SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1231747
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65531
USSR: 36330
NSČR: 126280
NSSČR: 68326
USČR: 80787
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427415
Krajské súdy (ČR): 46936
Posledná aktualizácia
28.09.2020 03:01

Nájdené rozsudky pre výraz: odpor proti trestnému rozkazu


Približný počet výsledkov: 39 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: odpor proti trestnému rozkazu
  • odpor nájdené 4711 krát v 1289 dokumentoch
  • proti nájdené 202144 krát v 33854 dokumentoch
  • trestny nájdené 183332 krát v 11859 dokumentoch
  • rozkazat nájdené 12698 krát v 2626 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 67 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty
Krajské súdy SR 67 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 3 dokumenty
Odborné články 1 dokument


Právna veta: U kažždej osoby trestne stíhanej, na ktorú už bola podaná obžžaloba, ide podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky o právo, aby o oprávnenosti tejto obžžaloby rozhodol nezávislý a nestranný súd, a podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky o právo, aby sa táto obžžaloba (jeho vec) verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov. Účelom práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov je odstránenie stavu právnej neistoty osoby, na ktorú bola podaná obžžaloba. 2. Postup súdu po podaní obžžaloby nekonajúceho dôvodne vo veci preto, lebo pokiaľ ide o náležžité objasnenie totožžn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky           III. ÚS 60/00-36    Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Ľubomíra Dobríka a členov Eduarda Báránya a Juraja Babjaka (sudca spravodajca) na neverejnom zasadnutí konanom dňa 21. decembra 2000 prejednal podnet na začatie konania I. M., bytom P., toho času vo väzbe v L., zastúpeného advokátom JUDr. P. Sch., Advokátska kancelária, B., vo veci porušenia základného práva .
Právna veta: Z hľadiska právneho posúdenia veci treba vychádzať z ustanovenia § 59 ods. 1 Trestného poriadku, podľa ktorého sa podanie posudzuje vždy podľa svojho obsahu, aj keď je nesprávne označené, pričom podanie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice alebo elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona, telegraficky, telefaxom alebo ďalekopisom. Ďalej je relevantné aj ustanovenie § 33 ods. 2 Trestného poriadku, podľa ktorého všetky orgány činné v trestnom konaní sú povinné vždy obvineného o jeho právach poučiť a poskytnúť mu plnú možnosť na ich uplatne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... predovšetkým zo skutkového hľadiska konštatovať, že medzi účastníkmi konania zostalo sporné, či obhajca sťažovateľa spolu s odporom proti trestnému rozkazu predloženým okresnému súdu 8. marca 2006 predložil zároveň aj splnomocnenie na obhajobu sťažovateľa z 2. februára ... 2006 (č. l. 58 p. v. trestného spisu) priznáva, že k nepredloženiu splnomocnenia spolu s odporom proti trestnému rozkazu došlo opomenutím. Z toho, že obhajca sťažovateľa niečo opomenul, nemožno vyvodiť záver o porušení práva sťažovateľa na .
Právna veta: Podnet na podanie dovolania podľa § 369 ods. 1 Trestného poriadku preto nie je opravným prostriedkom a z hľadiska trestného práva procesného ho možno považovať iba za informáciu ministrovi spravodlivosti ako oprávnenému na jeho podanie, ktorá bez ďalšieho nezakladá zákonom ustanovené právne dôsledky. Ustanovenie § 369 ods. 1 Trestného poriadku neukladá povinnosť (nevzniká právny nárok) vyhovieť každému podnetu. Je na úvahe ministra spravodlivosti posúdiť a rozhodnúť, či na základe podnetu strany v konaní alebo na základe iného podnetu podá alebo nepodá dovolanie. O ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .12.2012 predložil  súdu návrh  na  vykonanie  dôkazov.  Odpor  proti  trestnému  rozkazu podali aj   prostredníctvom svojho obhajcu a zároveň prokurátorka Okresnej prokuratúry Trnava. Dôvody odporu proti trestnému rozkazu sú uvedené v podaní čís. adv. sp.: 0112/05­2006/14 ... ) širokej škále podvodných útokov, ktoré boli v značnej miere ťažko dokázateľné, c) oneskorenom podaní odporu proti trestnému rozkazu, d) oprávnenom v postavení poškodeného a o nemožnosti námietok, ktoré sa týkali právnej kvalifikácii,  .
Právna veta: V rámci trestného konania sa o nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom rozhoduje v tzv. adhéznom konaní, ktoré sa považuje za súčasť trestného konania a splýva s ním, najmä pokiaľ ide o dokazovanie, nie je však jeho samostatnou – nejakým spôsobom oddelenou časťou, ale konanie a rozhodovanie v ňom prebieha kontinuálne ako súčasť súdneho trestného konania, resp. konania a rozhodovania o vine, resp. nevine obžalovaného. Osobitosťou adhézneho konania je, že o návrhu poškodeného sa rozhoduje s použitím hmotného práva iného právneho odvetvia ako trestného práva (prevažne občia ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prokurátora okresnej prokuratúry, či mieni vo veci podať odpor, keďže obhajkyňa odsúdenej oznámila, že odpor proti trestnému rozkazu nepodá. Na základe tejto informácie sa následne prokurátor okresnej prokuratúry riadneho opravného prostriedku proti trestnému ... trestný rozkaz toto spĺňal. 78. Možno vyvodiť, že sťažovateľ práve z dôvodu, že podanie odporu proti trestnému rozkazu má za následok „automatické“ zrušenie výroku o náhrade škody a odkázanie poškodeného na civilné konanie, .
Právna veta: 1) Úlohou ústavného súdu nie je vysloviť sa k tomu, či znalecké dokazovanie bolo neoprávnene odmietnuté, ale jeho úlohou je zaoberať sa tým, či napadnuté konanie ako celok vrátane spôsobu vykonania dôkazov malo spravodlivý charakter (obdobne Doorson v. Holandsko). Rozhodnutím všeobecných súdov nevykonať znalecké dokazovanie posudkom k pravosti podpisu sťažovateľa na doručenke nebola narušená spravodlivosť konania, nemožno teda vyvodiť záver, že by v danom prípade boli porušené práva obhajoby.

