dočasnom opatrení a na odklad vykonateľnosti napadnutého uznesenia najvyššieho súdu sp. zn. 2 Ndob 20/05 z 21. marca 2005) stratilo opodstatnenie, preto sa nimi ústavný .
Právna veta: Tam, kde je opravný prostriedok prípustný zo zákona a je celkom v dispozícii sťažovateľa, je povinný ho pred podaním sťažnosti na ústavnom súde sťažovateľ vyčerpať. Ak tak neurobí, alebo urobí oneskorene, ústavný súd sťažnosť odmietne pre neprípustnosť (I. ÚS 155/08). Ústavný súd nie je súčasťou sústavy všeobecných súdov, a nie je ani povolaný na inštančný prieskum ich rozhodnutí; preto ak smeruje sťažnosť proti rozhodnutiu vydanému v občianskoprávnom konaní, nie je samo osebe významné, že je namietaná jeho vecná alebo procesná nesprávnosť. Právomoc ústavného súdu je založená výlučne na priesk ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... P. a spol., zastúpených advokátskou kanceláriou P., spol. s r. o., P., spojenú s návrhom na odklad vykonateľnosti napadnutého právoplatného rozhodnutia vo veci namietaného porušenia ich základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy ... bola 21. februára 2008 doručená sťažnosť Mesta P. a spol. (ďalej aj „sťažovatelia“) spojená s návrhom na odklad vykonateľnosti napadnutého právoplatného rozhodnutia vo veci namietaného porušenia ich základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy .
Právna veta: Ak dĺžka daňovej kontroly napriek skutočnosti, že kontrolovaný daňový subjekt neodopieral povinnú súčinnosť orgánu daňovej správy, prekročila zákonom ustanovenú maximálnu dobu trvania, protokol z takejto daňovej kontroly predstavuje nezákonne získaný dôkazný prostriedok, ktorý v daňovom konaní nemôže byť použitý. SKUTKOVÝ STAV: Sťažovateľ v odvolaní proti rozhodnutiu daňového úradu i v žalobe adresovanej krajskému súdu túto námietku predostrel. Daňové riaditeľstvo sa s ňou vysporiadalo konštatovaním, že lehota v zákone o správe daní a poplatkov limitujúca časovú dĺžku vykonávania daňovej ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 26. mája 2009 v konaní vedenom pod sp. zn. 5 Sžf 24/2008. Ústavný súd zároveň nevyhovel návrhu sťažovateľa na odklad vykonateľnosti napadnutého rozsudku najvyššieho súdu.   Zo sťažnosti a z jej príloh vyplýva, že Daňový úrad P. (ďalej len „daňový úrad“) začal .
Právna veta: Ochrana procesných práv účastníkov dovolacieho konania vyplývajúcich z princípov spravodlivého procesu môže v konkrétnom prípade zakladať povinnosť súdu doručiť rovnopis dovolania účastníka konania protistrane, a to napriek tomu, že Občiansky súdny poriadok takúto povinnosť výslovne neustanovuje. Tak je to najmä v tom prípade, ak by druhému účastníkovi konania v dôsledku nezaslania dovolania bola odňatá možnosť zoznámiť sa s jeho obsahom a v spojitosti s tým plnohodnotne realizovať svoje procesné práva. Jedným z aspektov práva na spravodlivý proces je teda – okrem práva domáhať sa svojho pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . vo veci vedenej na Krajskom súde v Nitre pod sp. zn. 24 Cb 123/99, podal dovolanie s návrhom na odklad vykonateľnosti napadnutého rozsudku. Vec je vedená pod sp. zn. 1 Obdo V/11/2008. Vo veci rozhodnuté nebolo“. Tento list doručený .
Právna veta: Účastník konania nemôže (bez ďalšieho) namietať porušenie svojho základného práva na súdnu ochranu a spravodlivý súdny proces postupom alebo rozhodnutím administratívneho, prípadne súdneho orgánu, pokiaľ na ich účinnú ochranu neposkytol zákonom požadovanú súčinnosť, prípadne ju poskytol spôsobom, v rozsahu a lehote, keď je príspevok na ochranu týchto práv nulový, a preto bez akéhokoľvek reálneho významu. SKUTKOVÝ STAV: Sťažovateľka vo svojej sťažnosti uviedla, že k porušeniu jej práva na spravodlivý proces došlo v dôsledku toho, že rada, ako aj najvyšší súd jej udelili pokutu bez spoľahl ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... aj rozhodnutia Rady, a teda nejde o zrejme bezúspešné uplatňovanie práva na ochranu základných práv sťažovateľa... Odkladom vykonateľnosti napadnutého rozsudku... by nevznikla žiadnym osobám, vrátane štátu zastúpeného Radou, ujma, ktorá by bola porovnateľná s ... nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Ústavného súdu SR o tejto sťažnosti“, a tento návrh odôvodnila tým, že „Odklad vykonateľnosti napadnutého rozsudku Najvyššieho súdu SR nebude predstavovať zásah do verejného záujmu, nakoľko nedôjde k zásahu do .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.