Úryvok z textu:
... , že trestný rozkaz bol doručený obvinenému do vlastných rúk. Dňa 17. 4. 2013 bol okresnému súdu doručený odpor proti trestnému rozkazu, v ktorom obvinený poukazuje na to, že nemal vedomosť o existencii právoplatného a vykonateľného trestného rozkazu a potom, ... pre krajský súd nepochybné, že predmetnú zásielku prebral práve odsúdený dňa 13. 12. 2012. Pokiaľ odsúdený podal odpor proti trestnému rozkazu dňa 17. 4. 2013, toto bolo zjavne po zákonnej 8-dňovej lehote na podanie odporu. Pokiaľ obvinený poukazoval .
... prostriedok tým, že Trestný poriadok poškodenému trestným činom neumožňuje podať sťažnosť proti každému uzneseniu vydanému v prípravnom konaní a podať odpor proti trestnému rozkazu“.   II.   Ústavný súd ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti rozhoduje podľa čl. 127 ods. 1 ústavy o sťažnostiach fyzických osôb .
... podľa par. 314e ods. 1 Trestného poriadku Okresným súdom v Nových Zámkoch dňa 15. 4. 2005, doručeným 26. 4. 2005. Odpor proti trestnému rozkazu 2 T 57/905 som podal 27. 4. 2005 na Okresný súd v Nových Zámkoch písomne a nebol vzatý späť .
... však oznámila, že na okresnom súde neevidujú žiaden jeho odpor. V tejto súvislosti sťažovateľ dodal, že o podaní odporu proti trestnému rozkazu musí existovať dôkaz v jeho osobnej karte, a to v časti „odosielanie úradnej korešpondencie odsúdeným“.   Sťažovateľ sa ... nenachádza.   Na základe uvedeného ústavný súd konštatuje, že nebolo preukázané, aby sťažovateľ, prokurátor či poškodená strana podali odpor proti trestnému rozkazu okresného súdu sp. zn. 1 T 108/06 z 30. marca 2007, a preto v namietanej trestnej .
... sťažovateľa dôjsť postupom okresného súdu, mohol sťažovateľovi poskytnúť samotný okresný súd v rámci pokračovania konania pred ním (v prípade podania odporu proti trestnému rozkazu), prípadne v odvolacom konaní krajský súd alebo najvyšší súd v rámci prípadného dovolacieho konania. Nápravu sťažovateľom vytýkaných porušení v prípravnom .
... jeho žiadosti o zrušenie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti. V tejto spojitosti treba uviesť, že sťažovateľ ako poškodený by mohol podať odpor proti trestnému rozkazu iba pokiaľ ide o výrok o náhrade škody, ktorým bola priznaná náhrada škody (§ 355 ods. 2 Trestného poriadku), avšak .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.